Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie regulaminu cmentarzy komunalnych w Gminie Bielice.

                                                                                                                                               PROJEKT

 

 

 

 

 

UCHWAŁA Nr …….

Rady Gminy Bielice

z dnia 24 marca 2016 r.

 

 

w sprawie regulaminu cmentarzy komunalnych w Gminie Bielice.

 

 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, z późn. zm.) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ustala się regulamin korzystania z cmentarzy komunalnych w gminie Bielice, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.  

 

 

Załącznik do Uchwały Nr.........................  Rady Gminy Bielice  z dnia ………………………………….

 

 

Regulamin korzystania z cmentarzy komunalnych w gminie Bielice

 

§ 1. Cmentarze komunalne w Bielicach, Babinie Chabowie, Starym Chrapowie i Swochowie,  stanowią własność Gminy Bielice.

§ 2. Cmentarze czynne są:

    1) w okresie od 1 kwietnia do 30 września w godzinach od 6.00 do 21.00,

    2) w okresie od 1 października do 31 marca w godzinach od 7.00 do 18.00 (nie dotyczy 31 października oraz 1 i 2 listopada).

 

§ 3.1. Na cmentarzach komunalnych pochowanie zwłok i szczątków może odbywać się w grobach ziemnych lub murowanych pojedynczych i podwójnych.

§ 4.1. Na cmentarzach komunalnych stosuje się opłaty za usługi cmentarne w zakresie i w wysokości określonej w stosownej uchwale Rady Gminy Bielice.

      2. Opłaty pobiera Gmina Bielice.

 

§ 5.1. Prawo do grobu ziemnego lub murowanego przeznaczonego do pomieszczenia zwłok jednej osoby wygasa, po ekshumacji zwłok, szczątków ludzkich lub urny, która spowoduje całkowite opróżnienie grobu.

    2. Niedopuszczalna jest zmiana dysponenta prawa do grobu dokonana na podstawie umowy cywilnoprawnej za wyjątkiem osób pozostających pomiędzy sobą w I stopniu pokrewieństwa.

   3. Opłata za plac pod groby, o których mowa w ust. 1 za niewykorzystany okres nie podlega zwrotowi.

 

§ 6.1. Na grobach można ustawiać nagrobki o wymiarach nie przekraczających granic powierzchni grobu.

     2. Gmina Bielice ma prawo wezwać opiekuna grobu do usunięcia niewłaściwie usytuowanych elementów wyposażenia miejsca pochówku, w szczególności: roślin, ławek, rzeźb, płotków, chodników. W przypadku wezwania opiekuna grobu do usunięcia nieprawidłowości i niezastosowania się do wezwania nastąpi usunięcie powyższych elementów przez Gminę Bielice na koszt osoby uprawnionej lub upoważnionego zakładu kamieniarskiego.

3.      W przypadku ustawienia elementów, o których mowa w ust. 2 w ciągach komunikacyjnych lub przejściach pomiędzy grobami będą usuwane przez Gminę Bielice bez decyzji i informowania opiekuna grobu o zaistniałym fakcie. Opiekunowi grobu nie przysługują żadne roszczenia

 odszkodowawcze.

 

§ 7. Do dysponowania wolnym miejscem w grobie ziemnym lub murowanym przeznaczonym do pochowania więcej niż jednej osoby, uprawnieni są członkowie rodziny zmarłego spoczywającego w tym grobie według kolejności podanej w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2015r., poz. 2126).

§ 8.1. Groby ziemne, murowane oraz miejsca rezerwowe pod groby nie mogą być przedmiotem umów przenoszących prawo do nich.

     2. Nie jest dozwolone murowanie ścian w grobie ziemnym, a tym samym przekształcanie grobu ziemnego w grób murowany.

    3. Miejsce przeznaczone pod groby ziemne i murowane powinno posiadać następujące maksymalne wymiary:

     a) grób ziemny i murowany:

- jednomiejscowy - długość 2,20 m, szerokość 1,30 m,- rodzinny, w którym trumny umieszczone są jedna nad drugą - długość 2,20 m, szerokość 1,30 m,

- rodzinny, w którym trumny składane są obok siebie na jednym poziomie- długość 2,20 m, szerokość 1,80 m.

     b) grób dla dziecka - długość 1,20 m, szerokość 0,60 m.

     c) urny - długość 0,60 m, szerokość 0,50 m.

    4. Pomiędzy grobami powinno być zapewnione przejście o szerokości co najmniej 0,50 m.

 

§ 9. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie jak również na miejscu zarezerwowanym pod grób i w ich otoczeniu spoczywa na założycielu grobu lub jego dysponencie.

 

§ 10.1. Na terenie cmentarza komunalnego zakazuje się:

        1) przebywania pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;

        2) wprowadzania zwierząt;

        3) zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca;

        4) zaśmiecania terenu, w tym wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone;

        5) niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych;

       6) ustawiania ławek itp. utrudniających komunikację i ruch pieszy;

       7) przebywania na cmentarzu poza godzinami otwarcia cmentarza;

       8) prowadzenia działalności handlowej na terenie cmentarza;

       9) umieszczania reklam, za wyjątkiem reklam związanych z usługami pogrzebowymi i kamieniarskimi, które są objęte opłatą roczną;

    10) sadzenia drzew i krzewów;

    11) wjazdu na cmentarz bez zgody  pojazdem samochodowym za wyjątkiem pojazdów samochodowych:

     a) policji;

     b) pogotowia ratunkowego; 

    c) prokuratury;

    d) inspekcji sanitarnej.

 2. Gmina może wyrazić zgodę na wjazd na teren cmentarzy innych pojazdów  samochodowych nie związanych z funkcjonowaniem cmentarzy w szczególności w przypadkach budowy i remontu pomników, nagrobków, grobów murowanych, ekshumacji pobierając z tego tytułu opłatę w wysokości określonej w stosownej uchwale Rady Gminy Bielice.

 3. Na terenie cmentarza zakazuje się wykonywania prac ziemnych, kamieniarskich i budowlanych bez ich uprzedniego zgłoszenia w urzędzie gminy i  uzyskania stosownego zezwolenia na wykonywanie tych prac.

§ 11.1. Zezwolenie na wykonanie prac ziemnych, kamieniarskich i budowlanych wydaje się ściśle na jeden określony grób. W przypadku wykonywania prac jednocześnie przy kilku grobach, wymagane jest uzyskanie odrębnego zezwolenia na każdy z nich.

   2. Wykonawcom prac zabrania się zastawiania dróg i przejść pojazdami, pojemnikami, materiałami budowlanymi i sprzętem oraz pozostawiania nieuporządkowanego terenu. Przygotowanie zapraw murarskich może odbywać się tylko w specjalnych pojemnikach.

   3. Zabrania się wrzucania gruzu i odpadów po robotach kamieniarsko-budowlanych do pojemników usytuowanych na terenie cmentarza. Pozostały po remoncie lub rozbiórce nagrobków gruz jest odpadem i zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013r., poz. 21, z późn. zm.) należy go wywieźć z terenu cmentarza i zagospodarować zgodnie z przepisami.

   4. Wykonywanie prac nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającą ceremonią pogrzebową.

   5. Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu po wykonanej usłudze.

§ 12.1. Na terenie cmentarza komunalnego działalność gospodarczą związaną z wykonywaniem pochówku i ekshumacji mogą prowadzić wyłącznie podmioty gospodarcze uprawnione do tego na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru sądowego posiadające ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością.

      2. Zezwolenie na wykonywanie prac związanych z wykonywaniem ekshumacji wydaje się ściśle na jeden określony grób. W przypadku wykonywania prac przy jednocześnie kilku grobach, wymagane jest uzyskanie odrębnego zezwolenia na każdy z nich.

     3. Wykonawca pochówku lub ekshumacji zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych przy tym.

§ 13. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie ma ustawa z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2015r., poz. 2126) oraz akty wykonawcze do ustawy.

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym zadania własne obejmują m.in. zagadnienia związane z cmentarzami komunalnymi.

Regulamin utrzymania cmentarzy stanowi zbiór przepisów porządkowych określających prawa i obowiązki osób w zakresie korzystania z cmentarzy komunalnych. Spełnienie określonych w regulaminie warunków umożliwi oddanie czci zmarłym, zapewnienie porządku, utrzymanie odpowiedniej estetyki miejsca oraz właściwego stanu technicznego urządzeń stanowiących mienie publiczne. Regulamin ponadto reguluje kwestie związane z wymiarami miejsc przeznaczonych do pochówku.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 17-03-2016 14:24:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 17-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 17-03-2016 14:24:38