Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bielice

 

Projekt 

UCHWAŁA Nr.....................

RADY GMINY BIELICE

z dnia 26 czerwca 2013 r.

 

w sprawie przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bielice.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.,poz.594) oraz art. 15 ust. 1 pkt 6 i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5, poz. 13) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Udostępnia się operatorom publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcom uprawnionym do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, możliwość korzystania z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Bielice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bielice.

2. Wykaz przystanków komunikacyjnych o których mowa w § 1 stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Ustala się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Bielice poprzez wprowadzenie Regulaminu, stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

  

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr …................

Rady Gminy Bielice

z dnia ….................................

 

WYKAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDZAJĄCYM

 JEST GMINA BIELICE 

 

 

Lp.

Nazwa przystanku

Numer przystanku

Lokalizacja przystanku

/od Pyrzyc/

1.

Nowe Chrapowo

01

Przy drodze gminnej, działka Nr 231/3

 

2.

Stare Chrapowo

02

Przy drodze powiatowej, działka Nr 97, po lewej stronie

 

3.

Stare Chrapowo

03

Przy drodze powiatowej,działka Nr 97, po prawej stronie

 

4.

Nowe Linie

04

Przy drodze gminnej, działka Nr 132

 

5.

Linie

05

Przy drodze powiatowej,działka Nr 121/2, po lewej stronie

 

6.

Linie

06

Przy drodze powiatowej,działka Nr 121/2, po prawej stronie

 

7.

Swochowo

07

Przy drodze powiatowej, działka Nr 50/1

 

8.

Bielice

08

Przy drodze powiatowej, ul.Jana Pawła II,działka Nr 516/13

 

9.

Parsów

09

Część działki Nr 214 stanowiącej własność gminy Bielice

 

10.

Babin

10

Przy drodze powiatowej, działka Nr 339/4

 

11.

Babinek

11

Droga gminna, działka Nr 563/2

 

12.

Chabowo

12

Przy drodze powiatowej,działka Nr 475

 

13.

Będgoszcz

13

Droga gminna, działka Nr 30, po lewej stronie

 

14.

Będgoszcz

14

Droga gminna, działka Nr 30, po prawej stronie

 

15.

Będgoszcz

15

Przy drodze powiatowej, działka Nr 61/2 / w miejscowości

16.

Chabówko

16

Przy drodze powiatowej, działka Nr 63/1/ w miejscowości/

 

17.

Chabówko

17

Droga gminna,działka Nr 30, po lewej stronie drogi

 

18.

Chabówko

18

Droga gminna, działka Nr 30, po prawej stronie drogi

 

  

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr …..................

Rady Gminy Bielice

z dnia.............................

R E G U L A M I N

korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Bielice

 

§ 1. Z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Bielice mogą korzystać wyłącznie przewoźnicy będący operatorami publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcy uprawnieni do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób, zwani dalej przewoźnikami.

§ 2. Warunkiem korzystania z przystanków jest posiadanie ważnej zgody na korzystanie z nich na terenie Gminy Bielice.

§ 3. 1.Udostępnienie przewoźnikom przystanków komunikacyjnych następuje na pisemny wniosek, do którego należy dołączyć:

1)kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozów osób,

2)proponowany rozkład jazdy, uwzględniający przystanki ze wskazaniem ich numerów i nazw, godziny odjazdów i przyjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej,

2.We wniosku o wydanie zgody na korzystanie z przystanków wnioskodawca winien podać numer identyfikacji statystycznej (REGON) i numer identyfikacji podatkowej (NIP).

§ 4. 1.Po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym przewoźnik przed rozpoczęciem korzystania z przystanków zobowiązany jest złożyć wniosek o zawarcie umowy na korzystanie z przystanków.

2.Do wniosku o zawarcie umowy z Gminą Bielice na korzystanie z przystanków należy dołączyć:

1)kserokopię zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,

2)kserokopię obowiązującego rozkładu jazdy.

3. Umowę zawiera się na czas określony.

4.Udostępnienie przewoźnikom przystanków komunikacyjnych jest nieodpłatne.

§ 5. Zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników:

1.Przewoźnik ubiegający się o wyrażenie zgody na korzystanie z przystanków musi legitymować się licencją na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób.

2.Przewoźnika, któremu udzielono zgody na korzystanie z przystanków zobowiązuje się do:

1)zatrzymywania pojazdu na przystankach komunikacyjnych w sposób zgodny z przepisami prawa o ruchu drogowym wyłącznie w celu umożliwienia pasażerom wsiadania i wysiadania,

2)powiadomienia zarządzającego przystankami o zmianie rozkładu jazdy i ilości przystanków, z których korzysta,

3)przestrzegania uzgodnionego rozkładu jazdy,

4)wywieszania aktualnych rozkładów jazdy na przystankach. Każdy rozkład jazdy zawierać powinien nazwę przewoźnika i ewentualnie jego logo

5)umieszczania tablicy z rozkładem jazdy oraz utrzymanie jej w należytym stanie bez możliwości umieszczania innych informacji niż te, które dotyczą rozkładu jazdy.

 

§ 6. Zarządzający może odmówić zgody na udostępnienie przystanków komunikacyjnych w przypadku, gdy:

1)przewoźnik nie legitymuje się licencją przewozową, o której mowa w ustawie o transporcie drogowym,

2)proponowany rozkład jazdy ograniczy przepustowość przystanków komunikacyjnych lub w znaczny sposób utrudni korzystanie z przystanków przez uprawnionych przewoźników,

3)przewoźnikowi uprzednio cofnięto zgodę na korzystanie z przystanków z powodów opisanych w §7

§ 7. Zgoda na korzystanie przystanków może zostać cofnięta w trybie natychmiastowym w przypadku stwierdzenia :

1)nieprzestrzegania przez przewoźnika rozkładu jazdy, co powoduje utrudnienia w korzystaniu z przystanków przez innych przewoźników,

2)wygaśnięcia lub cofnięcia pozwolenia do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób,

3)stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez m.in. blokowanie wjazdu na przystanek innym przewoźnikom,

4)nie powiadomienia administratora o zmianie rozkładu jazdy lub przystanków , z których przewoźnik korzysta,

5)zaprzestania prowadzenia działalności przewozowej,

6)naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 8. W przypadkach koniecznych, wynikających z zamknięcia lub zmiany organizacji ruchu w ciągu drogi (np. remont, przebudowa), korzystanie z przystanków komunikacyjnych może zostać ograniczone poprzez czasowe wyłączenie z użytkowania przystanku komunikacyjnego lub tymczasową zmianę jego lokalizacji.

Informacja o czasowym ograniczeniu korzystania z przystanku komunikacyjnego zostanie zamieszczona na tym przystanku komunikacyjnym wraz z jednoczesnym powiadomieniem o tym fakcie zainteresowanych przewoźników w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 14-06-2013 08:37:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 14-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 14-06-2013 08:37:39