Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr XXXVIII/2014 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 02 października 2014 roku

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014

z sesji Rady Gminy Bielice

z dnia 02 października 2014 roku

 

 

 

Początek sesji - godz. 10.00

Miejsce sesji - sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.

Na stan 15 radnych, w obradach sesji udział wzięło 14 radnych.

Radny nieobecny: Mariusz Adam Przepiórka.

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Ponadto na sesji obecni byli: Wójt Gminy Bielice – Zdzisław Lech Twardowski, Sekretarz Gminy Bielice – Kamela Wilczyńska, Skarbnik Gminy Bielice – Halina Butkowska, Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych im.Jana Pawła II w Bielicach – Małgorzata Woronowicz, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach – Anna Maria Kopacka.

Lista obecności stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

Na sesji obecni byli Sołtysi wg załączonej do protokołu listy obecności stanowiącej załącznik Nr 3 do protokołu.

Ponadto na sesji obecni byli mieszkańcy wsi: Chabowo - Edward Fiłkowski, Bielice – Edward Sadłowski, Nowe Chrapowo – Andrzej Bernacki oraz Redaktor Naczelny "Tygodnika Pyrzyckiego" - Tomasz Duklanowski.

Ad.1 Obrady XXXVIII sesji Rady Gminy Bielice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Bielice - Andrzej Kołobycz, który na podstawie podpisanej listy obecności stwierdził, że na stan 15 radnych, w obradach uczestniczy 14 radnych, jest więc quorum do prowadzenia prawomocnych obrad w dniu dzisiejszym. Następnie Przewodniczący obrad powitał wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.

Ad.2 Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem, czy są propozycje zmian do przedłożonego porządku dzisiejszej sesji.

Nie zgłoszono propozycji zmian do przedłożonego porządku sesji.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 14 głosami "za" i przedstawiał się następująco:

1.Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2.Zgłaszanie zmian do porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice w okresie międzysesyjnym.
5.Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na ostatniej sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.
6.Informacja Wójta Gminy Bielice o przebiegu wykonania budżetu gminy Bielice za pierwsze półrocze 2014 roku.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego Uchwałę Nr XVIII/89/12 Rady Gminy Bielice z dnia 05 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Bielice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi pana Andrzeja Bernackiego.
11.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Zamknięcie sesji.

Porządek posiedzenia stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

 

 

Ad.3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

 

Protokół z XXXVIII sesji zostały przyjęty 13 głosami "za i przy 1 głosie wstrzymującym się.

 

Ad.4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice w okresie międzysesyjnym.

 

Wójt przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym, które stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

 

Nie wniesiono zapytań do przedstawionego sprawozdania.

 

Ad.5 Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na  ostatniej sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

 

Wójt przedstawił sprawozdanie w powyższym zakresie, które stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

Nie wniesiono zapytań w powyższym zakresie.

Ad.6. Informacja Wójta Gminy Bielice o przebiegu wykonania budżetu gminy Bielice za pierwsze półrocze 2014 roku.

 

Wójt poinformował, że na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy Bielice przed dzisiejszą sesją szczegółowo omówiono informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Bielice za pierwsze półrocze 2014 roku, prosząc panią Skarbnik o przekazanie wyczerpującej informacji w powyższym zakresie.

Skarbnik: dochody wykonano w kwocie 6.563.462,31 zł. na plan 14.771.115,11 zł. co stanowi 33,18%.

Największy wpływ do budżetu w omawianym okresie stanowiły:

 • zwrot podatku VAT w kwocie 610.164 zł. w lipcu natomiast wpłynęła kwota 215.789 zł.

 • zwrot za zawody sportowo-pożarnicze z 2013 roku w kwocie 7.554,23 zł./miękkie projekty POMERANIA/,

 • zwrot za warsztaty rękodzielnicze I etap 8.997,59 zł., także miękkie projekty ARIMR,

 • dotacja z WFOŚ i GW w Szczecinie na koncepcję systemu kanalizacyjnego w kwocie 23.000 zł.,

 • zaległy podatek rolny od osób fizycznych /wpis w hipotece/ 57.818,42 zł.,

  Dochody majątkowe zostały zrealizowane na kwotę 391.064,92 zł. z tytułu rozliczonych projektów na modernizację świetlic wiejskich w Babinie, Starym Chrapowie i Swochowie /ARIMR/,

 • sprzedaż działki nr 163 w obrębie Linie na kwotę 27.900 zł.

Zaległe czynsze najmu lokali mieszkalnych są egzekwowane przez Komornika Sądowego. Podpisane zostały oświadczenia dłużników o spłacie zaległości. W tym okresie zaległości spłacane były w terminie.

Jeżeli chodzi o wydatki to wynosiły one 6.278.581,05 zł. na plan 18.883.280,03 zł.,co stanowi 33,25% .

W I półroczu najwięcej środków wydatkowano na planowane zadania inwestycyjne w kwocie 698.210,57 zł. /załącznik Nr 7 do informacji/.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 5.580.370,48 zł.

Wypracowana została nadwyżka w kwocie 284.881,26 zł.

Spłacono kredyty w łącznej kwocie 566.065,23 zł., z czego na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych 141.065,23 zł., a kredyty długoterminowe 425.000 zł.

Na obsługę długu wydano 169.883,61 zł., co stanowi 48,54% do planowanego wydatku w roku 2014.

Należności, które nie wpłynęły do budżetu, z tytułu podatków i opłat lokalnych wynosiły od gospodarstw domowych 100.986,60 zł., a od przedsiębiorstw niefinansowych 118.526,19 zł. Łącznie 295.067,77 zł.

Planowane wydatki bieżące były niższe od planowanych dochodów bieżących.

W związku z tym, spełniony został art.242 ustawy o finansach publicznych.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku kwota zobowiązań zaliczana do długu publicznego wynosiła 5.437.550,35 zł., co stanowiło 27,5% planowanych dochodów na 2014 rok.

Nie wystąpiły przekroczenia planowanych wydatków oraz zobowiązań wymagalnych – mówiła Skarbnik Gminy Bielice-Halina Butkowska.

 

Nie wniesiono zapytań i uwag do przedstawionej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Bielice za I półrocze 2014 roku.

 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Bielice za pierwsze półrocze 2014 roku stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

 

Ad.7. Interpelacje i zapytania radnych.

 

Radny Stanisław Ryszard Wądołowski:

1/ proszę, aby przed Świętem Zmarłych wykoszono teren w części niegrzebalnej na cmentarzu w Bielicach,

2/ w związku z tym, że zbliża się zima, proszę o interwencję w Zarządzie Dróg Powiatowych w Pyrzycach, aby dostarczono do każdej wsi piasek z solą. Sołtysi w razie potrzeby będą mogli posypywać odcinki dróg w najbardziej niebezpiecznych miejscach

/ zakręty/.

Radny Marcin Łapeciński: działka Nr 160 położona w obrębie Linie jest drogą gminną, na której prowadzono prace geodezyjne. Wyrywany jest bruk na tej drodze, proszę o informację na jakim etapie jest ta sprawa.

Radny Tomasz Orman: w Babinie koło przystanku autobusowego nie świeci się lampa uliczna, proszę o interwencję.

 

 

Ad.8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r.

 

Przewodniczący komisji stałych Rady Gminy Bielice:

1/ Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych-Piotr Wilczyński,

2/ ds Społecznych – Cezary Tumasz/Wiceprzewodniczący/,

3/ Rewizyjnej-Marcin Zięcina

poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok.

Wiceprzewodniczący komisji ds Społecznych Cezary Tumasz zgłosił wniosek formalny o nieodczytywanie w całości przedmiotowego projektu uchwały.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek formalny przez radnego Cezarego Tumasza. Za przyjęciem wniosku było 12 głosów "za", 1 głos przeciwko i 1 głos wstrzymujący się.

Wniosek radnego Cezarego Tumasza przeszedł stwierdził Przewodniczący obrad.

 

Wiceprzewodniczący Rady-Krzysztof Mordal odczytał w wersji skróconej projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r.

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Nie zgłoszono zapytań i uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. został przyjęty jednogłośnie 14 głosami "za". Uchwała została podjęta jednogłośnie stwierdził Przewodniczący obrad.

Uchwała Nr XXXVIII/173/14 stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

 

Ad.9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego Uchwałę Nr XVIII/89/12 Rady Gminy Bielice z dnia 05 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Bielice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 

Przewodniczący komisji stałych Rady Gminy Bielice:

1/ Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych - Piotr Wilczyński,

2/ ds Społecznych – Cezary Tumasz/Wiceprzewodniczący/,

3/ Rewizyjnej - Marcin Zięcina

poinformowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały zmieniającego Uchwałę Nr XVIII/89/12 Rady Gminy Bielice z dnia 05 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Bielice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 

Wójt: projekt uchwały był szczegółowo omawiany na posiedzeniach komisji przed dzisiejszą sesją. Chciałbym zdementować nieprawdziwe pogłoski, że celowo zmieniam uchwałę przed wyborami i to jeszcze w Liniach, co jest absurdem. Gratuluję głupoty.

Rada podejmowała uchwałę w 2012 roku w sprawie podziału Gminy Bielice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wówczas nie był oddany do użytku budynek mieszkalny w miejscowości Linie, który ma nadany numer porządkowy 29. Zamieszkałe tam osoby, nie mają zameldowania ale widnieją w stałym rejestrze wyborców. Powstał problem, gdyż w załączniku do przedmiotowej uchwały, w okręgu wyborczym Nr 10 w miejscowosci Linie, nie widnieje numer domu 29, a osoby tam mieszkające wyrażają wolę głosowania, z tym że nie wiedzą w którym okręgu mają głosować. W okręgu wyborczym Nr 10 widnieją numery domów od 16e/1 do numeru 27/12. Może powstać pytanie dlaczego nie numer 28, a to stąd, że nadany jest numer porządkowy dla nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową, więc nadano kolejny wolny numer czyli 29.

Radny Marcin Łapeciński: nie można było nadać numeru 28 ?

Wójt: numery porządkowe były dużo wcześniej nadawane. Tam gdzie jest to możliwe prostujemy tę kwestię, w tym przypadku nie było innej możliwości.

Wobec powyższego uznałem za zasadne przedłożenie do rozpatrzenia przez Radę Gminy projektu uchwały. Nie jest to mój wymysł, tylko stan faktyczny – mówił Wójt.

Radny Marcin Łapeciński: czy jest to zgodne z prawem?

Wójt: osobiście byłem z projektem uchwały u Komisarza Wyborczego, który po sprawdzeniu prosił o wpisanie w projekcie uchwały Dziennika Urzędowego, w którym uchwała z 2012 roku została opublikowana, co zostało uczynione i w poprawionej wersji przedłożono projekt uchwały do rozpatrzenia przez Radę Gminy.

Zgodnie z Kodeksem Wyborczym, 3 miesiące przed upływem kadencji nie można zmieniać okręgów wyborczych, a w projekcie uchwały proponuje się dokonanie zmiany w granicach okręgu wyborczego, więc nie koliduje to z przepisami prawa.

Wiceprzewodniczący Rady - Krzysztof Mordal odczytał projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr XVIII/89/12 Rady Gminy Bielice z dnia 05 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Bielice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, do którego nie zgłoszono innych zapytań.

Projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr XVIII/89/12 Rady Gminy Bielice z dnia 05 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Bielice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu został przyjęty jednogłośnie 14 głosami "za".

Uchwała Nr XXXXVIII/174/14 stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

 

Ad.10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi pana Andrzeja Bernackiego.

 

Przewodniczący komisji stałych : Budżetu,Rolnictwa i Spraw Gospodarczych- Piotr Wilczyński, Rewizyjnej – Marcin Zięcina i Wiceprzewodniczący komisji ds Społecznych-Cezary Tumasz przekazali informacje o uznaniu przez komisje skargi za bezzasadną.

Wiceprzewodniczący Rady-Krzysztof Mordal odczytał projekt uchwały.

Andrzej Bernacki: od ostatnich wyborów, pan Wójt systematycznie stronniczo podchodzi do mojej osoby. Taka sytuacja trwa od czterech lat.

Wójt pozywa mnie do sądu, nawet, gdy wartość sporu wynosi 17 zł.

Pan Wójt nie widzi innych osób, którzy tak jak ja zajmują drogi gminne, a może nawet w większym stopniu niż ja, to robię. Nie pozywa się innych osób do sądu tylko mnie. Pan Wójt w czasie żniw przejeżdżał drogami gminnymi i widział, że zajmowane są pasy tych dróg przez innych, nie tylko przeze mnie i nie zareagował.

Andrzej Bernacki przytoczył przykłady wezwań Policji, gdy zimą dwa cielaki wyszły poza jego teren oraz gdy wywiózł dwie taczki zmiotek po remoncie dachu nie na teren gminy Bielice, wtedy pan Wójt przyjeżdżał i robił zdjęcia. Inni nie są lepsi ode mnie. Nikomu niepotrzebne są 16 metrowe drogi gminne, których pobocza są zachwaszczone. Moje są utrzymane na odpowiednim poziomie.

Są organizowane spiski i sprawy sądowe przeciwko mnie. Czy gminę stać na takie wydatki? mówił Andrzej Bernacki.

Wójt: 99% co mówił pan Bernacki jest nieprawdą. Po pierwsze, pierwszy raz słyszę o tym, że jest sprawa w Sądzie o 17 zł. Trwa postępowanie sądowe o opuszczenie przez pana Bernackiego zajętych poboczy dróg gminnych. Prawdą jest, że spotykamy się w Sądzie, ostatnio rozprawa była dwa tygodnie temu. To nie moje hobby, ale pan Bernacki zaorał wszystkie pobocza przy bodajże 11 czy 12 działkach, a w Sądzie mówił cytuję:"orołem,orom i bede oroł ".

Nie będę rozdrapywał spraw, jeżeli pan Bernacki ma coś przeciwko mnie, proszę wytoczyć mi proces w Sądzie.

Zaprzecza Pan Bernacki sobie sam, bo mówił Pan o wywiezieniu dwóch taczek zmiotek po azbeście, ale sąsiedzi donieśli, że była przyczepa azbestu wywieziona na drogę. Podjąłem niezwłocznie działania i sprawę zgłosiłem na Policję, która ukarała Pana za ten czyn mandatem. Pan Bernacki pisze w swojej skardze, że nie reaguję na skażanie środowiska, a wywiezienie przez pana Bernackiego niebezpiecznego dla środowiska azbestu nie było moją natychmiastową reakcją i działaniem?, co z tego, że azbest wywieziono poza granicę naszej gminy, nie ma to znaczenia. Oszukał pan Bernacki Policję, że uprzątnął azbest, gdy to udowodniono Policja zobowiązała pana Bernackiego do jego uprzątnięcia. Ustąpiłem i nie dochodziłem, gdzie w końcu Pan Bernacki wywiózł ten azbest pozostawiając sprawę Policji.

 

Gdy 27 sierpnia 2014 roku wpłynęło pismo od pana Andrzeja Bernackiego do Przewodniczącego Rady Gminy Bielice, w którym w pierwszej części prosi o interwencję, gdyż zajmowane są pasy dróg gminnych, pismo zostało skierowane przez Przewodniczącego Rady do mnie jako organu zarządzającego mieniem komunalnym, a w drugiej części pisma pana Bernackiego zawarta jest skarga na działania Wójta Gminy Bielice, którą rozpatruje wg właściwości Rada Gminy.

Niezwłocznie po przekazaniu przez Przewodniczącego pisma o podjęcie interwencji w sprawie zajmowania pasa drogi gminnej w Nowym Chrapowie wezwałem wszystkich rolników wymienionych przez pana Andrzeja Bernackiego na spotkanie. Na spotkaniu nieobecny był tylko jeden rolnik, z uwagi na obowiązki pracy zawodowej. Obecni na spotkaniu ludzie uderzyli się w pierś i poprosili o danie im terminu na usunięcie między innymi kiszonki, która nie może być teraz zabrana bo po prostu ulegnie zepsuciu. Wziąłem pod uwagę czynnik ludzki i społeczny. Nikomu ta kiszonka tam nie przeszkadza, bo tylko w części jest w pasie drogi gminnej, ale jest zgłoszenie i jest moja reakcja, aby nie było mojego stronniczego podejścia do sprawy. Jeden z rolników mówił, że nie usunie kamieni, które od niepamiętnych lat były zwożone przez niemalże wszystkich mieszkańców Nowego Chrapowa, w tym także i przez pana Bernackiego Andrzeja.

Wysłałem do wszystkich osób wezwania do usunięcia się z pasa drogi gminnej w Nowym Chrapowie, wyznaczając termin do dnia 31 marca 2015 roku.

Nieprawdą jest, że niemalże raz w tygodniu jeżdżę po drogach gminnych w Nowym Chrapowie, bo nie mam samochodu terenowego. Gdy było to możliwe np. w żniwa przejeżdżałem, ale wtedy trudno było w czasie żniw zauważyć, aby była składana słoma w pasie drogi gminnej, bo raczej przed zbiorem zbóż nie mogło być słomy. Z chwilą powzięcia informacji podjąłem działania.

Wobec powyższego, proszę o podjęcie uchwały o uznaniu skargi pana Andrzeja Bernackiego za bezzasadną.

Andrzej Bernacki: pan Wójt ze trzy lata temu doniósł na mnie, że wyciąłem gałąź na współudziale z gminą po uzyskaniu zgody od pracownika urzędu. Gmina chciała ukarać mnie 7 tys.zł. Gdy Rafał Pawlik wyciął kilkanaście jesionów, pan Wójt poprosił mnie, abym wycofał donos. Jak to jest, że jednych chce się karać za gałąź, a innych chociaż wycinają kilkanaście drzew pozostawia się bezkarnymi?.

Wójt: nie jest prawdą, abym domagał się 7 tys.zł. za wycięcie gałęzi. Nie przypominam sobie sprawy wycinki jesionów przez pana Pawlika. Przez 8 lat panowie skarżą na siebie wzajemnie, ale to nie jest przedmiotem sprawy.

Andrzej Bernacki: Przewodniczący Rady Gminy też był na spotkaniu w sprawie wycinki jesionów przez Pawlika.

Sekretarz Gminy Bielice: panie Bernacki, nie jest Pan ubezwłasnowolniony, żeby ktokolwiek za pana decydował co pan ma robić.

Radny Piotr Wilczyński: proszę wrócić do meritum sprawy.

Sekretarz Gminy Bielice: jestem mieszkanką Nowego Chrapowa i wiem, że mieszkańcy wobec siebie są wyrozumiali, ale pan Bernacki niestety nie.

Andrzej Bernacki: Pani Sekretarz wszystko przekręca.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie skargi pana Andrzeja Bernackiego.

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie skargi pana Andrzeja Bernackiego było 14 głosów "za".

Uchwała został podjęta jednogłośnie stwierdził Przewodniczący obrad.

Uchwała Nr XXXVIII/175/14 stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.

 

 

Ad. 11 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.


 

Wójt odpowiadając na zgłosze na dzisiejszej sesji interpelacje i zapytania mówił, że:

 • przyjmuje do realizacji interpelację radnego Stanisława Ryszarda Wądołowskiego w sprawie wykoszenia na cmentarzu części niegrzebalnej w Bielicach oraz ponowienia interwencji w sprawie piasku z solą przed zimą, ale nie mogę obiecać, że będzie natychmiastowa reakcja, ponieważ leży to w gestii zarządu dróg,

  - jeżeli chodzi o lampy oświetlenia ulicznego, to są określone zasady. Będziemy interweniować w tej sprawie/ interpelacja radnego Tomasza Ormana/,

  - w kwestii drogi gminnej, działka Nr 160 w obrębie geodezyjnym Linie udzielę odpowiedzi pisemnej w ciągu 14 dni panu Przewodniczącemu Rady oraz składającemu zapytanie radnemu Marcinowi Łapecińskiemu, zgodnie ze Statutem Gminy.

  Na posiedzeniu komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych przed dzisiejszą sesją obszernie mówiłem o piśmie rolnika, który wystąpił do mnie o udzielenie informacji na temat prowadzonych prac geodezyjnych na działce Nr 160 w obrębie geodezyjnym Linie. Udzieliłem odpowiedzi na to pismo, że nie zlecałem wykonywania prac geodezyjnych na przedmiotowej działce. Działając jako samorządowiec, gdy powziąłem informację, że jeden z właścicieli sąsiedniej działki niszczy drogę gminną i wyrywa bruk niezwłocznie udam się na miejsce, aby móc podjąć stosowne rozstrzygnięcie.

Ad.12. Wolne wnioski i zapytania.

 

W dalszej części sesji nie uczestniczyli radni: Artur Kuświk i Cezary Tumasz, którzy zwolnili się u Przewodniczącego Rady z dalszej części obrad.

Radny Marcin Łapeciński: niszczona jest droga zabytkowa w Liniach, więc proszę zainteresować się tą sprawą.

Sekretarz Gminy Bielice: droga ta nie jest wpisana do rejestru zabytków.

Radny Marcin Łapeciński: może są przygotowania do sprzedaży tej drogi w Liniach?

Radny Stanisław Ryszard Wądołowski: mieszkaniec wsi Bielice prosił, aby na wysokości szkoły w Bielicach założyć próg zwalniający ponieważ niektórzy kierowcy rozwijają duże prędkości, przez co odcinek tej drogi jest niebezpieczny.

Edward Sadłowski: w kontekście skargi pana Bernackiego i interpelacji radnego Łapecińskiego, gmina jest właścicielem dróg i póki co nikt nie powinien zajmować własności gminy. Najlepszym rozwiązaniem byłoby powołanie komisji celowej. Droga z jednej i drugiej strony jest zajęta przez nowych właścicieli, którzy kupili grunty z ANR. Obowiązuje prawo geodezyjne i kartograficzne i powinno być przestrzegane.

Proszę pana Przewodniczacego Rady o powołanie komisji celowej, aby wesprzeć pana Wójta, bo może się okazać, że do lasu będziemy jeździli przez Gryfino. Czy pani Wicewójt zadeklaruje, że będzie ułożony bruk?

Sołtys wsi Stare Chrapowo-Ignacy Maćkowiak: w drodze w bruku są wbite pale oraz na odcinku na którym gmina robiła wycinkę też są paliki. Są to grunty położone w obrębie Linie, ale dojazd od Starego Chrapowa. Bywały przypadki błędnych pomiarów geodetów, oby nie okazało się, że trzeba będzie dokupić grunty, tylko za jaką cenę.

Radny Stanisław Kulig pytał Wójta, czy w 100% wykorzystał urlop wypoczynkowy.

Wójt: nie wykorzystałem urlopu w 100% i nie ma takiej potrzeby.

Radny Stanisław Kulig: czy pani Sekretarz nie ma sobie nic do zarzucenia, że Wójt nie wykorzystał urlopu wypoczynkowego?

Sekretarz Gminy Bielice: jako podwładna w jaki sposób mam nakazać Wójtowi, aby wykorzystał zaległy urlop wypoczynkowy?

Radny Stanisław Kulig: Wójt powinien panią Sekretarz ukarać, że nie wywiązuje się pani ze swoich obowiązków.

Sekretarz Gminy Bielice: to Wójt podejmuje decyzje, a nie Pan radny. Proszę zwrócić się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej i w formie pisemnej udzielę Panu radnemu żądanej informacji.

Wójt: kto panu radnemu Kuligowi pozwolił na zabieranie mojego konstytucyjnego prawa do nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego.

Radny Stanisław Kulig: widać jak to funkcjonuje, dlatego musi być Wójt i Z-ca Wójta, wtedy Wójt nie byłby ciągany do podpisywania dokumentów, przez co ma przerywany urlop wypoczynkowy.

Wójt: to już utworzyliście stanowisko Zastępcy Wójta.

Sekretarz Gminy Bielice: ustawodawca określił, że w Urzędzie Gminy musi być stanowisko Sekretarza, który odpowiada za organizację pracy w urzędzie.

Wójt: trochę ekonomii, a nie złośliwości. Wyliczyliśmy, że jakby był etat Z-cy Wójta w naszym urzędzie przez cztery lata, koszt zatrudnienia wyniósłby 460 tys.zł., a za niewykorzystany urlop wypoczynkowy za ten okres 16 tys.zł. Po co takie zamieszanie. Liczby same mówią za siebie. Poza tym jest to prowadzenie kampanii wyborczej, która zgodnie z Kodeksem Wyborczym w tym przypadku nie powinna mieć miejsca.

Sołtys wsi Swochowo – Małgorzata Głowacka: zgłaszałam do pana Badory ale nie ma odzewu, a chodzi o odmalowanie pasów na przejściu dla pieszych przy przystanku autobusowym w Swochowie. Ponadto przy drodze gminnej z Bielic do Swochowa przy zakręcie znowu wymywa i powstało duże wgłębienie.

Wójt: radny Stanisław Kulig zgłaszał mi na posiedzeniu komisji. Pojadę sam i napewno załatwimy ten wniosek. Przepraszam za pracownika. Jeżeli chodzi o odnowienie pasów na przejsciu dla pieszych ponowię swoją interwencję w Zarządzie Dróg Publicznych w Pyrzycach.

 

Ad.11. W związku z wyczerpaniem porządku, obrady XXXVIII sesji Rady Gminy Bielice o godz.11.15 zamknął Przewodniczący Rady – Andrzej Kołobycz dziękując za udział w dzisiejszej sesji.

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 12-11-2014 15:41:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 12-11-2014
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 18-11-2014 14:07:55