Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr XXXII/2014 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 27 marca 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr XXXII/ 2014

z sesji Rady Gminy Bielice

z dnia 27 marca 2014 roku

 

 

Początek sesji - godz. 10.00

Miejsce sesji - sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.

Na stan 15 radnych w obradach na początku sesji obecnych było 15 radnych.

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Ponadto na sesji obecni byli: Wójt Gminy Bielice – Zdzisław Lech Twardowski do punktu 6 przyjętego porządku sesji, Sekretarz Gminy Bielice – Kamela Wilczyńska, Skarbnik Gminy Bielice – Halina Butkowska, Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych im.Jana Pawła II w Bielicach – Małgorzata Woronowicz, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach – Anna Maria Kopacka oraz Sołtysi wg załączonej do protokołu listy obecności.

Listy obecności zaproszonych gości stanowią załączniki nr 2 i 3 do protokołu.

 

Ad.1 Obrady XXXII sesji Rady Gminy Bielice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Bielice – Andrzej Kołobycz. Na podstawie podpisanej listy obecności stwierdził, że na stan 15 radnych, w obradach uczestniczy 15 radnych, jest więc quorum do prowadzenia prawomocnych obrad w dniu dzisiejszym. Następnie Przewodniczący obrad powitał wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.

Ad.2 Przewodniczący obrad zwrócił się z zapytaniem, czy są propozycje zmian do przedłożonego porządku dzisiejszej sesji.

Z wnioskiem o zmianę w porządku obrad wystąpił Wójt o wprowadzenie dodatkowego punktu dotyczącego rozpatrzenia projektu i podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie jako punktu 10 i zmiany kolejności rozpatrywania poszczególnych punktów poprzez przyjęcie :

1/ jako punktu 4 porządku sesji sprawozdania z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym,

2/ jako punktu 5 porządku sesji sprawozdania z realizacji uchwał powierzonych na ostatniej sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

Wniosek Wójta stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek Wójta, który został przyjęty jednogłośnie 15 głosami "za".

Wiceprzewodniczący Rady – Krzysztof Mordal odczytał projekt porządku sesji, w związku z przyjętym wnioskiem Wójta.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 15 głosami "za" i przedstawiał się następująco:

1.Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2.Zgłaszanie zmian do porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice od ostatniej sesji Rady Gminy
Bielice.

5.Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na XXXI sesji Rady Gminy Bielice do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

6.Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice o wynikach kontroli w zakresie wydatków na Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy Bielice za rok 2013.
7.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach za rok 2013 i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2014 rok.
8.Sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół Publicznych im.Jana Pawła II w Bielicach za rok 2013.
9. Interpelacje i zapytania radnych.

10.Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.
11.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r.
12.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2015 rok.
13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice.
14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt chronionych.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16. Wolne wnioski i zapytania.
17. Zamknięcie sesji.

Porządek sesji stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

 

Ad.3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

 

Protokół z ostatniej sesji został przyjęty jednogłośnie 15 głosami "za".

 

 

Ad.4 Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice od ostatniej sesji Rady Gminy Bielice.

 

Wójt przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie miedzysesyjnym, które stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

Wójt: jestem zachwycony trzema aktorami Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Chabowo, którzy występowali z okazji Dnia Kobiet na świetlicy w Chabowie pod kierunkiem pani Iwony Kochel. Chciałbym, aby pokazali się szerszemu gremium m.in. na tegorocznych dożynkach w Starym Chrapowie.

 

 

Nie wniesiono zapytań w zakresie przedstawionego sprawozdania.

 

Ad.5.Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na XXXI sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

 

Wójt przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał powierzonych na XXXI sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice, które stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

 

Nie zgłoszono zapytań do przedstawionego przez Wójta sprawozdania.

Wójt prosił o zapisanie interpelacji, zapytań bądź wniosków, na które nie będą udzielone odpowiedzi na dzisiejszej sesji, aby mógł udzielić pisemnej odpowiedzi.

Wójt nie uczestniczył w dalszej części sesji.

Ad.6.Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice o wynikach kontroli w zakresie wydatków na Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy Bielice za rok 2013.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Marcin Zięcina odczytał protokół z przeprowadzonej kontroli w powyższym zakresie. Protokół stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

Nie wniesiono zapytań i uwag do przedstawionego protokołu z kontroli.

 

Ad.7.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach za rok 2013 i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2014 rok.

 

Kierownik OPS w Bielicach – Anna Maria Kopacka poprosiła o zgłaszanie ewentualnych pytań do przedłożonego sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach, które stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

 

Radny Stanisław Ryszard Wądołowski: kto jest asystentem rodziny?

Kierownik OPS-Anna Maria Kopacka: pani Anita Fryszka.

Sołtys wsi Parsów-Gabriela Wasik: czy asystent rodziny jest skuteczny w działaniu?

Poza tym pani Sołtys pytała, co zrobić, aby zatrzymać hazard w sklepach.

Sołtys wsi Linie – Irena Szczęsna: w związku z ustawionymi automatami w sklepach jest duży dyskomfort przy robieniu zakupów, popieram panią Sołtys z Parsowa, że trzeba podjąć działania w sprawie automatów w sklepach.

Kierownik OPS: asystent rodziny może pomagać rodzinie, jeżeli rodzina wyrazi na to zgodę. Na siłę nie możemy nic zrobić. Jesteśmy od wspierania, a nie od wychowywania. Robimy wszystko, aby uzyskać pożądane efekty działań asystenta rodziny.

Sekretarz Gminy Bielice-Kamela Wilczyńska: kwestię związaną z wydawaniem zezwoleń na urządzanie i prowadzenie gier reguluje ustawa o grach i zakładach wzajemnych. Gmina nie jest decydentem w tej sprawie. Niemniej jednak obiecuję, iż zorganizujemy spotkanie z właścicielami sklepów z Parsowa i Linii, w których ustawione są automaty do gier o niskich wygranych, na którym przedstawimy zgłoszony przez panie Sołtys problem.

Radny Marcin Łapeciński: swego czasu był artykuł w lokalnej prasie o jednej z mieszkanek z Nowych Linii żyjącej w bardzo trudnych warunkach, co od tamtego czasu się zmieniło?

Kierownik OPS: informacja w prasie nie była do końca prawdziwa. Były zaległości w opłacie za prąd, które rozłożono na raty. Niezwłocznie podłączono energię elektryczną. Budynek jest bardzo zniszczony, ale nie stanowi własności pani w starszym wieku lecz jej wnuczki. Nie możemy ponosić kosztów na remontowanie budynków nie będących własnością gminy. Po rozmowie ze starszą panią, nie miała ona żadnych zastrzeżeń stwierdzając, iż zamykana jest w domu na jej własną prośbę. Warunki są trudne więc monitorujemy tę sytuację.

Radny Piotr Wilczyński: należy zwrócić uwagę na automaty ustawione w sklepach.

Sekretarz: jako Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych możemy przeprowadzać kontrole punktów handlowych pod względem przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Radny Piotr Wilczyński: czy OPS poczyni starania w kierunku pozyskania nieodpłatnej żywności dla osób najbardziej potrzebujących ponieważ jest duże zapotrzebowanie ?

Skarbnik: to nie jest tak całkiem za darmo, bo ponosimy duże koszty transportu. Poza tym asortyment nie zawsze odpowiada oczekiwaniom potrzebujących.

Kierownik OPS: mamy spełnione wymogi sanitarne do przechowywania żywności na terenie naszej gminy. We współpracy z gminami powiatu pyrzyckiego składamy zapotrzebowanie i Stowarzyszenie Nasz Szpital ściąga żywność. Koszty transportu żywności niestety są bardzo wysokie ok.15-20 tys.zł., które dzielone są na gminy.

Nie mogę decydować o asortymencie, jest to mi narzucone przez stowarzyszenie.

Radny Marcin Łapeciński: to niemożliwe, aby były tak wysokie koszty transportu, należy rozejrzeć się za tańszym przewoźnikiem.

Kierownik OPS: rozeznam dokładnie ten temat i na najbliższej sesji przedstawię stosowną informację.

Radny Stanisław Ryszard Wądołowski: może lepszym rozwiązaniem byłoby samemu zakupić potrzebne artykuły i rozdać potrzebującym.

Nie wniesiono innych zapytań dotyczących potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2014 r. Informacja stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.

 

Sołtys wsi Stare Chrapowo-Ignacy Maćkowiak: nie słyszałem, aby obdarowani narzekali na przekazane artykuły. Zadanie zostało spełnione i zdaniem Sołtysa należy je kontynuować.

 

Ad.8. Sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół Publicznych im.Jana Pawła II w Bielicach za rok 2013.

 

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych im.Jana Pawła II w Bielicach - Małgorzata Woronowicz dokonała prezentacji multimedialnej. Wersja papierowa stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.

Radny Piotr Wilczyński: uważam, że koszty ponoszone na ogrzewanie są duże, więc należy podjąć działania w kierunku ich zminimalizowania.

Sekretarz: podjęliśmy już działania, aby zmniejszyć wydatki na ogrzewanie. Czekamy także na wybudowanie biogazowni.

Dyrektor ZSP: koszt ogrzewania to około 400 tys.zł.

Radny Piotr Wilczyński: może solary zamontować.

Dyrektor ZSP: nie mam pomocy ze strony Wodociągów Zachodniopomorskich, gdyż miały być podliczniki, jednakże do tej pory nie są założone.

Z uwagi na zepsute liczniki za pobór energii elektrycznej należności były zaniżone.Po zainstalowaniu nowych liczników cena za energię wzrosła bo wynikała z faktycznego zużycia energii elektrycznej. Po podpisaniu umów na dostawę energii elektrycznej przez 3 lata cena nie ulegnie zmianie, ale koszt jest wyższy z powodu, o którym mowa wyżej.

Radny Piotr Wilczyński: może zamontować światłooszczędne oświetlenie.

Dyrektor ZSP: chcemy 2 klasy wyposażyć w oświetlenie ledowe.

Radny Stanisław Ryszard Wądołowski pytał panią Dyrektor czy:

1/ po osuszaniu szkoły, nie jest ona teraz zalewana,

2/ nauczyciele płacą za obiady,

3/ wszyscy uczniowie mają swoje szafki w szkole,

4/ pani Dyrektor zatrudnia nauczycieli, czy też Wójt.

Dyrektor ZSP odpowiadała na zapytania radnego Wądołowskiego, że:

1/ w szkole jest sucho, póki co nie jest ona zalewana,

2/ nauczyciele sami wykupują sobie obiady, nie z budżetu szkoły,

3/ szafki mają wszystkie dzieci od IV do VI klasy Szkoły Podstawowej,

4/ zatrudnia Dyrektor szkoły. Ostatnio nikogo nie zatrudniałam. Jeżeli miałoby to nastąpić, to kieruję się zasadą, aby były to osoby z terenu naszej gminy, pod warunkiem spełnienia określonych wymagań. Wyjątek mogą stanowić nauczyciele na zastępstwa. Jestem już mieszkanką tej gminy i chodzi mi o dobrych nauczycieli, proszę mi zaufać. Kontroluję nauczycieli.

Radny Stanisław Ryszard Wądołowski: są głosy, że emeryci są zatrudniani w szkole, dlaczego?

Dyrektor ZSP: tylko na zastępstwa. Jak jest wakat, to zatrudniam emerytów.

Radny Stanisław Ryszard Wądołowski: na stronie szkoły nie ma ofert pracy.

Dyrektor ZSP: na stronie kuratorium i w powiecie są oferty pracy.

Radny Piotr Wilczyński: w jaki sposób realizowane jest stypendium socjalne?

Kierownik OPS: na podstawie rachunków zakupu odzieży i obuwia itd.

Radny Piotr Wilczyński: czy są problemy, że dzieci nie mają książek czy też nie wyjeżdżają na wycieczki klasowe z powodu trudnej sytuacji finansowej rodziców?

Dyrektor ZSP: współpracujemy z OPS-em i zaradzamy takim sytuacjom.

Radny Piotr Wilczyński: wydaje mi się, że źle się sprawdza stypendium socjalne.

Dyrektor ZSP: często jest tak, że dziecko nie chce brać udziału w wycieczce. Gdy jest trudna sytuacja w domu, rodzic przychodzi w pierwszej kolejności do wychowawcy. Napewno nie pozostaje to bez echa. Próbujemy pomóc dzieciom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Radny Stanisław Kulig: jaki procent stanowią nauczyciele zatrudnieni z terenu gminy Bielice?

Dyrektor ZSP: nie przygotowywałam danych pod tym kątem. Na najbliższą sesję przygotuję taką informację.

Radny Piotr Wilczyński: ile jest podań z terenu naszej gminy?

Dyrektor ZSP: jedno.

Sołtys wsi Chabowo – Jacek Pawlus: jakie są w szkole zajęcia pozalekcyjne?

Dyrektor ZSP: kulinarne, teatralne, sportowe i plastyczne.

 

Ad.9.Interpelacje i zapytania radnych.

 

Radny Stanisław Ryszard Wądołowski zgłosił interpelację, aby na najbliższą sesję przygotować informację dlaczego wzrosły rachunki za energię elektryczną,skoro miało być taniej lub na tym samym poziomie, a z przekazanych wcześniej informacji wynika, że jest drożej.

Radny Stanisław Kulig: czy Wójt był na urlopie wypoczynkowym w okresie międzysesyjnym i ile ma niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego?

Sekretarz: w okresie między sesjami pan Wójt nie przebywał na urlopie wypoczynkowym, z uwagi na mój i pani Skarbnik pobyt w szpitalu oraz na nasze zwolnienia lekarskie. Pan Wójt ma do wykorzystania urlop wypoczynkowy za 2012 i 2013 rok.

Po trzech latach urlop ulega przedawnieniu.

Radny Stanisław Kulig: proszę, aby pani Sekretarz wysłała Wójta na urlop wypoczynkowy, aby nie było tak, że trzeba wypłacać odprawę.

Sekretarz: odprawa, to co innego niż ekwiwalent za urlop. W poprzednich kadencjach, Rady mogły, a jednak nie zmusiły wówczas pełniących funkcję wójtów do wykorzystywania urlopów wypoczynkowych, a ja jako podwładna, jak mam to uczynić.

Jest bubel legislacyjny w zakresie prawa pracy wobec Wójtów – mówiła Sekretarz .

Radny Stanisław Kulig: w myśl prawa, proszę wysłać Wójta na urlop wypoczynkowy.

 

Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę w obradach.

 

Po przerwie, Przewodniczący wznowił obrady.

 

Po przerwie w obradach nie uczestniczył radny Sławomir Jędrzejczyk.

Na sali obrad obecnych było 14 radnych.

 

Ad. 10. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

 

 

Radny Mariusz Adam Przepiórka zgłosił wniosek formalny o nieodczytywanie w całości projektów uchwał.

Za przyjęciem wniosku radnego Przepiórki było 12 głosów "za" i 2 głosy przeciwko. Wniosek radnego Przepiórki został przyjęty - stwierdził Przewodniczący obrad .

Przewodniczący komisji ds. Społecznych – Mariusz Adam Przepiórka poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały. Na pozostałych dwóch posiedzeniach stałych komisji nie opiniowano projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Komisji odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Przewodniczący Komisji Budżetu,Rolnictwa i Spraw Gospodarczych-Piotr Wilczyński: kiedy byłby zakupiony radiowóz dla Komendy Policji w Pyrzycach?

Sekretarz: w tym roku, na jesieni.

Nie zgłoszono innych zapytań.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie został przyjęty 12 głosami "za" i przy 2 głosach wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta, stwierdził Przewodniczący obrad.

 

Uchwała Nr XXXII/156 /14 stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.

 

Ad.11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r.

Przewodniczący komisji Rady Gminy Bielice :

1/ Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych – Piotr Wilczyński poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały

2/ ds. Społecznych – Mariusz Adam Przepiórka: opinia pozytywna z poprawkami w: paragrafie 3 " Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 29.307zł./było 24.307 zł./

wprowadzając wydatki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5000 zł.

rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji 5.000 zł. paragraf 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 5000 zł.

w paragrafie 4 Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę 17.466 zł. / było 12.466 zł./

3/ Rewizyjnej – Marcin Zięcina

poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie poprawki zgłoszone przez Przewodniczącego Komisji ds Społecznych do przedłożonego projektu uchwały : w: paragrafie 3 " Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 29.307 zł. wprowadzając wydatki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5000 zł. rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji 5.000 zł. paragraf 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 5000 zł., w paragrafie 4 zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę 17.466 zł., które zostały przyjęte 13 głosami "za" i przy 1 głosie wstrzymującym się.

Wiceprzewodniczący obrad odczytał projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r.do którego nie wniesiono zapytań i innych poprawek.

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r. został przyjęty 13 głosami "za" i przy 1 głosie wstrzymującym się.

Uchwała została podjęta stwierdził Przewodniczący obrad.

Uchwała Nr XXXII/157/14 stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.

Ad.12 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2015 rok.

Przewodniczący komisji Rady Gminy Bielice :

1/ Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych – Piotr Wilczyński

2/ ds. Społecznych – Mariusz Adam Przepiórka

3/ Rewizyjnej – Marcin Zięcina

poinformowali, że na posiedzeniach komisji pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w powyższej sprawie, który odczytał Wiceprzewodniczący Rady. Nie wniesiono zapytań i wniosków w powyższym zakresie.

Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2015 rok został przyjęty 12 głosami "za" i przy 2 głosach przeciwko.

Uchwała została podjęta stwierdził Przewodniczący obrad.

Uchwała Nr XXXII/158 /14 stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.

Ad.13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice.

Przewodniczący komisji Rady Gminy Bielice :

1/ Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych – Piotr Wilczyński

2/ ds. Społecznych – Mariusz Adam Przepiórka

3/ Rewizyjnej – Marcin Zięcina

poinformowali, że na posiedzeniach komisji pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w powyższej sprawie, który odczytał Wiceprzewodniczący Rady. Nie wniesiono zapytań i wniosków do projektu uchwały.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice został przyjęty jednogłośnie 14 głosami "za".

Uchwała została podjęta stwierdził Przewodniczący obrad.

Uchwała Nr XXXI/159/14 stanowi załącznik Nr 15 do protokołu.

Ad.14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt chronionych.

Przewodniczący komisji Rady Gminy Bielice :

1/ Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych – Piotr Wilczyński

2/ ds. Społecznych – Mariusz Adam Przepiórka

3/ Rewizyjnej – Marcin Zięcina

poinformowali, że na posiedzeniach komisji pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały, który odczytał Wiceprzewodniczący Rady.

Przewodniczący Komisji Budżetu,Rolnictwa i Spraw Gospodarczych pytał jaka jest opinia sołectwa Parsów .

Radny Artur Kuświk odpowiadał, iż opinia sołectwa jest pozytywna.

Nie wniesiono innych zapytań w powyższym zakresie.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt chronionych został przyjęty jednogłośnie 14 głosami "za".

Uchwała została podjęta stwierdził Przewodniczący obrad.

Uchwała Nr XXXI/160/14 stanowi załącznik Nr 16 do protokołu.

 

Ad. 15 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 

Sekretarz odpowiadała na zapytanie radnego Stanisława Ryszarda Wądołowskiego w sprawie większych rachunków za energię elektryczną mówiąc, iż na najbliższą sesję przygotowana będzie odpowiedź na ten temat.

Dokumentacja dotycząca kwestii energii elektrycznej/ umowy,faktury .../ jest do wglądu na stanowisku pracy u pana Ryszarda Mocarskiego i radni mogą się z nimi zapoznać.

Ad.16 Wolne wnioski i zapytania.

Radny Mariusz Adam Przepiórka zgłosił wniosek, że lampa oświetlenia ulicznego przy domu 36B w Swochowie nie świeci się.

 

W związku z wyczerpaniem porządku, obrady XXXII sesji Rady Gminy Bielice o godz.12.30 zamknął Przewodniczący obrad– Andrzej Kołobycz dziękując za udział w dzisiejszej sesji.


 


 


Przewodniczący Rady

Andrzej Kołobycz


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 17-06-2014 14:38:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 17-06-2014
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 17-06-2014 14:40:24