Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na obszarze Gminy Bielice.

                                                                                                                                

                                                           Uchwała Nr ,,,/,,,/2013

                                                           Rady Gminy Bielice

                                                           z dnia 26 czerwca 2013 r.

 

 

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na obszarze Gminy Bielice.

 

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać prawo dysponowania atestowanym sprzętem i urządzeniami, nie stwarzającymi zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, ani nie zadającymi im cierpienia, przy pomocy których będą wyłapywane zwierzęta;

2) posiadać prawo dysponowania środkami do przewozu zwierząt spełniającymi warunki, o których mowa w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 33, poz. 289 i Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 249, poz. 1830, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 668 i Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 230, poz. 1373), oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy;

3) posiadać możliwość zapewnienia, w razie potrzeby, pomocy lekarsko-weterynaryjnej;

4) posiadać prawo dysponowania miejscem do przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem do schroniska dla zwierząt, jeżeli nie przewozi wyłapanych zwierząt bezpośrednio do schroniska albo nie prowadzi schroniska dla bezdomnych zwierząt.

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:

 1) posiadać prawo dysponowania nieruchomością, na której jest położone schronisko dla zwierząt, zlokalizowane  w miejscu oddalonym co najmniej o 150 m od siedzib ludzkich oraz zakładów i miejsc wymienionych w § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. Nr 158, poz. 1657), które powinno:

a) spełniać warunki określone w § 1 ust. 2 i § 3 – 5 rozporządzenia,

b) posiadać wyodrębnione pomieszczenia określone w § 2 rozporządzenia;

2) zapewniać zwierzętom przebywającym w schronisku opiekę weterynaryjną w zakresie określonym w § 7 rozporządzenia;

3) zatrudniać do obsługi zwierząt osoby, które są przeszkolone w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz przepisów o ochronie zwierząt.

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać prawo dysponowania nieruchomością, na której zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Bielice, dopuszczalna jest lokalizacja grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;

2) posiadać prawo dysponowania chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części oraz piecem do spalania zwłok zwierzęcych i ich części;

3) posiadać zezwolenie na użytkowanie obiektów lub inny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185, poz. 1092 i Nr 232, poz. 1377 oraz z 2012 r. Poz. 472);

4) prowadzić działalność w miejscu ogrodzonym;

5) posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem;

6) posiadać urządzenia niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części;

7) dysponować pojemnikami do przechowywania bądź gromadzenia odpadów powstałych w wyniku spalenia zwłok zwierzęcych i ich części lub udokumentować gotowość odbioru tych odpadów.

§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwoleń, o których mowa w uchwale, jest obowiązany dołączyć do wniosku o udzielenie zezwolenia dokumentację poświadczającą, że przedsiębiorca spełnia wymagania określone odpowiednio w § 1 – 3.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 21-06-2013 13:05:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 21-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 21-06-2013 13:05:13