Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr XXXIII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bielice z dnia 10 kwietnia 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr XXXIII/ 2014

z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bielice

z dnia 10 kwietnia 2014 roku

 

 

Początek sesji - godz. 7.30

Miejsce sesji - sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.

Na stan 15 radnych w obradach uczestniczyło 13 radnych.

Radni nieobecni: Marcin Łapeciński i Zbigniew Kołodziej.

Spóźnił się radny Cezary Tumasz.

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Ponadto na sesji obecni byli: Wójt Gminy Bielice – Zdzisław Lech Twardowski, Sekretarz Gminy Bielice – Kamela Wilczyńska, Skarbnik Gminy Bielice – Halina Butkowska oraz Sołtysi wg załącznonej do protokołu listy obecności stanowiącej załącznik 2 do protokołu.

 

Ad.1 Obrady XXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bielice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Bielice – Andrzej Kołobycz. Na podstawie podpisanej listy obecności stwierdził, że na stan 15 radnych, w obradach uczestniczy 13 radnych, jest więc quorum do prowadzenia prawomocnych obrad w dniu dzisiejszym. Następnie Przewodniczący obrad powitał wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.

Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynął do niego wniosek Wójta Gminy Bielice o zwołanie sesji nadzwyczajnej.

Wniosek stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

Ad.2 Przewodniczący obrad zwrócił się z zapytaniem, czy są propozycje zmian do przedłożonego porządku dzisiejszej sesji.

Nie zgłoszono propozycji zmian do przedłożonego porządku sesji.

Wiceprzewodniczący Rady – Krzysztof Mordal odczytał projekt porządku sesji, który został przyjęty jednogłośnie 13 głosami "za". Porządek XXXIII nadzwyczajnej sesji przedstawiał się następująco:

  1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

  2. Przedstawienie porządku obrad .

  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice.

  5. Zamknięcie sesji nadzwyczajnej.

 

Porządek sesji stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

 

Ad.3 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

 

Przewodniczący obrad w pierwszej kolejności oddał głos Wójtowi, który poinformował, że gmina składa wniosek o pozyskanie środków na zakup średniej wielkości samochodu strażackiego dla OSP Bielice, niezbędnym załącznikiem do wniosku jest uchwała Rady Gminy Bielice o przeznaczeniu środków z budżetu gminy na ten cel, która musi być dołączona do 15 kwietnia br.

Przybył radny Cezary Tumasz.

Skarbnik Gminy: po analizie wydatków, proszę o zmianę w przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok, aby kwotę 165.000 zł. zastąpić kwotą 212.800 zł. w & 1 i 2 oraz w & 2 kwot 119.500 zł., zastąpić kwotami 167.300 zł. Zadanie dotyczące gospodarki ściekowej, na które zaplanowano środki przejdzie na rok następny – mówiła Skarbnik Gminy.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie poprawki zgłoszone przez Skarbnika Gminy Halinę Butkowską, aby w przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok kwotę 165.000 zł. zastąpić kwotą 212.800 zł.w & 1 i 2 oraz w & 2 kwot 119.500 zł. zastąpić kwotami 167.300 zł.

Poprawki zostały przyjęte jednogłośnie 13 głosami "za".

Radny Mariusz Adam Przepiórka zgłosił wniosek formalny o nieodczytywanie w całości projektów uchwał.

Wniosek radnego Przepiórki został przyjęty 12 głosami "za" i przy 1 głosie przeciwko.

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. został przyjęty jednogłośnie 13 głosami "za".

Uchwała Nr XXXII/161/14 stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

Ad.4.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice.

Wójt: zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy okazała się konieczna i uzasadniona, w związku z doświadczeniami zebranymi na podstawie pierwszego półrocza funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Główne zmiany dotyczą sposobu prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych, z wydzieleniem poszczególnych frakcji odpadów oraz rodzaju i minimalnych pojemności pojemników, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości.

Jednocześnie w związku z przynależnością Gminy do Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie oraz podjętą uchwałą przez Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Dolnej Odry w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Zmiana regulaminu dotyczy również odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych.

Zmieniony regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy określa jak uprzednio szczegółowo zasady i wymagania dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy, obowiązki właścicieli nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych, zadania Gminy oraz Zarządzającego systemem gospodarowania odpadami, czyli Związku Gmin Dolnej Odry.

Regulamin precyzuje wymagania dotyczące prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych, z wydzieleniem poszczególnych frakcji odpadów.Określone zostały w nim minimalne pojemności pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.

Właściciel nieruchomości, przy wyposażaniu nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, został zobowiązany do dostosowania ich pojemności do częstotliwości odbioru odpadów z nieruchomości, liczby osób korzystających z pojemników, przy uwzględnieniu średnich tygodniowych normatywów dotyczących ilości wytwarzanych odpadów komunalnych w różnych źródłach.

W regulaminie ustalona została kolorystyka pojemników i worków do selektywnego zbierania czterech frakcji odpadów komunalnych. Zgodnie z regulaminem odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości może być dokonywany wyłącznie przez przedsiębiorcę,z zastrzeżeniem możliwości dowozu przez właściciela nieruchomości, odpadów zbieranych selektywnie bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Pracownica merytoryczna Paulina Skrzypa przytoczyła nowe zapisy w projekcie regulaminu zaznaczone kolorem czerwonym.

Radny Piotr Wilczyński: proszę o informację, jaka kwota jest zbierana przez Związek Gmin Dolnej Odry od wszystkich gmin i ile pozostaje w związku.

Wójt: po zakończeniu I półrocza br. na sesję we wrześniu proponuję zaprosić kierownika biura Związku Gmin Dolnej Odry.

Radny Marcin Zięcina zgłosił poprawkę do projektu uchwały, aby w & 15 wykreślić wyrazy "może wyposażyć". & 15 otrzymałby brzmienie:" Właścicieli nieruchomości w pojemniki i worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych wyposaża zarzadzający, za pośrednictwem przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, na podstawie uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry.

Poprawka została przyjęta jednogłośnie 13 głosami "za".

W związku z sugestią sołtysów wsi na cmentarzach na terenie gminy ustawione będą tabliczki o zakazie wprowadzania psów.

Sołtys wsi Stare Chrapowo-Ignacy Maćkowiak: w regulaminie mówi się o corocznym szczepieniu psów przeciwko wściekliźnie, ale są też szczepionki na 2 lata lub 18 miesięcy.

Wójt: wystosujemy zapytanie do lekarza weterynarii w podnoszonej przez pana Sołtysa kwestii, a następnie odpowiedź prześlemy sołtysom .

Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice został przyjęty /z poprawką / jednogłośnie 13 głosami "za".

Uchwała Nr XXXIII/162/14 stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.


 

 

W związku z wyczerpaniem porządku, obrady XXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bielice o godz.8.30 zamknął Przewodniczący obrad– Andrzej Kołobycz dziękując za udział w dzisiejszej sesji.

Przewodniczacy Rady

Andrzej Kołobycz
 


 


 


 


 


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 17-06-2014 14:41:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 17-06-2014
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 17-06-2014 14:41:25