Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr XXV/2013 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bielice z dnia 10 czerwca 2013 roku

 

PROTOKÓŁ Nr XXV/2013

z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bielice

z dnia 10 czerwca 2013 roku

 

 

Początek sesji - godz. 7.45

Miejsce sesji - sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.

Na stan 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych.

Nieobecny był radny Radosław Pluta.

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Ponadto na sesji obecni byli : Wójt Gminy Bielice – Zdzisław Lech Twardowski, Sekretarz Gminy Bielice,Skarbnik Gminy Bielice – Halina Butkowska, Starosta Pyrzycki – Wiktor Tołoczko, Dyrektor Szpitala Powiatowego w Pyrzycach – Ryszard Grzesiak,Sołtysi wsi: Parsów – Gabriela Wasik, Swochowo – Małgorzata Głowacka, Linie - Irena Szczęsna, Stare Chrapowo – Ignacy Maćkowiak.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

Ad.1 Obrady XXV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bielice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Bielice - Andrzej Kołobycz, który na podstawie podpisanej listy obecności stwierdził, że na stan 15 radnych, w obradach uczestniczy 14 radnych, jest więc quorum do prowadzenia prawomocnych obrad w dniu dzisiejszym.

Następnie Przewodniczący powitał wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.

Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynął do niego wniosek Wójta Gminy Bielice o zwołanie sesji nadzwyczajnej, treść wniosku odczytał Wiceprzewodniczący Rady – Krzysztof Mordal.

Wniosek stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

Ad.2 Przewodniczący zapytał, czy są propozycje zmian do przedstawionego porządku obrad.

Nie zgłoszono propozycji zmian do porządku obrad.

Porządek sesji został przyjęty jednogłośnie 14 głosami "za", który przedstawiał się następująco:

 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 2.Przedstawienie projektu porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Dolnej Odry.

4. Informacje Starosty Pyrzyckiego i Dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach na temat Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

5.Zamknięcie sesji.

 

Porządek sesji stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

 

Ad.3 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Dolnej Odry.

 

Wójt omówił proponowane zmiany Statutu Związku Gmin Dolnej Odry.

Radny Stanisław Ryszard Wądołowski: w paragrafie 21 nie powinno być punktu 5 o wynagrodzeniu Przewodniczącego Zarządu Związku oraz pozostałych członków Zarządu skoro Wójt zapewnia, że nikt nie pobiera i nie będzie pobierał gaży.

Wójt: Zarząd pracuje nieodpłatnie. Jest tylko stworzona możliwość, nie znaczy to, że będzie ona kiedykolwiek wykonalna. Jest wakat na stanowisku Kierownika Biura Związku Gmin Dolnej Odry. W biurze Związku są zatrudnieni pracownicy etatowi, natomiast Zarząd pracuje bez wynagrodzenia.

Do przedłożonego projektu uchwały w powyższej sprawie nie wniesiono uwag i wniosków.

Na stan 15 radnych w obradach XXV sesji Rady Gminy Bielice udział wzięło 14 radnych.

W głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęto projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Dolnej Odry.

Uchwała Nr XXV/117/13 stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

 

Ad.4 Informacje Starosty Pyrzyckiego i Dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach na temat Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

 

Starosta Pyrzycki - Wiktor Tołoczko podziękował za zaproszenie na dzisiejszą sesję Przewodniczącemu Rady oraz Wójtowi informując, iż postanowił wspólnie z Dyrektorem Szpitala objechać gminy w naszym powiecie i na sesjach przedstawić informację na temat Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Podjęto próbę restrukturyzacji Szpitala Powiatowego w Pyrzycach, który obecnie jest w dobrej kondycji finansowej, bilansuje się.

Oddziały położniczo-ginekologiczny i neonatologiczny od 2009 roku przyniosły straty w następujących wysokościach: 2009 r. - 300 tysięcy złotych, 2010 r. - 400 tysięcy złotych, 2011 r. - 700 tysięcy złotych, 2012 r. - 900 tysięcy złotych. Szpital w tych latach osiągał pozytywny wynik finansowy ponieważ pozostałe oddziały i poradnie specjalistyczne wypracowywały środki, którymi pokryty został niekorzystny wynik finansowy oddziałów położniczo-ginekologicznego i neonatologicznego. Aby zapobiec dalszemu pogarszaniu się wyniku finansowego i doprowadzenia do zadłużenia szpitala, które w obecnej sytuacji prawnej spowodowałoby konieczność przekształcenia szpitala w spółkę prawa handlowego rozważono możliwość likwidacji oddziału położniczo-ginekologicznego
i neonatologicznego, które nie są w stanie wykonać usług zakontraktowanych z Narodowym Funduszu Zdrowia. W miejsce usług na tych oddziałach planowano zwiększenie kontraktu na innych oddziałach, ale NFZ nie wyraził na to zgody. Zwiększenie kontraktu możliwe jest tylko na usługi związane z opieką długoterminową. Dlatego przyjęto wariant połączenia Szpitala Powiatowego w Pyrzycach i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Umożliwi to dalszy rozwój ZOL-u poprzez jego modernizację i zwiększenie liczby łóżek o 100 %. Zachodniopomorski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie zaakceptował taką reorganizację. Propozycja likwidacji oddziałów położniczo-ginekologicznego i neonatologicznego i połączenia jednostek została przedstawiona pracownikom i mieszkańcom powiatu.

W dniu 08 maja 2013 r. odbyła się sesja nadzwyczajna Rady Powiatu na której podjęto uchwałę w sprawie połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej:
Szpitala Powiatowego w Pyrzycach i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Pyrzycach. Jednakże zdaniem nadzoru Wojewody, uchwała jest niezgodna pod względem prawnym i będzie stwierdzona jej nieważność ponieważ termin 16 maja ustalony w uchwale zastosowano w celu podjęcia jak najszybszych działań zmierzających do uzyskania środków z mechanizmu norweskiego. Zastosowanie tego terminu było sprzeczne z art. 66 finansową szpitala. Zamknięcie tych oddziałów ust. 3 pkt. 4 ustawy o działalności leczniczej. Zakres zmian Statutu Szpitala Powiatowego nie jest uniemożliwiający wyszczególnienie tych zmian w treści uchwały, co spowodowało zmianę uchwały również w tym zakresie.

Postanowiliśmy sami poprawić projekt uchwały nie czekając na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody i w dniu 24 maja 2013 roku odbyła się kolejna nadzywczajna sesja Rady Powiatu w Pyrzycach i podjęta została uchwała w sprawie połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej: Szpitala Powiatowego w Pyrzycach i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Pyrzycach oraz zmiany Statutu Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. Uchwała została podjęta 11 głosami "za" i przy 6 głosach przeciwko. Nie obowiązywała dyscyplina partyjna podczas głosowania.

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Pyrzycach – Ryszard Grzesiak podziękował za zaproszenie na dzisiejszą sesję i omówił kwestię finansową szpitala w Pyrzycach informując o zmianach ustawy z 2012 roku o działalności leczniczej. Potwierdził za Starostą, że sytuacja finansowa szpitala jest w dobrej kondycji.Propozycja reorganizacji wynika z powodu nierentowności dwóch oddziałów - ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego. Straty powodowane przez te oddziały negatywnie wpływają na kondycję finansową szpitala. Zamknięcie tych oddziałów umożliwi włączenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w struktury szpitala oraz rozbudowę i rozszerzenie zakresu usług świadczonych przez ZOL, o czym mówił pan Starosta. Taka zmiana uzyskała pozytywną opinię Narodowego Funduszu Zdrowia i konsultanta wojewódzkiego. Techniczną stroną reorganizacji zajmie się firma projektowa specjalizująca się w projektowaniu jednostek służby zdrowia. Na przebudowę i wyposażenie przewidywana jest kwota 2 mln. zł. Środki finansowe potrzebne na dostosowanie jednostki do nowych zadań będą pochodziły z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Stosowny projekt zostanie przygotowany przez firmę projektową. Reorganizacja będzie przeprowadzona w taki sposób, aby żadna z obecnie zatrudnionych osób nie pozostała bez pracy. Zarząd poparł tę inicjatywę i wyraził zgodę na przeprowadzenie reorganizacji. Aby zapobiec dalszemu pogarszaniu się wyniku finansowego i doprowadzenia do zadłużenia szpitala, które w obecnej sytuacji prawnej spowodowałoby konieczność przekształcenia szpitala w spółkę prawa handlowego rozważono możliwość likwidacji oddziału położniczo-ginekologicznego i neonatologicznego, które nie są w stanie wykonać usług zakontraktowanych z Narodowym Funduszu Zdrowia. Najmniej zadowolone z planowanych zmian były pracownice likwidowanych oddziałów, a szczególnie położne. Położne obawiają się, że utracą prawo wykonywania zawodu przechodząc do pracy na oddziale opieki długoterminowej. Proponowano inne rozwiązania, jak chociażby zmniejszenie zatrudnienia, połączenie oddziałów, odłożenie w czasie reorganizacji. Wszystkie propozycje były rozważane, ale ich wprowadzenie okazało się z różnych powodów niemożliwe. W trosce o kobiety, które obawiają się utraty opieki, szpital planuje rozszerzenie działalności poradni dla kobiet i jej rozbudowę o salę i gabinet zabiegowy, w którym będzie można przeprowadzać zabiegi ambulatoryjne. Rady społeczne działające przy Szpitalu Powiatowym i przy Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym wyraziły pozytywną opinię o planowanej reorganizacji. Do sierpnia przyszłego roku szpital musi być zinformatyzowany. Koszt tego przedsięwzięcia to 1,5 mln.zł. W tym roku chcemy wymienić 50 % łóżek. Jest już rozpoczęta procedura przetargowa. Dla mnie aspekt ekonomiczny, a nie społeczny jest dla mnie najważniejszy. Nie było do mnie zarzutów, że nie dbałem o szpital. Panie chcą rodzić w najlepszych szpitalach, nic na to nie mogę poradzić. Deklaruję, że wszyscy pracownicy mają zapewnione zatrudnienie na tych samych warunkach płacowych, a czy z tego skorzystają od nich bedzie zależało.

Wójt: mnie jako Twardowskiego te argumenty przekonują. Niemniej jednak jakaś przyczyna musiała być, że kobiety z powiatu pyrzyckiego wolą rodzić gdzie indziej. Trudno mleko się rozlało. Dobrze,że szuka się wyjścia. Pozostaje pytanie, kiedy powstał błąd lub niedopatrzenie, że tak się stało.

Dyrektor szpitala:ma pan Wójt 100 % rację. Kadra lekarzy po raz czwarty została przeze mnie wymieniona. Proponowałem otwarcie gabinetów w Pyrzycach, ale nie było chętnych lekarzy. Namawiałem do Bielic i Lipian do Poradni K, ale nie było zgody lekarzy specjalistów.

Starosta Pyrzycki: szpital jest miejscem pracy dla prawie 300 osób więc robiliśmy wszystko, aby utrzymać takie zatrudnienie na tych samych warunkach płacowych, co byłoby niemożliwe, w przypadku przekształcenia szpitala w spółkę prawa handlowego. Wówczas pracę straciłaby 1/3 załogi. Pozostało do spłaty 6 mln.zł. długów zaciągniętych przez poprzedników z 14 mln.zadłużenia. Nie stać nas na czekanie.

Radny Stanisław Kulig: trochę winy ponosi pogotowie ratunkowe, które zabierając kobiety do porodu zawozi zamiast do Pyrzyc do Gryfina przytaczając konkretny przykład, gdy kobieta zawróciła karetkę jadącą do szpitala w Gryfinie do pyrzyckiego szpitala, w którym chciała rodzić.

Dyrektor szpitala: ubolewam, że pogotowie ratunkowe nie podlega pod szpital. Pogotowie ma obowiązek dowieźć pacjenta do najbliższego szpitala. Proszę na bieżąco reagować na takie sytuacje i do mnie zgłaszać abyśmy mogli natychmiast działać. Sygnał pana radnego przyjmuję.

Radny Mariusz Adam Przepiórka: boli mnie fakt, że na ostatnie posiedzenie Komisji ds Społecznych poświęcone szpitalowi w Pyrzycach przyjechała nieprzygotowana merytorycznie pani księgowa szpitala. Poza tym 4 lata temu na sesji pan Dyrektor Grzesiak składał deklarację, że gdy będzie przychodnia sportowa w Pyrzycach nie będziemy płacili za zawodników UNII Swochowo, okazało się, że musieliśmy zapłacić 75 zł. za każdego zawodnika. Dzisiaj pan Dyrektor przyjechał na sesję bez dokumentów, więc myślę, że reorganizacja szpitala jest bardziej sprawą polityczną aniżeli koniecznością.Nie wierzę panu Dyrektorowi.

Starosta: daję słowo honoru, że nie ma to nic wspólnego z polityką. Nigdy nie kierowałem się przy podejmowaniu decyzji względami politycznymi. Nie ma przywiezionych dokumentów, ale są na sali obrad przedstawiciele Rady Gminy Bielice w Radach Społecznych Szpitala i ZOL-u i mogą potwierdzić, że pracowali na dokumentach.

Dyrektor szpitala: przykre jest dla mnie, że pan radny mi nie wierzy.Jest poradnia sportowa na każde zawołanie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami do 22 roku życia jest nieodpłatnie, od tego wieku niestety odpłatnie bo NFZ nie płaci. Nic nie stało na przeszkodzie, aby ze mną na ten temat porozmawiać.

Radny Stanisław Ryszard Wądołowski: jakie będą oddziały w pyrzyckim szpitalu:

Dyrektor szpitala:

  • wenętrzny,

  • chirurgii,

  • ortopedyczny,

  • intensywna terapia,

  • fizjoterapia,

  • zakład leczniczy

dodając, iż jest zgoda NFZ na inne kierunki np.geriatrię. Chciałbym, aby była Poradnia Kardiologiczna, ale nie jest to proste, bo trudno jest sciągnąć do Pyrzyc dobrego specjalistę.

Radny Piotr Wilczyński: czy będzie szansa na to, aby w przyszłości odtworzyć te dwa likwidowane obecnie oddziały w pyrzyckim szpitalu?

Starosta: z informacji konsultanta Wojewódzkiego, który omawiając mapę referencyjną stwierdził, że położenie Pyrzyc z jednej strony jest dogodne bo jest blisko dużych ośrodków medycznych: Szczecin,Choszczno,Myślibórz, Barlinek i z tego względu szpital powinien być w Pyrzycach zlikwidowany. Z drugiej strony dobra jakość usług medycznych może pozwolić mu istnieć.

Radny Piotr Wilczyński: czy jest to zamknięty temat?

Dyrektor szpitala: niczego nie zamykamy.

Nie ma to podstaw politycznych. Politycznie obaj ze Starostą dużo straciliśmy podejmując się tematu reorganizacji szpitala w Pyrzycach.

Radny Marcin Zięcina: czy przez te ostatnie cztery lata podjęto działania promujące, aby kobiety rodziły w Pyrzycach?

Dyrektor szpitala: musi być odpowiedni klimat na oddziale,tzw. ciepło.W 2004 roku, gdy objąłem funkcję Dyrektora Szpitala wyminiłem kadrę.

Sekretarz Gminy Bielice: pacjent pójdzie za lekarzem.

Dyrektor szpitala: nikt nie mówił negatywnie o oddziale położniczym.Malowaliśmy, wymienialiśmy łóżka, żeby tylko polepszyć warunki. Robiliśmy co tylko było możliwe.

Radny Stanisław Ryszard Wądołowski: finansowo poprawi się sytuacja, ale już od 1 września nie będzie urodzonych pyrzyczan.

Sekretarz: czy jest możliwość zwiększenia dni przyjęć endokrynologa w pyrzyckim szpitalu?

Sołtys wsi Parsów-Gabriela Wasik: podobne utrudnienia są z okulistą.

Sekretarz: ile było urodzeń w 2012 roku w pyrzyckim szpitalu?

Dyrektor szpitala: 322 dzieci.

Dyrektor szpitala: zorientuję się co można zrobić w zakresie okulistyki. Nie udało mi się załatwić endokrynologa, ciężko jest też z pulmonologiem i diabetologiem. Zależy mi także na kardiologu, ale trudno jest pozyskać dobrych lekarzy takich specjalności.

  
 

Ad.5 Zamknięcie sesji.

 

W związku z wyczerpaniem porządku, obrady XXV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bielice o godz.9.20 zamknął Przewodniczący Rady – Andrzej Kołobycz, dziękując wszystkim za przybycie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 09-07-2013 10:34:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 09-07-2013
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 09-07-2013 10:34:20