Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr XXXV/2014 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 30 czerwca 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr XXXV/ 2014

z sesji Rady Gminy Bielice

z dnia 30 czerwca 2014 roku

 

 

 

Początek sesji - godz. 10.00

Miejsce sesji - sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.

Na stan 15 radnych, w obradach sesji udział wzięło 14 radnych.

Nieobecny był radny Marcin Zięcina.

Spóźnił się radny Zbigniew Kołodziej.

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Ponadto na sesji obecni byli: Wójt Gminy Bielice – Zdzisław Lech Twardowski, Sekretarz Gminy Bielice - Kamela Wilczyńska, Skarbnik Gminy Bielice – Halina Butkowska, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach – Anna Maria Kopacka - lista obecności stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. Na sesji obecni byli Sołtysi wg załączonej do protokołu listy obecności stanowiącej załącznik Nr 3 do protokołu.

Ponadto na sesji obecny był mieszkaniec wsi Chabowo Edward Fiłkowski oraz dziennikarka Tygodnika Pyrzyckiego- Ewelina Sosnowska.

Ad.1 Obrady XXXV sesji Rady Gminy Bielice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Bielice - Andrzej Kołobycz, który na podstawie podpisanej listy obecności stwierdził, że na stan 15 radnych, w obradach uczestniczy 13 radnych, jest więc quorum do prowadzenia prawomocnych obrad w dniu dzisiejszym. Następnie Przewodniczący obrad powitał wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.

Ad.2 Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem, czy są propozycje zmian do przedłożonego porządku dzisiejszej sesji.

Nie zgłoszono propozycji zmian do przedłożonego porządku sesji.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 13 głosami "za" i przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2. Zgłaszanie zmian do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na XXXIV sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2013 r.

8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi GminyBielice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 r.

9. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r.

10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Gminy oraz jej późniejszej dzierżawy wraz z prawem ponownego nabycia.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Wolne wnioski i zapytania.

13. Zamknięcie sesji.

 

Porządek posiedzenia stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Przybył radny Zbigniew Kołodziej, którego powitał Przewodniczący obrad stwierdzając, iż na sali obrad obecnych jest 14 radnych.

 

Ad.3.Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

 

Protokół z XXXIV sesji został przyjęty 13 głosami "za" i przy 1 głosie wstrzymującym się.

 

 

Ad.4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice w okresie międzysesyjnym.

 

Wójt przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności od 29 maja 2014 roku, które stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

W miniony piątek zapadła decyzja o przyznaniu wozu strażackiego dla OSP Bielice. Koszt gminy to nie więcej niż 80-100 tys.zł.

 

Nie wniesiono zapytań w zakresie przedstawionego sprawozdania.

 

Ad.5 Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na XXXIV sesji Rady Gminy Bielice do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

 

Wójt przedstawił sprawozdanie w powyższym zakresie, które stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

Nie wniesiono zapytań w powyższym zakresie.

Ad.6.Interpelacje i zapytania radnych.

Radny Marcin Łapeciiński:

1/ za jaką kwotę została sprzedana droga w Liniach?

2/ Pan Wójt mówił na jednej z sesji, że nic gminy nie będzie kosztował wóz strażacki dla OSP w Bielicach, a teraz słyszymy, że gmina ma ponosić koszty ?

 

Ad.7. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2013 r.

 

Przewodniczący posiedzenia wspólnego – Mariusz Adam Przepiórka przekazał informację o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w powyższej sprawie.

Wiceprzewodniczący Rady-Krzysztof Mordal odczytał Uchwałę Nr LXXII.202.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Bielice – załącznik Nr 7 do protokołu oraz projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2013 r.

 

Nie wniesiono zapytań i uwag w powyższym zakresie.

 

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2013 r. został przyjęty jednogłośnie 14 głosami "za".

Uchwała Nr XXXV/166/14 stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

 

Ad.8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi GminyBielice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 r.

 

 

Przewodniczący posiedzenia wspólnego – Mariusz Adam Przepiórka przekazał informację o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w powyższej sprawie.

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej – Artur Kuświk odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice absolutorium za 2013 rok, który stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady-Krzysztof Mordal odczytał Uchwałę Nr LXXXVI.239.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 r. - zał.Nr 10 do protokołu oraz projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 r.

Nie zgłoszono i zapytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi GminyBielice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 r. został przyjęty jednogłośnie 14 głosami "za".

Uchwała Nr XXXV/167/14 stanowi załączniki Nr 11 do protokołu.

Przewodniczący Rady wręczył Wójtowi Gminy Bielice Zdzisławowi Lechowi Twardowskiemu wiązankę kwiatów gratulując otrzymanego absolutorium.

 

Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r.

 

Radny Cezary Tumasz zgłosił wniosek formalny o nieodczytywanie szczegółowo projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Za przyjęciem wniosku radnego Cezarego Tumasza było 13 głosów "za" i 1 głos przeciwko. Wniosek radnego Cezarego Tumasza został przyjęty - stwierdził Przewodniczący obrad.

Przewodniczący posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Bielice – Mariusz Adam Przepiórka przekazał informację o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r.

Po odczytaniu przez Wiceprzewodniczącego Rady – Krzysztofa Mordala projektu uchwały

w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r., Przewodniczący obrad otworzył dyskusję.

Nie wniesiono zapytań oraz wniosków.

Przewodniczący zamknął dyskusję.

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. został przyjęty jednogłośnie14 głosami "za"

 

Uchwała została podjęta, stwierdził Przewodniczący obrad.

 

Uchwała Nr XXXV/168/14 stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.

 

Ad.10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Gminy oraz jej późniejszej dzierżawy wraz z prawem ponownego nabycia.

 

Przewodniczący posiedzenia wspólnego – Mariusz Adam Przepiórka przekazał informację o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w powyższej sprawie.

Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Gminy oraz jej późniejszej dzierżawy wraz z prawem ponownego nabycia, po czym Przewodniczący obrad otworzył dyskusję.

Sołtys wsi Stare Chrapowo-Ignacy Maćkowiak: z informacji, które otrzymaliśmy zbyt mało wiemy. Co się stanie ze szkołą, która była budowana w trudach jeśli podjęta byłaby ta uchwała. Dlatego też na dzień dzisiejszy nie wyrażałbym zgody, bo:

1/ mam pytanie do paragrafu 4 projektu uchwały, w którym pisze się, że umowy będą zawierane na warunkach określonych w rezultacie rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zamówień publicznych. Czy wobec tego jest już wybrana firma?

2/ jest uchwała Rady Gminy, że powinno konsultować się z mieszkańcami ważne projekty uchwał, więc czy któryś z radnych próbował wyjaśniać proponowany pod dzisiejsze obrady projekt uchwały z wyborcami?

Na zebraniach sprawozdawczych w sołectwach była możliwość zaopiniowania projektu uchwały. Gdyby mieszkańcy wiedzieli wcześniej, być może lepiej byłoby samoopodatkować się. Należałoby przemyśleć, czy nie warto pomyśleć o skanalizowaniu całej gminy, nie tylko planowanych czterech miejscowości. Poza tym pracownicy w Urzędzie Gminy na wyższych stanowiskach powinni pokazać i zmniejszyć swoje pobory.

Jeżeli kanalizacja ma kosztować 4,5 mln.zł.,a wartość szkoły moim zdaniem jest warta 8-9 mln.zł. Pozostaje pytanie, czy jest ona podzielona.

Powinniśmy się zmobilizować i skanalizować całą gminę. Osobiście wolałbym się przyłączyć do sieci kanalizacyjnej, bo ścieki w miejscowościach nieskanalizowanych kosztują drożej, mówię to na własnym przykładzie. Łatwiej byłoby to przełknąć. Gdyby w zamian wystawiony byłby budynek urzędu gminy, pracownicy mogliby pracować w wyremontowanych świetlicach- mówił Ignacy Maćkowiak

Wójt: nie mam nic więcej do powiedzenia. Konsultacje społeczne napewno nie w tej sprawie. Zbycie to automatyczne pierwszeństwo i możliwość odkupu. Po to są prawnicy i im płacimy, aby zabezpieczać interesy gminy. Nie jesteśmy prekursorem takiego rozwiązania, wiele gmin ratuje się w ten sposób. Szkoła wg mnie ma wartość 13 mln.zł. Wartość kosztorysowa sprzed 5 lat to 8 mln.zł. Nam potrzeba 4 mln 800 tys.zł. Będzie ogłoszony przetarg, aby koszty gminy były jak najmniejsze.

Nikt nie mówi, że nie będzie skanalizowanej całej gminy, ale nie stać nas obecnie na taką inwestycję. Aby osiągnąć odpowiednie moce przerobowe w zmodernizowanej oczyszczalni ścieków z wyliczeń wynika, że trzeba podłączyć cztery miejscowości : Parsów,Babin, Chabowo i Swochowo.

Rząd zastanawia się nad środkami na projekty zbiorczych zbiorników do zrzutu ścieków i np. w Będgoszczy, Chabówku, czy Nowym Chrapowie mogłyby być usytuowane.

Dzisiaj nie rozwiążemy inaczej kwestii kanalizacji gminy jak tylko etapami.

Jest podpisane porozumienie z Wodociągami Zachodniopomorskimi, aby cena zrzutu ścieków z szamb do naszej oczyszczalni ścieków, aby była taka sama jak w Pyrzycach. W skanalizowanych wsiach, cena ścieków jest wyższa aniżeli cena wywozu ścieków z szamb.

Rozsiewa się złośliwą propagandę w sklepach na terenie naszej gminy, że Wójt zawiązuje spółkę i że ma być prywatna szkoła, co absolutnie jest nieprawdą.

Zastanawialiśmy się nad dawną drogą K-3, ale okazuje się, że za jej utrzymanie odpowiedzialna jest gmina, ale jeżeli chodzi o prawa do niej to jest ona własnością Skarbu Państwa, nie gminy. Świetlice są związane projektami unijnymi, więc nie mogą być brane pod uwagę.

Zgoda buduje, niezgoda rujnuje mówił Wójt.

Skarbnik-Halina Butkowska: Ideą przygotowania projektu uchwały jest uzyskanie wpływów ze sprzedaży składników majątkowych planowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2014, nie mniejszej niż 4.800.000 zł., co wynika z uchwały Rady Gminy podjętej w grudniu 2013 roku. Wskazana w projekcie uchwały działka nie zostanie sprzedana w drodze przetargu będzie tylko wydzierżawiona z możliwością wcześniejszego rozwiązania umowy dzierżawy. Mamy wycenioną działkę więc nie ponosimy kosztów na sporządzenie operatu szacunkowego. Trudno uzyskać dochody majątkowe ponieważ jest zastój, pomimo ogłaszanych przetargów, nie dochodzą one do skutku z powodu braku chętnych.

Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa systemu kanalizacji dla czterech miejscowości z uwagi na wysokie koszty podzielona jest na etapy. Nie znaczy to, że jest to koniec skanalizowanych miejscowości na naszym terenie.Jest to punkt wyjścia, aby inwestycję ziścić. Oczyszczalnia ścieków powstała po to, aby z niej korzystać. Nasze działania sa prorozwojowe.

Sołtys wsi Stare Chrapowo-Ignacy Maćkowiak: Wójt i Skarbnik mówią, że zbycie to nie jest sprzedaż, ale znając sytuację w kraju, zmieni się kierownictwo firmy, mogą zmienić się warunki. Najprostszym rozwiązaniem byłaby umowa dzierżawy. Boję się, że możemy już tego nie odkupić.

Jeżeli chodzi o jeden kocioł na wsi do zrzutu ścieków, o którym wcześniej mówił Wójt, to

powstaje pytanie, kto będzie płacił. Wolałbym, żeby wieś była skanalizowana mówił Sołtys Ignacy Maćkowiak.

Wójt: to jest tylko wariant, a nie docelowe rozwiązanie.

Skarbnik: umowa zbycia i nabycia będzie za taką samą kwotę. Nie ma tu żadnego zysku.

Radny Stanisław Kulig: za taką samą cenę, ale pozostaje dzierżawa na warunkach Prowidenta, a nawet na większy procent.

Skarbnik: odsetki kredytowe też są wysokie. WIBOR plus marża daje oprocentowanie od 6,5-7%. Tutaj będzie trochę drożej, bo od 9-10%, ale jest wyjście, aby uzyskać dochód majątkowy. Jeżeli jego nie będzie, to przepadnie inwestycja.

Radny Zbigniew Kołodziej: trochę za mało mamy informacji napisanej na temat kosztów gdybyśmy zaciągnęli kredyt w porównaniu do proponowanego w projekcie uchwały rozwiązania.

Radny Marcin Łapeciński: zbycie to jest sprzedaż.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Gminy oraz jej późniejszej dzierżawy wraz z prawem ponownego nabycia. Za przyjęciem projektu uchwały było 10 głosów "za", 3 głosy przeciwko i 1 głos wstrzymujący się. Uchwała została podjęta, stwierdził Przewodniczący obrad.

Uchwała Nr XXXV/169/14 stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.

 

 

Ad.11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 

Wójt odpowiadając na zgłoszone zapytania radnego Marcina Łapecińskiego mówił, że :

 

1/ na temat sprzedaży działki w Liniach udzielę panu radnemu Łapecińskiemu pisemnej odpowiedzi. Nie było jeszcze podpisanego aktu notarialnego, ma to nastąpić w m-cu lipcu br., z tego co pamiętam, jest to kwota około 31 tys.zł.

 

2/ przetarg na samochód dla OSP Bielice będzie przeprowadzała KPP Straż Pożarna w Pyrzycach, nie gmina. Jaka będzie cena tego nie wiemy. Może to być kwota 600 tys.zł. lub wyższa, wszystko będzie wiadome po przetargu. Nie łapmy się za słówka, bo potwierdzam w dalszym ciągu to co powiedziałem wcześniej, że ten samochód nic nas nie będzie kosztował, bo 500 tys.zł. daje Urząd Marszałkowski, 100 tys.zł. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, gmina wnioskuje o 100 tys. Za dwa lata możemy złożyć kolejne wnioski, więc gminy nie będzie to nic kosztowało. To Rada Gminy podejmie uchwałę. Poza tym mieć samochód za parę set tysięcy zamiast gruchota, to chyba nie podlega dyskusji. Cieszę się, że moja skuteczność się spełniła i jest ona tak duża mówił Wójt.

 

 

Ad.12. Wolne wnioski i zapytania.

 

Wójt podziękował za współpracę i udzielone absolutorium. Miniony rok był bardzo trudny. Dziękuję za wsparcie Panu Przewodniczącemu Rady, Radnym oraz współpracownikom. Nasze wysiłki były czynione dla dobra wspólnego naszych mieszkańców, Sołtysom, organizacjom pozarządowym, słowa podziękowania kierując do stowarzyszenia Emerytów i Rencistów.

Ignacy Maćkowiak – Prezes Związku Emerytów i Rencistów Rzeczpospolitej Polskiej Koła Gminnego w Bielicach podziękował Radzie Gminy oraz Wójtowi za wspieranie działalności stowarzyszenia Emerytów i Rencistów.

 

Ad.13 W związku z wyczerpaniem porządku, obrady XXXV sesji Rady Gminy Bielice o godz.11.10 zamknął Przewodniczący Rady – Andrzej Kołobycz dziękując za udział w dzisiejszej sesji, życząc miłego letniego wypoczynku, a rolnikom udanych tegorocznych zbiorów.

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 07-08-2014 13:09:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 07-08-2014
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 07-08-2014 14:54:56