Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

W.120.38.2014 Zarządzenie Nr 38/2014 z dnia 11 października 2014 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego Programu współpracy

W.120.38.2014

                                  

ZARZĄDZENIE Nr  38/2014

Wójta Gminy Bielice
z dnia
11 października 2014 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego Programu współpracy
                  Gminy
Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
                  prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 201
5.

 

        Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz uchwały Nr XXXIX/215/10 Rady Gminy Bielice z dnia 22 października 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Bielice w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
 

z a r z ą d z a m,  co następuje:

§ 1.

Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne Rocznego Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Bielice na 2015 rok stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2.

Konsultacje będą odbywały się w formie pisemnej i elektronicznej od dnia 14.10.2014 r. Do dnia 28.10.2014 r.

§ 3.

Projekt Rocznego Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Bielice na rok 2015 zostanie opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej Urzędu Gminy Bielice- www.bielice.com.pl oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

§ 4.

Opinie dotyczące projektu należy przedstawić za pomocą formularza stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Wypełnione formularze należy składać w terminie określonym w § 2 zarządzenia w Urzędzie Gminy Bielice, przesyłać drogą listowną na adres: Urząd Gminy Bielice, ul. Niepokalanej34 74-202 Bielice   lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@bielice.com.pl,

 

Wójt Gminy Bielice

Zdzisław Lech Twardowski

 

 

                                                                                                           Załącznik Nr 1

 

Program współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie na rok 2015

 

 

Wstęp

 

Organizacje pozarządowe działające na rzecz gminnej społeczności wspierają samorząd w rozwiązywaniu problemów określonych grup społecznych, zaspokajając tym samym część istotnych potrzeb jego mieszkańców. Aktywna działalność organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego jest istotną cechą społeczeństwa demokratycznego, elementem spajającym i aktywizującym społeczność lokalną. Działania tych organizacji i podmiotów stanowią istotne uzupełnienie działań organów Gminy.

 

            Zgodnie z założeniami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie instrumentem służącym do ustalenia zasad wzajemnej współpracy jest Program współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 opracowany na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 234 poz.1536 z późniejszymi zmianami).

?Ilekroć w programie jest mowa o:

?ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami).

?programie – rozumie się program współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

?gminie – rozumie się przez to Gminę Bielice.

?radzie gminy – rozumie się przez to Radę Gminy Bielice.

?wójcie – rozumie się przez to Wójta Gminy Bielice.

?organizacjach – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy, prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy.

?konkursie – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy.

 

I. Cele programu

 

1. Celem głównym Programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa między administracją samorządową a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, służące do lepszego rozpoznawania i zaspokajania potrzeb społecznych w sposób skuteczny i efektywny.

2. Celami szczegółowymi Programu są:

? podniesienie jakości życia i pełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy poprzez zwiększenie aktywności organizacji,

? wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych,

? zapewnienie efektywnego wykonywania zadań publicznych gminy poprzez włączenie do ich realizacji organizacji pozarządowych,

? zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,

? otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność w wykonywaniu zadań publicznych,

? popieranie postaw pro-obywatelskich, przede wszystkim wolontariatu.

 

II. Zasady

Współpraca samorządu z organizacjami będzie realizowana na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności i poszanowania interesu partnerów współpracy.

? Zasada pomocniczości oznacza powierzenie organizacjom pozarządowych tych zadań, które mogą wykonać sprawniej, taniej niż instytucje gminy.

? Zasada suwerenności stron przejawia się w poszanowaniu autonomii organizacji, nie narzucając sobie nawzajem woli ingerowania w wewnętrzne sprawy podmiotów.

? Zasada partnerstwa oznacza współpracę „jak równy z równym” na warunkach określonych dobrowolną umową.

? Zasada efektywności polega na wspólnym dążeniu do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych.

? Zasada uczciwej konkurencji i jawności zakłada kształtowanie przejrzystych zasad współpracy opartych na równych, jawnych kryteriach wspierania finansowego i pozafinansowego organizacji pozarządowych.

 

III. Realizatorzy programu

W realizacji programu uczestniczą:

?Rada Gminy – w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej.

?Wójt Gminy – w zakresie realizacji polityki społecznej i finansowej Gminy Bielice wytyczonej przez Radę Gminy.

?Komisja konkursowa – w zakresie przeprowadzania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.

?Pracownicy Urzędu Gminy w ramach swojej kompetencji określonych regulaminowo i statutowo.

 

IV. Adresaci programu

Program adresowany jest do organizacji działających na terenie Gminy Bielice lub na rzecz jej mieszkańców:

?organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy,

?osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

?stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,

?spółdzielni socjalnych,

?spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubów sportowych będących spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz.U. Z 2007 r. Nr 226, poz. 1675, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 

 

V. Obszary współpracy

1. Współpraca Gminy Bielice z organizacjami w 2015 roku może dotyczyć zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.

2. Priorytetowo będą traktowane działania dotyczące:

a) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

b) osób niepełnosprawnych,

c) pomocy społecznej,

d) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

e) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

f) ratownictwa i ochrony ludności.

 

 

VI. Formy i zasady współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi

?Współdziałanie Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi obejmuje współpracę o charakterze finansowym i pozafinansowym.

?Współpraca finansowa będzie realizowana poprzez:

?powierzenie wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,

?wspieranie zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

?Współpraca pozafinansowa będzie obejmowała:

?udostępnienie lokalu na spotkania organizacji i spotkania otwarte,

?pomoc w uzyskaniu lokalu na preferencyjnych warunkach,

?organizowanie konsultacji i szkoleń, celem podniesienia sprawności funkcjonowania organizacji pozarządowych,

?promocja działalności organizacji pozarządowych, zwłaszcza w środkach masowego przekazu,

?udzielenie rekomendacji organizacjom pozarządowym i podmiotom współpracującym z gminą, które ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł,

?wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków,

?konsultowania z organizacjami pozarządowymi aktów normatywnych odpowiednio do zakresu ich działania,

?pomoc w nawiązywaniu kontaktów i współpracy organizacji pozarządowych w skali lokalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej,

?współpraca w pozyskiwaniu środków finansowych z różnych źródeł,

?tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej,

?umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie.

?Przekazanie środków na realizację danego zadania odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem a organizacją pozarządową, przyjmującą jego wykonanie.

?Przekazanie środków publicznych w innej formie niż zapisane w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie odbywa się zgodnie z procedurami określonymi w Ustawie o zamówieniach publicznych.

?Zlecenie zadań, następuje w drodze konkursu, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia.

?Konkurs ofert może być przeprowadzony przez Gminę z urzędu lub na wniosek (ofertę) złożony przez właściwą organizację.

?Termin składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia.

?Otwarty konkurs ofert ogłasza się:

?w Biuletynie Informacji Publicznej,

?na stronie internetowej urzędu,

?na tablicy ogłoszeń urzędu.

10. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w stosownych przepisach wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

VII. Okres realizacji programu

Program współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015” obowiązuje od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku.

 

VIII. Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu

 

 

Wysokość środków na realizację Programu zaplanowano na kwotę 3.000, 00 zł. Kwota ta została zaplanowana w budżecie Gminy Bielice na rok 2015.

 

Program finansowany będzie ze środków budżetu Gminy Bielice, która na jego realizację w 2015 roku przeznaczy środki finansowe w wysokości określonej uchwałą budżetową.

 

 

IX. Sposób oceny realizacji programu

 

? Bieżącym monitoringiem realizacji zadań programu zajmuje się osoba odpowiedzialna za współpracę z organizacjami pozarządowymi, upoważniona przez Wójta Gminy Bielice.

? Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2015 Wójt Gminy Bielice przedstawia Radzie Gminy w terminie do 30 kwietnia 2016 roku.

? Sprawozdanie powinno zawierać następujące wskaźniki:

?liczba otwartych konkursów ofert,

?liczba ofert, które wpłynęły od organizacji,

?liczba umów zawartych z organizacjami na realizację zadania publicznego,

?liczba umów, które nie zostały zrealizowane,

?liczba umów zawartych w formie wsparcia i w formie powierzenia,

?wysokość środków finansowych przekazanych z budżetu gminy na realizację zadań publicznych przez organizacje,

?liczba obszarów zadaniowych,

?liczba beneficjentów realizowanych zadań,

?wysokość budżetowych środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu.

 

X. Informacje o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji.

 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na każdy rok budżetowy tworzony jest na bazie projektu, który jest konsultowany z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie funkcjonującymi na terenie Gminy Bielice.

 

XI. Tryb powoływania i zasad działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

 

?Komisje konkursowe powoływane są w celu opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

?Wójt Gminy Bielice każdorazowo po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powołuje w drodze zarządzenia komisję konkursową do oceny złożonych ofert.

?W skład komisji konkursowej wchodzą pracownicy Urzędu Gminy, osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust 3 biorące udział w konkursie.

?W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

?W ocenie oferty złożonej w konkursie nie może brać udział osoba, której powiązania ze składającym ją podmiotem mogą budzić zastrzeżenia co do jej bezstronności.

?Komisja wypracowuje stanowisko, po zebraniu indywidualnych opinii wobec wszystkich ofert i przedstawia je w formie listy ocenionych projektów wraz z proponowaną kwotą dotacji.

?Za uczestnictwo w pracach Komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

?Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Wójt Gminy Bielice lub osoba przez niego upoważniona.

 

 

IX. Sposób oceny realizacji programu

 

? Bieżącym monitoringiem realizacji zadań programu zajmuje się osoba odpowiedzialna za współpracę z organizacjami pozarządowymi, upoważniona przez Wójta Gminy Bielice.

? Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2015 Wójt Gminy Bielice przedstawia Radzie Gminy w terminie do 30 kwietnia 2016 roku.

? Sprawozdanie powinno zawierać następujące wskaźniki:

?liczba otwartych konkursów ofert,

?liczba ofert, które wpłynęły od organizacji,

?liczba umów zawartych z organizacjami na realizację zadania publicznego,

?liczba umów, które nie zostały zrealizowane,

?liczba umów zawartych w formie wsparcia i w formie powierzenia,

?wysokość środków finansowych przekazanych z budżetu gminy na realizację zadań publicznych przez organizacje,

?liczba obszarów zadaniowych,

?liczba beneficjentów realizowanych zadań,

?wysokość budżetowych środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu.

 

 

 

 

Zakończenie

?W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Kodeksu cywilnego, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o zamówieniach publicznych.

?Zmiany niniejszego Programu wymagają formy przyjętej dla jego uchwalenia.

 

 

Załącznik Nr 2

                                                                                        

 

Formularz konsultacji

projektów aktów prawa miejscowego Gminy Bielice w dziedzinach

dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych

 

1.

Projekt aktu prawa miejscowego, który jest konsultowany

 

 

 

2.

Wskazanie dotychczasowego zapisu, który wymaga zamiany ( wpisać dosłowne brzmienie tekstu)

 

 

 

3.

Propozycja zmiany brzmienia zapisu lub nowa treść zapisu

 

 

 

4.

Uzasadnienie wprowadzonych zmian

 

 

 

 

 

…………………………………………….                         ………………………………..

          Organizacja składająca formularz                                                                 Podpisy osób reprezentujących

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Załączniki.docx (DOCX, 20.75Kb) 2014-10-13 10:50:21 256 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 13-10-2014 10:50:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 13-10-2014
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 13-10-2014 10:50:21