Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sprawozdanie z działalności ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach za 2015 r.

SPRAWOZDANIE  Z DZIAŁALNOŚCI
          OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w  BIELICACH za 2015 r.

 

 

 

W zadaniach administracji rządowej i samorządowej jest pomoc społeczna, która ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie tym sytuacjom przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

            Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

            Na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej spoczywa obowiązek zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej w zakresie ustalonym ustawą.

Gmina zobowiązana, jest zgodnie z przepisami ustawy, do wykonania zadań pomocy społecznej, nie może odmówić pomocy osobom potrzebującym, jednakże rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy oraz potrzeby osób
i rodzin korzystających z pomocy, które powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom
 i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej.

            Zadania pomocy społecznej w gminie realizuje jednostka organizacyjna – Ośrodek Pomocy Społecznej, która zatrudnia 3 pracowników:

 1. pracownika socjalnego – cały etat,
 2. aspiranta pracy socjalnej w wymiarze 3/4 etatu, który również wykonuje zadania pracownika administracyjnego w wymiarze 1/4  etatu  
 3.   referenta ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wykonującego zadania z zakresu świadczeń rodzinnych (SR i FA) oraz z zakresu pomocy socjalnej (stypendia szkolne).
   

Dzięki przystąpieniu do konkursu na asystenta rodziny ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej  pozyskano w części  środki finansowe na zatrudnienie  w formie umowy zlecenia dla 
3 asystentów rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej ( Dz.U 2013.135).

 

 

                                                                                                                                                                                       

ŚRODKI FINANSOWE OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ WYKONANIE BUDŻETU  ZA 2015 ROK

 

Dział

                                                                      Środki finansowe 

 

852

Środki otrzymane od  Wojewody Zachodniopomorskiego

otrzymane z Gminy Bielice

 

 

Otrzymane

Wykonane

 

Otrzymane

Wykonane

    85202

-

-

-

Domy Pomocy Społecznej      

115.200,00

115.121,40

     85203

-

-

-

Rodziny Zastępcze

235,23

235,23

   85204

Asystent rodziny

17.850

17.850

Asystent rodziny

13.500,00

8.761,82

     85212

Ogółem :

1.293.174

1.287.422,14

Ogółem:

17.738,00

14.474,34

 

w tym:

 

w tym:

 

 

 

Wydatki związane z realizacją zadania

3% od  otrzymanej dotacji

 

 

 

38.725,00

 

 

 

38.725,00

 

wydatki związane z realizacją zadania 

 

 

17.738,00

 

 

14.474,34

 

Świadczenia Rodzinne i Opiekuńcze

 

 

 

 

1.016.954

 

 

 

 

1.014.348,33

 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

Fundusz

Alimentacyjny

 

157.495

 

 

157.495

 

ZUS od świadczeń

 

80.000

 

76.853,81

85213

Składka zdrowotna
 ( SR)

 

24.825,00

 

24.072,15

-

-

-

8513

Składka zdrowotna
 ( zasiłki stałe)

8.000,00

7.896,19

-

-

-

85214

Zasiłki okresowe

128.871,00

127.338,24

Zasiłki celowe

28.500,00

28.444,04

 

85215

-

-

-

Dodatki mieszkaniowe

 

4.250,00

 

4.223,49

85216

Zasiłki stałe

 

89.100,00

87.592,16

-

-

-

85219

Utrzymanie ośrodka

70.908,00

70.908,00

Utrzymanie
ośrodka

136.487,61

132.510,37

85228

 

-
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

-

 

Usługi opiekuńcze

 

 

47.970,25

 

45.582,40

 

 

85295

 

Ogółem: pomoc państwa w zakresie dożywiania

 

 

 

79.100,00

 

79.100,00

 

Ogółem:

 

w tym:

 

 

Pomoc państwa z zakresie dożywiania

w tym:

 

Prace społecznie użyteczne

 

 

 

34.328,91

 

 

 

 

26.400,00

 

 

 

7.928,91

 

33.801,39

 

 

 

 

26.365,59

 

 

 

7.435,80

85295 ZLEC

 

Ogółem:

 

 

dodatek dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

 

- karta dużej rodziny

 

1.062,00

w tym:

 

134,00

 

 

 

 

 

 

928,00

 

 

616,40

w tym:
 

134,00

 

 

 

 

 

 

482,40

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

85415

Stypendia szkolne

 

80.738,00

 

80.738,00

 

Stypendia
 szkolne

 

26.000,00

 

 

20.187,30

 

 

 

 

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy m.in.:

-utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia   
 pracowników,

-sporządzenie oceny zasobów w zakresie pomocy społecznej,

-przyznanie i wypłata zasiłków okresowych, celowych,

-przyznanie i wypłata zasiłków stałych,

-opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki    
 zdrowotnej, finansowane ze środków publicznych za osoby pobierające zasiłki stałe,

-udzielenie schronienia, zapewnienie posiłków oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,

-sprawianie pogrzebu, np. osobom bezdomnym,

-kierowanie do DPS i ponoszenie odpłatności za ich pobyt,

-organizowanie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

 

W 2015 roku przyznano pomoc w ramach zadań zleconych i własnych bez względu na rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania, udzielono pomocy  - 108  rodzinom, liczba osób w rodzinach  - 313.

 

 

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca,
to zadanie obowiązkowe gminy. W 2015r. tą formą pomocy objęto  osób  do 12.08.2015r. a 4 osoby od 13.08.2015r. do 31.12.2015r., udzielono 56 świadczeń. Wydano kwotę: 115.121,40 zł.                    
 

Środki finansowe w całości pochodziły  ze środków własnych gminy.

 

 

ZASIŁKI  OKRESOWE

 

Kolejnym zadaniem obowiązkowym gminy jest wypłata zasiłków okresowych przysługujących
w szczególności z powodu: długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia, niemożliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego przy spełnieniu kryterium dochodowego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej od dnia 01.10.2012r., do dnia 30.09.2015r.  kryterium dla osoby samotnie gospodarującej wynosi: 542 zł, a  dla osoby w rodzinie kwota wynosi:  456 zł. Natomiast zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej od 01.10.2015r. kryterium dla osoby samotnie gospodarującej  kwota wynosi: 634 zł, a  dla osoby w rodzinie kwota wynosi:  514 zł.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby lub kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Zasiłki okresowe w 2015r. wypłacono - 57 osobom, udzielono 268 świadczeń. Wydano kwotę:
127.338,24 zł.

 

Środki na realizację tego zadania zapewniał w całości  Wojewoda Zachodniopomorski.

 

                                                           ZASIŁKI  CELOWE

                                                          

Innym  zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym jest wypłata zasiłków celowych przeznaczonych na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, schronienia, leków, leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, sprawienie pogrzebu.

Zasiłki celowe w 2015r. otrzymały -  34 osoby. Wydano  kwotę: 28.444,04 zł.

Udzielono następujących świadczeń:

- 2 rodzinom  przyznano  pomoc  na pokrycie wydatków w związku z zdarzeniem losowym. Wydano
   kwotę: 8.094 zł,                                                                  
- 5 osobom bezdomnym z terenu gminy Bielice opłacano pobyt w schroniskach. Wydano kwotę:
   4.279,04 zł,

- 34 rodzinom udzielono  pomocy w formie zasiłków celowych. Wydano kwotę: 13.871 zł.

- 1 osobie bezdomnej zorganizowano pochówek .Wydano kwotę: 2.200 zł

 

Wydatki na zadanie finansowane były w całości  ze środków własnych gminy.

 

 

 

 

ZASIŁKI  STAŁE

     Zasiłek stały przysługuje osobie samotnej lub osobie w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub osobie pozostającej w rodzinie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód oraz dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Maksymalna kwota zasiłku stałego do IX. 2015r.  wynosiła : 529 zł a od X.2015r. kwota nie może przekroczyć kwoty:   604,00 zł.

        Zasiłek stały w 2015r. pobierało -  22 osoby, udzielono  - 205  świadczeń. Wydano kwotę: 87.592,16 zł.

Środki finansowe w całości pochodziły od Wojewody Zachodniopomorskiego.

 

POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

 

Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowany jest
 w  latach 2014 – 2020.

 

Celem tego programu jest m.in.:

- wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci a w szczególności przyznawania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin,

- poprawa poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach, w szczególności jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej  lub dochód  rodziny nie przekracza wysokości 150% kryterium dochodowego,  

- długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczenie zjawiska niedożywienia.

W ramach Programu realizowane były działania dotyczące zapewnienia pomocy w formie dożywiania dzieci do 7 roku życia, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, osobom
 i rodzinom, w szczególności bezrobotnym, samotnym, chorym, niepełnosprawnym w formie posiłku, zasiłku celowego na zakup posiłku, żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci artykułów  żywnościowych.

W ramach pomocy na realizację Programu gmina może otrzymać dotację, jeżeli udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 40 % przewidywanych kosztów realizacji Programu,
a w uzasadnionych przypadkach Wojewoda może wyrazić zgodę na zwiększenie dotacji, z tym że udział środków własnych gminy nie może wynosić mniej niż 20 %. Gmina Bielice skorzystała z w/w możliwości w 2015r.     

Ogółem koszt tego zadania to kwota: 105.465,59 zł, z tego środki finansowe w kwocie: 79.100,00 zł  otrzymaliśmy od  Wojewody Zachodniopomorskiego, pozostała część środków finansowych w kwocie: 26.365,59 zł  to środki własne gminy, które stanowiły 25 % udziału środków własnych, do ogólnych kosztów tego zadania.

 

W 2015r. w ramach Programu pomocą w ramach bezpłatnych posiłków w szkole objętych było 110 uczniów, z tego 89 uczniów z Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach
oraz 21 uczniów  dożywianych było  poza terenem Gminy Bielice. Wydano kwotę : 71.509,61 zł, liczba przyznanych świadczeń 13.109.

Ponadto w ramach Programu pomocą finansową objętych  było 24 rodziny,  w tym 87 osób
w tych rodzinach. Ponadto udzielono pomocy w formie niepieniężnej  rodzinom, w tym 16 osób w tych rodzinach. Pomoc niefinansowa  również  została udzielona 5 osobom bezdomnym w formie wyżywienia w schroniskach, udzielono 832 świadczenia.Ogólnie na w/w zadania wydano kwotę : 29.100 zł.

W ramach powyższego Programu na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych
 im. Jana Pawła II w Bielicach skorzystało z dożywiania bez przeprowadzania wywiadu środowiskowego dodatkowo 20  uczniów, koszt: 4.855,98 zł.

 

                                                

W okresie od 1 kwietnia 2015r. do 30 listopada 2015r. zorganizowano dla osób korzystających z pomocy społecznej prace społeczne użytecznie w wymiarze 40 godzin miesięcznie . Ponadto w okresie od 1 września 2015r. do 30 października 2015r. zorganizowano dla  10 osób  w ramach Programu Aktywizacja  Integracja prace społecznie użytecznych również w  wymiarze miesięcznym 40 godzin.   Ogólnie wydano kwotę : 18.589,20 zł, z tego  otrzymaliśmy z Powiatowego Urzędu Pracy w Pyrzycach  zwrot środków finansowych w kwocie:  11.153,40  zł  a Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach wydał kwotę :  7.435,80zł.

 

USŁUGI  OPIEKUŃCZE

             Kolejnym zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym jest organizowanie
i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Z tej formy pomocy w 2015r. skorzystało 9 osób. Wydano kwotę: 45.582,40 zł.

Środki finansowe na pokrycie zadania pochodziły ze środków własnych gminy.

 

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach realizuje zadania wg niżej przedstawionych danych:
 

DODATKI  MIESZKANIOWE       

            Ustawa o dodatkach mieszkaniowych reguluje zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości, finansowania i wypłacania dodatków mieszkaniowych.

Dodatki mieszkaniowe realizowane są w całości w ramach zadań własnych gminy.
O dodatki mieszkaniowe ubiegać się mogą osoby lub rodziny, które spełniają kryterium dochodowe
 i posiadają tytuł prawny do zajmowanego lokalu.

            Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich  uzyskania  oraz po odliczeniu  składek  na ubezpieczenie emerytalno – rentowe i chorobowe, określonych w przepisach
o systemie ubezpieczeń społecznych chyba, że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Najniższa emerytura wynosi: 831,15zł.                                     
            Dodatek przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód za 3 miesiące poprzedzające złożenie wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175 % kwoty najniższej emerytury
w gospodarstwie jednoosobowym, tj.: 1.454,51 zł lub 125 % tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym: 1.038,94

W  roku 2015  wypłacono dodatki mieszkaniowe  dla 8  rodzin, udzielono 41 świadczeń.

Wydano kwotę:  4.223,49 zł.

 

Poniższa tabela przedstawia wypłatę dodatków mieszkaniowych na przełomie pięciu lat:

ROK

2011

2012

2013

2014

2015

KWOTA

12.123

13.179

13.999

7.997,34

4.223,49

RODZINY

14

11

11

           8

          5

ŚWIADCZENIA

79

85

72

41

41

 

 

ŚWIADCZENIA  RODZINNE

Ustawa o świadczeniach rodzinnych określa warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń.

 

Świadczeniami rodzinnymi są:

-zasiłki rodzinne wraz z dodatkami;

-świadczenia opiekuńcze - zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek   
 opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna;

-jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. „becikowe”.

 

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.
Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, których dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty: 539,00 zł do 31 października 2015r. A od 1 listopada 2015r. kwota wynosi: 574 zł.
W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę na przekracza kwoty: 623,00 zł. do
31 października 2015 r. a do 1 listopada 2015 r.  kwota wynosi: 764 zł.

Dotacja wykorzystana na realizację wypłat świadczeń wraz z kosztami obsługi wyniosła: 1.287.422,14zł.

W ramach tej dotacji realizowana była ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, w przypadku bezskuteczności egzekucji. Ustawa określa zasady pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego,
w przypadku bezskuteczności egzekucji, warunki nabywania prawa do świadczeń pieniężnych wypłacanych
w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, zasady i tryb postępowania w sprawach
o przyznanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasady finansowania świadczeń
z funduszu alimentacyjnego oraz działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych.

  
            Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia
 przez nią 18 roku życia, a jeśli się uczy w szkole wyższej, to do ukończenia 25 roku życia, albo
w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują,  jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę
 w rodzinie nie przekracza  kwoty: 725,00 zł.  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują
 w  wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00 zł na każde dziecko.

 

 

Wydatki na świadczenia rodzinne, wypłacane były  między innymi  na:

- zasiłki rodzinne i dodatki:  liczba osób uprawnionych 147, udzielono 4.182 świadczenia, wydano
  kwotę:  424.076,33

- zasiłki pielęgnacyjne: liczba osób uprawnionych: 92, udzielono 1.052 świadczenia, wydano kwotę :160.956 zł,  

- świadczenia pielęgnacyjne liczba osób uprawnionych 18, udzielono 207 świadczeń, wydano kwotę
  247.360 zł,

- specjalny zasiłek opiekuńczy: liczba osób uprawnionych 11, udzielono świadczeń 109, wydano
  kwotę 54.756 zł

zasiłek dla opiekuna: liczba osób uprawnionych: 18, udzielono 210 świadczeń, wydano kwotę:    
  109.200 zł,

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka: osób uprawnionych 18, udzielono 18 świadczeń ,
  wydano kwotę 18.000 zł,

- fundusz alimentacyjny: liczba osób uprawnionych 23, udzielono 458 świadczeń, wydano kwotę:  
  157.495 zł,   

- ZUS – składki emerytalno – rentowe: liczba osób uprawnionych 35, udzielono 130 świadczeń, 
  wydano  kwotę :  76.853,81zł,

- wydatki bieżące na realizację świadczeń rodzinnych finansowane w formie dotacji wraz ze składką emerytalno – rentową i funduszem  alimentacyjnym wynoszą  nie więcej niż 3% otrzymanej dotacji tj. kwota : 38.725 zł.

 

Gmina do bieżącej działalności ośrodka w/w zakresie zabezpieczyła  kwotę: 17.738 zł, wydano kwotę: 14.474,34zł.

 

Ponadto za osoby  uprawnione do świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłku dla opiekuna oraz specjalnego zasiłku  dla opiekuna  odprowadzana jest składka zdrowotna –  osób uprawnionych 35, udzielono 348 świadczeń, wydano kwotę: 24.072,15 zł

 

W 2015 roku  prowadzono postępowanie wobec 3 dłużników własnych (OPS w Bielicach przyznał wierzycielkom świadczenie z funduszu) oraz w stosunku do 25 dłużników zamieszkujących na terenie naszej gminy (świadczenie  z funduszu zostało przyznane przez inny organ).

 

 

        W roku 2015  komornicy sądowi i skarbowi wyegzekwowali środki finansowe w kwocie: 15.676,85zł, z tego na poczet funduszu alimentacyjnego: 14.765,55 zł i na poczet zaliczki alimentacyjnej: 911,30 zł.

        Na dochody budżetu gminy Ośrodek Pomocy Społecznej przekazał kwotę: 5.667,65 zł, z tego:

- z odzyskanego od komornika na rzecz  funduszu alimentacyjnego kwotę: 3.753 zł oraz na rzecz
   zaliczki alimentacyjnej 455,65zł,

-  od innych gmin: 1.459,00zł.

        Pozostała część kwoty w wysokości: 10.009,20 zł została przekazana do budżetu państwa oraz do innych gmin. 

                              

 DODATEK DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

Wojewoda Zachodniopomorski w 2015r. przekazał kwotę: 134 zł   na wypłatę   części   świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego osobie, która zrezygnowała z pracy ze względu na opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem, wydano kwotę: 134 zł  wypłacając 1 świadczenie.

 

SKŁADKI  NA  UBEZPIECZENIE  ZDROWOTNE

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane są za osoby pobierające świadczenia w formie  
 zasiłków stałych, liczba osób uprawnionych 22 osoby, udzielono  205 świadczeń. Wydano kwotę: 7.896,19 zł.

 

Środki finansowe   pochodziły w całości  od Wojewody Zachodniopomorskiego.

           

 

PRACA SOCJALNA

Na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w środowisku społecznym świadczona
 jest praca socjalna w formie poradnictwa. Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom, które mają trudności w rozwiązywaniu  swoich problemów  bez względu na posiadany dochód,  pomocą objęto 70 rodzin. Również była wykonywana praca socjalna w oparciu o kontrakt socjalny
10 osobami.

 

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY
                                    W RODZINIE ORAZ OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

 

Zarządzeniem Nr 70/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 18 października 2011 r.  z póż.zm. powołano Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar  Przemocy w Rodzinie. W skład Zespołu wchodzą: przedstawiciel Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach, Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach, Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielicach, Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach, Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach ( dzielnicowy Rewiru Bielice), kuratorzy zawodowi ds. rodzinnych i karnych ze Stargardu, jak również  instytucji pozarządowej, działającej na rzecz rodziny
( Polski Komitet Pomocy Społecznej w Pyrzycach) .

Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał w siedzibie Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach.

            W 2015 roku ogólnie objętych było 14  rodzin procedurą Niebieskiej Karty, w tym  do Przewodniczącej  Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  z siedzibą w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach wpłynęło Niebieskich Kart część A ( dot. wszczęcia procedury w stosunku do osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie oraz podjęcie działań w stosunku do osób pokrzywdzonych), z tego: z Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach, 1 z Ośrodka Pomocy Społecznej, od pedagoga z Zespołu Szkół Publicznych w Bielicach. Stan na dzień 31.12.2015r.
w trakcie realizacji było 6 Niebieskich Kart. Liczba zakończonych  Niebieskich Kart – 8.

                                                          

 

                                                           WSPIERANIE  RODZINY

 

W ramach wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej  w Bielicach do realizacji zadania

w zakresie wspierania rodziny w formie organizacji pracy z rodziną w okresie od 01.01.2015r.   zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U 2015.332) zatrudnionych było  3 asystentów rodziny w formie umów zleceń (1 asystent (I-VII),2 asystentów (VIII-XII)  wykonywało obowiązki w zakresie pracy z rodziną w miejscu ich  zamieszkania. Wsparciem asystenta rodziny w okresie od 1.01.2015r. do 31.12.2015r. zostało objętych 13 rodzin  z terenu Gminy Bielice.

 

Ponadto zgodnie z wyrokiem z dnia 7 października 2015r. Sądu Rejonowego Wydział III Rodzinny i Nieletnich w Stargardzie, małoletnie dziecko z terenu Gminy Bielice zostało umieszczone
w rodzinie zastępczej spokrewnionej.

Z godnie z art. 191 ust.9 ust.1  cytowanej na wstępie ustawy, w przypadku umieszczenia dziecka  w rodzinie zastępczej, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej Gmina Bielice ponosi wydatki, które od
7 października do 31 grudnia 2015r. wynosiły: 235,23 zł. Środki finansowe  Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach przekazał na rachunek Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.

 

                                                           KARTA DUŻEJ RODZINY

W dniu 16 czerwca 2014r. Uchwałą Rady Ministrów ustanowiono rządowy program dla rodzin wielodzietnych, który potocznie nazywany jest Kartą Dużej Rodziny. Jest to program dla rodzin z co najmniej trojgiem dzieci i polega na posiadaniu Karty Dużej Rodziny, która uprawnia do ulg w różnych instytucjach i przedsiębiorstwach. Instytucje i przedsiębiorstwa, które w tym celu podpisały stosowne porozumienie z Ministerstwem są wymienione na stronie internetowej  www.rodzina.gov.pl, gdzie lista jest systematycznie aktualizowana.  Program ten jest programem  ogólnopolskim i dotyczy przywilejów na terenie całej Polski.

           Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach  wydał  Karty Dużej Rodziny  39  rodzinom, tj. 207 kart,

z tego 73 rodzicom 134 dzieciom.

 

 

Gmina Bielice  obecnie z tego tytułu nie ponosi żadnych kosztów. Z tytułu realizacji tego zadnia pozyskaliśmy kwotę:  482,40 zł, która została wykorzystana na zakup materiałów do Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 

POMOC  MATERIALNA. DLA  UCZNIÓW

           Na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.
Nr 256 poz.2572 z póź.zm) z jednoczesnym zastosowaniem Regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bielice, określonego w  Uchwale
Nr XXI/112/05 Rady Gminy Bielice z dnia 24 marca 2005r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach  realizował zadania z zakresu pomocy materialnej dla uczniów   w formie stypendiów szkolnych. Głównym warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku było spełnienie kryterium dochodowego na osobę, określonego zgodnie z art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U z 2013r. poz.182
z póź.zm.), które stanowi kwotę 456,00 zł, tj.  jeżeli dochód netto na osobę w rodzinie nie przekroczył kwoty 456,00 zł, to uczeń uzyskał uprawnienia do stypendium szkolnego.  W 2015 roku  z tej formy pomocy skorzystało 84 rodzin, liczba osób uprawnionych do świadczenia 182. Wydano ogólnie kwotę: 100.925,30 zł, z tego   środki finansowe w kwocie:  80.738 zł otrzymane od  Wojewody Zachodniopomorskiego, natomiast   udział środków własnych gminy wyniósł: 20.187,30 zł.

 

 

ŻYWNOŚĆ DLA NAJUBOŻSZYCH

            W ramach współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Szczecinie Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Okręgowy ul. Jagiellońska w Szczecinie, Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie od 1 czerwca 2015r. do 31 grudnia 2015r. pozyskał dla 56 rodzin ( 230 osób) najuboższych rodzin z terenu Gminy Bielice, artykuły żywnościowe.

 Osoby czy rodziny, które spełniły do  150% kryterium dochodowego  ( do kwoty  771 zł)   , jak również  podpisały stosowną deklarację uczestnictwa w działaniach towarzyszących mogły skorzystać z   artykułów  żywnościowych   o łącznej wartości : 58.570,13 zł.  Udział  środków własnych  wyniósł    około 500 zł  tj. koszt transportu .

Pozyskany asortyment żywnościowy to między innymi: makaron świderki, ryż biały, kasza jęczmienna, mleko, ser podpuszkowy dojrzewający, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonka wieprzowa, klopsiki w sosie własnym, olej rzepakowy, cukier.

 

 

Załącznik 1,
 dot. działalności OPS w Bielicach za lata 2011-2015

 

Pragnę  przedstawić Państwu  analizę liczby rodzin i udzielonych im świadczeń finansowych i w naturze w oparciu o wydane decyzje administracyjne w latach 2011 – 2015
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach.

 

          

Rys.1. Rzeczywista liczba rodzin objętych pomocą społeczną w latach  2011-2015

 

Ze względu na różnorodność form wypłaconych świadczeń finansowych w latach
2011 -2015 przez ośrodek, w układach tabelarycznych przedstawię formy udzielonych świadczeń
z zadań własnych gminy:

 

 

OPŁATA ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Rok

Koszt gminy w utrzymaniu mieszkańców w DPS

Liczba osób

2011

105.445

5 osób do 31.07.2011r., a 4 osoby od 01.08.2011r. do 31.12.2011r.

2012

  94.551

                                 4

2013

111.007

4 osoby do 30.06.2013r. a 5 osób od 01.07.2013r. do 31.12.2013r.

2014

124.573

                            5

2015

115.121

5 osób do 12.08.2015r. a 4 osoby od 13.08.2015r. do 31.12.2015r.

 

     Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, osoba wymagająca całodobowej opieki i pomocy drugiej może zostać umieszczona w domu pomocy społecznej pod warunkiem, że członkowie rodziny nie są w stanie sprawować opieki. Ponadto w przypadku, gdy Ośrodek Pomocy Społecznej nie jest w stanie zapewnić usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

 

 

 

ZASIŁKI CELOWE

 

Rok

Koszt gminy

Liczba rodzin

2011

  3.817

7

2012

12.000

15

2013

16.616

26

2014

36.680

25

2015

28.444

34

 

Zasiłki celowe przyznawane były w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej rodziny, a w szczególności na pokrycie części lub całości leków i leczenia, pochówku dla osoby bezdomnej,  oraz kosztów związanych z pobytem w schroniskach  osób bezdomnych, pochodzących z terenu gminy Bielice. Ponadto przyznano pomoc finansową w sytuacji zdarzenia losowego.

 

 

USŁUGI OPIEKUŃCZE

 

Rok

Koszt gminy

w zł

Liczba osób

2011

  4.198

1

2012

   5.711

1

2013

11.002

1

2014

  3.791

3

2015

45.582

9

 

          Osobie samotnej lub w rodzinie, która z powodu wieku lub choroby, lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

 

POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA 

 

 Ta forma pomocy była realizowana w ramach wieloletniego programu
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Środki finansowe zostały wykorzystane na dożywianie dzieci w szkole oraz na przyznanie świadczeń finansowych i niepieniężnych  klientom pomocy społecznej.

 

 

 

 

 

Rok

Środki własne gminy

w zł

Środki Wojewody Zachodniopomorskiego

w zł

Liczba osób objętych pomocą finansową

Liczba dzieci objętych dożywianiem

Liczba dzieci objętych dożywianiem  na wniosek Dyrektora

2011

22.377

86.103

50

87

6

2012

24.053

92.612

134

98

8

2013

47.619

78.254

158

114

9

2014

40.509

78.916

71

105

13

2015

26.365

79.100

24

110

20

 

 

 

                                                           ZASIŁKI OKRESOWE I STAŁE

 

Zadania własne  finansowane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego obejmowały zadania w formie zasiłku okresowego oraz zasiłku stałego w okresie 2011-2015 i  przedstawiają się następująco:

 

Formy pomocy

2011

2012

2013

2014

2015

kwota

w zł

liczba osób

kwota w zł

liczba osób

kwota

liczba osób  

Kwota

liczba osób

Kwota

liczba osób

zasiłki
okresowe

 

122.946

74

122.361

83

200.036

85

151.400

 

60

127.338

57

Zasiłki  stałe

 

65.253

19

69.821

20

84.618

19

82.455

20

87.592

22

 

Ponadto za osoby, które pobierały w latach 2011 – 2015 zasiłek stały  odprowadzana była do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składka zdrowotna, która finansowana była ze środków otrzymanych  od Wojewody Zachodniopomorskiego:

 

Formy pomocy

2011

 

2012

2013

2014

2015

Kwota

liczba rodzin

Kwota

liczba rodzin

 

Kwota

liczba rodzin

 

kwota

 

liczba rodzin

 

Kwota

Liczba rodzin

Składka zdrowotna (zasiłek stały)

 

5.262

 

20

 

6.131

 

20

 

8.115

 

20

 

7.498

 

20

 

7.896

 

22

 

 

 

 

 

 

GMINNY ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Podstawą prawną działania Zespołu Interdyscyplinarnego jest:

 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz.1493 z późn. zm.);
 2. Uchwała nr XXX/142/2013 Rady Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie trybu powoływania  i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Bielicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania;
 3. Uchwała nr VII/38/2011 Rady Gminy Bielice z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Bielice na lata 2011 – 2020 oraz Uchwały nr XXX/142/13 Rady Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie zmiany do  w/w uchwały.
 4. Zarządzenie nr 70/2011 Wójta Gminy Bielice z dnia 18 października  2011r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy   
   w Rodzinie, z późn. zm.: Zarządzenie Wójta Gminy Bielice Nr 4/2014 z dnia 12 lutego 2014r.; Zarządzenie Wójta Gminy Bielice Nr 21/2014 z dnia 26 maja 2014r.; Zarządzenie Wójta Gminy Bielice Nr 39/2014 z dnia 21 października 2014r. oraz Zarządzenie Wójta Gminy Bielice Nr 1/2015 z dnia 12 stycznia 2015r.

Gminny Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów z różnych instytucji, łącząca swoją wiedzę, umiejętności oraz możliwości wynikające z instytucji, którą reprezentują, podejmująca współpracę i skoordynowane działania mające na celu niesienie pomocy osobom krzywdzonym oraz przeciwdziałanie zjawisku przemocy na terenie gminy.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego działają na podstawie wyżej wymienionych aktów prawnych oraz porozumień zawartych między Wójtem Gminy Bielice a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu. Członkowie Zespołu wykonują zadania w ramach obowiązków zawodowych i służbowych lub społecznie.

Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach.

Celem działania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego jest:

 1. Pomoc osobom dorosłym, dzieciom i rodzinom, grupom problemowym i środowiskom dysfunkcyjnym w przezwyciężeniu ich problemów.
 2. Efektywne podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych w momencie zaistniałego problemu.
 3. Współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Integrowanie i koordynowanie działań jednostek pomocy społecznej, policji, gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty, ochrony zdrowia, kuratorów sądowych oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 4. Zespół może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych
  z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

W dniu 18 października 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów
z dnia 13 września 2011 r. Dz. U. Nr 209, poz. 1245, w sprawie procedury „ Niebieskiej Karty” oraz wzoru formularzy „ Niebieska Karta” (NK).

„Niebieska Karta” - to rozpoznanie zaburzeń życia rodzinnego wywołanych                                 nadużywaniem alkoholu i stosowaniem przemocy, ułożenie planu pomocy oraz podjęcie działań interwencyjnych.

Do realizacji wymienionej procedury zobligowani są przedstawiciele policji, ośrodków pomocy społecznej, ochrony zdrowia i gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych. Wszczęcie procedury Niebieskiej Karty następuje poprzez wypełnienie formularza A przez przedstawiciela wyżej wymienionych podmiotów i niezwłocznie zostaje przekazany do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, który niezwłocznie przekazuje go pozostałym członkom Zespołu Interdyscyplinarnego. Grupy robocze zajmują się rozwiązywaniem problemów związanych z występowaniem przemocy w indywidualnych przypadkach, według procedury Niebieskiej Karty.

 

Realizację uruchomienia procedury w ramach Niebieskich Kart w latach 2013-2015  przestawiam  wg niżej przedstawionej tabeli:

 

Rok

Liczba wypełnionych

NK i przekazanych do Przewodniczącej ZI

W tym złożone przez

Liczba zakończonych
NK na dzień
 31 grudnia

 

Liczba procedur
w trakcie realizacji

 

 Przekazanie do
innych Zespołów Interdyscyplinarnych

 

Policję

OPS

GKRPA

Oświatę

Ochronę
Zdrowia

 

2013

15

11

1

2

1

0

        14

         1

       0

2014

11

6

1

1

3

0

          4

         6

       1

2015

6

4

1

0

1

0

          8

     4+(2*)

       0

 

 

*dotyczy tej samej rodziny, gdzie Niebieska Karta została założona w 2014 r, a kolejna w 2015r.

Działania w trakcie realizacji:

            Rodziny były  systematycznie monitorowane przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach, Przedstawiciela Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach oraz  Dzielnicowego Rewiru Bielice KPP w Pyrzycach. Jak również przez przedstawicieli Sądu  Rodzinnego Wydział III Rodzinny i Nieletnich jak i również z Sądu Wydziału II Karnego ze Stargardu.  Odwiedziny w środowiskach mają na celu sprawdzenie bezpieczeństwa osób pokrzywdzonych oraz monitorowanie ustalonych form pomocy.      Ponadto ze strony oświaty był prowadzony monitoring dzieci przez pedagoga szkolnego, który miał na celu  sprawdzanie  potrzeb dzieci, jak również wspieranie ich  poprzez przeprowadzanie  rozmów , ponadto były przeprowadzane rozmowy  z wychowawcami, nauczycielami szkoły objętej wsparciem.
            Osoby doznające przemocy potrzebują zwykle pomocy psychologicznej, prawnej, materialnej, medycznej a także wsparcia emocjonalnego. Dlatego przeciwdziałanie nie może opierać się wyłącznie na działalności jednej instytucji. Żadna instytucja nie ma wystarczających narzędzi, kompetencji i możliwości rozwiązania wszystkich problemów rodziny uwikłanej w przemoc. Brak  dostępności na  naszym  terenie form pomocy takich jak: specjalistycznego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego,  poradni odwykowej,  w dużym stopniu utrudnia  pracę  zespołu. Najbliższe punkty znajdują się w Pyrzycach, Stargardzie lub w Szczecinie – odległość zniechęca te osoby  do korzystania z tych form pomocy.

 

                                               WSPIERANIE RODZINY

 

Kolejnym zadaniem jaki został nałożony na Gminy jest ustawa z dnia 9 czerwca 2011r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( 2015r. poz. 332) na   szczeblu gminy działania te obejmują pomoc rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej gdzie  zapewnia się  wsparcie, które polega w szczególności na:

 1. Analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie.
 2. Wzmocnieniu roli i funkcji rodziny.
 3. Rozwijaniu umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodziny.
 4. Podniesienie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny.
 5. Pomocy w integracji rodziny.
 6. Przeciwdziałaniu marginalizacji i demoralizacji społecznej rodziny.
 7. Dążenie do  reintegracji rodziny.

 

           Zgodnie z art.10 ust.1 w/w ustawy, pracę z rodziną  zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/126/13  Rada Gminy Bielice  z dnia 26 czerwca 2013r.  wyznaczyła Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bielicach do realizacji zadania w zakresie wspierania rodziny w formie organizacji pracy
z rodziną.

            W przypadku gdy ośrodek uzyska informację o rodzinie przeżywającej trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej, pracownik socjalny przeprowadza w tej rodzinie wywiad środowiskowy, na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2014r.
o pomocy społecznej, gdzie dokonuje analizy sytuacji rodziny. Jeżeli z analizy wynika konieczność przydzielenia rodzinie asystenta rodziny pracownik socjalny występuje do kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z wnioskiem o jego przydzielenie.

 

Praca asystenta rodziny od dnia 1.07.2013 r.  do dnia 31.12.2015r. przedstawia się wg niżej podanej tabeli:

 

 

Rok

Ogólna liczba rodzin objęta  pracą asystenta rodziny

 

Praca asystenta rodziny na wniosek pracownika socjalnego

Praca asystenta na wniosek Sądu
(sądowy nakaz objęcia asystenturą

zgodnie z postanowieniem)

w tym:

rodziny pełne

 w tym: rodziny niepełne/
skonstruowane

Od VII.2013   do 31.12.2013  

 

10

 

10

 

0

 

8

 

2

 

2014

 

 

15

 

14

 

1

 

12

 

3

 

2015

 

13

 

12

 

1

 

11

 

 

2

 

Zgodnie z zawartymi umowami  w 2013r., 2014r. i 2015r.  pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Gminą Bielice  otrzymaliśmy  środki finansowe w formie dotacji celowej 2013r. w kwocie :  10.833 zł, natomiast  w  2014r. w kwocie : 27.039 zł, a w 2015r. część kwoty : 17.850 zł na zatrudnienie asystenta rodziny.

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

Zgodnie z powierzonymi zadaniami, jakie wykonuje Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Bielicach w zakresie ustawy o świadczeniach rodzinnych  ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację poniższych zadań zleconych gmina otrzymała dotację
i udzielona została pomoc wg niżej przedstawionych danych:

 

Formy pomocy

2011

2012

 

2013

2014

        2015

Dział 85212

Kwota

liczba rodzin

 

Kwota

 

liczba rodzin

 

kwota

 

liczba rodzin

 

Kwota

Liczba

rodzin

kwota

Liczba rodzin

Zasiłki  rodzinne
i dodatki

552.080

159

508.697

143

502.164

133

447.918

143

424.076

147

Zasiłki pielęgnacyjne

188.496

103

183.753

90

177.327

100

163.863

88

160.956

92

Świadczenia pielęgnacyjne

209.947

 

58

438.544

71

282.964

70

160.640

18

247.360

18

Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka

33.000

33

27.000

27

26.000

26

29.000

29

18.000

18

Specjalny zasiłek opiekuńczy

X

X

X

x

 

3.120

 

1

 

 

6.569

 

2

 

54.756

 

11

Zasiłek dla opiekuna

X

X

X

x

x

X

244.314

31

109.200

18

Fundusz alimentacyjny

151. 550

25

163.670

21

140.626

19

145.416

25

157.495

23

Składka emerytalno- rentowa

24.877

36

75.111

43

49.401

54

 

68.275

33

76.853

35

3% na obsługę

36.178

X

44.361

x

38.404

x

39.600

x

38.725

x

środki własne

580,39

x

0,0

x

5.655

x

10.605

x

14.474

x

Dział 85295

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego

 

X

 

X

 

X

 

x

 

11.400

 

38

 

43.266

 

19

 

1

 

134

 

Ponadto za osoby, które pobierały w latach 2011 – 2015 świadczenia pielęgnacyjne
i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz  zasiłek dla opiekuna  w 2015r. odprowadzana była do ZUS składka zdrowotna, która finansowana była ze środków otrzymanych  od Wojewody Zachodniopomorskiego:

 

Formy pomocy

2011

2012

2013

2014

2015

Kwota

liczba rodzin

Kwota

liczba rodzin

 

Kwota

liczba rodzin

 

kwota

 

liczba rodzin

 

Kwota

Liczba rodzin

Składka zdrowotna odprowadzana za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna

 

 

 

9.241

 

 

 

16

 

 

 

21.654

 

 

 

44

 

 

 

17.459

 

 

 

53

 

 

 

13.674

 

 

 

     32

 

 

 

24.072

 

 

 

34

 

 

 

                                               POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

 

Kolejnym zadaniem jaki  realizuje ośrodek, to pomoc materialna dla  uczniów, udzielana jest w celu  zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.

 

Analiza udzielonych świadczeń za lata 2011-2015 przedstawia się następująco:

 

Formy pomocy

2011

2012

                     2013

        2014               

2015

 

Kwota

Liczba rodzin

Liczba osób upraw.

Kwota

 

Liczba rodzin

Liczba osób upraw.

 

Kwota

Liczb

Rodzin

Liczba

osób upraw.

Kwota

Liczba rodzin

Liczba osób upraw.

kwota

Liczba rodzin

Liczba

osób upraw

Razem kwota

 

 

 

80.658

 

 

97

 

 

 

157

 

 

110.724

 

 

105

 

 

205

 

 

124.639

 

 

 

105

 

 

215

 

 

134.309

 

 

104

 

 

208

 

 

100.925

 

 

84

 

 

182

Wojewoda 

80.658

X

X

92.253

X

X

99.711

x

X

106.800

x

x

80.738

x

X

Gmina

X

X

X

18.471

X

X

24.928

x

X

 27.509

x

X

20.187

x

x

 

 

 

                                                     

 

Sprawozdanie opracowała: Anna Maria Kopacka     

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 17-03-2016 14:44:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 17-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 17-03-2016 14:44:15