Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice

 

Projekt

Uchwała Nr . …/…/14

Rady Gminy Bielice

z dnia 27 marca 2014 r.

 

w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice

 

Na podstawie art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2014., poz.856 ) uchwala się, co następuje:

§1. Przyjmuje się roczny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice na rok 2014.

§2. Rada Gminy Bielice określa następujące cele gminnego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych :

 1. Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy;

 2. Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych;

 3. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy;

 4. Edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt;

§3. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane jest przez następujące działania Gminy:

 1. Odławianie z terenu Gminy zwierząt bezdomnych, zagubionych, wałęsających się, pozostawionych bez opieki właściciela i przewożenie ich do Hotelu dla Zwierząt z którym Gmina posiada podpisaną umowę na przyjmowanie bezdomnych psów i kotów;

 2. Umożliwienie przekazania pod tymczasową opiekę Gminy zwierząt, które w wyniku wypadków losowych (zgon właściciela, długotrwały pobyt w szpitali, itp.) utraciły właściciela;

 3. Zapewnienie opieki weterynaryjnej, schronienia i wyżywienia bezdomnym zwierzętom złapanym na terenie Gminy oraz zwierząt, które utraciły właściciela prowadzone będzie przez Hotel dla Zwierząt o którym mowa w punkcie 1;

 4. Poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych przebywających tymczasowo pod opieką Gminy;

 5. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt, świadczonych przez uprawniony podmiot, z którym Gmina podpisze stosowną umowę;

 6. Uruchomienie w Urzędzie Gminy lub innej instytucji lub organizacji, której Gmina powierzy to zadanie, punktu informacyjnego ds. interwencji w sprawach: zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, uwalniania zwierząt z pułapek, udzielania pomocy weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, których właścicieli nie ustalono, przyjmowaniu zgłoszeń o błąkających się zwierzętach, itp.

 7. Rada Gminy ustala, że funkcję koordynatora działań dotyczących ograniczania bezdomności zwierząt pełni stanowisko ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej i leśnej, melioracji i łąkarstwa Urzędu Gminy w Bielicach;

§4. Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych realizowane jest poprzez następujące działania Gminy:

 1. Prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie opieki nad zwierzętami i humanitarnego traktowania zwierząt;

 2. Wykonywanie na koszt Gminy sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych pozostających pod tymczasowa opieką Gminy, przed przekazaniem ich nowym właścicielom, przez podmiot do tego uprawniony, z którym Gmina podpisze stosowną umowę;

 3. Współpracę ze społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących, w tym w zakresie ograniczania ich rozrodczości, z którymi Gmina podpisze porozumienie;

 4. Umożliwienie bezpłatnego usypiania „ślepych miotów” właścicielom suk, i zachęcenie właściciela aby w najszybszym z możliwych terminów po porodzie zostały poddane sterylizacji, na koszt właściciela;

 5. Umożliwienie bezpłatnego usypiania „ślepych miotów” wolno żyjących kocic oraz zachęcenie opiekunów do ich sterylizacji, poprzez zawarcie umowy z podmiotem uprawnionym w tym zakresie;

§5. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy realizowane będzie poprzez następujące działania Gminy:

 1. Egzekwowanie we współpracy z Inspekcją Weterynaryjną i Policją obowiązku corocznego obowiązku szczepienia psów przeciwko wściekliźnie;

 2. Trwałe oznakowanie psów, za pomocą elektronicznego mikroprocesora (czipa) na koszt Gminy, realizowane we współpracy z lekarzami weterynarii, po zaplanowaniu środków finansowych na ten cel w budżecie Gminy;

 3. Konsekwentne egzekwowanie przepisów prawa, w tym lokalnego, w zakresie obowiązków właścicieli zwierząt domowych, określonych przepisami o utrzymaniu czystości i porządku;

§6. Edukacja mieszkańców gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt realizowana jest poprzez następujące działania Gminy:

 1. Egzekwowanie od Dyrekcji ZSP Bielice zachęcania nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy do włączenia treści programowych w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych i hodowlanych oraz standardami opieki nad zwierzętami, potrzeba ograniczania liczby zwierząt poprzez sterylizację i kastrację;

 2. Współpraca z istniejącymi organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, oraz tworzenie korzystnych warunków do aktywizacji mieszkańców Gminy w ramach działalności w tego typu organizacjach;

 3. Zamieszczanie informacji tematycznych na stronach internetowych Gminy i Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach;

§7. W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich wskazuje się gospodarstwo rolne należące do p. Jadwigi Antosiewicz, Parsów 15 , z którą Gmina zawarła stosowną umowę;

§8. Rada Gminy Bielice uchwalając budżet Gminy Bielice zapewniła w nim środki finansowe na realizację zadań Gminy związanych z przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt w wysokości 14 500zł, które zostaną wydatkowane w sposób określony w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. Zm.).

§9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§10. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała nr XXVI/122/13 Rady Gminy Bielice z dnia 26.06.2013r. w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice.

§11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice

Zadania realizowane przez jednostki w ramachProgramu opiekinad zwierzętami bezdomnymioraz zapobiegania bezdomności zwierzątna terenie Gminy Bielice w 2014r.,z uwzględnieniem środków finansowych

Lp.

jednostka realizująca

środki finansowe (zł)

zadania

1

Gmina Bielice

14.500,00 zł

prowadzenie akcjisterylizacji/kastracji zwierząt, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Bielice,

zapewnianie opieki zwierzętom gospodarskim,

zapewnianie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem

zwierząt,

podejmowanieinterwencji w sprawach kotów wolno żyjących,

zlecanie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony zwierząt organizacjom pozarządowych – dotacje,

działania informacyjno-edukacyjne,

zakup karmy dla kotów.

2

Animal Control

Finansowanie w ramach umowy

odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Bielice,

transport odłowionych zwierząt do Schroniska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

do Uchwały Nr …..........Rady Gminy Bielice

z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice w 2014 roku

 

W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2014r.,poz.856) zmieniony został art. 11a, który zobowiązuje Radę Gminy do określania w drodze uchwały, corocznie, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

W związku z powyższym przygotowany został projekt  Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice w 2014 roku. Obejmuje on swoim zakresem realizację takich zadań jak:

 1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; wybrano Hotel Zwierząt „Animal Control” Trzeszczyn 160. Gmina zwróciła się z ofertą współpracy do: Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt 73-110 Stargard Szczeciński - Kiczarowo 29 ; Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Szczecinie ul. Wojska Polskiego 246, 71-346 Szczecin , Komunalne Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Golczewie z siedziba w Sosnowicach i tylko Hotel dla Zwierząt wyraził zgodę na współpracę.

 2. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

 3. Odławianie bezdomnych zwierząt - podpisano umowę współpracy z ANIMAL CONTROL Zbigniew Kossewski w Policach ul Piaskowa 86/6.

 4. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

 5. Usypianie ślepych miotów;

 6. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

 7. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 20-03-2014 09:48:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 20-03-2014
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 20-03-2014 09:48:05