Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr XXXI/2014 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 12 lutego 2014 roku

 

PROTOKÓŁ Nr XXXI/ 2014

z sesji Rady Gminy Bielice

z dnia 12 lutego 2014 roku 

Początek sesji - godz. 9.00

Miejsce sesji - sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.

Na stan 15 radnych w obradach na początku sesji obecnych było 12 radnych.

Spóźnili się radni : Marcin Łapeciński, który przybył w trakcie trwania punktu 2 i Cezary Tumasz, który uczestniczył w sesji od punktu 6 porządku sesji.

Nieobecny był Przewodniczący Rady Andrzej Kołobycz.

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Ponadto na sesji obecni byli: Wójt Gminy Bielice – Zdzisław Lech Twardowski, Skarbnik Gminy Bielice – Halina Butkowska, Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych im.Jana Pawła II w Bielicach – Małgorzata Woronowicz, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach – Anna Maria Kopacka oraz Sołtysi wg załączonej do protokołu listy obecności stanowiącej załączniki Nr 2 i 3 do protokołu.

W czasie trwania sesji od punktu 5 w sesji uczestniczyły dwie dziennikarki Tygodnika Pyrzyckiego.

Ad.1 Obrady XXXI sesji Rady Gminy Bielice otworzył Wiceprzewodniczący Rady Gminy Bielice – Krzysztof Mordal, który poinformował zebranych na sesji, że Przewodniczący Rady pan Andrzej Kołobycz przebywa w szpitalu, dlatego też poprowadzi dzisiejszą sesję. Przewodniczący obrad na podstawie podpisanej listy obecności stwierdził, że na stan 15 radnych, w obradach uczestniczy 12 radnych, jest więc quorum do prowadzenia prawomocnych obrad w dniu dzisiejszym. Następnie Przewodniczący obrad powitał wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.

Ad.2 Przewodniczący obrad zwrócił się z zapytaniem, czy są propozycje zmian do przedłożonego porządku dzisiejszej sesji.

Z wnioskiem o zmianę w punkcie 12 porządku dzisiejszej wystąpił Wójt Gminy Bielice-Zdzisław Lech Twardowski, proponując na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Anny Marii Kopackiej zmianę projektu uchwały i przyjęcie w wersji przedłożonej na dzisiejszej sesji. Punkt 12 otrzymałby brzmienie: "12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku,świadczenia pieniężnego na zakup posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020."

Wniosek Wójta stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Przewodniczacy obrad poddał pod głosowanie wniosek Wójta, który został przyjęty jednogłośnie 12 głosami "za".

Przybył radny Marcin Łapeciński.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 13 głosami "za" i przedstawiał się następująco:

1.Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2.Zgłaszanie zmian do porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4.Sprawozdania z działalności komisji stałych za rok 2013.

5.Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach za rok 2013.

6.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice od ostatniej sesji.

7.Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na XXX sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok. 10.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach.

11.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

12.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku,świadczenia pieniężnego na zakup posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

13.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

14.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059; z 2013 r., poz. 984).

15.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.

16.Rozpatrzenie projektu i podjęcia uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako droga nr 163 o pow.0,79 ha położona w obrębie geodezyjnym Linie, gm.Bielice.

17.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bielice na 2014 rok.

18.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Bielice na rok 2014.

19.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

20.Wolne wnioski i zapytania.

21. Zamknięcie sesji.

Porządek posiedzenia stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

Ad.3.Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

Protokół z ostatniej sesji został przyjęty jednogłośnie 13 głosami "za".

Ad.4. Sprawozdania z działalności komisji stałych za rok 2013.

Przewodniczący komisji stałych Rady Gminy Bielice :

1/ Budżetu,Rolnictwa i Spraw Gospodarczych – Piotr Wilczyński,

2/ ds Społecznych – Mariusz Adam Przepiórka,

3/ Rewizyjnej – Marcin Zięcina

przedstawili sprawozdania z działalności komisji za rok 2013, które stanowią załączniki od Nr 6-8 do protokołu.

Ad.5 Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach za rok 2013.

Koordynator Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach-Anna Maria Kopacka przedstawiła w wersji multimedialnej sprawozdanie z działalności komisji za rok 2013.

Wersja papierowa stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania.

Ad.6 Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice od ostatniej sesji Rady Gminy Bielice.

Przybył radny Cezary Tumasz.

Wójt przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie miedzysesyjnym, które stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.

Radny Stanisław Ryszard Wądołowski pytał jaki charakter mają sprawy sądowe.

Wójt: spory sąsiedzkie.

Nie wniesiono innych zapytań w powyższym zakresie.

Ad.7.Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na XXX sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

Wójt przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał powierzonych na XXX sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice, które stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.

Nie zgłoszono zapytań do przedstawionego przez Wójta sprawozdania.
 

Ad.8.Interpelacje i zapytania radnych.

Radny Stanisław Ryszard Wądołowski zgłosił interpelację w sprawie konieczności odtworzenia rowów na wysokości Morysona w Bielicach, które zostały zasypane, po tym jak był zbierany tłuczeń z torowisk, gdyż nie jest odprowadzana woda z pól i tworzą się rozległe zastoiny wodne.

Radny Marcin Łapeciński nawiązał do sesji, na której zgłaszał wniosek w sprawie tabliczek o zakazie wycinki drzew i krzewów bez zezwolenia pod groźbą kary, których do tej pory nie ma, prosząc o ich ustawienie.

Poza tym radny Marcin Łapeciński poruszył kwestię ubywającego cały czas piasku z piaskowni w Chabowie. W związku z tym, zdaniem radnego winna być tabliczka o zakazie samowolnego wydobywania piasku pod groźbą kary. Innym sposobem braku dostępu na piaskownię może być ustawienie np. szlabanu. Radny podkreślał również, że jest to sprawa ważna z uwagi na bezpieczeństwo, bo niestety bawią się tam czasami dzieci.

Następnie radny Marcin Łapeciński prosił Wójta o interwencję w Zarządzie Dróg Powiatowych w Pyrzycach dotyczącą naprawienia uskoku w drodze powiatowej między Parsowem a Babinem.

Radny Marcin Łapeciński pytał, czy będzie naprawiana droga na tzw.wybudowie od p.Atlasa w kierunku drogi gminnej Nowe Linie-Chabowo bo droga ta jest opalikowana.

Radny Zbigniew Kołodziej pytał Wójta, czy Zarząd Dróg Powiatowych w Pyrzycach poczyni działania związane z oznakowaniem zakrętu do Chabowa, o którym jest mowa od dłuższego czasu.

Ad. 9.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok.

Radny Mariusz Adam Przepiórka zgłosił wniosek formalny o nieodczytywanie w całości projektów uchwał.

Za przyjęciem wniosku radnego Przepiórki było 11 głosów "za" i 3 głosy przeciwko. Wniosek radnego Przepiórki został przyjęty-stwierdził Przewodniczący obrad .

Przewodniczący komisji Rady Gminy Bielice :

1/ Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych – Piotr Wilczyński

2/ ds. Społecznych – Mariusz Adam Przepiórka

3/ Rewizyjnej – Marcin Zięcina

poinformowali, że na posiedzeniach komisji pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w powyższej sprawie, który odczytał Wiceprzewodniczący Rady. Nie wniesiono zapytań i wniosków w powyższym zakresie.

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok został przyjęty jednogłośnie 14 głosami "za".

Uchwała została podjęta, stwierdził Przewodniczący obrad.

Uchwała Nr XXXI/146/14 stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.

Ad.10 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach.
 

Przewodniczący komisji Rady Gminy Bielice :

1/ Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych – Piotr Wilczyński poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały z poprawkami do załącznika do niniejszego projektu uchwały:

w rozdziale III § 7 ust.2 wyraz pełnomocnictw zastąpić wyrazem "pełnomocnictwa", skreślić po wyrazie Ośrodka literkę a,

W tymże § ust.3 po wyrazie zgodnie dopisać literkę "z", a w ust.6 wyraz funkcjonowanie zastąpić wyrazem "funkcjonowania" w rozdziale IV § 9 ust.3 "tj." zastąpić wyrazem "jest".

2/ ds. Społecznych – Mariusz Adam Przepiórka

3/ Rewizyjnej – Marcin Zięcina

poinformowali, że na posiedzeniach komisji pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie poprawki do załącznika projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej zgłoszone przez Przewodniczącego Komisji Budżetu,Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Piotra Wilczyńskiego, które zostały przyjęte jednogłośnie 14 głosami "za".

Nie wniesiono zapytań ani też wniosków do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach, który został przyjęty jednogłośnie 14 głosami "za".

Uchwała została podjęta stwierdził Przewodniczący obrad.

Uchwała Nr XXXI/147/14 stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.

Ad.11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Przewodniczący komisji Rady Gminy Bielice :

1/ Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych – Piotr Wilczyński

2/ ds. Społecznych – Mariusz Adam Przepiórka

3/ Rewizyjnej – Marcin Zięcina

poinformowali, że na posiedzeniach komisji pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w powyższej sprawie, który odczytał Wiceprzewodniczący Rady. Nie wniesiono zapytań i wniosków w powyższym zakresie.

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 został przyjęty jednogłośnie 14 głosami "za".

Uchwała została podjęta stwierdził Przewodniczący obrad.

Uchwała Nr XXXI/148/14 stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.

Ad.12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku,świadczenia pieniężnego na zakup posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Przewodniczący komisji Rady Gminy Bielice :

1/ Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych – Piotr Wilczyński

2/ ds. Społecznych – Mariusz Adam Przepiórka

3/ Rewizyjnej – Marcin Zięcina

poinformowali, że na posiedzeniach komisji pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w powyższej sprawie, który odczytał Wiceprzewodniczący Rady. Nie wniesiono zapytań i wniosków do projektu uchwały.

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku,świadczenia pieniężnego na zakup posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 został przyjęty jednogłośnie 14 głosami "za".

Uchwała została podjęta stwierdził Przewodniczący obrad.

Uchwała Nr XXXI/149/14 stanowi załącznik Nr 15 do protokołu.

Ad.13.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Przewodniczący komisji Rady Gminy Bielice :

1/ Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych – Piotr Wilczyński

2/ ds. Społecznych – Mariusz Adam Przepiórka

3/ Rewizyjnej – Marcin Zięcina

poinformowali, że na posiedzeniach komisji pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały, który odczytał Wiceprzewodniczący Rady. Nie wniesiono zapytań i wniosków w powyższym zakresie.

Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 został przyjęty jednogłośnie 14 głosami "za".

Uchwała została podjęta stwierdził Przewodniczący obrad.

Uchwała Nr XXXI/150/14 stanowi załącznik Nr 16 do protokołu.

Ad.14 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059; z 2013 r., poz. 984).

Przewodniczący komisji Rady Gminy Bielice :

1/ Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych – Piotr Wilczyński

2/ ds. Społecznych – Mariusz Adam Przepiórka

3/ Rewizyjnej – Marcin Zięcina

poinformowali, że na posiedzeniach komisji pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w powyższej sprawie, który odczytał Wiceprzewodniczący Rady. Nie wniesiono zapytań i wniosków do projektu uchwały.

Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059; z 2013 r., poz. 984) został przyjęty jednogłośnie 14 głosami "za".

Uchwała została podjęta stwierdził Przewodniczący obrad.

Uchwała Nr XXXI/151/14 stanowi załącznik Nr 17 do protokołu.

Ad.15 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.

Przewodniczący komisji Rady Gminy Bielice :

1/ Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych – Piotr Wilczyński poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały z poprawką w preliminarzu wydatków na 2014 rok w lp.2 Profilaktyka szkoleń "Ogólnoszkolna impreza przyrodnicza klas III zamiast 2013 powinno być "2014".

2/ ds. Społecznych – Mariusz Adam Przepiórka

3/ Rewizyjnej – Marcin Zięcina

poinformowali, że na posiedzeniach komisji pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie poprawkę Komisji Budżetu,Rolnictwa i Spraw Gospodarczych, która została jednogłośnie 14 głosami "za" przyjęta.

Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.

Nie zgłoszono zapytań i innych wniosków w powyższym zakresie.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 został przyjęty jednogłośnie 14 głosami "za".

Uchwała została podjeta stwierdził Przewodniczący obrad.

Uchwała Nr XXXI/152/14 stanowi załącznik Nr 18 do protokołu.

Ad.16. Rozpatrzenie projektu i podjęcia uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako droga nr 163 o pow.0,79 ha położona w obrębie geodezyjnym Linie, gm.Bielice.

Przewodniczący komisji Rady Gminy Bielice :

1/ Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych – Piotr Wilczyński

2/ ds. Społecznych – Mariusz Adam Przepiórka

3/ Rewizyjnej – Marcin Zięcina

poinformowali, że na posiedzeniach komisji pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w powyższej sprawie, który odczytał Wiceprzewodniczący Rady i otworzył dyskusję.

Radny Marcin Łapeciński powiedział, że nie należy sprzedawać tej drogi, która jest majątkiem gminy. Osoba, która użytkuje tę drogę nadal może to czynić. Przecież nie znamy nawet ceny za jaką będzie ta droga sprzedana. Można zaproponować np. 50 zł. za m kwadratowy, aby nie oddać tej drogi za bezcen. Pod kątem myśliwych, nie będzie to korzystne, bo gdy będą szkody w uprawach wyrządzone przez zwierzynę łowną będą pretensje, że myśliwi przejeżdżają przez działkę, aby oszacować straty, nie mówiąc już o tym, że w przypadku posiania kukurydzy i stwierdzenia strat w uprawie dana osoba będzie brała duże odszkodowania, które będą płacili myśliwi.

Wójt: gdybym był myśliwym też bym był przeciwko. Po drugie nie mogę zlecać wyceny drogi przez rzeczoznawcę majątkowego skoro nie mam przyzwolenia Rady na jej sprzedaż. Należy zachowywać wymogi proceduralne w tym zakresie. Po trzecie droga jest tylko na papierze, od 30 lat, a może i dłużej jej faktycznie nie ma. Po czwarte, to Rada, a nie Wójt decyduje o sprzedaży. Po piąte, Rada Sołecka wsi Linie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały,ponieważ droga usytuowana jest w obrebie geodezyjnym Linie. Po szóste, droga ta przebiega przez środek pól właściciela i nie stanowi drogi dojazdowej do innych nieruchomości. Po siódme żadnego domiaru do dróg się nie robi, można cofnąć się tylko 5 lat wstecz, nie ma domiaru za zaorywanie dróg. Po ósme Rada Gminy powinna tak działać, aby jej słowa nie rozmijały się z czynami. Gdy organizujemy spotkania z przedsiębiorcami udajemy, że chcemy pomóc, a później gdy tej pomocy przedsiębiorcy oczekują, to po prostu brak zainteresowania. Zawsze mówiłem, że tam gdzie nie potrzeba nakładów finansowych chętnie pomogę przedsiębiorcom i staram się wywiązywać ze swojego zapewnienia. Nie należy działać jak pies ogrodnika.

Wójt podkreślał, że jego decyzja o przedłożeniu pod obrady Rady projektu uchwały jest słuszna.

Radny Marcin Łapeciński: nie mówiłem jako myśliwy ale jako radny. Jaki jest problem, aby wydzierżawić tę drogę a nie sprzedawać. Po wtóre jest to mienie gminy. Jeżeli teraz będzie zgoda, to każdy Kowalski może występować o sprzedaż drogi.

Sołtys wsi Stare Chrapowo – Ignacy Maćkowiak: jako Sołtys i mieszkaniec Starego Chrapowa pamiętam, że była to kiedyś aleja czereśniowa i nie 30 lat temu, tylko później.

Wójt: to nie ta droga.

Sołtys wsi Stare Chrapowo – Ignacy Maćkowiak: jedna z Rad Gminy Bielice pozbyła się kiedyś dróg, które Agencja sprzedaje, a gmina nie ma nic z tego tytułu. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby właściciel korzystał z tej drogi jak to jest obecnie, bez konieczności jej sprzedaży. Może stworzyć inną formę, nie sprzedaż. Nie wiadomo co będzie za 20 lat, czy Unia Europejska nie narzuci nam planów odbudowy fauny i flory oraz zalesień.Może okazać się, że ta droga będzie potrzebna. Jest to wylot do drogi w las, którą odtworzyło Nadleśnictwo. Jeżeli sprzedamy drogę, nie będzie ona już dostępna, bo będzie w rękach prywatnych. Nie będzie tu scalenia gruntów, bo każda z działek będzie miała odrębny numer.

Sprzedaje się tylko raz, a z dzierżawy można czerpać cały czas korzyści. Inne drogi zakładowe są pozaorywane i są zgrzyty. Dlaczego ma to być przetarg ograniczony pytał sołtys wsi Stare Chrapowo .

Wójt: w kwoli sprostowania, to nigdy nie rosły czereśnie po środku ww pól. Przetarg ograniczony, gdyż droga przecina pola jednego właściciela. Nikomu innemu droga ta nie byłaby potrzebna.

Ignacy Maćkowiak: pamiętam, że rosły czereśnie.

Wójt: ja pochodzę z Linii i nie widziałem, aby była aleja czereśniowa akurat w tym miejscu. Nie upolityczniajmy sprawy. Zanim wycenimy drogę, to muszę mieć zgodę Rady. Ja i moi pracownicy musimy przestrzegać prawa.Jestem tylko organem wykonawczym, stanowiącym zaś jest Rada Gminy, która podjmie decyzję w tej sprawie. Gdy będą odpowiedzi na interpelacje, to powiem za co mamy robić skoro nie mamy dochodów ze sprzedaży.

Radny Marcin Łapeciński: ale nic się nie stanie, gdy nie sprzedamy tej drogi, która jest użytkowana przez właściciela działek sąsiednich. Najpierw wyceńmy tę drogę.

Wójt: najpierw musi być uchwała o wyrażeniu zgody na sprzedaż, a później wycena rzeczoznawcy majątkowego, nie odwrotnie.

Radny Marcin Łapeciński: ta droga jest i nie musimy jej sprzedawać.

Ignacy Maćkowiak: dziwne, że pan Wójt jest młodszy ode mnie i pamięta jak przebiegały drogi. Wiem, że była ta droga dzierżawiona przez mieszkańca z Linii.

Radny Stanisław Ryszard Wądołowski: zachowajmy się tak, jak sami bylibyśmy na miejscu właściciela działek, który ma problemy z dopłatami dla rolników, napewno postąpilibyśmy tak samo, bynajmniej ja napewno. Na posiedzeniu komisji pozytywnie zaopiniowaliśmy projekt uchwały. Musimy wykazać wolę pomocy. Trzymając tę drogę i tylko ją dzierżawiąc nie osiągniemy tyle co ze sprzedaży. Będzie wycena, to będziemy dyskutowali, czy cena nas zadowala, aby nie oddać drogi za bezcen. Jestem za podejściem po gospodarsku i gdyby to była moja sprawa też zwróciłbym się do organu gminy o sprzedaż tej drogi.

W związku z brakiem pytań i akcesu wystąpień, Przewodniczący obrad zamknął dyskusję poddając pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako droga nr 163 o pow.0,79 ha położona w obrębie geodezyjnym Linie, gm.Bielice, który został przyjęty 11 głosami "za", przy 1 głosie przeciwko i 2 głosach wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta stwierdził Przewodniczący obrad.

Uchwała Nr XXXI/153/14 stanowi załącznik Nr 19 do protokołu.

Ad.17. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bielice na 2014 rok.

Przewodniczący komisji Rady Gminy Bielice :

1/ Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych – Piotr Wilczyński

2/ ds. Społecznych – Mariusz Adam Przepiórka

3/ Rewizyjnej – Marcin Zięcina

poinformowali, że na posiedzeniach komisji pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bielice na 2014 rok, który odczytał Wiceprzewodniczący Rady. Nie wniesiono zapytań i wniosków w powyższym zakresie.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bielice na 2014 rok został przyjęty jednogłośnie 14 głosami "za".

Uchwała została podjęta stwierdził Przewodniczący obrad.

Uchwała Nr XXXI/154/14 stanowi załącznik Nr 20 do protokołu.

Ad.18. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Bielice na rok 2014.

Przewodniczący komisji stałych Rady Gminy Bielice przedstawili propozycje planów pracy na rok 2014, do których nie zgłoszono zapytań i wniosków.

Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Bielice na rok 2014, który został jednogłośnie 14 głosami "za" przyjęty.

Uchwała została podjęta, stwierdził Przewodniczący obrad.

Uchwała Nr XXXI/155/14 stanowi załącznik Nr 21 do protokołu.

Ad. 19 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Wójt odpowiadając na zgłoszone w dniu dzisiejszym interpelacje i zapytania mówił, że :

  • w większości studzienki i przepływy były zasypane jeszcze jak była kolej. Od kwietnia br. będą prace interwencyjne, więc postaramy się, co jest możliwe odtworzyć, ale byłem w terenie i widziałem tony łęt, naci pietruszki, liści kapusty, którymi zasypywane są rowy po lewej stronie od Morysona, same tam nie pofrunęły. Proszę obiektywnie oceniać, nie zamierzam odtwarzać rowów zasypywanych przez rolników./Interpelacja radnego Stanisława Ryszarda Wądołowskiego/.

    Radny Stanisław Ryszard Wądołowski: nie chodzi o studzienki, ale około czterech lat temu mówiłem na sesji, że jak zabierali tory, że zasypywane są boki torowisk i już wtedy monitowałem w tej sprawie. Nie chodzi mi o odtwarzanie wszystkich rowów ale tylko tych odcinków, które odprowadzają wodę. Fizycznie mogę pokazać, o które rowy chodzi.

    Wójt: nie mówię nie.

Wójt : postaramy się postawić tabliczki z zakazem wycinki drzew i krzewów bez zezwolenia oraz o zakazie wjazdu na piaskownię w Chabowie pod groźbą kary, ale mieszkańcy napewno widzą kto wywozi piasek. Brak jest jakiejkolwiek reakcji ze strony społeczeństwa ./Interpelacja radnego Łapecińskiego/

Radny Marcin Łapeciński: jak ktoś wziąłby sobie trochę piasku, to nie byłoby problemu, ale ubywa go w zastraszającym tempie. Jest to mienie gminy i musimy o nie dbać.

Wójt: to mam postawić wartownika.

Radny Marcin Łapeciński: wystarczy postawienie znaku.

Wójt: postawimy znak, to nie jest problem, ale proszę reagować, gdy będzie ktoś wywoził piasek z tej piaskowni, zrobić zdjęcie albo spisać numery rejestracyjne, bo to już jest nasz wspólny problem.

Radny Stanisław Ryszard Wądołowski: też bym się zdenerwował, gdyby robił to przedsiębiorca i zarabiałby jeszcze na tym kasę.

Wiceprzewodniczący Rady - Krzysztof Mordal: postawić tablicę z zakazem wjazdu i wejścia dzieci na piaskownię.

Wójt : Uskok w drodze powiatowej między Parsowem a Bielicami /interpelacja radnego Marcina Łapecińskiego/ poproszę radnego powiatowego Wudarczyka o zgłoszenie na najbliższej sesji powiatu tej interpelacji. Przy okazji posiedzenia Komisji Budżetu,Rolnictwa i Spraw Gospodarczych będzie okazja porozmawiania na ten temat z Dyrektorem Zarządu Dróg, ja mogę jedynie prosić.

  • Jest wypalikowana droga na tzw. wybudowie w Bielicach, ale w tym roku nie będzie naprawiana. Przygotowujemy się do opracowania dokumentacji, zostały zlecone prace geodezyjne. Nie wiem czy w przyszłym roku będzie wykonany odcinek drogi od p.Atlasa w kierunku drogi Nowe Linie-Chabowo, ale prace przygotowawcze trwają./ zapytanie radnego Marcina Łapecińskiego/.

  • Oznakowanie zakrętu w Chabowie / zapytanie radnego Zbigniewa Kołodzieja/. Będzie spotkanie Komisji Budżetu,Rolnictwa i Spraw Gospodarczych z Zarządem Dróg Powiatowych i wówczas można skonfronotować co było ostatnio ustalone i dlaczego nie udało się zrealizować. W pierwszej kolejności zależy mi na wykonaniu odcinka chodnika do cmentarza w Chabowie.

Ad.20 Wolne wnioski i zapytania.

Radny Stanisław Kulig: dochodzą do nmnie słuchy, nie wiem czy jest to prawda, że Wójt ma bardzo dużo niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego, a jest to rok wyborczy, więc jeżeli jest tak rzeczywiście, to urlop powinien być wykorzystany, bo nikt nie jest niezastąpiony.

Wójt: tak, mam dużo niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego. Moja nieobecność powyżej tygodnia jest niemożliwa, z uwagi na fakt, iż niektóre dokumenty muszą być podpisane tylko przeze mnie, bo Z-cy Wójta nie mamy w urzędzie.

Sołtys wsi Stare Chrapowo-Ignacy Maćkowiak pytał o chłopca Marcina L.  zamieszkałego w Starym Chrapowie, czy jest uczniem naszej szkoły, aby udzielić mu niezbędnej pomocy np. podwieść do psychologa.

Dyrektor ZSP im.Jana Pawła II – Małgorzata Woronowicz odpowiadała, że chłopiec jest zameldowany w Starym Czarnowie i jest uczniem szkoły w Kołbaczu. Opiekunem prawnym chłopca jest wujek, brat matki.

Kierownik OPS-Anna Maria Kopacka: wspomniana rodzina jest objęta pomocą OPS. Ma przydzielonego asystenta rodziny. Działania ośrodka są prowadzone w niezbędnym zakresie. Środki finansowe na tę rodzinę są wystarczające i we własnym zakresie powinny być zapewnione wydatki na wyjazd do psychologa. Robimy wszystko, żeby było lepiej m.in. w tej rodzinie.

Radny Zbigniew Kołodziej: może przed piaskownią w Chabowie wykopać rów, to wtedy nikt tam nie wjedzie i posadzić drzewka.

Wójt: może to i dobre rozwiązanie, ale bez sadzenia drzew.

W związku z wyczerpaniem porządku, obrady XXXI sesji Rady Gminy Bielice o godz.10.55 zamknął Przewodniczący obrad– Krzysztof Mordal dziękując za udział w dzisiejszej sesji.

 

Przewodniczący Obrad

Krzysztof Mordal
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 31-03-2014 15:18:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 31-03-2014
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 01-04-2014 10:25:50