Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr XXVI/ 2013 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 26 czerwca 2013 roku

                                                     PROTOKÓŁ Nr XXVI/ 2013

                                                      z sesji Rady Gminy Bielice

                                                     z dnia 26 czerwca 2013 roku

 

 

Początek sesji - godz. 8.00 

Miejsce sesji - sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.

Na stan 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych do punktu 14 porządku obrad.Od punktu 14, w obradach nie uczestniczył radny Sławomir Jędrzejczyk, który zwolnił się u Przewodniczącego obrad.

Nieobecny był radny Marcin Łapeciński.

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Ponadto na sesji obecni byli: Wójt Gminy Bielice – Zdzisław Lech Twardowski, Sekretarz Gminy Bielice - Kamela Wilczyńska, Komendant Powiatowy Policji w Pyrzycach – Leszek Ciarkowski, Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Bielicach im.Jana Pawła II - Małgorzata Woronowicz oraz uczennice Gimnazjum tutejszego zespołu szkół nagrodzone  w konkursie Związku Gmin Dolnej Odry ,,NA NAJFAJNIEJSZĄ RZECZ ZE ŚMIECI” i ich rodzice. Sołtysi wg załączonej do protokołu listy obecności stanowiącej załącznik Nr 2 oraz mieszkańcy wsi Parsów i Chabowo wg załączonej do protokołu listy obecności stanowiacej załącznik Nr 3 do protokołu.

Ad.1 Obrady XXVI sesji Rady Gminy Bielice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Bielice - Andrzej Kołobycz, który na podstawie podpisanej listy obecności stwierdził, że na stan 15 radnych w obradach uczestniczy 14 radnych, jest więc quorum do prowadzenia prawomocnych obrad w dniu dzisiejszym.Następnie  Przewodniczący obrad powitał wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję, w szczególności laureatki nagród w konukrsie organizownym przez Związek Gmin Dolnej Odry oraz ich rodziców.

 Przewodniczący  poprosił Sekretarz Gminy Bielice- Kamelę Wilczyńską o zabranie głosu.

Sekretarz: w związku z rozstrzygnięciem w dniu  17 czerwca 2013 r.  konkursu organizowanego przez Związek Gmin Dolnej Odry,  I  miejsce zdobyła Natalia Kosińska z Nowych Linii za wykonanie pracy: pt.,, SŁOŃ (PLASTIKOWA BUTELKA, PAPIER, KLEJ).Wspólnie z Wójtem Gminy Bielice  wręczono w imieniu Wiceprezesa Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry laptopa. Drugą laureatką była Dominika Święcka z Bielic, która wykonała papugę ze szkła, szyby samochodowej, folii i kory. Za zajęcie II miejsca otrzymała rower.

Do konkursu swoje uczestnictwo zgłaszali uczniowie szkół ze wszystkich 22 gmin należących do ZGDO. Uczennice Gimnazjum Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bielicach zajęły miejsca w samej czołówce, z czego jesteśmy bardzo dumni – dodała Sekretarz Gminy.

Uczestnicy sesji gromkimi brawami nagrodzili laureatki nagród.

W dalszej części sesji nie uczestniczyli: Dyrektor ZSP w Bielicach, nagrodzone uczennice gimnajzum oraz ich rodzice.

 

Ad.2 Przewodniczący  zwrócił się z zapytaniem, czy są propozycje zmian do przedłożonego porządku dzisiejszej sesji.

   Z wnioskiem o zmianę w porządku obrad wystąpił Wójt Gminy Bielice - Zdzisław Lech Twardowski proponując :

1/ wprowadzenie do porządku obrad jako punkt 10 rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia  i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2012 r.

 

Uzasadniając to tym, że Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie uznało, iż w sprawie absolutorium dla Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów, Rada Gminy powinna podjąć dwie uchwały, w jednej o zatwierdzeniu sprawozdań a drugą w sprawie absolutorium.

Do tej pory usankcjonowane były te kwestie w jednej uchwale. 

 

 

2/  wycofanie z porządku sesji punktu 19 rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 311 o pow.0,94 ha położona w obrębie geodezyjnym Babin,gm.Bielice.

 

Uzasadniając swój wniosek nieprecyzyjnym zapisem w projekcie uchwały. Faktycznym zamiarem przeznaczenia do sprzedaży była tylko część tej działki, będąca nieużytkiem więc postanowiłem - mówił Wójt wystąpić z projektem uchwały po złożeniu oferty kupna przez osobę dbającą o ten teren. Nie było moim zamiarem pozbawianie mieszkańców boiska. Na posiedzeniu wspólnym przed dzisiejszą sesją przedstawiłem po korekcie projekt uchwały. Niemniej jednak uznałem, że nie ma potrzeby spieszyć się z tą sprawą, którą traktuję jako zawieszoną.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie pierwszą poprawkę zgłoszoną przez Wójta dotyczącą wprowadzenia do porządku obrad jako punkt 10  projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia  i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2012 r.

Wniosek Wójta  został przyjęty jednogłośnie 14 głosami "za".

Następnie jednogłośnie 14 głosami "za" przyjęto wniosek Wójta dotyczący wycofania z porządku obrad punktu 19 dotyczącego rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 311 o pow.0,94 ha położona w obrębie geodezyjnym Babin,gm.Bielice.

Wnioski Wójta zostały przyjęte stwierdził Przewodniczący.

Przewodniczący obrad przedstawił następujący porządek XXVI sesji, który został przyjęty jednogłośnie 14 głosami "za":

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2. Zgłaszanie zmian do porządku obrad.                                                                     3.Przyjęcie protokołów  z dwóch ostatnich sesji.

4.Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Pyrzycach o porządku i stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Bielice za 2012 rok.                                    5.Sprawozdanie Wójta Gminy Bielice  z realizacji Programu Współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2012.                                                                             6.Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice o wynikach kontroli w sprawie

realizowania zadania własnego gminy dotyczącego wydatków ponoszonych na domy pomocy społecznej.

7.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice od 28 marca 2013 roku.

8.Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na  XXIII i XXV sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

9.Interpelacje i zapytania radnych.

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia  i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2012 r.

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 r.

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bielice na lata 2013-2018.

13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r. 

14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bielice w 2013 r. 

15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na obszarze Gminy Bielice.   

 16.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na obszarze Gminy Bielice.                                                                                                     17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bielice.                                                                                                                          

18.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do organizacji pracy z rodziną.                                                        19.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako dzialka nr 446/2 o pow.1,25 ha położona w obrębie geodezyjnym Parsów,gm.Bielice.                                                                                                               20.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielice.                           21.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego  usytuowanego na gruncie Skarbu Państwa oznaczonego numerami ewidencyjnymi 323 i 323/1 położonych w obrębie geodezyjnym Bielice.                                         

22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

23. Wolne wnioski i zapytania.

24.Zamknięcie sesji.       

 

Porządek XXVI sesji stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Ad.3 Protokół z  XXIVsesji został przyjęty jednogłośnie 14 głosami "za" oraz protokół z XXV nadzwyczajnej sesji został przyjęty jednogłośnie 14 głosami "za".

 

Ad.4 Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Pyrzycach o porządku i stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Bielice za 2012 rok.

 

 

Komendant Powiatowy Policji w Pyrzycach – Leszek Ciarkowski przedstawił swoją biografię. Zapewnił, że dołoży starań, aby mieszkańcom powiatu żyło się bezpiecznie. Komendant podziękował za dotychczasowe wspracie Policji i zapoznał ze sprawozdaniem za 2012 rok, które stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

Sołtys wsi Będgoszcz-Mirosław Samoćko: od 8 lat jestem sołtysem, a nie znam dzielnicowego.

Komendant:  Dzielnicowy powinien odwiedzić pana Sołtysa, bo bez współpracy z obywatelami nic nie możemy zrobić. Dopiero 3 miesiące jestem Komendantem i nie wiedziałem o tym, że dzielnicowy nie kontaktował się z Sołtysami. Sprawę wyjaśnię.

Wójt: oceniam, że stan bezpieczeństwa na terenie gminy Bielice jest na dobrym poziomie. Poprawiła się współpraca z Dzielnicowym. Będę wyrazicielem urzędu gminy oraz jej mieszkańców. Niestety na styku mieszkańców wsi Parsów z policją nie jest najlepiej. Wobec czego, proszę pana Komendanta Policji o potraktowanie wsi Parsów jako priorytet w swoich działaniach.

W dniu dzisiejszym na sali wiejskiej w Bielicach odbędzie się spotkanie mieszkańców gminy Bielice z policją, na które zaprosił Wójt i Komendant Policji.

Komendant :  podjąłem pewne kroki, aby złagodzić konflikty w Parsowie. Są to bardzo trudne sprawy.

Mieszkańcy wsi Parsów: Natalia Staszak, Jadwiga Kleszko, Halina Tarka i Konrad Kapturowski mówili o uciążliwościach związanych z sąsiedztwem z panem Fabianem K., który zdaniem obecnych na sesji mieszkańców wsi Parsów stwarza istotne zgarożenie we wspólnocie mieszkańców. Używa wulgaryzmów, dochodzi z jego strony do przemocy psychicznej i fizycznej. Każda z osób opisywała swoje przeżycia, prosząc pana Komendanta Policji o interwencję, bo dalej nie da się tak żyć, może nawet dojść do linczu- stwierdzili mieszkańcy wsi Parsów. Ponadto mieszkańcy obecni na sesji poruszyli kwestię swoich podejrzeń wobec niektórych  policjantów Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach.

Komendant: obiecuję osobiście porozmawiać z panem Fabianem K. Zapewniam, że sprawy nie odkładamy na półkę Zajeżdżanie drogi skierujemy do Sądu. Nie ma tu  i nie będzie żadnej ochronki dla różnego typu niepożądanych działań zapewnił Komendant. Podjąłem już pewne kroki, aby złagodzić konflikty w tej miejscowości.

 

Radny Stanisław Ryszard  Wądołowski: proszę o ludzkie podejście policji w stosunku do rolników posiadających kombajny Bizon, w którym ciężko jest odpiąć heder, aby na krótkich odcinkach w czasie żniw nie karać ich z tego tytułu.

Radny Stanisław Kulig: pan Komendant mówił, że było 13 pijanych, a ilu w tym było rowerzystów?

Komendant : 6 rowerzystów i tu nie będzie taryfy ulgowej.

W związku z wyczerpaniem punktu 4 porządku sesji, Przewodniczący obrad podziękował Komendantowi  za wystąpienie.

Komendant podziękował za zaproszenie i przeprosił, że nie będzie uczestniczył w dalszej części sesji z uwagi na obowiązki służbowe.

W dalszej części sesji nie uczestniczyli także mieszkańcy wsi Parsów.

 

 

Ad.5  Sprawozdanie Wójta Gminy Bielice  z realizacji Programu Współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2012.

 

Do przedłożónego przez Wójta Gminy Bielice sprawozdania, o którym mowa wyżej nie wniesiono uwag i zapytań. Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

 

Ad.6.Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice o wynikach kontroli w sprawie

realizowania zadania własnego gminy dotyczącego wydatków ponoszonych na domy pomocy społecznej w sprawie realizowania zadania własnego gminy dotyczącego wydatków ponoszonych na domy pomocy społecznej.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Marcin Zięcina przedstawił protokół z przeprowadzonej kontroli w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach, do którego nie wniesiono uwag i zapytań.

Protokół stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

 

 

Ad.7. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice od 28 marca 2013 roku.

 

  Wójt Zdzisław Lech Twardowski przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności od 28 marca 2013 roku, do którego nie wniesiono uwag i zapytań.

Wójt dodał, że wczoraj zostały przekazane do Archiwum w Łobzie pozostawione akta po Spółdzielni Usług Rolniczych w Bielicach, więc byli pracownicy SUR-u powinni występować do tegoż archiwum w sprawach pracowniczych.

Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

Ad.8. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na  XXIII i XXV sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

   Wójt przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał powierzonych na XXI sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice,które stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

Nie wniesiono zapytań w powyższym zakresie.

 

Ad.9.Interpelacje i zapytania radnych.

 

Radny Zbigniew Kołodziej ponowił wniosek o przekierowanie lampy oświetlenia ulicznego, która świeci na pole zamiast na chodnik przy wjeżdzie do Chabowa na wysokości posesji państwa Barczyńskich.

Poza tym radny mówił, że miało być oznakowanie zakrętu przy wjeździe do Chabowa od strony Babina i do tej pory Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych pomimo zapewnień nie wywiązał się ze swojej obietnicy.

Radny Mariusz Adam Przepiórka: w roku 2014 roku przeznaczyć środki z budżetu gminy na sztuczną nawierzchnię  boiska przy Zespole Szkół Publicznych im.Jana Pawła II w Bielicach.

Ponadto radny nawiązał do sesji wyjazdowej, na której pani Sołtys wsi Nowe Linie mówiła o chorym chłopcu, który gra w piłkę nożną, przyjeżdża nawet telewizja, a boisko nie spełnia swojej funkcji, więc zdaniem radnego należałoby  zrobić to boisko, bo ten chłopiec będzie naszym przedstawicielem.  Nie widzę  innej alternatywy jak tylko zrobić boisko w Nowych Liniach.

Kierownik NZOZ  w Bielicach Janusz Pawlak na posiedzeniu w marcu 2013 roku w swoim sprawozdaniu podnosił kwestię, braku z mojej strony podnoszenia na sesji Rady potrzeb dotyczących budynku ośrodka zdrowia, co niniejszym czynię – mówił radny Przepiórka.

Poza tym radny poprosił o interwencję w kwestii zaniedbanej działki przy drodze gminnej w Swochowie położonej w obrębie sklepu prowadzonego przez p.Krzanowską.Ponadto radny Przeiórka prosił o ponowne założenie lampy oświetlenia ulicznego przy p.Bernackim w Swochowie.

Radny Stanisław Ryszard Wądołowski: czy Związek Gmin Dolnej Odry zdąży z workami i pojemnikami do  najbliższej soboty oraz na jakim etapie jest remont drogi Nowe Linie-Chabowo.

 

 

Przewodniczący ogłosił 10 minutową  przerwę w obradach.

Po przerwie, Przewodniczący wznowił obrady.

 

Ad.10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia  i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2012 r.

 

Radny Mariusz Adam Przepiórka zgłosił wniosek formalny o nieodczytywanie w całości projektów uchwał.

Za przyjęciem wniosku radnego Przepiórki było 13 głosów "za" i 1 głos wstrzymujący się. Wniosek radnego Przepiórki został przyjęty-stwierdził Przewodniczący.

 

Wiceprzewodniczący odczytał uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr LIV.151.2013 z dnia 9 kwietnia 2013 r.w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2012 rok, która stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej- Marcin Zięcina przekazał informację o pozytywnym zaopiniowaniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bielice za rok 2012.

Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, po czym Przewodniczący otworzył dyskusję.

Nie zgłoszono zapytań w powyższym zakresie.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia  i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2012 r., który został jednogłośnie przyjęty 14 głosami "za", przy 0 głosach przeicwko i 0 głosach wstrzymujących się .

Uchwała została podjęta jednogłośnie, stwierdził Przewodniczący obrad.

Uchwała Nr XXVI/118/13  stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

 

Ad.11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 r.

Przewodniczacy posiedzenia wspólnego – Piotr Wilczyński poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Marcin Zięcina odczytał wniosek Komisji w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bielice z tytułu wykonania budżetu gminy za 2012 rok, który stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady odczytał Uchwałę Nr LXXXV.228.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 04 czerwca 2013 roku w sprawie zaopiniowanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2012 rok stanowiącą załącznik Nr 9 do protokołu. 

Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 r.

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję.

Nie wniesiono zapytań i wniosków.

Przewodniczący zamknął dyskusję.

 Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie  udzielenia Wójtowi Gminy Bielice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 r.  było 14 głosów "za", 0 głosów przeciwko i 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, stwierdził Przewodniczący obrad.

Uchwała Nr XXVI/119/13 stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.

 

Przewodniczący Rady w imieniu własnym i radnych pogratulował wręczając symboliczną wiązankę kwiatów Wójtowi Gminy Bielice Zdzisławowi Lechowi Twardowskiemu otrzymanego kolejny rok z rzędu jednogłośnego absolutorium za rok 2012 życząc pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

Ignacy Maćkowiak w imieniu całego Koła Gminnego PSL złożył także Wójtowi serdeczne gratulacje z tytułu jednogłośnego absolutorium bezzmiennie od czasu pełnienia przez  Zdzisława Lecha Twardowskiego funkcji Wójta. 

 

Ad.12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bielice na lata 2013-2018.

 

Przewodniczący posiedzenia wspólnego – Piotr Wilczyński poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bielice na lata 2013-2018.

Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały.

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Nie zgloszono zapytań i wniosków w powyższej sprawie, po czym Przewodniczący zamknął dyskusję.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bielice na lata 2013-2018, który został jednogłośnie 14 głosami "za" przyjęty.

Uchwała Nr XXVI/120/13 stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.

 

Ad. 13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r.

 

Przewodniczący posiedzenia wspólnego – Piotr Wilczyński poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projekltu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r.

Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały.

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Nie zgloszono zapytań i wniosków w powyższej sprawie, po czym Przewodniczący zamknął dyskusję.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r. , który został przyjęty jednogłośnie 14 głosami "za", stwierdził przewodniczacy.

Uchwała Nr XXVI/121/13 stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.

 

Z dalszej części sesji zwolnił się u Przewodniczącego obrad radny Sławomir Jędrzejczyk.

W obradach sesji uczestniczyło 13 radnych.

 

Ad.14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bielice w 2013 r. 

 

Przewodniczący posiedzenia wspólnego – Piotr Wilczyński poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bielice w 2013 r. 

Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały.

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Nie zgloszono zapytań i wniosków w powyższej sprawie, po czym Przewodniczący zamknął dyskusję.

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bielice w 2013 r., który został przyjęty jednogłośnie 13 głosami "za"/ nieobecny usprawiedliwiony był radny Sławomir Jędrzejczyk/.

Uchwała Nr XXVI/122/13 stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.

 

Ad.15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na obszarze Gminy Bielice.

 

Przewodniczący posiedzenia wspólnego – Piotr Wilczyński poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w powyższej sprawie.

Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały.

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Nie zgłoszono zapytań i wniosków w powyższej sprawie, po czym Przewodniczący zamknął dyskusję.

Projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na obszarze Gminy Bielice został przyjęty jednogłośnie 13 głosami "za".

Uchwała Nr XXVI/123/13 stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.

 

Ad.16.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na obszarze Gminy Bielice.

 

Przewodniczący posiedzenia wspólnego – Piotr Wilczyński poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w powyższej sprawie.

Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały.

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Ignacy Maćkowiak: Rada podejmuje na dzisiejszej sesji trudne uchwały, więc może dobrym rozwiązaniem byłoby przełożenie przedmiotowego projektu uchwały na okres późniejszy w celu ponownego przeanalizowania. Zdaniem pana Sołtysa jest to uchwała nakazująca nie samorządowa. Jeżeli jest zapis, że tylko przedsiębiorca  będzie mógł    świadczyć usługi to podjęcie tej uchwały może pociągnąć za sobą wiele konsekwencji. Może być tak, że  cena zrzutu ścieków do czasu skanalizowania pozostałych wsi będzie się znacznie różniła  od opłat ponoszonych obecnie przez mieszkańców wsi Linie i Bielice.

Trudno uwierzyć w to, że przedsiębiorca wywożący nieczystości wykona usługę za taką samą taryfę jaką płacą mieszkańcy gminy, w których kanalizacja już jest. Dlatego też należy to uwzględnić, aby nie różnicować mieszkańców.

Wójt: Szanowna Rada Gminy i ja powinniśmy podejmować takie działania, aby żyło się lepiej, ale zgodnie z prawem. To Rada Gminy nakreśla zadania do realizacji. Na modernizację  oczyszczalni ścieków przeznaczono przeszło 3,5 mln.zł. Nieroztropne działania mogą nam wyjść bokiem. Ja jestem projektodawcą tej uchwały. Nie możemy sobie na to pozwolić, że odłożymy w czasie zrzut ścieków, bo za kilka dni będzie uruchomiona oczyszczalnia ścieków w Bielicach i  są narzucone pewne wymogi. Nie da rady zmienić nazwy w uchwale, aby nie był to przedsiębiorca ponieważ ustawodawca tak nakazuje, w tym przypadku nie ma dobrowolności, kto jest dostawcą ścieków. Jako Wójt muszę dbać o to, aby oczyszczalnia miała określone moce przerobowe, ma być 450 metrów sześciennych na dobę. Jeśli tego nie spełnimy w ciągu 5 lat to niestety trzeba będzie zwracać pieniądze. Każdy rolnik może być przedsiębiorcą, ale musi spełniać określone wymagania. Z każdego wozu asenizacyjnego będzie pobierana próbka ścieków. W oczyszczalni jest specjalna mikroflora, która nie może być zniszczona. Jesteśmy po to, aby pomagać naszym wyborcom w granicach prawa, tak należy tłumaczyć mieszkańcom. Nieprawdą jest to, że mieszkańcy  wsi, w których jest kanalizacja  mają niższe opłaty od tych co mają szambo. Nie mogę dać zezwolenia na czas nieokreślony na przydomowe oczyszczalnie ścieków, bo musimy uzyskać przewidziane w projekcie normy. Zadanie jest trudne i złożone więc musimy się liczyć z negatywnymi opiniami.

Przedstawiciel Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o. w Goleniowie – Piotr Pilipczuk: potwierdzam to co mówił pan Wójt. Możemy podpisać tylko umowę z przedsiębiorcą, który otrzyma zezwolenie Wójta na świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych. Najlepiej byłoby, żeby ścieki były z sieci. Ścieki przywożone wozami asenizacyjnymi  często są zagniłe i potrafią rozwalić oczyszczalnię. Obecnie jest 100 metrów sześciennych ścieków odprowadzonych na dobę a ma być 450, aby oczyszczalnia mogła normalnie funkcjonować. Są określone normy, którym ścieki powinny odpowiadać. Generalizując, jeżeli przedsiębiorca posiadający zezwolenie Wójta zrzuca ścieki do oczyszczalni w Bielicach to płaci się stawkę sieciową, a za transport należy dogadać się z przedsiębiorcą.

Radny Marcin Zięcina: czy ścieki z przydomowych oczyszczalni będą przyjmowane?

Piotr Pilipczuk: tak, ale nie za stawkę około 9 zł za metr sześcienny. Jest to sprawa do dogadania się. Napewno będzie ona wyższa. Co pół roku powinny być wywożone ścieki z przydomowej oczyszczalni ścieków. Jest możliwość i potrzeba dowożenia ścieków do oczyszczalni w Bielicach.

Ignacy Maćkowiak: nie chodzi o to kto ma rację. Jeżeli nie będzie zgody na przyjęcie ścieków do oczyszczalni w Bielicach, to koszty transportu trzeba będzie ponieść.

Piotr Wilczyński: w tej uchwale nie mówi się nic na temat konieczności wiezienia ścieków do oczyszczalni w Bielicach.

Wójt: będzie taki zapis w umowie, że ścieki należy dostarczać do oczyszczalni ścieków w Bielicach.

Piotr Wilczyński: proszę pana Wójta, aby  uczulił przedsiębiorcę, który otrzyma zezwolenie na wywóz nieczystości płynnych do oczyszczalni ścieków w Bielicach, aby  nie wywindowywał cen.

Wiadomym jest, że przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą będzie ponosił koszty ZUS-u i inne wydatki z tego tytułu, więc może okazać się, że nie będzie chętnych  do świadczenia tych usług. Zdaniem radnego Piotra Wilczyńskiego może dobrym rozwiązaniem byłoby porozumienie się z Wodociągami Zachodniopomorskimi, aby  swoim  transportem świadczyli tę usługę, wypełniając całą beczkę, aby  nie wieźć np. 2 metrów sześciennych, wówczas koszty mogłyby być niższe .

Zbigniew Kołodziej: będą musiały być nowe umowy?

Piotr Pilipczuk: tak na odprowadzanie ścieków, a na wodę umowa pozostanie bez zmian.

Piotr Wilczyński: w jakim stanie są hydranty na terenie gminy Bielice?

Piotr Pilipczuk: uważam, że hydranty są sprawne. Jeśli będzie taka potrzeba to sprawdzimy.

Piotr Wilczyński: zgłaszam wniosek o dokonanie przeglądu hydrantów.

Stanisław Ryszard Wądołowski: sołtys z danej wsi powinien zgłosić ewentualne nieprawidłowości z funkcjonowaniem hydrantów. Dopiero wtedy powinno przystępować się do wykonywania przeglądu, bo są to koszty. W ramach konserwacji dba się o ich sprawność.

Piotr Wilczyński: zgłaszam problem, trzeba to przemyśleć, aby tylko nie wylać dziecka z kąpielą.

W związku z wyczerpaniem listy mówców, Przewodniczący zamknął dyskusję.

Przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na obszarze Gminy Bielice było 7 głosów "za" i 6 głosów wstrzymujących się. Projekt uchwały został przyjęty stwierdził Przewodniczący obrad.

Uchwała Nr XXVI/124/13 stanowi załącznik Nr 15 do protokołu.

W dalszej części sesji nie uczestniczył przedstawiciel Wodociagów Zachodniopomorskich Spółki z o.o. w Goleniowie Piotr Pilipczuk.

 

Ad. 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bielice.

 

Przewodniczący posiedzenia wspólnego-Piotr Wilczyński poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały z poprawkami do  Regulaminu korzystania z przystanków autobusowych na terenie gminy Bielice stanowiącym   załącznik nr 2 do projektu uchwały poprzez wprowadzenie następujących zmian:

1/ w paragrafie 5 dopisać punkt 6 w brzmieniu:"refinansowania kosztów utrzymania ładu i porzadku na przystankach autobusowych na zasadach okreslonych w umowie",

2/ w paragrafie 7 punkt 6 dopisać na końcu zdania wyrazy w brzmieniu:'oraz umowy".

Przewodniczacy poddał pod głosowanie zgłoszone poprawki w kolejności ich zgłoszeń.

Każda z poprawek została jednogłośnie 13 głosami "za" pozytywnie zaopiniowana.

Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały.

Po czym Przewodniczący obrad otworzył dyskusję.

W związku z brakiem osób chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący zamknął dyskusję i przystąpił do przeprowadzenia głosowania.

Projekt uchwały w sprawie przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bielice został przyjęty jednogłośnie 13 głosami "za" z przyjętymi wcześniej poprawkami, stwierdził Przewodniczący obrad.

Uchwała Nr XXVI/125/13 stanowi załącznik Nr 16 do protokołu.

 

Ad.18.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do organizacji pracy z rodziną.

 

Przewodniczący posiedzenia wspólnego-Piotr Wilczyński poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.

Nie było osób chętnych do zabrania głosu w sprawie ww projektu uchwały, więc Przewodniczący przystąpił do głosowania.

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do organizacji pracy z rodziną został przyjęty jednogłośnie 12 głosami "za"/podczas głosowania nieobecny był radny Artur Kuświk/.

Uchwałą Nr XXVI/126/13 stanowi załącznik Nr 17 do protokołu.

 

Ad. 19.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako dzialka nr 446/2 o pow.1,25 ha położona w obrębie geodezyjnym Parsów,gm.Bielice.

 

Przewodniczący posiedzenia wspólnego – Piotr Wilczyński poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w powyższej sprawie.

Na salę obrad przybył radny Artur Kuświk.

Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję.

Radny Tomasz Orman zgłosił wniosek o wstrzymanie się z decyzją Rady w sprawie przeznaczania do sprzedaży działki nr 446/2 w Parsowie ponieważ zdaniem radnego jest to bardzo atrakcyjna działka.

Za wnioskiem radnego Tomasza Ormana były 4 głosy "za", 1 głos wstrzymujący się i 10 głosów przeciwko.

Wniosek został odrzucony.

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 446/2 o pow.1,25 ha położona w obrębie geodezyjnym Parsów,gm.Bielice było 11 głosów "za", 1 głos przeciwko i 1 głos wstrzymujący się. Uchwała została podjęta, stwierdził Przewodniczący obrad.

Uchwała Nr XXVI/127/13 stanowi załącznik Nr 18 do protokołu.

 

Ad. 20.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielice.

 

Przewodniczący posiedzenia wspólnego – Piotr Wilczyński poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w powyższej sprawie, z autopoprawką Wójta, w paragrafie 1 zamiast działki nr 517/12 winno być 517/2.

Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.

Nie było osób chętnych do zabrania głosu w sprawie ww projektu uchwały, więc Przewodniczący przystąpił do głosowania.

Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielice, z autopoprawką Wójta dotyczącą numeru działki zamiast 517/12 wpisać 517/2  został przyjęty  12  głosami "za"  i przy 1 głosie wstrzymującym się.

Uchwała została podjęta z autopoprawką Wójta stwierdził Przewodniczący obrad.

Uchwała Nr XXVI/128/13 stanowi załącznik Nr 19 do protokołu.

 

Ad.21.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego  usytuowanego na gruncie Skarbu Państwa oznaczonego numerami ewidencyjnymi 323 i 323/1 położonych w obrębie geodezyjnym Bielice.    

 

 

Przewodniczący posiedzenia wspólnego – Piotr Wilczyński poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w powyższej sprawie.

Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.

Nie było osób chętnych do zabrania głosu w sprawie ww projektu uchwały, więc Przewodniczący przystąpił do głosowania.

Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego  usytuowanego na gruncie Skarbu Państwa oznaczonego numerami ewidencyjnymi 323 i 323/1 położonych w obrębie geodezyjnym Bielice został przyjety jednogłośnie 13 głosami "za".

Uchwała Nr XXVI/129/13 stanowi załącznik Nr 20 do protokołu.

 

Ad. 22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 

Wójt odpowiadając na zgłoszone w dniu dzisiejszym interpelacje i zapytania radnych mówił, że :

-przekierowana będzie lampa oświetlenia ulicznego przy wjeździe do Chabowa,

-wystosuję pismo do Zarządu Dróg Powiatowych w Pyrzycach o oznakowanie zakrętu przy wjeździe do Chabowa. Nic więcej obiecać nie mogę. /interepelacje radnego Kołodzieja/,

  • za wcześnie dzisiaj mówić na temat przyszłorocznego budżetu i przeznaczenia środków na pokrycie boiska przy Zespole Szkół Publicznych w Bielicach. Do tematu wrócimy na przełomie września i października br. Decydentem w tej sprawie będzie Rada Gminy,

- pamiętam o boisku w Nowych Liniach i postaramy się, aby je zrobić,

  • nie mamy sobie nic do zarzucenia jeżeli chodzi o pomoc dla ośrodka zdrowia w Bielicach, pomagamy cały czas. Ostatnio gestem naszej dobrej woli było symboliczne podwyższenie czynszu zaledwie o 1 gr. Napewno nie zostawimy tego tematu w samopas, będziemy nadal pomagać, ale w granicach naszych możliwości. Kierownik NZOZ w Bielicach nie powinien więc narzekać,
  • dwukrotnie wysyłaliśmy już pisma w sprawie uporządkowania działki w Swochowie. Ponowię temat,
  • dodatkowa lampa przy p.Bernackim w Swochowie będzie zawieszona, w możliwym do zrealizowania terminie / interpelacje radnego Przepiórki/.
  • Jeśli chodzi o śmieci, to miesiąc lipiec br. będzie okresem przejściowym, bez konieczności segregowania śmieci bo nie dotarły na czas worki, nie ma powodu do paniki,
  • droga Nowe Linie-Chabowo, odbiór ma się odbyć 15 lipca br. Przesunął się pierwotny termin wykonania zadania, z uwagi na pomiary geodezyjne. Nie widzę zagrożenia w tej sprawie, chyba żeby non stop lał deszcz /zapytania radnego Wądołowskiego.

 

Ad.23. Wolne wnioski i zapytania.

 

Sołtys wsi Będgoszcz-Mirosław Samoćko: jest kawałek rowu około 50 m.w Będgoszczy stanowiący własność gminy Bielice, bardzo zarośnięty. Niestety pan Mirowski nie chciał wykonać niezbędnych prac, gdy jego ludzie pracowali. Dzwoniłem do Ryszarda Mocarskiego do Urzędu Gminy Bielice, ale otrzymałem odpowiedź, że on się tymi sprawami nie zajmuje, więc zadzwoniłem do radnego mojego okręgu wyborczego Marcina Łapecińskiego, który interweniował u pana Kołobycza Przewodniczącego Gminnej Spółki Wodnej o zrobienie tego kawałka rowu, ale w dalszym ciągu nic nie zrobiono. Nie jestem wcześniej powiadamiany jako Sołtys, że ma być jakaś wycinka drzew, więc jak mogę decydować o podziale drewna do kogo powinno ono trafić, skoro nie miałem takiego upoważnienia.

Wójt: wyjaśnię sprawę dotyczącą rowu w Będgoszczy.

Przed rozdysponywaniem drewna po wycince przez Zarząd Dróg Powiatowych trzeba przemyśleć całą sprawę kierując swoje słowa do kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach Anny Kopackiej, bo nie chciałbym pogorszenia współpracy z Zarządem Dróg Powiatowych w Pyrzycach.

Przewodniczący Rady - Andrzej Kołobycz: spółka wodna zrobi ten kawałek rowu w Będgoszczy.

Wójt: dziękuję panu Przewodniczącemu, Radnym  za udzielone absolutorium z tytułu wykonanego budżetu gminy Bielice za rok 2012. Cieszę się, że pomimo różnicy zdań, nie ma wśród nas złośliwości,  życzyłbym sobie dalszej takiej współpracy mówił Wójt.

Ignacy Maćkowiak: miała być przywieziona ziemia na boisko w Starym Chrapowie, niestety do tej pory nie ma.

Proszę zapraszać naszych przedstawicieli Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Pyrzycach oraz radnych powiatowych na sesje oraz komisje. A także sołtysów, których nie było na  spotkaniu z agencją.

Jest problem z kwestią uboju zwierząt w gospodarstwach rolnych,  więc powinien być zaproszony Powiatowy Lekarz Weterynarii z Pyrzyc na komisję lub sesję, aby poczynić starania w kierunku złagodzenia wymogów w tej sprawie.

Wójt: będzie przwieziona ziemia na boisko w Starym Chrapowie.

Radny Piotr Wilczyński: przedstawiciele ZIR-u na część komisji rolnictwa są zapraszani, ale niestey nie zawsze korzystają z tych zaproszeń.  Jeżeli mają taką wolę i chęć  brania udziału w sesjach to nic nie stoi na przeszkodzie, bo sesje i komisje są jawne.

Piotr Wilczyński: jako Przewodniczący Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych uważam, iż priorytetowym działaniem gminy powinno być skanalizowanie pozostałych wsi na terenie gminy Bielice, aby oczyszczalnia ścieków w Bielicach posiadała wymaganą ilość ścieków i spełniała swoją funkcję.

Edward Fiłkowski: na stronie urzędu powinna być informacja o sesjach.

Sekretarz: informacje o sesjach są podawane w BIP-ie.

Wójt nie uczestniczył w dalszej cześci sesji z uwagi na spotkanie w Związku Gmin Dolnej Odry w celu podpisania umowy, prosząc Sekretarz Gminy o zapisanie zgłaszanych spraw, na które odpowie pisemnie.

Mieszkaniec wsi Chabowo - Edward Fiłkowski:

  • w związku z remontowaną drogą gminną Nowe Linie-Chabowo rozwijane są bardzo duże prędkości samochodów na wysokości sklepu,  co stwarza duże zgrożenie we wsi Chabowo, więc należałoby przedsięwziąć działania i założyc progi spowalniające lub ustawić znak o ograniczeniu  prędkości,
  • w drodze wycięto dziurę, którą należy uzupełnić oraz zabezpieczyć mostek graniczący z moją posesją w Chabowie, aby nie trzeba było poprawiać jego konstrukcji,
  • w zeszłym roku składka na Związek Gmin Dolnej Odry wynosiła 1 zl.od mieszkańca a obecnie jest to 2 zł. Pierwotnie składka nie dotyczyła konkretnego roku, a teraz wynosi ona 2 zł. na 2013 rok, wobec czego, czy można się spodziewać corocznego wzrostu składki o 100%. Napewno Wiceprzewodniczący Związku wie dlaczego tak jest.

Mariusz Adam Przepiórka: 26 maja 2013 roku nastąpiła likwidacja dwóch oddziałów Szpitala Powiatowego w Pyrzycach, więc należy przemyśleć i podjąć działania, aby zmieniono decyzję.

Piotr Wilczyński: jest to sprawa nie do odwrócenia, więc nie ma co mówić o proteście  w sprawie likwidacji oddziałów szpitalnych w Pyrzycach co najwyżej o ich przywróceniu. W tej kwestii może radni powiatowi więcej by wnieśli.

Stanisław Kulig: pan Wójt na posiedzeniu komisji ostatnio powiedział, że ma bardzo dużo niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego, czy wobec tego Wójt ma tak dużo obowiązków, że nie może pójść na urlop. Kto jest odpowiedzialny za udzielanie i rozliczanie  urlopu  Wójtowi ?

Sekretarz: ja jestem odpowiedzialna za wykonywanie zadań z zakresu prawa pracy, w tym w zakresie, udzielania urlopu wypoczynkowego Wójtowi bez prawa do zawierania umowy o pracę. Wójt ma zaległego urlopu około z dwóch lat. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa po 3 latach urlop ulega przedawnieniu. Nie mam takiej mocy sprawczej, aby zmusić Wójta do wzięcia urlopu.

Stanisław Kulig: w naszej gminie jest już tradycją, że Wójtowie nie wykorzystują urlopu wypoczynkowego, wiemy ile było wziętych pieniędzy z tego tytułu.

Sekretarz: absurdalny przepis, aby podwładny miał uprawnienia z zakresu prawa pracy względem swojego pracodawcy.

 

  W związku z wyczerpaniem porządku, obrady XXXVI sesji Rady Gminy Bielice o godz.11.50 zamknął Przewodniczący Rady – Andrzej Kołobycz  dziękując za udział w dzisiejszej sesji życząc miłych wakacji, a rolnikom udanych tegorocznych zbiorów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 16-10-2013 21:07:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 16-10-2013
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 16-10-2013 21:07:53