Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr XXXIV/2014 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 29 maja 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr XXXIV/ 2014

z sesji Rady Gminy Bielice

z dnia 29 maja 2014 roku

 

 

 

Początek sesji - godz. 9.00

Miejsce sesji - sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.

Na stan 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 13 radnych.

Radni nieobecni: Zbigniew Kołodziej i Marcin Łapeciński.

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Ponadto na sesji obecni byli: Wójt Gminy Bielice – Zdzisław Lech Twardowski, Sekretarz Gminy Bielice - Kamela Wilczyńska, Skarbnik Gminy Bielice – Halina Butkowska, Komendant Powiatowy Policji w Pyrzycach – Leszek Ciarkowski, Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach – Mirosław Rabiega - lista obecności stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. Na sesji obecni byli Sołtysi wg załączonej do protokołu listy obecności stanowiącej załącznik Nr 3 do protokołu.

Ad.1 Obrady XXXIV sesji Rady Gminy Bielice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Bielice - Andrzej Kołobycz, który na podstawie podpisanej listy obecności stwierdził, że na stan 15 radnych, w obradach uczestniczy 13 radnych, jest więc quorum do prowadzenia prawomocnych obrad w dniu dzisiejszym. Następnie Przewodniczący obrad powitał wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.

Ad.2 Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem, czy są propozycje zmian do przedłożonego porządku dzisiejszej sesji.

Nie zgłoszono propozycji zmian do przedłożonego porządku sesji.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 13 głosami "za" i przedstawiał się następująco:

1.Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2.Zgłaszanie zmian do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich sesji.

4. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Bielice w roku 2013.

5. Informacja na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Bielice w roku 2013.

6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2013.

7.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice od 27 marca 2014 roku.

8.Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na XXXII i XXXIII nadzwyczajnej sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

9.Interpelacje i zapytania radnych.

10.Projekt uchwały w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bielice.

11. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/3 o pow.0,2003 ha położona w obrębie geodezyjnym Linie, gmina Bielice.

12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podziału Powiatu Pyrzyckiego na okręgi wyborcze.

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

14.Wolne wnioski i zapytania.

15. Zamknięcie sesji.

 

Porządek posiedzenia stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

 

Ad.3.Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich sesji.

 

Protokół z XXXII sesji został przyjęty jednogłośnie 13 głosami "za" oraz protokół z XXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bielice przyjęto jednogłośnie 13 głosami "za".

 

 

Ad.4. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Bielice w roku 2013.

 

Przewodniczący Rady-Andrzej Kołobycz: Nadmieniam, iż Informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Bielice w roku 2013, która stanowi załącznik Nr 5 do protokołu, Radni oraz Sołtysi otrzymali wraz z materiałami na dzisiejszą sesję. Przewodniczący obrad oddał głos Komendantowi KPP Policji w Pyrzycach.

Komendant Powiatowy Policji w Pyrzycach - Leszek Ciarkowski: w krótkiej informacji staraliśmy się zawrzeć dane dotyczące naszej działalności na terenie gminy Bielice w roku 2013.

Dziękuję Wójtowi, Przewodniczącemu Rady, radnym za dobrą współpracę i wsparcie finansowe dla Policji na zakup samochodu. Myślę, że do końca bieżącego roku zakończymy procedowanie zakupu samochodu.

Rok temu na sesji był problem w jednej z miejscowości na terenie gminy Bielice, który został rozwiązany. Na dzień dzisiejszy nie ma tam tego konfliktu.

W zeszłym roku był problem kradzieży paliwa na stacji Paliw LUKOIL w Będgoszczy, który został już załatwiony. Są areszty i wyroki.

Bezpiecznie jest w gminie Bielice. Niemniej jednak jest trudny problem narkotyków. Postawiono zarzut jednej osobie z terenu gminy Bielice.

Wójt: w imieniu własnym i rady gminy dziękuję za dobrą współpracę z policją i podjęcie rękawicy.

Proszę o zwrócenie uwagi na:

1/ zbyt niskie mandaty za wałęsające się psy.

2/ problem narkotyków, ponieważ jest podejrzenie iż jeden z uczniów bielickiej szkoły może mieć z tym problem.

Komendant Policji: dziękuję za zgłoszone przez pana Wójta problemy. Niestety nie ma w informacji mowy o problemie wałęsających się psów-art.77, sprawdzę dlaczego nie ujęto tej kwestii. Moi pracownicy powinni częściej zaglądać do szkoły, szczególnie, gdy pojawiło sie podejrzenie zażywania narkotyków. Przyjmuję do wiadomości powyższe spostrzeżenia – mówił Komendant Powiatowy Policji.

Radny Mariusz Adam Przepiórka: proszę pana Komendanta o interwencję do włodarza powiatu o wykaszanie poboczy dróg powiatowych ze względu na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Komendant Powiatowy Policji: dziękuję za ten głos, bo nam wszystkim zależy na bezpieczeństwie. Nie jest to moja proregatywa, ale postaram się zamonitować w tej sprawie.

 

A 5. Informacja na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Bielice w roku 2013.

 

 

Przewodniczący Rady-Andrzej Kołobycz: Nadmieniam, iż Informację na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Bielice w roku 2013, która stanowi załącznik Nr 6 do protokołu, Radni oraz sołtysi otrzymali wraz z materiałami na dzisiejszą sesję.

Komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Pyrzycach-Mirosław Rabiega: powiat pyrzycki jest terenem bezpiecznym. Dochodzimy do fazy dobrego ostrzegania.

Komendant podziękował strażakom ochotnikom, którzy brali udział w akcjach gaśniczych oraz władzom gminy za dobry kontakt.

Gmina Bielice jest najbezpieczniejszą gminą w powiecie pyrzyckim.

Przbył Sołtys wsi Chabowo Jacek Pawlus.

Radny Mariusz Adam Przepiórka: od dłuższego czasu likwidujemy baseny p-poż na terenie gminy Bielice, czy wobec takiego faktu, hydranty są sprawne?

Komendant: jest wykonywana ocena zaopatrzenia w wodę. Nie jest to nasze zadanie, ale ze sprawnością hydrantów nie jest źle.

Radny Stanisław Ryszard Wądołowski: w zamian za zlikwidowane baseny p-poż są ukryte zbiorniki.

Wójt: dziękuję za współpracę, a także za szkolenie w tutejszej szkole i Urzędzie Gminy z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Dziękuję, za współpracę dotyczącą wniosku na dofinansowanie wozu strażackiego dla OSP Bielice. Jesteśmy na bardzo dobrej drodze do jego pomyślnego załatwienia. Zlikwidowane były baseny w: Bielicach, w miejsce którego powstanie teren rekreacyjny, na otwarcie którego zapraszam, w Nowym Chrapowie na którym wybudowaliśmy świetlicę także w Babinku i Swochowie. Sa podziemne zbiorniki, jak mówił radny Wądołowski.

Życzyłbym sobie dalszej tak dobrej współpracy z PP Strażą Pożarną oraz strażakami ochotnikami jak do tej pory – mówił Wójt.

 

W dalszej części nie uczestniczyli komendanci KP Policji i PPStraży Pożarnej.

 

Ad.6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2013.

 

Nie zgłoszono zapytań do przedłożonego wraz z materiałami na dzisiejszą sesję sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2013, które stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

 

 

Ad.7. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice od ostatniej sesji Rady Gminy Bielice.

 

Wójt przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności od 27 marca 2014 roku, które stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

Wójt: sprawa dawnej drogi K-3 umarła śmiercią naturalną. Pozostaje w Trybunale Konstytucyjnym.

Na 04 czerwca 2014 r. ogłoszony jest przetarg na wybór firmy budującej podstawy do siłowni wiatrowych i drogi dojazdowej w obrębie geodezyjnym Nowe Chrapowo.

Współpracuję z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Pyrzycach na temat likwidacji uskoku w drodze powiatowej między Parsowem a Babinem, ale prawdopodobnie nie będzie to wykonane w roku bieżącym zpowodu braku środków. Jutro zaczniemy koszenie poboczy dróg gminnych. Nic nie mogę zrobić w sprawie wykaszania poboczy dróg powiatowych, jedynie mogę prosić. Dlatego proszę sołtysów i radnych o wspieranie mnie w tej kwestii i wykonywanie telefonów bezpośrednio do powiatu.

 

Nie wniesiono zapytań w zakresie przedstawionego sprawozdania.

 

Ad.8 Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na XXXII i XXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bielice do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

 

Wójt przedstawił sprawozdanie w powyższym zakresie, które stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

Nie wniesiono zapytań w powyższym zakresie.

Ad.9.Interpelacje i zapytania radnych.

 

Nie zgłoszono interpelacji i zapytań.

 

Ad.10. Projekt uchwały w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bielice.

 

 

Radny Cezary Tumasz zgłosił wniosek formalny o nieodczytywanie w całości projektów uchwał.

Za przyjęciem wniosku radnego Tumasza było 11 głosów "za", 1 głos przeciwko i 1 głos wstrzymujący się. Wniosek radnego Tumasza został przyjęty - stwierdził Przewodniczący obrad.

Przewodniczący posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Bielice – Piotr Wilczyński przekazał informację o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bielice.

Po odczytaniu przez Wiceprzewodniczącego Rady – Krzysztofa Mordala projektu uchwały

w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bielice, Przewodniczący obrad otworzył dyskusję.

Nie wniesiono zapytań oraz wniosków.

Przewodniczący zamknął dyskusję.

Projekt uchwały w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bielice został przyjęty jednogłośnie13 głosami "za"

 

Uchwała została podjęta, stwierdził Przewodniczący obrad.

 

Uchwała Nr XXXIV/163/14 stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.

 

Ad.11. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/3 o pow.0,2003 ha położona w obrębie geodezyjnym Linie, gmina Bielice.

 

Przewodniczący posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Bielice – Piotr Wilczyński przekazał informację o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w powyższej sprawie .

Po odczytaniu przez Wiceprzewodniczącego Rady – Krzysztofa Mordala projektu uchwały

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/3 o pow.0,2003 ha położona w obrębie geodezyjnym Linie, gmina Bielice.

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję.

Nie wniesiono zapytań oraz wniosków. Przewodniczący zamknął dyskusję.

Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/3 o pow.0,2003 ha położona w obrębie geodezyjnym Linie, gmina Bielice został przyjęty jednogłośnie13 głosami "za"

 

Uchwała została podjęta, stwierdził Przewodniczący obrad.

 

Uchwała Nr XXXIV/164/14 stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.

 

Ad.12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podziału Powiatu Pyrzyckiego na okręgi wyborcze.

 

Przewodniczący posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Bielice – Piotr Wilczyński przekazał informację o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podziału Powiatu Pyrzyckiego na okręgi wyborcze.

Po odczytaniu przez Wiceprzewodniczącego Rady – Krzysztofa Mordala projektu uchwały

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podziału Powiatu Pyrzyckiego na okręgi wyborcze.

 

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję.

Radny Piotr Wilczyński: mam wniosek, aby Rada Gminy Bielice wystosowała pismo do ustawodawcy/ Sejmu RP / o zmianę Kodeksu Wyborczego, aby w wyborach do rad powiatu, okręgi były jednomandatowe, żeby każda z gmin miała swojego przedstawiciela w radzie powiatu.

Przewodniczący Rady: postaramy się przygotować propozycję pisma w powyższym zakresie, które przedstawimy do akceptacji przez Radę Gminy.

Wójt: myślę, że wniosek radnego Wilczyńskiego jest słuszny dla przyszłości, bo teraz już nie ma szans na zmianę Kodeksu Wyborczergo, z uwagi na czas, ale może pismo skierować nie do Sejmu, a do Komisji Samorządowej. Temat jest do przemyślenia.

Nie wniesiono innych zapytań oraz wniosków.

Przewodniczący zamknął dyskusję.

Projekt uchwały wyrażenia opinii dotyczącej podziału Powiatu Pyrzyckiego na okręgi wyborcze został przyjęty jednogłośnie13 głosami "za"

Uchwała została podjęta, stwierdził Przewodniczący obrad.

 

Uchwała Nr XXXIV/165/14 stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.

 

 

Ad. 13 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 

Nie zgłoszono interpelacji i zapytań.

 

Ad.14 Wolne wnioski i zapytania.

 

 

Radny Marcin Zięcina: należy zniwelować ziemię w obrębie boiska, od ostrony pana Kulisia w Starym Chrapowie.

Wójt: zwrócimy na to uwagę.

Sołtys wsi Chabowo – Jacek Pawlus:

1/ proszę, aby wcześniej informować stowarzyszenia o terminie na składanie wniosków o dofinansowanie,

2/ czy w Chabowie będzie dostawiony trzeci pojemnik do selektywnej zbiórki odpadów, czy też będą tylko worki u osób indywidualnych,

3/ proszę o wykoszenie wyjazdu z Chabowa na dawną drogę K-3 w kierunku zabudowań pana Szafulery.

Wójt: bezdyskusyjna jest sprawa wykoszenia wyjazdu z Chabowa, sprawa będzie załatwiona.

Nie ma i nie będzie już tzw. dzwonów na odpady komunalne.

W miarę możliwości będziemy przypominali stowarzyszeniom o zbliżającym się terminie na składanie wniosków o dofinansowanie. Wykonamy telefon w tej sprawie.

Sołtys wsi Stare Chrapowo – Ignacy Maćkowiak :

1/ podziękował Wójtowi i Radzie za umożliwienie wyjazdu dla 30 osób do Siekierek,

2/ brak jest oznakowania pionowego przy przejściach dla pieszych w Starym Chrapowie,

3/ lewa strona cmentarza w Starym Chrapowie nie jest wykaszana. Prawdopodobnie firma porządkowa wysypała tam trawę, a przecież to nie jest kompostownik. Poza tym wyrzucona trawa umiejscowiona jest blisko bramy cmentarnej przy drodze powiatowej.

4/ przy placu zabaw w Starym Chrapowie pozostała około wywrotka gruzu, który nie został uprzątnięty.

Wójt: boisko w Starym Chrapowie nie jest jeszcze odebrane, więc zostaną wzięte pod uwagę zgłoszone sugestie. Mają być zrobione także schodki przy tym boisku. Panujemy nad tym, gruz też będzie uprzątnięty.

Musimy przemyśleć, aby chociaż raz w roku wykosić trawę. Nie do przyjęcia jest fakt wyrzucania trawy z koszenia, w miejsca do tego celu nieprzeznaczone. W umowie musimy doprecyzować pewne kwestie, które nie były uchwycone, a dopiero w trakcie realizowania usługi wynikły jako konieczne do uszczegółowienia.

Napiszę kolejne pismo do Zarządu Dróg Powiatowych w Pyrzycach na temat poruszanych dzisiaj spraw leżących w gestii powiatu.

Swego czasu otrzymałem od Starosty butne pismo nakazujące gminie odnowienie znaków poziomych na dawnej drodze K-3. Dostałem bardzo krótki termin na wykonanie tego zadania. Zacząłem orientować się w kosztach i okazało się, że jest to kwota około 60 tys.zł., odpowiedziałem więc panu Staroście, że jeżeli na drogach powiatowych będzie bezpiecznie to postaram się wyasygnować środki na odnowienie znaków poziomych na naszych drogach prosząc o podanie aktów normatywnych regulujących kwestię spełnienia przez gminę takiego wymogu.

Radny Stanisław Kulig: czy kamizielki z odblaskami w Starym Chrapowie ustawione przy drodze są zgodne z prawem?

Wójt: nie będę zadrażniał w społeczeństwie tej kwestii. Poza tym ustawione są one przy drodze powiatowej.

 

Ad.15 W związku z wyczerpaniem porządku, obrady XXXIV sesji Rady Gminy Bielice o godz.10.50 zamknął Przewodniczący Rady – Andrzej Kołobycz dziękując za udział w dzisiejszej sesji .

 

Przewodniczący Rady

Andrzej Kołobycz
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 04-07-2014 14:41:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 04-07-2014
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 04-07-2014 14:41:07