Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Herb i flaga

Gmina Bielice posiada swój własny herb, który przedstawia w polu czerwonym lisa srebrnego, wspiętego, trzymającego pastorał złoty z welonem srebrnym. Herb ten przyjęto uchwałą nr XXVIII/158/09
z dnia 16 września 2009r.
                                              

Uchwała Nr XXVIII/158/09

 

Rady Gminy Bielice

z dnia 16 września 2009 r.

 

 

w sprawie herbu i flagi gminy Bielice.

 

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Przyjąć herb gminy Bielice w postaci określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Przyjąć flagę gminy Bielice w postaci określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Edward Mocarski

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXVIII/158/09

Rady Gminy Bielice

z dnia 16 września 2009 r.    

 

 

 HERB GMINY BIELICE

 

Opis herbu :

 

Herb Gminy Bielice przedstawia: w polu czerwonym białego, tj. srebrnego wspiętego lisa, trzymającego złoty pastorał z welonem.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXVIII/158/09

Rady Gminy Bielice

z dnia 16 września 2009 r.

 

 


   Uchwała Nr XXIX/162/09

 Rady Gminy Bielice

       z dnia 26 listopada 2009 r.

 

 

 

w sprawie zasad używania herbu i flagi Gminy Bielice

 

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. [1] ) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

 

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

 

§ 1. 1. Herb i flaga stanowią własność Gminy Bielice i podlegają ochronie.

 

2. Herb i flaga Gminy Bielice mogą być używane wyłącznie w sposób zapewniający im należytą cześć i szacunek, przewidziany prawem dla insygniów władzy.

 

Rozdział 2 Zasady używania herbu Gminy Bielice

 

§ 2. 1. Herb można umieszczać na:

 

1)                 budynkach, pomieszczeniach urzędowych i pojazdach należących do organów gminy i gminnych jednostek organizacyjnych;

2)                 folderach, biuletynach i innych publikacjach promujących gminę, a wydawanych przez organy gminy i gminne jednostki organizacyjne oraz inne podmioty realizujące wspólne zadania z samorządem gminnym;

3)                 blankietach korespondencyjnych, teczkach i kopertach organów gminy i gminnych jednostek organizacyjnych;

4)                 wizytówkach używanych do celów służbowych przez radnych rady gminy i kierowników jednostek organizacyjnych;

5)                 tablicach pamiątkowych fundowanych przez władze gminy;

6)                 słupach lub tablicach usytuowanych w granicach administracyjnych gminy;

7)                 sztandarach gminnych jednostek organizacyjnych;

8)                 stronie internetowej www.bielice.com.pl oraz wszystkich innych polskich i zagranicznych stronach internetowych umożliwiających przekazywanie na stronę internetową www.bielice.com.pl;

 

 2. Za zgodą rady gminy herbem mogą się posługiwać kluby, organizacje sportowe, stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne oraz związki wyznaniowe mające swą siedzibę na terenie Gminy Bielice.

 

3. Wykorzystanie herbu przez inne podmioty niż wymienione w ust. 2, w szczególności w oznaczeniach handlowych przedsiębiorców i ich towarów, wymaga uprzedniego zawarcia umowy z gminą, oraz zgody Rady Gminy Bielice.

 

Rozdział 3 Zasady używania flagi Gminy Bielice

 

§ 3. 1. Flagę podnosi się przed budynkiem lub na budynku stanowiącym siedzibę organów gminy. Flaga jest albo zawieszona na lince na maszcie umieszczonym po lewej stronie przed wejściem głównym (patrząc od strony wchodzącego), albo po lewej stronie wejścia powyżej drzwi, na drzewcu umocowanym w trwale zamontowanej tulei. Flaga gminna nie może być zawieszona lub osadzona powyżej flagi państwowej lub wojewódzkiej. Flagę gminną umieszcza się również w sali obrad organów gminy.

       2.W przypadku podniesienia kilku różnych flag należy kierować się następującymi zasadami:

 

1)      kolejność powinna odpowiadać hierarchii- państwowa, wojewódzka, powiatowa, gminna, służbowa i inne (np. szkoły, klubu sportowego, przedsiębiorstwa);

2)      wśród flag zajmujących w hierarchii identyczne miejsce pierwszeństwo przysługuje zawsze fladze gospodarza;

3)      wszystkie maszty muszą być jednakowej wysokości, a odległość między masztami nie może być mniejsza niż 1/5 wysokości masztu;

4)      wszystkie flagi muszą mieć jednakową szerokość.     

     

      3. Na jednym maszcie można podnieść tylko jedną flagę.

 

      4. Podniesiona flaga musi mieć czytelne barwy i godło, nie może być brudna, pomięta i postrzępiona.

 

 

Rozdział 4 Postanowienia końcowe

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

 Przewodniczący Rady

Edward Mocarski

 

 

 

 

 


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,

poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172,poz. 1441 i Nr 175,

poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,

poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420.Nr 157,poz.1241/


  U C H W A Ł A Nr XXIX/161/09

 R a d y G m i n y B i e l i c e

z dnia 26 listopada 2009 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Bielice.

 

 

 

   Na podstawie art.3 ust.1, art.18 ust.2 pkt 1 i art.22 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. [1]) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje :

§ 1. W Uchwale Nr XIII/85/04 Rady Gminy Bielice z dnia 3 czerwca 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bielice/Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 49, poz.916/ zmienionej Uchwałami Rady Gminy Bielice: Nr XXV/141/05 z dnia 28 września 2005 r./ Dziennik .Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 90, poz.1829 i Uchwałą Nr XXIV/133/09 z dnia 27 lutego 2009 roku/Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 14, poz.556/ wprowadza się następujące zmiany:

1/ § 9 ust.1 otrzymuje brzmienie

     „1. Herb Gminy jest znakiem prawnie chronionym – wzór herbu stanowi załącznik Nr 2 do Statutu”;

2/ dodaje się załącznik Nr 2 w brzmieniu jak w treści załącznika do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 Przewodniczący Rady

Edward Mocarski

 


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,

poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172,poz. 1441 i Nr 175,

poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,

poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420.,Nr 157,poz.1241/

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 05-12-2014 08:16:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 05-12-2014
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 10-05-2016 09:29:37