Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr uchwał Rady Gminy Bielice od 01.12.2014 do 20.11.2017

Rejestr uchwał Rady Gminy Bielice od 01.12.2014 do 20.11.2017 r.

Lp.

Numer uchwały

Uchwała w sprawie

Data podjęcia

Uwagi/zmiany

1.

I/1/14

W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Bielice

01.12.2014r.

 

2.

I/2/14

W sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bielice

01.12.2014 r.

 

3.

II/3/14

W sprawie powołania Składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice

18.12.2014 r.

 

4.

II/4/14

W sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice

18.12.2014 r.

 

5.

II/5/14

W sprawie powołania komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Bielice oraz określenia zakresu jej działania

18.12.2014 r.

 

6.

II/6/14

W sprawie powołania komisji ds. Społecznych Rady Gminy Bielice oraz określenia zakresu jej działania

18.12.2014 r.

 

7.

III/7/14

W sprawie zmian budżetu gmina na 2014 rok

31.12.2014 r.

 

8.

III/8/14

Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014

31.12.2014 r.

 

9.

III/9/14

W sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bielice

31.12.2014 r.

 

10.

III/10/14

W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na rok 2015

31.12.2014 r.

 

11.

III/11/14

W sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej  prognozy finansowej Gminy Bielice na lata 2015-2029

31.12.2014 r.

 

12.

III/12/14

W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

31.12.2014 r.

 

13.

IV/13/15

Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na rok 2015

26.02.2015 r.

 

14.

IV/14/15

W sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin

Dolnej Odry

26.02.2015 r.

 

15.

IV/15/15

W sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz bezodpływowych zbiorników i transportu nieczystości ciekłych

26.02.2015 r.

 

16.

IV/16/15

W sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bielice na rok 2015

26.02.2015 r.

 

17.

IV/17/15

W sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Bielice na rok 2015

26.02.2015 r.

 

18.

V/18/15

W sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2016 rok

30.03.2015 r.

 

19.

V/19/15

W sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice

30.03.2015 .

 

20.

V/20/15

W sprawie wyznaczenia Delegata do reprezentowania Gminy Bielice w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania

30.03.2015 r.

 

21.

VI/21/15

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Stare Chrapowo i Linie w gm. Bielice

01.06.2015 r.

 

22.

VI/22/15

W sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r.

01.06.2015 r.

 

23.

VI/23/15

Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

01.06.2015 r.

 

24.

VI/24/15

W sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w gminie Bielice

01.06.2015 r.

 

25.

VI/25/15

W sprawie wystąpienia Gminy Bielice ze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „DIROW” – Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich

01.06.2015 r.

 

26.

VI/26/15

W sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju

01.06.2015 r.

 

27.

VI/27/15

W sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Bielice na potrzeby realizacji projektu System Informacji Lokalnej – SIL24 przez Centrum Kształtowania i Usług Sp. zo.o. z Oświęcimia

01.06.2015 r.

 

28.

VI/28/15

W sprawie wyznaczenia kierunków działań Wójta w sprawie zagospodarowania przestrzennego związanych z rozwojem energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii na terenie Gminy Bielice

01.06.2015 r.

 

29.

VII/29/15

W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonaniem budżetu Gminy Bielice za 2014 r.

16.06.2015 r.

 

30.

VII/30/15

W sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 r.

16.06.2015 r.

 

31.

VII/31/15

W sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice

16.06.2015 r.

 

32.

VII/32/15

W sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r.

16.06.205 r.

 

33.

VII/33/15

Zmieniająca uchwałę w sprawie przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych lub zarządzającym jest Gina Bielice

16.06.2015 r.

 

34.

VIII/34/15

W sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r.

14.09.2015 r.

 

35.

VIII/35/15

W sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bielice na lata 2015-2027

14.09.2015 r.

 

36.

VIII/36/15

W sprawie pozbawienia odcinka drogi krajowej nr 3 przebiegającej przez teren Gminy Bielice kategorii drogi gminnej

14.09.2015 r.

 

37.

VIII/37/15

W sprawie nabycia działki nr 135/7 w obrębie Chabowo wydzielonej na poszerzenie pasa drogi gminnej działka nr 176

14.09.2015 r.

 

38.

VIII/38/15

W sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

14.09.2015 r.

Uchylony 30.10.2015 r.

39.

VIII/39/15

W sprawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bielice

14.09.2015 r.

Uchylony 30.10.2015 r.

40.

VIII/40/15

W sprawie zasad udzielania „Stypendium Wójta Gminy Bielice”

14.09.2015 r.

 

41.

VIII/41/15

W sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławnika

14.09.2015 r.

 

42.

VIII/42/15

W sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bielice

30.10.2015 r.

 

43.

VIII/43/15

W sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bielice

30.10.2015 r.

 

44.

VIII/44/15

W sprawie Programu Postępowania Naprawczego Gminy Bielice

30.10.2015 r.

 

45.

VIII/45/15

Zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

30.10.2015 r.

 

46.

VIII/46/15

Zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

30.10.2015 r.

 

47.

IX/47/15

Zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

30.10.2015 r.

 

48.

IX/48/15

W sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemcy

30.10.2015 r.

 

49.

IX/49/15

W sprawie wyboru ławnika

30.10.2015 r.

 

50.

X/50/15

Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Alkoholizmowi na rok 2015

19.11.2015 r.

 

51.

X/51/15

W sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

19.11.2015 r.

 

52.

X/52/15

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Bielice na rok 2016

19.11.2015 r.

 

53.

X/53/15

W sprawie określenia stawek rocznych podatku od środków transportowych na 2016 rok

19.11.2015 r.

 

54.

X/54/15

W sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na 2016 rok

19.11.2015 r.

 

55.

XI/55/15

W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na rok 2016

30.12.2015r.

 

56.

XI/56/15

W sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognoz finansowej Gminy Bielice na lata 2016-2035

30.12.2015 r.

 

57.

XI/57/15

W sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowej dla jednostek budżetowych Gminy Bielice

30.12.2015 r.

 

58.

XI/58/15

W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

30.12.2015 r.

 

59.

XI/59/15

W sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r.

30.12.2015 r.

 

60.

XI/60/15

W sprawie ustalenia diet dla radnych

30.12.2015 r.

 

61.

XI/61/15

W sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy- sołtysów

30.12.2015 r.

 

62.

XI/62/15

W sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bielice

30.12.2015 r.

 

63.

XI/63/15

W sprawie przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bielice

30.12.2015 r.

 

64.

XI/64/15

W sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bielice na rok 2016

30.12.2015 r.

 

65.

XI/65/15

W ramach zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Bielice na rok 2016

30.12.2015 r.

 

66.

XII/66/16

W sprawie zaciągnięcia przez Gminę Bielice długoterminowej pożyczki z budżetu państwa

05.01.2016 r.

 

67. XIII/67/16 W sprawie przystąpienia do opracowania i wdrożania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bielice 24.03.2016 r.  
68. XIII/68/16 W sprawie rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice 24.03.2016 r.  
69. XIII/69/16 W sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych Gminy Bielice 24.03.2016 r.  
70. XIII/70/16 W sprawie regulaminu cmentarzy komunalnych w Gminie Bielice 24.03.2016 r.  
71. XIII/71/16 W sprawie ustalenia tygoniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga i psychologa szkolnego oraz logopedy w szkołach prowadzonych przez Gminę Bielice 24.03.2016 r.  
72. XIII/72/16 W sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu soleckiego w budżecie gminy na 2017 rok 24.03.2016 r.  
73. XIII/73/16 W sprawie porozumienia z Powiatem Pyrzyckim 24.03.2016 r.  
74. XIV/74/16 W sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r. 23.05.2016 r.  
75. XIV/75/16 W sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Bielice 23.05.2016 r.  
76. XV/76/16 W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2015 r. 22.06.2016 r.  
77. XV/77/16 W sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 r. 22.06.2016 r.  
78. XV/78/16 W sprawie zmiany Uchwały Nr XII/66/16 Rady Gminy Bielice z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Bielice długotermionowej pożyczki z budżetu państwa 22.06.2016 r.  
79. XV/79/16 W sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r. 21.09.2016 r.  
80. XVI/80/16 Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.  21.09.2016 r.  
81. XVII/81/16 W sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r. 14.11.2016 r.  
82. XVII/82/16 W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obwiązujących na terenie gminy Bielice na rok 2017 14.11.2016 r.  
83. XVII/83/16 W sprawie określenia stawek rocznych podatku od środków transportowych na 2017 rok 14.11.2016 r.  
84. XVII/84/16 W sprawie określenia wzoru formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 14.11.2016 r.  
85. XVII/85/16 W sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Bielice z orgniazcjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 14.11.2016 r.  
86. XVII/86/16 W sprawie wydzierżawienia przez Gminę Bielice na okres 10 lat części nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Chabówko 14.11.2016 r.  
87. XVIII/87/16 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2016-2032 29.11.2016 r.  
88. XIX/88/16 W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na rok 2017 29.12.2016 r.  
89. XIX/89/16 W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2017-2032 29.12.2016 r.  
90. XIX/90/16 W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 29.12.2016 r.  
91. XIX/91/16 W sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r. 29.12.2016 r.  
92. XIX/92/16 Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 r. 29.12.2016 r.  
93. XIX/93/16 W sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2016 29.12.2016 r.  
94. XIX/94/16 W sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Bielice na lata 2016-2020 29.12.2016 r.  
95. XIX/95/16 W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Bielice na lata2016-2018 29.12.2016 r.  
96. XIX/96/16 W sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bielice na rok 2017 29.12.2016 r.  
97. XIX/97/16 W sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Bielice na rok 2017 29.12.2016 r.  
98. XX/98/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe  23.02.2017 r.  
99. XXI/99/17 w sprawie zmian budżetu gminy w 2017 r. 29.03.2017 r.  
100. XXI/100/17 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2018 rok 29.03.2017 r.  
101. XXI/101/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe 29.03.2017 r.  
102. XXI/102/2017 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bielice 29.03.2017 r.  
103. XXI/103/17 w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice 29.03.2017 r.  
104. XXII/107/17 zmieniająca Uchwałę Nr XXI/101/17 Rady Gminy Bielice z dnia 29.03.2017 r. w sprawei dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe 14.04.2017 r.  
105. XXII/105/17 w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej dla której Gmina Bielice jest organem prowadzącym  14.04.2017 r.  
106. XXII/106/17 w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Bielice  14.04.2017 r.  
107. XXIII/107/17 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2016 r. 23.06.2017 r.  
108. XXIII/108/17 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 r. 23.06.2017 r.  
109. XXIII/109/17 w sprawie zmian budżetu gminy w 2017 r. 23.06.2017 r.  
110. XXIII/110/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2017-2032 23.06.2017 r.  
111. XXIII/111/17 w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki nieskoemisyjnej dla Gminy Bielice" 23.06.2017 r.  
112. XXIII/112/17 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice 23.06.2017 r.  
113. XXIII/113/17 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w obrębie geodezyjnym Swochowo w drodze przetargu nieograniczonego 23.06.2017 r.  
114. XXIII/114/17 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie w drodze bezprzetargowej umowy dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielice 23.06.2017 r.  
115. XXIII/115/17 w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 23.06.2017 r.  
116. XXIV/116/17 w sprawie zmian budżetu gminy w 2017 r. 14.09.2017 r.  
117. XXIV/117/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2017-2032 14.09.2017 r.  
118. XXIV/118/17 zmieniająca regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice 14.09.2017 r.  
119. XXIV/119/17 zmieniająca  Uchwałę Nr XII/48/07 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Bielice 14.09.2017 r.  
120. XXIV/120/17 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Babinie, Bielicach, Nowych Liniach i Parsowie  14.06.2017 r.  
121. XXV/121/17 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bielice na lata 2017-2023 20.11.2017 r.  
122. XXV/122/17 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Bielice na lata 2018-2025 20.11.2017 r.  
123. XXV/123/17 w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymipodmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożyku publicznego i o wolontariacie na 2018 r." 20.11.2017 r.  
124. XXV/124/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych im.Jana Pawła II w Bielicach w ośmioletnią Szkołe Podstawową z oddziałami przedszkolnymi im. Jana Pawła II w Bielicach 20.11.2017 r.  
125. XXV/125/2017 w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bielice 20.11.2017 r.  
126. XXV/126/17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Bielice 20.11.2017 r.  
127. XXV/127/17 w sprawie określenia stawek rocznych podatku od środków transportowych na 2018 rok 20.11.2017 r.  
128. XXV/128/17 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Bielice w 2018 roku 20.11.2017 r.  
129. XXV/129/17 zmieniająca Uchwałę Nr VIII/36/15 Rady Gminy Bielice z dnia 14 września 2015 r. w sprawie pozbawienia odcinka bylej drogi krajowej Nr 3 przebiegającej przez teren Gminy Bielice kategorii drogi gminnej  20.11.2017 r.  
 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 21-01-2016 12:49:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 21-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 11-12-2017 14:17:27