Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r.

                                                                                                                                                       

                                                       Uchwała Nr XXVI / / 13                            

                                         Rady Gminy Bielice                         PROJEKT

                                                       z dnia  … czerwca 2013 r. 

                               

 

w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

 z 2013 r., poz.594) Rada Gminy Bielice uchwala co następuje:

 

 § 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę                                                              80.997,79 zł

1.  Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa                                                                                 9.000 zł

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                      9.000 zł

§ 0760 Wpływy  z tytułu  przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                         9.000 zł

 

2. Dział 750 Administracja publiczna                                                                                     10.000 zł

rozdział 75023  Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)                                          10.000 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                     10.000 zł

                 

3.  Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                      60.000 zł

rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

 terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                         60.000 zł                                                                                     

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu

 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                        60.000 zł

                                                                                                                                                                                    

4. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   997,79 zł

rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                              997,79 zł

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                      997,79 zł

 

5. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                         1.000 zł

 

rozdział 92120  Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                     1.000 zł

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                        1.000 zł

 

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę                                                              155.063,79 zł

1. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                     15.000 zł

rozdział 40002 Dostarczanie wody                                                                                          15.000 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                15.000 zł

                                                                  

2.Dział 600 Transport i łączność                                                                                            17.500 zł

 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne                                                                                17.500 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                     500 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                             17.000 zł

 

3. Dział 710 Działalność usługowa                                                                                         27.800 zł

rozdział 71095 Pozostała działalność                                                                                      27.800 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                             27.800 zł

 

4. Dział 750 Administracja publiczna                                                                                     12.300 zł

rozdział 75095 Pozostała działalność(przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

 mieszkańców Gminy Bielice)                                                                                                 12.300 zł

§ 4307 Zakup usług pozostałych                                                                                             10.455 zł

§ 4309 Zakup usług pozostałych                                                                                               1.845 zł

 

5. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     12.000 zł

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne (Polsko-niemieckie zawody

sportowo-pożarnicze w Chabowie )                                                                                        12.000 zł

§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  5.950 zł    

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  1.050 zł    

§ 4308 Zakup usług pozostałych                                                                                               4.250 zł

§ 4309 Zakup usług pozostałych                                                                                                  750 zł

 

6. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                 2.466 zł

 

rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                        2.466 zł

 

§ 2320  Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane

na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  2.466 zł

 

 

7. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              38.997,79 zł

rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                              997,79 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia(przeznaczone na cele społeczno-użyteczne)         997,79 zł

rozdział 90095 Pozostała działalność (Polsko-niemieckie święto plonów)                            38.000 zł

§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                12.750 zł    

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  2.250 zł    

§ 4308 Zakup usług pozostałych                                                                                             19.550 zł

§ 4309 Zakup usług pozostałych                                                                                               3.450 zł

                                                                                                                                  

8. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                       29.000 zł

 

rozdział 92195 Pozostała działalność (warsztaty rękodzielnicze w Gminie Bielice)              29.000 zł

§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  2.550 zł    

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                     450 zł    

§ 4308 Zakup usług pozostałych                                                                                             22.100 zł

§ 4309 Zakup usług pozostałych                                                                                               3.900 zł  

 

 

§ 3. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę                                                                    74.066 zł

                                                                                           

1.Dział 600 Transport i łączność                                                                                            71.600 zł

 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne                                                                                71.600 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(przebudowa drogi Nowe Linie

-Chabowo)                                                                                                                               71.600 zł

                                                                             

2. Dział 852 Pomoc społeczna                                                                                                   2.466 zł

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

 i rentowe (z.wł.UG)                                                                                                                  2.466 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne (z.wł. UG)                                                                                2.466 zł

 

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 21-06-2013 08:43:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 21-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 21-06-2013 08:43:15