Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr XXXIX/179/14 Rady Gminy Bielice z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

 

UCHWAŁA Nr XXXIX/179/14

Rady Gminy Bielice

z dnia 14 listopada 2014 r.

 

 

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

 

 

 

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 19, art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn.zm./ oraz art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / Dz.U. z 2014 r.,poz.1118/ Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

 

 

 

 

 

§ 1. Uchwala się roczny Program współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

 

Przewodniczący Rady

Andrzej Kołobycz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXIX/179/14 Rady Gminy Bielice z dnia 14 listopada 2014 r.

 

w sprawie przyjęcia Program współpracy Gminy Bielice z organizacjami

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015

 

 

Przyjęcie „Program współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 wynika z zapisu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2014 r.,poz.1118). Ustawa ta nakłada na organy administracji publicznej obowiązek realizacji zadań ze sfery publicznej, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Fundamentalne znaczenie w tej kwestii ma art. 5a ust. 1 cytowanej ustawy nakładający na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Niniejszy program określa w sposób czytelny cele, zakres i formy współpracy pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Uchwały NrXXXIX/179/14

Rady Gminy Bielice z dnia 14 listopada 2014 r.

 

Program współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015

Wstęp

Organizacje pozarządowe działające na rzecz gminnej społeczności wspierają samorząd w rozwiązywaniu problemów określonych grup społecznych, zaspokajając tym samym część istotnych potrzeb jego mieszkańców. Aktywna działalność organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego jest istotną cechą społeczeństwa demokratycznego, elementem spajającym i aktywizującym społeczność lokalną. Działania tych organizacji i podmiotów stanowią istotne uzupełnienie działań organów Gminy.

 

Postanowienia ogólne

§ 1. Podstawą Rocznego programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

zwanego dalej „Programem” jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).

§ 2. Ilekroć w Programie jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.),

2) organizacjach – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty,

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

i wolontariacie,

3) Gminie – rozumie się przez to Gminę Bielice,

4) Wójcie – rozumie się przez to Wójta Gminy Bielice,

5) komisjach – rozumie się przez to komisje konkursowe ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych,

6) konkursie ofert – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert na realizację zadań

publicznych, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie.

Cel główny i cele szczegółowe

§ 3. Celem głównym Programu jest kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz

budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy Gminą a organizacjami, służącego

zaspokajaniu potrzeb mieszkańców.

§ 4. Celami szczegółowymi Programu są:

1) poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy,

2) integracja podmiotów realizujących zadania publiczne,

3) prezentacja dorobku organizacji i promowanie ich osiągnięć,

4) wzmocnienie potencjału organizacji,

5) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje

otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,

6) aktywizowanie organizacji do pozyskiwania środków finansowych ze źródeł

pozabudżetowych na realizację zadań służących mieszkańcom gminy,

7/ otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność w wykonywaniu zadań publicznych,

8/ popieranie postaw pro-obywatelskich, przede wszystkim wolontariatu.

Zasady współpracy

§ 5. Współpraca pomiędzy Gminą a organizacjami odbywa się na zasadach:

1) pomocniczości – zgodnie, z którą Gmina współpracuje z organizacjami, umożliwiając im

realizację zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie,

2) suwerenności stron – oznaczającej respektowanie podmiotowości i niezależności względem siebie podmiotów Programu oraz prawo do odrębności w samodzielnym definiowaniu i rozwiązywaniu problemów społecznych należących do sfery zadań publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

3) partnerstwa – w którym organizacje jako równoprawni partnerzy Gminy podejmują

współpracę przy identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych, wypracowywaniu

sposobów ich rozwiązywania oraz wykonywaniu zadań publicznych,

4) efektywności – w myśl której Gmina przy zlecaniu organizacjom realizację zadań

publicznych, dokonuje wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków

publicznych, przestrzegając zasad uczciwej konkurencji,

5) uczciwej konkurencji – zgodnie z którą Gmina w stosunku do organizacji jest bezstronna i przy zlecaniu zadań publicznych do realizacji stosuje jednakowe, jawne kryteria.

Z drugiej strony organizacje w składanych ofertach przedstawiają pełną i rzetelną

informację dotyczącą planowanych działań, kalkulacji kosztów, czy posiadanych zasobów,

6) jawności – zgodnie, z którą Gmina udostępnia współpracującym z nią organizacjom

informacje o zamiarach, celach i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych.

§ 6. 1. Współpraca ukierunkowana jest na organizacje, których teren działania obejmuje

Gminę Bielice.

2. Gmina nawiązuje współpracę w pierwszej kolejności z gminnymi strukturami

organizacji. W przypadku braku takich struktur lub w uzgodnieniu z nimi, współpracuje także ze strukturami ponadgminnymi.

3. Współpraca z organizacjami spoza terenu gminy w zakresie zadań o charakterze

ponadgminnym odbywa się po zabezpieczeniu potrzeb organizacji funkcjonujących na terenie Gminy Bielice.

Zakres współpracy

§ 7. Przedmiotem współpracy Gminy z organizacjami jest:

1) realizacja zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy,

2) tworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów Gminy,

3) tworzenie nowych działań w celu efektywności rozwiązywania ważnych problemów

społecznych.

Formy współpracy

§ 8. 1. Współpraca Gminy z organizacjami przybiera formy finansowe i pozafinansowe.

2. Współpraca Gminy o charakterze finansowym może odbywać się w formach:

a) powierzania wykonywania zadania publicznego, w tym udzielanie dotacji na finansowanie jego realizacji

b) wspierania wykonywania zadania publicznego, w tym udzielanie dotacji na dofinansowanie jego realizacji;

3. Podstawowym trybem przekazywania środków finansowych organizacjom jest otwarty

konkurs ofert. W przypadkach wskazanych przez ustawę dopuszczalne jest stosowanie innego

trybu.

4. Pozafinansowe formy współpracy:

b) wspomaganie szkoleniowe, informacyjne lub techniczne,

c) udostępnianie w miarę możliwości, lokali stanowiących własność Gminy dla organizacji

pozarządowych i podmiotów celem prowadzenia przez nie spotkań, szkoleń, konferencji itp.

d) wynajmowanie dla organizacji pozarządowych lokali stanowiących własność Gminy na

warunkach preferencyjnych w celu umożliwienia prowadzenia działalności statutowej,

e) wzajemne informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania

w celu zharmonizowania tych kierunków,

f) konsultowanie z podmiotami Programu, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów

aktów normatywnych dotyczących ich działalności statutowej,

g) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym,

h) pomoc w gromadzeniu środków na działalność statutową podmiotów niniejszego Programu

z innych źródeł niż budżet Gminy, poprzez:

- promowanie ciekawych programów, w ramach których można uzyskać środki z innych

źródeł,

- wspólne aplikowanie po środki zewnętrzne,

- szkolenia i konsultacje w celu zwiększenia profesjonalizmu działań podejmowanych przez

podmioty Programu współpracy,

- pomoc w nawiązywaniu kontaktów krajowych i międzynarodowych,

- koordynację podejmowanych działań,

i) promowanie działalności organizacji pozarządowych, zwłaszcza na stronie internetowej

Gminy,

j) utworzenie na stronie internetowej zakładki poświęconej organizacjom pozarządowym

prowadzącym działalność na terenie Gminy.

Priorytetowe zadania publiczne

§ 9. 1. Przedmiotem współpracy Gminy z organizacjami jest realizacja zadań publicznych,

o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.

2. Priorytetowo będą traktowane działania dotyczące:

a) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

b) osób niepełnosprawnych,

c) pomocy społecznej,

d) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

e) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

f) ratownictwa i ochrony ludności.

Okres realizacji Programu

§ 10. Program współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015” obowiązuje od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku.

Sposób realizacji Programu

§ 11. 1.Bieżącym monitoringiem realizacji zadań programu zajmuje się osoba odpowiedzialna za współpracę z organizacjami pozarządowymi, upoważniona przez Wójta.

2.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2015 Wójt przedstawia Radzie Gminy w terminie do 30 kwietnia 2016 roku.

3. Sprawozdanie powinno zawierać następujące wskaźniki:

1/ liczba otwartych konkursów ofert,

2/ liczba ofert, które wpłynęły od organizacji,

3/ liczba umów zawartych z organizacjami na realizację zadania publicznego,

4/ liczba umów, które nie zostały zrealizowane,

5/ liczba umów zawartych w formie wsparcia i w formie powierzenia,

6/ wysokość środków finansowych przekazanych z budżetu gminy na realizację zadań publicznych przez organizacje,

7/ liczba obszarów zadaniowych,

8/ liczba beneficjentów realizowanych zadań,

9/ wysokość budżetowych środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu.

 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu

 

§ 12. Wysokość środków na realizację Programu zaplanowano na kwotę 3000 zł. Kwota ta została zaplanowana w budżecie Gminy Bielice na rok 2015.

Program finansowany będzie ze środków budżetu Gminy Bielice, która na jego realizację w 2015 roku przeznaczy środki finansowe w wysokości określonej uchwałą budżetową.

Sposób oceny realizacji programu

§ 13. 1. Gmina w trakcie wykonywania zadania przez organizacje sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania,w tym wydatkowania przekazanych na realizację celu środków finansowych.

  1. Gmina może żądać częściowych sprawozdań z wykonywanych zadań zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy.

  2. Oceny realizacji programu dokonuje pracownik wskazany przez Wójta poprzez sporządzenie sprawozdania z jego realizacji w roku 2016, które zawiera:

   a/ aktualny wykaz organizacji działających na terenie Gminy,

   b/ ocenę form współpracy,

   c/ ewaluację realizacji programu.

  3. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni przedkładane jest Wójtowi w terminie do 20 kwietnia 2016 roku.

    

Informacje o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji.

 

Sposób tworzenia Programu oraz przebiegu konsultacji Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na każdy rok budżetowy tworzony jest na bazie projektu, który jest konsultowany z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie funkcjonującymi na terenie Gminy.

Projekt programu zamieszczony był w BIP-ie, na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu gminy oraz był udostępniony do wglądu na stanowisku pracy pracownika merytorycznego wskazanego przez Wójta.

 

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania

ofert w otwartym konkursie ofert

 

§ 14. 1.Komisje konkursowe powoływane są w celu opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

2.Wójt każdorazowo po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powołuje w drodze zarządzenia komisję konkursową do oceny złożonych ofert.

3.W skład komisji konkursowej wchodzą pracownicy Urzędu Gminy Bielice, osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust 3 biorące udział w konkursie.

4.W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

5.W ocenie oferty złożonej w konkursie nie może brać udział osoba, której powiązania ze składającym ją podmiotem mogą budzić zastrzeżenia co do jej bezstronności.

6.Komisja wypracowuje stanowisko, po zebraniu indywidualnych opinii wobec wszystkich ofert i przedstawia je w formie listy ocenionych projektów wraz z proponowaną kwotą dotacji.

7.Za uczestnictwo w pracach Komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

8.Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Wójt lub osoba przez niego upoważniona.

Zakończenie

1.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Kodeksu cywilnego, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o zamówieniach publicznych.

2.Zmiany niniejszego Programu wymagają formy przyjętej dla jego uchwalenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 05-12-2014 11:52:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 05-12-2014
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 05-12-2014 11:52:42