Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bielice.

                                                                                                          Projekt

 

UCHWAŁA Nr …………………

RADY GMINY BIELICE

z dnia 30 października 2015 r.

 

 

w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bielice.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ustanawia się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów uprawnionych do świadczeń na podstawie ustawy o systemie oświaty i zamieszkałych na terenie Gminy Bielice stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach.

 

§ 3. Tracą moc uchwały:

1/ Nr XXI/123/05 Rady Gminy Bielice z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bielice zmieniona Uchwałą Nr III/6/06 Rady Gminy Bielice z dnia 14 grudnia 2006 r.,

2/Nr VIII/39/15  Rady Gminy Bielice z dnia 14 września 2015 r. w sprawie  regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bielice.

 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Utworzenie nowej uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bielice jest podyktowane potrzebą zweryfikowania, uaktualnienia oraz ujednolicenia dotychczasowego regulaminu uchwalonego Uchwałą nr XXI/123/05 Rady Gminy Bielice z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bielice a zmienionego Uchwałą Nr III/6/06 Rady Gminy Bielice z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych terenie Gminy Bielice. Przyjęcie uchwały przez Radę Gminy jest wykonaniem obowiązku zawartego w art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 246, poz. 2572- tekst jednolity z późn. zm.). Mając na uwadze powyższe wnosi się o przyjęcie proponowanej uchwały.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik

do Uchwały Nr …………..

Rady Gminy Bielice

z dnia 30 października 2015 r.

 

REGULAMIN

udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

zamieszkałych na terenie Gminy Bielice

 

Rozdział 1

Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego

 

§ 1. 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w wysokości uzależnionej od skali występowania w rodzinie takich okoliczności, jak: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

2. Uprawnienie ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn zm.), weryfikowanej w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, zwaną dalej „ustawą o pomocy społecznej”.

 

§ 2. 1. Przyznane stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o świadczeniach rodzinnych” i nie może przekraczać 200% tej kwoty.

2. W zależności od sytuacji materialnej rodziny, w której zamieszkuje uczeń oraz od skali okoliczności, o których mowa w § 1 ust. 1 regulaminu, ustala się wysokość stypendium szkolnego miesięcznie:

1) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia do 200 zł netto - od 100% do 200% kwoty, o której mowa w ust. 1;

2) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia powyżej 200 zł do 350 zł netto - od 90% do 180% kwoty, o której mowa w ust. 1;

3) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia powyżej 350 zł netto do wysokości kwoty, o której mowa w § 1 ust. 2 regulaminu - od 80% do 160% kwoty, o której mowa w ust. 1.

 

Rozdział 2

Formy stypendium szkolnego

 

§ 3. 1. Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w ramach planu nauczania, jak również wykraczających poza ten plan i wyrównawczych, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, dotyczących w szczególności:

a) zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych,

b) zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę,

c) opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych lub w innych zajęciach edukacyjnych,

d) opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów lub innych imprezach organizowanych przez szkołę;

2) całkowitego lub częściowego pokrycia opłat wymaganych przez szkołę, w tym opłat czesnego w szkołach niepublicznych;

3)pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, lektur szkolnych i innych książek niezbędnych do procesu edukacyjnego oraz przyborów szkolnych

2. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponad gimnazjalnych także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym opłat za internat lub bursę oraz opłat za przejazdy z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem.

3. Stypendium szkolne może być także udzielane w formie świadczenia pieniężnego, na warunkach określonych w ustawie o systemie oświaty.

 

§ 4. Stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz ust. 2 regulaminu będzie przekazywane rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom, jako częściowa lub całkowita refundacja kosztów, poniesionych i udokumentowanych zakupów i opłat, na podstawie oryginałów ( lub poświadczonych za zgodność z oryginałem) rachunków i faktur dotyczących

dofinansowanych kosztów zakupów lub opłat.

 

Rozdział 3

Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

 

§ 5. 1. Wniosek o stypendium szkolne, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach.

2. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy składać do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych- do dnia 15 października danego roku szkolnego

3. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2.

 

§ 6. 1. Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenie o wysokości dochodów netto członków rodziny zamieszkujących wspólnie z uczniem, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, a w szczególności:

1) zaświadczenia o zarobkach z uwzględnieniem dochodów z tytułu zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych;

2) zaświadczenia o ilości hektarów przeliczeniowych lub nakaz podatkowy;

3) odcinki renty, emerytury lub wypłat alimentów

4) decyzja o przyznanych dodatkach mieszkaniowych świadczeniach rodzinnych, pielęgnacyjnych lub innych;

5) zaświadczenia o wysokości dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej;

6) zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z wyszczególnieniem rodzaju i wysokości świadczenia;

7) zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach z pracy dorywczej;

8) zaświadczenia lub decyzje z Powiatowego Urzędu Pracy o prawie i wysokości zasiłku dla bezrobotnych lub innych świadczeń z funduszu pracy.

2. Do obliczenia dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającego do ubiegania się o stypendium szkolne stosuje się zasady określone w art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej.

 

§ 7. Stypendium szkolne przyznaje lub odmawia prawa Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach w drodze decyzji administracyjnej.

 

§ 8. Stypendia szkolne przyznane w formie pieniężnej, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-2, ust. 2-3 regulaminu wypłacane są w kasie banku Spółdzielczego w Bielicach lub przelewem na rachunek bankowy, rodzicowi, opiekunowi prawnemu ucznia, bądź pełnoletniemu uczniowi - na których wystawiono decyzje administracyjne przyznające stypendia.

 

Rozdział 4

Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

 

§ 9. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi (słuchaczowi lub wychowankowi) znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, wyłącznie z powodu zdarzenia losowego.

2. Zasiłek szkolny może być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego.

3. Zasiłek szkolny może być przyznawany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku szkolnym, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

4. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych - zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia.

5. Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków zdarzenia losowego i sytuację materialną rodziny, w której zamieszkuje uczeń. Miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającej do ubiegania się o stypendium szkolne, o której mowa w § 1 ust. 2 regulaminu, nie bierze się pod uwagę.

6. O zasiłek szkolny można się ubiegać na wniosek, złożony w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku.

 

§ 10. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio przepisy § 5, § 6 ust. 1, § 7, § 8 regulaminu.

 

Rozdział 5

Przepisy końcowe

 

§ 11. Postępowanie w sprawie przyznania świadczenia pomocy materialnej z urzędu uwarunkowane jest wyrażeniem zgody przez stronę

na wszczęcie tego postępowania.

 

§ 12. 1. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa, jeżeli:

1) dochód na osobę w rodzinie przekroczy kwotę, o której mowa w § 1 ust. 2 regulaminu;

2) uczeń przerwał naukę lub został skreślony z listy uczniów szkoły;

3) uczeń otrzymał inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, które łącznie ze stypendium szkolnym przekracza kwoty, o której mowa w art. 90d ust. 13 ustawy o systemie oświaty;

4) uczeń zmienił miejsce zamieszkania - poza obszar Gminy Bielice.

2. Rodzice ucznia otrzymującego stypendium, opiekunowie prawni, pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły albo ośrodka, do których uczęszcza uczeń, słuchacz lub wychowanek, są obowiązani w terminie 7 dni zawiadomić organ przyznający stypendium o wystąpieniu przyczyn wstrzymania lub cofnięcia stypendium, o którym mowa w ust. 1.

3. Decyzje w sprawie wstrzymania, cofnięcia stypendium lub zwrotu nienależnie pobranego stypendium bądź odstąpienia od żądania zwrotu, wydaje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 23-10-2015 14:37:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 23-10-2015
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 23-10-2015 14:37:49