Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr XXX/2013 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2013 roku

 

PROTOKÓŁ Nr XXX/ 2013

z sesji Rady Gminy Bielice

z dnia 31 grudnia 2013 roku

 

 

Początek sesji - godz. 10.00

Miejsce sesji - sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.

Na stan 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych.

Nieobecny był radny Zbigniew Kołodziej.

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Ponadto na sesji obecni byli: Wójt Gminy Bielice – Zdzisław Lech Twardowski, Sekretarz Gminy Bielice - Kamela Wilczyńska, Skarbnik Gminy Bielice – Halina Butkowska, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach – Anna Maria Kopacka oraz Sołtysi wg załączonej do protokołu listy obecności zaproszonych gości stanowiących załączniki Nr 2 i 3 do protokołu.

Ad.1 Obrady XXX sesji Rady Gminy Bielice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Bielice - Andrzej Kołobycz, który na podstawie podpisanej listy obecności stwierdził, że na stan 15 radnych, w obradach uczestniczy 14 radnych, jest więc quorum do prowadzenia prawomocnych obrad w dniu dzisiejszym. Następnie Przewodniczący obrad powitał wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.

Ad.2 Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem, czy są propozycje zmian do przedłożonego porządku dzisiejszej sesji.

Nie było propozycji zmian do przedłożonego porządku obrad.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 14 głosami "za" i przedstawiał się następująco:

1.Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2.Zgłaszanie zmian do porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4.Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice o wynikach kontroli w zakresie postępowań przetargowych na realizowane zadania inwestycyjne w roku 2013.

5.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice od ostatniej sesji Rady Gminy Bielice. 6.Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na XXIX sesji Rady Gminy Bielice do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r.

9.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013.

10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu powołania i odwołania członków Gminnego Zespołu Interdysyplinarnego w Bielicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

11.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.

12.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 2/19 o pow.0,0810 ha, 2/20 o pow.0,0971 ha, 2/21 o pow.0,0934 ha, 2/22 o pow.0,0876 ha, 2/23 o pow.0,0872 ha,2/24 o pow.0,1100 ha, 2/25 o pow.0,1100 ha, 2/26 o pow. 0,1100 ha,2/27 o pow.0,1252 ha, 2/28 o pow.0,970 ha położonych w obrębie geodezyjnym Linie, gm.Bielice.

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

15. Wolne wnioski i zapytania.

16. Zamknięcie sesji.

 

Porządek posiedzenia stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Ad.3.Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

Protokół z ostatniej sesji został przyjęty jednogłośnie 14 głosami "za".

Ad.4. Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice o wynikach kontroli w zakresie postępowań przetargowych na realizowane zadania inwestycyjne w roku 2013.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Marcin Zięcina odczytał protokół z przeprowadzonej kontroli w zakresie postępowań przetargowych na realizowane zadania inwestycyjne w roku 2013. Protokół stanowi załączniki Nr 5 do protokołu.

Nie wniesiono zapytań do przedstawionego protokołu z kontroli.

Ad.5 Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice od ostatniej sesji Rady Gminy Bielice.

Wójt przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie miedzysesyjnym, które stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

Nie wniesiono zapytań w powyższym zakresie.

Ad.6 Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na XXIX sesji Rady Gminy Bielice do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

Wójt przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał powierzonych na XXIXI sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice,które stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

Nie wniesiono zapytań w powyższym zakresie.

Ad.7.Interpelacje i zapytania radnych.

Nie zgłoszono interpelacji i zapytań radnych.

Ad 8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r.

Radny Mariusz Adam Przepiórka zgłosił wniosek formalny o nieodczytywanie w całości projektów uchwał.

Za przyjęciem wniosku radnego Mariusza Adama Przepiórki było 12 głosów "za" , 1 głos przeciwko i 1 głos wstrzymujący się. Wniosek radnego Przepiórki został przyjęty - stwierdził Przewodniczący.

Przewodniczący posiedzenia wspólnego komisji Rady Gminy Bielice – Mariusz Adam Przepiórka przekazał informację o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok.

Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, po czym Przewodniczący otworzył dyskusję.

Nie wniesiono zapytań i wniosków.

Przewodniczący zamknął dyskusję.

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r. został przyjęty jednogłośnie14 głosami "za" .

Uchwała została podjęta, stwierdził Przewodniczący obrad.

Uchwała Nr XXX/140/13 stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

Ad.9 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013.

Przewodniczący posiedzenia wspólnego komisji Rady Gminy Bielice – Mariusz Adam Przepiórka przekazał informację o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013.

Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, po czym Przewodniczący otworzył dyskusję.

Nie wniesiono zapytań i wniosków.

Przewodniczący zamknął dyskusję.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013, który został przyjęty jednogłośnie 14 głosami "za" .

Uchwała została podjęta, stwierdził Przewodniczący obrad.

Uchwała Nr XXX/141/13 stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

Ad. 10 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu powołania i odwołania członków Gminnego Zespołu Interdysyplinarnego w Bielicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Przewodniczący posiedzenia wspólnego komisji Rady Gminy Bielice – Mariusz Adam Przepiórka przekazał informację o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie trybu powołania i odwołania członków Gminnego Zespołu Interdysyplinarnego w Bielicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, po czym Przewodniczący otworzył dyskusję.

Nie wniesiono zapytań i wniosków.

Przewodniczący zamknął dyskusję.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu powołania i odwołania członków Gminnego Zespołu Interdysyplinarnego w Bielicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, który został przyjęty jednogłośnie 14 głosami "za" .

Uchwała została podjęta, stwierdził Przewodniczący obrad.

Uchwała Nr XXX/142/13 stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.

Ad.11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.

Przewodniczący posiedzenia wspólnego komisji Rady Gminy Bielice – Mariusz Adam Przepiórka przekazał informację o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.

Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014, po czym Przewodniczący otworzył dyskusję.

Nie wniesiono zapytań i wniosków.

Przewodniczący zamknął dyskusję.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014, który został przyjęty jednogłośnie 14 głosami "za" .

Uchwała została podjęta, stwierdził Przewodniczący obrad.

Uchwała Nr XXX/143/13 stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.

Ad. 12.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Przewodniczący posiedzenia wspólnego komisji Rady Gminy Bielice – Mariusz Adam Przepiórka przekazał informację o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w powyższej sprawie.

Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, po czym Przewodniczący otworzył dyskusję.

Nie wniesiono zapytań i wniosków.

Przewodniczący zamknął dyskusję.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, który został przyjęty jednogłośnie 14 głosami "za" .

Uchwała została podjęta, stwierdził Przewodniczący obrad.

Uchwała Nr XXX/144/13 stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.

Ad.13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 2/19 o pow.0,0810 ha, 2/20 o pow.0,0971 ha, 2/21 o pow.0,0934 ha, 2/22 o pow.0,0876 ha, 2/23 o pow.0,0872 ha,2/24 o pow.0,1100 ha, 2/25 o pow.0,1100 ha, 2/26 o pow. 0,1100 ha,2/27 o pow.0,1252 ha, 2/28 o pow.0,970 ha położonych w obrębie geodezyjnym Linie, gm.Bielice.

Przewodniczący posiedzenia wspólnego komisji Rady Gminy Bielice – Mariusz Adam Przepiórka przekazał informację o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w powyższej sprawie.

Wójt zgłosił poprawki, w związku z omyłką pisarską, błędnie wpisano powierzchnię działki Nr 2/28 0,970 ha w części tytułowej oraz w paragrafie 1 projektu uchwały zamiast powierzchni 0,0970 ha.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie poprawki zgłoszone przez Wójta, aby :

1/ w części tytułowej błędnie wpisaną powierzchnię działki 2/28 - 0,970 ha zastąpić powierzchnią 0,0970 ha,

2/ w paragrafie 1 zamiast powierzchni działki 2/28 - 0,970 ha zastąpić powierzchnią 0,0970 ha,

Za przyjęciem poprawek zgłoszonych przez Wójta było 14 głosów "za". Poprawki zgłoszone przez Wójta zostały przyjęte jednogłośnie stwierdził Przewodniczący obrad.

Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 2/19 o pow.0,0810 ha, 2/20 o pow.0,0971 ha, 2/21 o pow.0,0934 ha, 2/22 o pow.0,0876 ha, 2/23 o pow.0,0872 ha,2/24 o pow.0,1100 ha, 2/25 o pow.0,1100 ha, 2/26 o pow. 0,1100 ha,2/27 o pow.0,1252 ha, 2/28 o pow.0,0970 ha położonych w obrębie geodezyjnym Linie, gm.Bielice, po czym Przewodniczący otworzył dyskusję.

Nie wniesiono zapytań i wniosków.

Przewodniczący zamknął dyskusję.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 2/19 o pow.0,0810 ha, 2/20 o pow.0,0971 ha, 2/21 o pow.0,0934 ha, 2/22 o pow.0,0876 ha, 2/23 o pow.0,0872 ha,2/24 o pow.0,1100 ha, 2/25 o pow.0,1100 ha, 2/26 o pow. 0,1100 ha,2/27 o pow.0,1252 ha, 2/28 o pow.0,0970 ha położonych w obrębie geodezyjnym Linie, gm. Bielice, który został przyjęty jednogłośnie 14 głosami "za" .

Uchwała została podjęta, stwierdził Przewodniczący obrad.

Uchwała Nr XXX/145/13 stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.

Ad. 14 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Nie zgłoszono interpelacji i zapytań radnych.

Ad.15 Wolne wnioski i zapytania.

Skarbnik - Halina Butkowska poinformowała, że zostało rozliczone w całości zadanie inwestycyjne dotyczące I etapu projektu "Remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowe Chrapowo oraz budowa sieci wodociągowej w Będgoszczy i sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej w obrębach Bielice i Parsów i na konto Banku Gospodarstwa Krajowego w dniu dzisiejszym wpłynęły środki pieniężne w wys.1 mln.874 tys.712 złotych z Ministerstwa Finansów Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa /Europejskiego Funduszu Obszarów Wiejskich, ARiMR/. Ma to istotny wpływ na zmniejszenie naszego długu o kwotę 1mln.874 tys.712 złotych.

Sołtys wsi Stare Chrapowo – Ignacy Maćkowiak : nowe lampy oświetlenia ulicznego miały się zaświecić w Starym Chrapowie już na jesieni br., a niestety do tej pory nie zostały włączone.

Pan Sołtys Starego Chrapowa pytał, czy będzie opracowany regulamin, w związku z uchwalonym podziałem środków na poszczególne sołectwa na 2014 rok.

Wójt: powtarzam po raz enty, że nowe lampy uliczne będą uruchomione dopiero w sezonie jesienno – zimowym 2014 / 2015. Nieporozumieniem jest twierdzenie, iż miało to nastąpić wcześniej.

Skarbnik: propozycje wydatków na sołectwa są zatwierdzone w przyszłorocznym budżecie gminy. Przekazaliśmy propozycję podziału kwot na poszczególne sołectwa sugerując się liczbą mieszkańców. Spotkamy się z Radami Sołeckimi i porozmawiamy, na jakie cele środki będą mogły być wydatkowane. Inicjatywę przejawiać powinny Rady Sołeckie. W połowie marca zazwyczaj mamy wpływy do budżetu i od tego momentu będziemy mogli wydatkować zaplanowane środki.

Radny Stanisław Ryszard Wądołowski: będą zebrania sprawozdawcze w sołectwach i wówczas przedstawimy mieszkańcom nowum dotyczące przyznanych środków do rozdysponowania przez Rady Sołeckie wsłuchując się w głos mieszkańców.

W związku z wyczerpaniem porządku, obrady XXX sesji Rady Gminy Bielice o godz.10.35 zamknął Przewodniczący Rady – Andrzej Kołobycz dziękując za udział w dzisiejszej sesji życząc szczęśliwego Nowego 2014 Roku oraz szmapńskiej zabawy sylwestrowej. Do życzeń przyłączył się Wójt Gminy Bielice – Zdzislaw Lech Twardowski składając wszystkim uczestnikom sesji ich rodzinom i przyjaciołom najserdeczniejsze życzenia z okazji nadchodzącego Nowego Roku dziekując za tegoroczną dobrą współpracę Radnym, współpracownikom oraz Sołtysom.

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 06-03-2014 08:52:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 06-03-2014
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 06-03-2014 08:52:45