Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

W.120.23.2016 Zarządzenie Nr 23/2016 Wójta Gminy Bielice z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Będgoszcz gm. Bielice


W120.23.2016 ZARZĄDZENIE NR 23 /2016

WÓJTA GMINY BIELICE

z dnia 19 maja 2016 r.

w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości

położonych obrębie Będgoszcz gm. Bielice

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm), w związku z art. 4 pkt 9, art. 11 ust.1, art 13 ust, 1 art. 39 ust. 2 oraz art. 67 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późń. zm) oraz § 25, § 26 i § 28 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm), oraz Uchwały Rady Gminy w Bielicach Nr XI/75/04 z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych w Będgoszczy zarządzam, co następuje:

§1

 1. Ogłosić termin rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielice, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 60/2, 60/3 i 60/4 położonych w obrębie Będgoszcz , szczegółowo opisanych w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

 2. Termin rokowań ustalony został na dzień 24 czerwca 2016r. od godz. 900 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bielicach.

§2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Zdzisław Lech Twardowski


Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Bielice Nr 23 /2016 z dnia 19 maja 2016 r.

WÓJT GMINY BIELICE

zaprasza do rokowań na sprzedaż nieruchomości gminnych w dniu 24 czerwca 2016 r. od godz. 900(sala konferencyjna Urzędu Gminy Bielice)

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie

Obciążenia i zobowiązania

Cena nieruchomości do negocjacji

Wadium

(do 20.06.2016r)

Godz. 900 Niezabudowana działka gruntu oznaczona w ewidencji nr 60/2, o pow. 0,1804 ha, położona w obrębie Będgoszcz gm. Bielice.

Działki niezabudowane, położone w miejscowości Będgoszcz, w pobliżu jeziora Będgoszcz, przy drodze krajowej nr 3, na trasie ze Szczecina do Pyrzyc. Brak obciążeń i zobowiązań.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Bielice nr VIII/58/03 z dnia 6 listopada 2003 roku działki przeznaczone jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.

26 100,00

2.600,00 zł

Godz. 930 Niezabudowana działka gruntu oznaczona w ewidencji nr 60/3, o pow. 0,2189 ha, położona w obrębie Będgoszcz gm. Bielice.

30 100,00

3.000,00 zł

Godz.1000 Niezabudowana działka gruntu oznaczona w ewidencji nr 60/4, o pow. 0,1553 ha, położona w obrębie Będgoszcz gm. Bielice.

21 100,00

2.100,00 zł

Do ceny nieruchomości uzyskanej w drodze rokowań zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Osoby, którym na mocy art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz U z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości powinny złożyć wniosek w tej sprawie.

Regulamin i Warunki Rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielice.

I. Cel rokowań.

Celem rokowań jest zbycie nieruchomości, opisanych szczegółowo w Załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

II. Zgłoszenie udziału rokowaniach.

 1. W rokowaniach mogą wziąć udział osoby prawne i osoby fizyczne. Osoby działające w imieniu i na rzecz osób prawnych i fizycznych zobowiązane są do okazania pełnomocnictwa.

 2. Przedmiotem rokowań są następujące nieruchomości:

 1. Niezabudowana działka gruntu oznaczona w ewidencji nr 60/2 o pow. 0,1804 ha, położona w obrębie geodezyjnym Będgoszcz gm. Bielice

 2. Niezabudowana działka gruntu oznaczona w ewidencji nr 60/3 o pow. 0,2189 ha, położona w obrębie geodezyjnym Będgoszcz gm. Bielice

 3. Niezabudowana działka gruntu oznaczona w ewidencji nr 60/4 o pow. 0,1553 ha, położona w obrębie geodezyjnym Będgoszcz gm. Bielice

 1. Rokowania wygrywa ten uczestnik, który zaoferuje najwyższą cenę kupna nieruchomości.

 2. Termin rokowań ustalony został na dzień 24 czerwca 2016 r.

 3. Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie wadium na konto: Pyrzycko- Stargardzki Bank Spółdzielczy Oddział w Bielicach Nr r- ku: 52 9387 1013 5500 0286 2000 0070- do dnia 20 czerwca 2016r.

 4. Wadium wpłacone przez uczestnika rokowań, który rokowania przegrał, lub do nich nie przystąpił podlega zwrotowi w ciągu 3 dni po zakończeniu rokowań na pisemny wniosek uczestnika rokowań.

 5. Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności.

 6. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej rokowania od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

 7. Oferty w formie pisemnej do udziału w rokowaniach należy złożyć najpóźniej na trzy dni przed wyznaczonym terminem rokowań tj.: 20 czerwca 2016 r. - do godziny 1530 w sekretariacie Urzędu Gminy w Bielicach.

 8. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach (zależnie od zainteresowania daną nieruchomością), oznaczonych napisem:

„Rokowania na sprzedaż działki nr 60/2 - położonej w Będgoszczy”,

„Rokowania na sprzedaż działki nr 60/3 - położonej w Będgoszczy”.

„Rokowania na sprzedaż działki nr 60/4 - położonej w Będgoszczy”.

 1. Oferta powinna zawierać:

a/Imię, nazwisko i adres albo nazwę firmy lub zakładu oraz jego siedzibę.

b/Datę sporządzenia oferty.

c/Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

d/Wysokość proponowanej ceny i sposób jej zapłaty (cena może być określona kwotowo lub procentowo).

e/Proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań, jeżeli takie występują.

e/Kopię dowodu wpłaty wadium.

f/Podpis oferenta.

III. Rokowania

   1. Rokowania mogą się odbyć nawet, jeżeli wpłynie jedna oferta spełniająca warunki określone w pkt II.

   2. Czynności związane z przeprowadzeniem rokowań wykonuje powołana Komisja do przeprowadzenia rokowań. Rokowania odbywają się w II etapach.

   3. Przewodniczący Komisji otwiera rokowania w obecności wszystkich oferentów rokowań przekazując informację o nieruchomości oraz podając liczbę otrzymanych zgłoszeń.

   4. Komisja w obecności oferentów wykonuje następujące czynności w pierwszym etapie:

a/Otwiera koperty zawierające zgłoszenia, sprawdza zawarte w nich dane, nie ujawniając treści uczestnikom oraz sprawdza tożsamość uczestników rokowań.

b/Przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez uczestników rokowań.

c/Ogłasza, które zgłoszenia zostały zakwalifikowane do ustnej części rokowań.

   1. Komisja odmawia udziału w ustnej części rokowań osobom, których oferty:

a/Nie odpowiadają warunkom rokowań.

b/Zostały złożone po wyznaczonym terminie.

c/Nie zawierają danych zawartych w pkt. II pkt. 11.

d/Nie są czytelne lub treści w nich zawarte budzą wątpliwości.

   1. W drugim etapie rokowań Komisja przeprowadza rozmowy z każdym uczestnikiem osobno ustalając warunki do zawarcia umowy, oraz wysłuchując dodatkowych propozycji oferenta. Podczas rokowań uczestnicy mogą złożyć dodatkowe propozycje, nie mogą być one mniej korzystne od zawartych w ofercie pisemnej.

   2. W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji komisja może zorganizować dodatkowe, ustne rokowania ograniczone tylko do tych dwóch oferentów.

   3. Rokowania wygrywa ten oferent, który zaoferuje najlepsze warunki kupna nieruchomości.

   4. Po przeprowadzeniu ustnej części Komisja ustala nabywcę nieruchomości lub ogłasza, że rokowania zostają zamknięte bez wybrania nabywcy nieruchomości.

   5. Przewodniczący Komisji zawiadamia ustnie uczestników rokowań o wyniku rokowań bezpośrednio po ich zamknięciu.

IV Umowa

 • Z przeprowadzonych rokowań sporządzony zostanie protokół w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa przeznaczone są dla organizatora rokowań, a jeden dla osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.

 • Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie Komisji oraz osoba wybrana jako nabywca nieruchomości.

 • Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży.

 • Uczestnik rokowań może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników rokowań zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem rokowań do Wójta Gminy Bielice.

 • Uczestnik, który wygrał rokowania nabywa nieruchomość będącą przedmiotem rokowań na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

 • Uczestnik rokowań, który wygra rokowania, a nie przystąpi do podpisania umowy notarialnej w wyznaczonym terminie bez usprawiedliwienia traci wpłaconą zaliczkę, a nieruchomość zostanie ponownie przeznaczona do sprzedaży.

 • Koszty związane z przeniesieniem własności (koszty notarialne, sądowe, podatki itp.) pokrywa nabywca.

 • Zawiadomienie o terminie i miejscu podpisania umowy notarialnej oferent powinien otrzymać nie później jak 7 dni przed wyznaczonym terminem.

 • Kwota nabycia nieruchomości ustalona w rokowaniach powinna być zapłacona przed podpisaniem umowy na konto: Pyrzycko- Stargardzki Bank Spółdzielczy Oddział w Bielicach Nr r- ku: 23 9387 1013 5500 0286 2000 0010.

 • Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do poddania się egzekucji w zakresie płatności opłat rocznych i wydania nieruchomości w trybie art. 777§1 pkt 4 i 5 kpc.

Rokowania mogą zostać odwołane zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz U z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.

Bielice, dnia 19 maja 2016 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Bielicach pokój nr 14 lub telefonicznie 091 564-42-35 w. 23 lub www.bip.bielice.com.pl


Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zarzadzenie 23.doc (DOC, 59.00Kb) 2016-05-19 13:19:04 206 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 19-05-2016 13:19:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paula Ziemiańska 19-05-2016
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 19-05-2016 13:19:04