Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na obszarze Gminy Bielice

 

Projekt

 

Uchwała Nr ……….

Rady Gminy Bielice

z dnia 26 czerwca 2013 r.

 

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na obszarze Gminy Bielice.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594) i art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 591, z 2013r.,poz.21 i 228) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Bielice powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać prawo dysponowania pojazdami asenizacyjnymi przeznaczonymi do świadczenia usług, którymi będą opróżniane zbiorniki i wykonywany transport nieczystości ciekłych, w ilości odpowiedniej do sprawnego i systematycznego świadczenia usług;

2) posiadać tytuł prawny do dysponowania terenem, stanowiącym bazę transportową wyposażoną w zaplecze techniczno-biurowe, spełniającym wymagania wynikające z przepisów prawa budowlanego, ochrony środowiska, przepisów bhp i przeciwpożarowych, na terenie której będą garażowane pojazdy asenizacyjne.

§ 2. Pojazdy asenizacyjne przeznaczone do świadczenia usług powinny:

1) spełniać wymagania określone w przepisach prawa dotyczących wymagań dla pojazdów asenizacyjnych;

2) posiadać: rejestracje i aktualne badania techniczne oraz powinny być dopuszczone do ruchu drogowego zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;

3) posiadać trwałe i widoczne oznakowanie, umożliwiające identyfikację przedsiębiorcy świadczącego usługi.

 

§ 3. Baza transportowa powinna:

1) dysponować miejscem do mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych, spełniającym wymagania ochrony środowiska;

2) dysponować miejscem do bieżącej konserwacji i napraw pojazdów asenizacyjnych, spełniającym wymagania ochrony środowiska.

 

§ 4. W zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami, przedsiębiorca powinien:

1) zapewnić aby pojazdy asenizacyjne były zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się nieczystości ciekłych na zewnątrz, w czasie opróżniania zbiorników oraz transportu;

2) myć i dezynfekować pojazdy z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących wymagań dla pojazdów asenizacyjnych;

3) prowadzić dokumentację zawierającą informacje o stosowanych środkach dezynfekujących oraz o częstotliwości wykonywanej dezynfekcji pojazdów.

 

§ 5. Przedsiębiorca, o którym mowa w § 1, powinien udokumentować gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną spełniającą wymagania określone w odrębnych przepisach.

 

§ 6. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w § 1, jest obowiązany dołączyć do wniosku o udzielenie zezwolenia dokumentację poświadczającą, że przedsiębiorca spełnia wymagania określone w § 1 – 4.

 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 R. O UTRZYMANIU CZYSTOSCI I PORZĄDKU W GMINACH ( Dz. U. z 2012 r. poz. 391 t.j.) na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do stacji zlewnej, wymagane jest uzyskanie zezwolenia.

Stosownie do treści art. 7 ust. 3a, rada gminy zobowiązana jest określić w drodze uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego, wymagania jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia. Treść tej uchwały winna być też dostosowana do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. (Dz. U z 2012 r. poz. 299), w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest udzielanie w drodze decyzji ze względu na miejsce świadczenia usług. Wniosek winien spełniać wymagania zawarte w przywołanych przepisach.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 14-06-2013 09:04:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 14-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 14-06-2013 09:04:03