Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bielice

Projekt

 

Uchwała Nr………..

Rady Gminy Bielice

z dnia 14 września 2015 r.

 

w sprawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bielice

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uchwala się Regulamin przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bielice – stanowiący załącznik do uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXI/123/05 Rady Gminy Bielice z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bielice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Jednym z zadań z zakresu Oświaty jest realizacja programów stypendialnych dotyczących wsparcia młodzieży szkolnej znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej. W celu wypełnienia ustawowego obowiązku oraz objęcia uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej systemem stypendialnym, niezbędne jest przyjęcie regulaminu określającego formę, tryb, zasady oraz sposób ustalenia wysokości stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego.

Przedłożony projekt Uchwały wprowadza Regulamin przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bielice, przy wykorzystaniu środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa.

Podstawowym założeniem przyznawania pomocy materialnej jest zapobieganie segregacji uczniów ze względu na sytuację materialną oraz stworzenie im możliwości równego uczestnictwa w życiu społeczności szkolnej. Dzięki takim działaniom dzieci z rodzin najuboższych maja takie same szanse na zdobycie dobrego wykształcenia, jak ich rówieśnicy z zamożniejszych rodzin.

W tym stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do uchwały  Nr………..

Rady Gminy Bielice

z dnia 14 września 2015 r.

 

Regulamin przyznawania pomocy materialnej  o charakterze socjalnym

dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bielice

 

I. Postanowienia ogólne.

§ 1. Ustala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bielice.

 

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach regulaminu mowa jest o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

2) uczniu – rozumie się przez to osoby wymienione w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy

3) szkole – należy rozumieć przez to szkoły publiczne i niepubliczne, o których mowa w art. 90b ust. 3 pkt. 1 i ust. 4 pkt. 1 ustawy

4) rodzicach – należy rozumieć także prawnych opiekunów

5) stypendium – rozumie się przez to stypendium szkolne

6) zasiłek – rozumie się przez to zasiłek szkolny

 

§ 3. Pomoc materialna przysługuje:

1. Do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia:

a) uczniowi szkoły publicznej;

b) uczniowi szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej;

c) słuchaczowi publicznego kolegium nauczycielskiego;

d) słuchaczowi nauczycielskiego kolegium języków obcych;

e) słuchaczowi kolegium pracowników służb społecznych;

f) słuchaczowi niepublicznego nauczycielskiego kolegium języków obcych.

2. Do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki uczniowi szkoły niepublicznej nie posiadającej uprawnień szkoły publicznej.

3. Do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim:

a) będącym wychowankiem publicznego o środka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;

b) będącym wychowankiem niepublicznego ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

4. Do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężoną niepełnosprawnością:

a) będącym wychowankami publicznego ośrodka, umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;

b) będącym wychowankami niepublicznego ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

 

§ 4. 1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym może być udzielana uczniowi jako stypendium szkolne lub jako zasiłek szkolny.

2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym udzielana jest w celu:

a) zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji;

b) umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia;

c) wspierania edukacji uczniów zdolnych.

 

II. Stypendium szkolne

§ 5. 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

2. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

a) zamieszkują na terenie gminy Bielice;

b) rozpoczynają lub kontynuują naukę w placówkach wymienionych w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy;

c) miesięczny dochód na osobę nie przekracza kwoty wymienionej w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej.

3. Podstawą przyznania stypendium szkolnego jest wysokość dochodu przypadającego we wspólnym gospodarstwie domowym na jednego członka rodziny ucznia, osiągniętego w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.

4. Członkami rodziny są małżonkowie, rodzice, opiekunowie prawni dziecka, opiekunowie faktyczni oraz dzieci uczące się w wieku do ukończenia 24 roku życia.

5. W szczególnych przypadkach, gdy sytuacja dochodowa rodziny uległa pogorszeniu (np. w skutek śmierci lub kalectwa członka rodziny) stypendium szkolne ustala się na nowych warunkach dochodowych rodziny, począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek, bez wyrównania.

6.  Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 163).

7. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach w terminie:

a) do 15 września danego roku szkolnego w przypadku uczniów szkół;

b) do 15 października danego roku szkolnego w przypadku słuchaczy kolegiów.

8. Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć:

a) zaświadczenia o uzyskanych dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony;

b) zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej;

c) przekazy lub inne dokumenty potwierdzające dokonywanie wpłat alimentów na rzecz innych osób;

d) zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

9. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

a) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych przez szkołę (np. wycieczki szkolne, wyjazdy do teatru, zielone szkoły itp.);

b) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu:

  • podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego
  • zeszytów, długopisów, piórników, plecaków itp. przyborów szkolnych
  • stroju sportowego i innego wyposażenia uczniów wymaganego obligatoryjnie przez szkołę;

c) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w stosunku do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów;

d) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z procesem edukacji (np. komitet rodzicielski, opłata za ubezpieczenie, składki klasowe itp.)

e) świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt. a, b, c nie jest możliwe.

10. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

11. Stypendia będą przekazywane w następujący sposób:

a) w formie częściowej lub całkowitej refundacji kosztów poniesionych przez ucznia/rodzica na podstawie przedłożonych przez niego oryginałów faktur lub rachunków;

b) w formie świadczenia pieniężnego.

12. Pobrane świadczenia w formie pieniężnej, należy rozliczyć rachunkami, fakturami za zakup podręczników i pomocy naukowych, pokrycia wydatków związanych z procesem edukacyjnym w terminie 14 dni od daty wypłaty stypendium. W przypadku nie dokonania rozliczenia we wskazanym terminie wypłata stypendium zostanie wstrzymana do momentu jego całkowitego rozliczenia.

13. Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 114) i nie może przekraczać miesięcznie 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

14. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

15. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo, z tym że wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć łącznie dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich , nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych  - osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

16. Stypendium szkolne wypłacane jest do dnia 28 każdego miesiąca lub jednorazowo w terminach:

a) do dnia 10 grudnia za okres od września do grudnia danego roku;

b) do dnia 10 czerwca za okres od stycznia do czerwca danego roku,

jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu dotacji.

17. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który:

a) został zawieszony w prawach ucznia lub nie realizuje obowiązku szkolnego;

b) otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym;

c) uzyskał pomoc materialna na podstawie nieprawdziwych danych.

 

III. Zasiłek szkolny

§ 6.1 Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (śmierci rodziców lub prawnych opiekunów, klęski żywiołowej, urodzenia dziecka, wydatków związanych z długotrwałą chorobą ucznia), po złożeniu wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego wraz z udokumentowaniem okoliczności opisanych we wniosku (zaświadczenie z policji, lekarskie, dokument USC, inne).

2. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

3. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność zasiłku rodzinnego określonego w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

4. Wniosek o zasiłek szkolny składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach. Wnioski rozpatrywane będą na bieżąco, a wypłata następuje nie później niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

5. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

 

IV. Postanowienia końcowe

§ 7.1. Pomoc materialną o charakterze socjalnym przyznaje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach w drodze decyzji administracyjnej.

2. Od decyzji administracyjnej, o której mowa w ust. 1 stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

3. Wnioskodawcy są obowiązani niezwłocznie powiadomić Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

4. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn wskazanych we wniosku, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

5. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

6. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu ustala się w drodze decyzji administracyjnej.

7. W szczególnych przypadkach, zwłaszcza jeśli zwrot wydatków na udzielone stypendium szkolne w całości lub części stanowiłby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłby skutki udzielanej pomocy, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej może odstąpić od żądania takiego zwrotu.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paula Ziemiańska 08-09-2015 12:30:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paula Ziemiańska 08-09-2015
Ostatnia aktualizacja: Paula Ziemiańska 08-09-2015 12:30:41