Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania "Stypendium Wójta Gminy Bielice"

 

 

                                                                                                                          Projekt

 

 

 

                                                           Uchwała Nr.................

                                                             Rady Gminy Bielice

                                                           z dnia 14 września 2015 r.

 

w sprawie zasad udzielania „ Stypendium Wójta Gminy Bielice”.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.,poz.594 z późn.zm.) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

 

 

§1. Ustala się zasady udzielania stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe określone w Regulaminie „Stypendium Wójta Gminy Bielice” stanowiącym załącznik do uchwały.

 

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

 

 §3. Traci moc Uchwała nr XIX/103/08 Rady Gminy Bielice z dnia 10 września 2008 roku w sprawie zasad udzielania „ Stypendium Wójta Gminy Bielice”/Dz.Urz.Woj.Zach.Nr 85,poz.1792/  zmieniona Uchwałą Nr XXII/108/13 z dnia 20 lutego 2013/Dz.Urz.Woj.Zach.z 15 marca 2013 r.,poz.1223/.

 

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr ....................... Rady

                                                                          Gminy Bielice z dnia 14 września 2015r.

                                                                                   w sprawie zasad udzielania„Stypendium

                                                                                         Wójta Gminy Bielice”.

                                             

                                      Regulamin „ Stypendium Wójta Gminy Bielice”

 

§1. Wójt Gminy Bielice przyznaje stypendia za osiągnięcie jak najwyższych wyników w nauce lub za osiągnięcia sportowe, dla uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół Publicznych w Bielicach, dla którego Gmina Bielice jest organem prowadzącym.

 

§2. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi szkoły podstawowej, który uzyskał średnią ocen nie niższą niż 5,5 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, a w gimnazjum średnią ocen nie niższą niż 5,25 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania w semestrze poprzedzającym semestr, w którym przyznaje się stypendium.

 

§3. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznawane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki ( I, II, III miejsce) we współzawodnictwie sportowym na szczeblu, co najmniej wojewódzkim i uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

 

§4. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, może być przyznane nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego semestru nauki w danym typie szkoły, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej.

 

§5. Wstępnej kwalifikacji wniosków dokonuje szkolna komisja stypendialna powołana przez dyrektora zespołu szkół.

 

§6. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, wychowawca klasy składa do szkolnej komisji stypendialnej, w ciągu trzech dni po klasyfikacyjnych posiedzeniach rady pedagogicznej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły.

 

§7. Dyrektor Zespołu Szkół, pozytywnie zaopiniowane wnioski, składa do Wójta Gminy Bielice, oddzielnie dla każdego kandydata, załączając do wniosków listę z nazwiskami uczniów według kolejności preferowanej przy ich rozpatrywaniu, nie później niż jeden miesiąc po przeprowadzeniu klasyfikacji semestralnej.

 

§8. Stypendium za wyniki lub osiągnięcia sportowe przyznaje Wójt Gminy Bielice.

 

§9. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe wypłacane jest raz w semestrze.

 

§10. „Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć kwoty 120 zł. miesięcznie dla jednego ucznia Wysokość stypendium ustala Wójt. Stypendium może być przyznane w zróżnicowanych kwotach w zależności od osiągniętych wyników w nauce lub osiągniętego wyniku we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej wojewódzkim.

 

§11. O przyznaniu stypendium Wójt zawiadamia ucznia i dyrektora zespołu szkół.

 

§12. Stypendium może być cofnięte uczniowi, który przestał spełniać wymagania dotyczące wyników w nauce i w rażący sposób naruszył normy zachowania. Wniosek taki przedstawia Wójtowi, dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

 

§13. Niniejszy Regulamin winien znajdować się w Zespole Szkół Publicznych, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Bielice.

Dyrektor szkoły jest zobowiązany do upublicznienia niniejszego regulaminu.

 

§14. Czynności organizacyjne związane z funkcjonowaniem niniejszego regulaminu zapewnia Zespół Szkół Publicznych w Bielicach.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 04-09-2015 14:18:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 04-09-2015
Ostatnia aktualizacja: Paula Ziemiańska 08-09-2015 12:28:28