Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice

Projekt

Uchwała Nr…. /…. /16

Rady Gminy Bielice

z dnia 24 marca 2016 r.

 

 

w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice.

 

 

Na podstawie art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2013., poz.856 z  późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§1. Przyjmuje się roczny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice na rok 2016.

§2.  Rada Gminy Bielice określa następujące cele gminnego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych :

 1. Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy;
 2. Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych;
 3. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy;
 4. Edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt;

§3.  Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane jest przez następujące działania Gminy:

 1. Odławianie z terenu Gminy zwierząt bezdomnych, zagubionych, wałęsających się, pozostawionych bez opieki właściciela i przewożenie ich do  Schroniska VET-ZOO SERWIS, ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka , z którym Gmina posiada podpisaną umowę na przyjmowanie bezdomnych psów i kotów wolno żyjących;
 2. Umożliwienie przekazania pod tymczasową opiekę Gminy zwierząt, które w wyniku wypadków losowych (zgon właściciela, długotrwały pobyt w szpitalu, itp.) utraciły właściciela;
 3. Zapewnienie opieki weterynaryjnej, schronienia i wyżywienia bezdomnym zwierzętom złapanym na terenie Gminy oraz zwierząt, które utraciły właściciela prowadzone będzie przez Schronisko VET-ZOO SERWIS, ul. M. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka,  o którym mowa w punkcie 1;
 4. Poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych przebywających tymczasowo pod opieką Gminy;
 5. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt, świadczonych przez uprawniony podmiot, z którym Gmina podpisze stosowną umowę (Klinika Zwierząt Domowych, ul. Łubinowa 17, Szczecin);
 6. Uruchomienie w Urzędzie Gminy lub innej instytucji lub organizacji, której Gmina powierzy to zadanie, punktu informacyjnego ds. interwencji w sprawach: zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, uwalniania zwierząt z pułapek, udzielania pomocy weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, których właścicieli nie ustalono, przyjmowaniu zgłoszeń o błąkających się zwierzętach, itp.
 7. Zapewnienie opieki wolno żyjącym kotom, poprzez ich dokarmianie. 

§4. Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych realizowane jest poprzez następujące działania Gminy:

 1. Prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi i humanitarnego traktowania zwierząt;
 2. Wykonywanie na koszt Gminy sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych, przez podmiot do tego uprawniony, z którym Gmina podpisze stosowną umowę;
 3. Współpracę ze społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących, w tym w zakresie ograniczania ich rozrodczości, z którymi Gmina podpisze porozumienie;
 4. Umożliwienie bezpłatnego usypiania „ślepych miotów” właścicielom suk, i zachęcenie właściciela aby w najszybszym z możliwych terminów po porodzie zostały poddane sterylizacji, na koszt właściciela;
 5. Umożliwienie bezpłatnego usypiania „ślepych miotów” wolno żyjących kocic oraz zachęcenie opiekunów do ich sterylizacji, poprzez zawarcie umowy z podmiotem uprawnionym w tym zakresie;

§5. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy realizowane będzie poprzez następujące działania Gminy:

 1. Egzekwowanie we współpracy z Inspekcją Weterynaryjną i Policją obowiązku corocznego obowiązku szczepienia psów bezdomnych przeciwko wściekliźnie;
 2. Trwałe oznakowanie psów, za pomocą  elektronicznego mikroprocesora (czipa) na koszt Gminy, realizowane we współpracy z lekarzami weterynarii, po zaplanowaniu środków finansowych na ten cel w budżecie Gminy;
 3. Konsekwentne egzekwowanie przepisów prawa, w tym lokalnego, w zakresie obowiązków właścicieli zwierząt domowych, określonych przepisami o utrzymaniu czystości i porządku;

§6. Edukacja mieszkańców gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt realizowana jest poprzez następujące działania Gminy:

 1. Współpraca z istniejącymi organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, oraz tworzenie korzystnych warunków do aktywizacji mieszkańców Gminy w ramach działalności w tego typu organizacjach;

§7. W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich wskazuje się gospodarstwo rolne należące do p. Gabrieli Wasik, Parsów 11, 74-202 Bielice, z którą Gmina zawarła stosowną umowę;

§8. Rada Gminy Bielice uchwalając budżet Gminy Bielice zapewniła w nim środki finansowe na realizację zadań Gminy związanych z przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt w wysokości 12.000 zł., które zostaną wydatkowane w sposób określony w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

§9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie w myśl art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt  (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) należy do zadań własnych gminy. Zgodnie z art. 11a ust. 1 ww. ustawy rada gminy wypełniając obowiązek określony w art. 11 ust. 1 ustawy, określa w drodze uchwały program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Koszty realizacji programu ponosi gmina.

            Z uwagi na występujący na terenie Gminy Bielice problem bezdomnych zwierząt przyjęcie Programu i jego realizacja są uzasadnione.

Zgodnie z art. 11a ust. 7 ustawy projekt Programu został przedstawiony do zaopiniowania właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii, dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich działających na obszarze gminy.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 17-03-2016 14:25:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 17-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 17-03-2016 14:25:51