Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015.

                                                                         

                                                                                         

                                                                                                                      Projekt

U C H W A Ł A Nr  …../…../15
   R a d y  G m i n y  B i e l i c e

z dnia …………….

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U z 2015.1515 ) oraz art.41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2015. 1286) oraz art.10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz.U z 2015. 875)  Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

 

§ 1. W rozdziale, Postanowienia końcowe pkt 6 załącznika do Uchwały Nr III/12/14 Rady Gminy Bielice
z dnia 31  grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015, zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany do preliminarza wydatków w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych  na 2015 rok, kwotę „41.000,00 zł” zastępuje się kwotą „41.466,44 zł”.

1.w tabeli:
1/ Lp.1. Prowadzenie świetlic dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych  […] kwotę „21.351 zł” zastępuje się kwotą „25.808,67 zł”.
w tym:
dotychczasową treść:
„- umowy – zlecenia dla opiekunów świetlic – 12.840 zł
- FP -314,58 zł
- ZUS – 2.196,42 zł
- zakup materiałów  i poczęstunek dla dzieci i młodzieży – 4.000 zł
- wyjazd dzieci i młodzieży z świetlic środowiskowych do kina lub inna forma dofinansowania dla dzieci i młodzieży propagująca zdrowy styl życia ( 4 świetlice x 500 zł) – 2.000 zł
zastępuje się treścią:
„- umowy – zlecenia dla opiekunów świetlic – 13.320 zł
- FP -218,34 zł
- ZUS – 2.231,58 zł
- zakup materiałów  i poczęstunek dla dzieci i młodzieży – 8.038,75  zł
- wyjazd dzieci i młodzieży z świetlic środowiskowych do kina lub inna forma dofinansowania dla dzieci
   i młodzieży propagująca zdrowy styl życia ( 4 świetlice x 500 zł) – 2.000 zł”.

2/ Lp.2. Profilaktyka w stosunku do osób uzależnionych i współuzależnionych  oraz profilaktyka wśród dzieci  i młodzieży, kwotę 6.634,50 zł” zastępuje się  kwotą  „5.902,50 zł’’
dotychczasowa treść:
„- zaliczka na poczet biegłego -  732 zł
-
kampania profilaktyczna – 942,50 zł
-zajęcia ze specjalistą terapii uzależnień 2 razy w miesiącu po 2 godziny x 80 zł brutto ( 320 zł miesięcznie)
w okresie od stycznia do maja oraz 2 razy w miesiącu po 3 godziny x 80 zł brutto ( 480 zł miesięcznie) od czerwca do grudnia -  4.960 zł
zastępuje się treścią:
„-kampania profilaktyczna – 942,50 zł
-zajęcia ze specjalistą terapii uzależnień 2 razy w miesiącu po 2 godziny x 80 zł brutto ( 320 zł miesięcznie)
w okresie od stycznia do maja oraz 2 razy w miesiącu po 3 godziny x 80 zł brutto ( 480 zł miesięcznie) od czerwca do grudnia -  4.960 zł

3/Lp.3. Profilaktyka w szkole, kwotę „1.553,50 zł” zastępuję się kwotą „1.336 zł
dotychczasowa treść:
„-Dzień Bezpieczeństwa – luty 2015
-Dzień Zdrowia – maj 2015
- Dzień Profilaktyki – grudzień 2015”
zastępuje się treścią:
„-Dzień Bezpieczeństwa – luty 2015 –  336 zł
- Dzień Profilaktyki – grudzień 2015 – 1.000 zł
4/ Lp.5.Wykreśla się pkt. 5. Podróże służbowe krajowe,  w kwocie „200 zł”.
5/ Lp.6. Posiedzenia Komisji, kwotę „2.184 zł” zastępuje  się kwotą  „1.575 zł”.
dotychczasowa treść:
„planuje się:
- 2 posiedzenia ogólne x 2 spotkania x 84 zł= 1.008 zł
- 1 posiedzenie wyjazdowe 2 osoby x 84 zł = 175 zł
- 3 posiedzenia profilaktyczne i opiniujące  x4 osoby x 3 spotkania x 84 zł = 1.008 zł
zastępuje się treścią:
„- 3 posiedzenia ogólne ( 5+6+ 5) 16 osób  x 3 spotkania x 87,50  zł= 1.400 zł
- 1 posiedzenie wyjazdowe 2 osoby x 84 zł = 175 zł
6/ Lp.7. Zajęcia integracyjne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Bielice ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym , kwotę „5.340,50 zł” zastępuje się kwotą
3.107,71 zł
7. Lp.8. Pokrywanie kosztów pełnomocnika  ds. rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę
     ,,3.586,50 zł” zastępuję  się kwotą „ 3.586,56 zł ”.

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie.

Propozycje zmian Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii  na rok 2015 przekłada się, po przeanalizowaniu wykonania wydatków za okres 10 miesięcy oraz  przewidywanego wykonania  do końca roku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 12-11-2015 14:10:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 12-11-2015
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 12-11-2015 14:10:49