Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r.

                                                                                                                                                       

                                                       Uchwała Nr VIII / ../ 15                           Projekt

                                           Rady Gminy Bielice                        

                                                              z dnia .. września 2015 r.                                          

 

w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r.                                                  

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

z 2013 r., poz.594 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Bielice, uchwala co następuje:

 

 

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę                                                            247.647,62 

           

1.  Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                    18.530 zł

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne                                                                              18.530 zł

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),

powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł        6.530 zł

§ 6280 Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów  

publicznych na finansowanie lub  dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora  finansów publicznych              12.000 zł

 

2. Dział 750 Administracja publiczna                                                                                     23.000 zł

rozdział 75023  Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)                                          23.000 zł

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),

powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł      23.000 zł                                            

 

3. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane

z ich poborem                                                                                                                          15.000 zł

rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku

 i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych

od osób fizycznych                                                                                                                  15.000 zł

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu

 terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                         15.000 zł                                                                                        

 

4. Dział 758 Różne rozliczenia                                                                                                  5.000 zł

rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

terytorialnego                                                                                                                             5.000 zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                           5.000 zł

 

5. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                            186.117,62 zł

rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar

na korzystanie ze środowiska                                                                                           112.279,76 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                       112.279,76 zł                                                  

rozdział 90095 Pozostała działalność                                                                                 73.837,86 zł

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                        1.800 zł

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),

powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 72.037,86 zł                                                                                                                                                                                                                  

 

2. Zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę                                                                 1.203.000 zł

1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa                                                                            1.180.000 zł

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                1.180.000 zł

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania

wieczystego nieruchomości                                                                                                1.180.000 zł

2. Dział 750 Administracja publiczna                                                                                     23.000 zł

rozdział 75095 Pozostała działalność                                                                                      23.000 zł

§ 6292 Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów 

publicznych na finansowanie lub  dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów

 inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora  finansów publicznych                       23.000 zł

                                                                                                            

                                                                                                                              

 § 3. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę                                                           85.542,62 zł

 

1. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     18.530 zł

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne                                                                              18.530 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia( i OSP Bielice=3.265 i OSP Babin=3.265)             6.530 zł

§ 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( dla jednostki OSP Bielice=8.000

 jednostka OSP Babin=4.000)                                                                                                  12.000zł 

2. Dział 801 Oświata i wychowanie                                                                                          5.000 zł

rozdział  80101 Szkoły podstawowe                                                                                         5.000 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  5.000 zł

3. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              31.259,99 zł

rozdział 90095 Pozostała działalność                                                                                 31.259,99 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(doposażenie placu

 zabaw w m. Parsów)                                                                                                          31.259,99 zł

4. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                  30.752,63 zł

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                 30.752,63 zł

§4260 Zakup energii                                                                                                           30.752,63 zł

                                                                                                                                                                                                               

 

§ 4. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę                                                          1.048.895 zł                                                                  

1. Dział 600 Transport i łączność                                                                                          998.895 zł

rozdział  60016 Drogi publiczne gminne                                                                              998.895 zł

§ 6050   Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      998.895 zł

 

2. Dział 710 Działalność usługowa                                                                                         50.000 zł

rozdział 71035 Cmentarze                                                                                                       50.000 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          50.000 zł

 

§ 5. Zwiększyć rozchody budżetu gminy o kwotę                                                                 8.000 zł

 

§ 6.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice

 

§ 7.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

Zwiększenie dochodów dokonano na  podstawie:

1) Umowy z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej na zadanie pod tytułem „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” w kwocie 18.530 zł  dla OSP Bielice i OSP Babin.

2) Umowy ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Pomerania  za  „Święto plonów 2013r.” na kwotę 42.305,48 zł

3) Pisma Ministra Finansów ST.4750.217.15.6g z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 5.000 zł

4) Zawartej umowy z DIROW  z zakresu małych projektów  za „ Święto plonów  2014 r.” na kwotę 28.732,38 zł

45 Decyzji za usunięcie drzew i krzewów od ENERGA Invest z siedzibą w Gdańsku I rata w kwocie 112.279,76 zł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paula Ziemiańska 10-09-2015 09:55:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Butkowska 10-09-2015
Ostatnia aktualizacja: Paula Ziemiańska 10-09-2015 09:55:35