Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielicach

        projekt

UCHWAŁA Nr ..........

RADY GMINY BIELICE

z dnia ...........

w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielicach

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 9, 11 i 13 ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 406 tj. z późn. zm.) w zw. z art. 2, 11 i 19 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012, poz. 642 tj. z późn. zm.),

Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

§ 1

Tworzy się gminną bibliotekę publiczną działająca w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Gminna Biblioteka Publiczna w Bielicach, zwaną dalej Biblioteką. Biblioteka uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do rejestru gminnych instytucji kultury.

§ 2

Siedziba Biblioteki mieści się w Bielicach, a terenem działania jest obszar Gminy Bielice.

§ 3

Do zadań Biblioteki należy zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury, głównie poprzez zapewnianie mieszkańcom dostępu do materiałów bibliotecznych i informacji. Szczegółowe zadania Biblioteki określa statut.

§ 4

Wójt Gminy Bielice odda Bibliotece, na podstawie użyczenia, lokal położony na parterze budynku przy ulicy Niepokalanej 34 w Bielicach, o pow. 116 m2 z przeznaczeniem na siedzibę i prowadzenie działalności statutowej.

§ 5

Działalność Biblioteki będzie finansowana z dotacji udzielanej corocznie z budżetu Gminy. Ponadto Biblioteka może uzyskiwać środki i finansowe i składniki majątkowe z darowizn, spadków oraz opłat, o których mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ((Dz. U. z 2012, poz. 642 tj. z późn. zm).

§ 6

Nadaje się Bibliotece Statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BIELICACH

§ 1

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Bielicach, zwana dalej Biblioteką, jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z póź. zm.), ustawy z dnia 27 czerwca
1997 r. o bibliotekach ((Dz. U. z 2012, poz. 642 tj. z późn. zm ), aktu o utworzeniu oraz niniejszego Statutu.

2. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej i podlega merytorycznemu nadzorowi Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej w Pyrzycach oraz Książnicy Pomorskiej w Szczecinie.

§ 2

1. Siedzibą Biblioteki są Bielice, a terenem działania obszar Gminy Bielice w województwie zachodniopomorskim.

2. Organizatorem dla Biblioteki jest Gmina Bielice.

3. Biblioteka jest jednostką organizacyjną Gminy Bielice.

4. Biblioteka uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru samorządowych instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.

§ 3

1. Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa Gminy oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

2. Do zadań Biblioteki należy:

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,

2) obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie,

3) prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, edukacyjnej i popularyzatorskiej,

4) udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej,

5) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych mieszkańcom Gminy,

6) współdziałanie z innymi bibliotekami i instytucjami kultury w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności Gminy,

7) organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem, służących popularyzacji książki, sztuki i nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy.

3. Biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami, instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami i związkami twórców i artystów oraz organami władz publicznych zajmujących się działalnością kulturalną.

§ 4

1. Organem zarządzającym Biblioteki jest Dyrektor.

2. Dyrektor kieruje całością działalności Biblioteki i reprezentuje ją na zewnątrz.

 

§ 5

1. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy, zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2. Dyrektor może być wyłoniony w drodze konkursu. O przeprowadzeniu konkursu decyduje Wójt. Regulamin konkursu ustala Wójt Gminy.

3. Wójt Gminy może powierzyć zarządzanie Biblioteką osobie fizycznej lub prawnej, zgodnie z ustawą, o której mowa w ust. 1. Do osoby, której powierzono zarządzanie ośrodkiem stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące Dyrektora.

4. Wójt wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.

§ 6

1. Przy Bibliotece działa Rada Biblioteczna, zwana dalej Radą, która jest organem opiniodawczym i doradczym Dyrektora i Organizatora w zakresie działalności Biblioteki.

2. W skład Rady wchodzi:

a) Dyrektor Biblioteki,

b) jeden radny delegowany przez Radę Gminy,

c) jeden przedstawiciel Wójta Gminy,

3. Członkowie Rady powołują i odwołują spośród siebie Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami i reprezentuje ją na zewnątrz. Przewodniczącym Rady nie może być osoba wymieniona w ust. 2 lit. a.

4. Członek Rady wymieniony w ust. 2 lit. b jest powoływany do czasu cofnięcia delegacji, przy czym członkostwo jego ustaje zawsze z chwilą wygaśnięcia mandatu radnego.

5. Za udział w pracach Rady nie przysługują diety ani zwrot kosztów.

§ 7

1. Rada opiniuje roczne programy działalności Biblioteki i plany działalności Biblioteki oraz wyraża opinię o ważniejszych zamierzeniach Biblioteki.

2. Dyrektor przedkłada Radzie do zaopiniowania sprawozdania, o których mowa w § 12 oraz projekt Regulaminu Organizacyjnego i Regulaminu Biblioteki oraz ich zmiany.

3. Rada wyraża także opinię w sprawach przedłożonych przez Radę Gminy i Wójta.

4. Rada może z własnej inicjatywy kierować postulaty, apele i opinie do Dyrektora oraz organów Gminy.

§ 8

1. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. Biblioteka otrzymuje z budżetu Gminy corocznie dotację na działalność w wysokości niezbędnej na pokrycie kosztów działalności, w tym w szczególności na:

a) wyposażenie,

b) prowadzenie działalności bibliotecznej, zwłaszcza zakup materiałów bibliotecznych,

c) doskonalenie zawodowe pracowników,

d) wynagrodzenia pracowników,

e) utrzymanie i eksploatację majątku.

3. Biblioteka może uzyskiwać środki finansowe z:

- wpływów, o których mowa w § 10 ust. 2,

- dotacji z budżetu państwa,

- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku,

- spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych,

- innych źródeł.

4. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora i zaopiniowany przez Radę.

5. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

§ 9

1. Podstawą działalności Biblioteki jest roczny program działalności ustalany przez Dyrektora i zaopiniowany przez Radę.

2. Program obejmuje najważniejsze zamierzenia i przedsięwzięcia do zrealizowania w danym roku.

3. Biblioteka wykonuje także zadania z zakresu organizowania działalności kulturalnej polecone przez Organizatora.

§ 10

1. Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Biblioteka może pobierać opłaty:

1) za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne,

2) za wypożyczenia materiałów audiowizualnych,

3) w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne,

4) za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,

5) za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.

3. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, nie może przekraczać kosztów wykonania usługi.

4. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 2 ustala się w Regulaminie Biblioteki.

§ 11

Biblioteka wszystkie swoje zadania wykonuje w siedzibie głównej w Bielicach, przy ul. Niepokalanej 34.

§ 12

Dyrektor corocznie, w terminie do 31 marca przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z działalności Biblioteki w poprzednim roku kalendarzowym. Sprawozdanie zawiera szczegółowe informacje o wykonywaniu zadań, o których mowa w § 3.

§ 13

1. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Organizatora oraz Rady.

2. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa Regulamin Biblioteki nadany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Rady.

§ 14

Niniejszy statut może być zmieniony uchwałą Rady Gminy, w trybie właściwym dla jego nadania.

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 12-11-2015 14:09:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 12-11-2015
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 13-11-2015 08:49:05