Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr XXI/2012 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 20 grudnia 2012 roku

 PROTOKÓŁ Nr XXI/ 2012

z sesji Rady Gminy Bielice

z dnia 20 grudnia 2012 roku

Początek sesji - godz. 9.00 
Miejsce sesji - sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.
Na stan 15 radnych, w obradach uczestniczyło 13 radnych.
Radni nieobecni: Zbigniew Kołodziej i Tomasz Orman.
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.
Ponadto na sesji obecni byli  : Wójt Gminy Bielice – Zdzisław Lech Twardowski,  Sekretarz Gminy Bielice-Kamela Wilczyńska,  Skarbnik Gminy Bielice – Halina Butkowska, Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych im.Jana Pawła II w Bielicach - Małgorzata Woronowicz oraz  sołtysi wsi wg załączonej do protokołu listy obecności
Lista obecności  zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

Ad.1 Obrady XXI sesji Rady Gminy Bielice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Bielice - Andrzej Kołobycz, który na podstawie podpisanej listy obecności stwierdził, że na stan 15 radnych, w obradach uczestniczy 13 radnych, jest więc quorum do prowadzenia prawomocnych obrad w dniu dzisiejszym.
Następnie  Przewodniczący powitał wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.  
Ad.2 Przewodniczący zapytał czy są propozycje zmian  do  przedłożonego porządku obrad.
Z propozycją zmiany porządku obrad wystąpił Wójt-Zdzisław Lech Twardowski proponując wprowadzenie dodatkowego punktu dotyczącego  projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice jako punktu 17 i ogłoszenie półgodzinnej przerwy w obradach na zapoznanie się radnych z projektem uchwały uzasadniając swój wniosek tym,że nie rozszerza się zakresu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice ale dostosowuje się zapisy do zaleceń nadzoru Wojewody, z zachowaniem propozycji Rady odnośnie opróżniania nieczystości płynnych z szamb i oczyszczalni przydomowych. Jednym z zapisów poprzednio przyjętych i budzących pewne kontrowersje w nowym Regulaminie nie będzie określonych godzin i uszczegółowienia, że chodzi o szczekanie i wycie zwierząt. W punkcie 18 byłyby - Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,natomiast w punkcie 19 byłyby - Wolne wnioski. Jako 20 punkt zamknięcie sesji.
Wniosek Wójta został przyjęty jednogłośnie 13 głosami "za".
 Porządek XXI sesji został przyjęty jednogłośnie 13 głosami "za" i przedstawiał się następująco:
1.Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2.Zgłaszanie zmian do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich sesji.
4.Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice o przeprowadzonej kontroli w zakresie realizacji zaplanowanych inwestycji na 2012 rok.
5.Sprawozdania z działalności komisji Rady Gminy Bielice za rok 2012.
6.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice od XIX sesji Rady Gminy Bielice.
7.Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na XIX i XX sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.
8.Interpelacje i zapytania radnych.
9.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice.
10. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 r.
11.Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012.
12.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na rok 2013.
13.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bielice na lata 2013-2018.
14.Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych,które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
15.Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia części działki nr 42/7 położonej w obrębie geodezyjnym Swochowo na okres 10 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.
16.Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia działek oznaczonych numerami 200/4,216,281 i 306 położonych w obrębie geodezyjnym Linie.
Przerwa 30-minutowa
17. Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice.
18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
19.Wolne wnioski i zapytania.
20.Zamknięcie sesji.


Porządek XXI sesji stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

Ad.3 Protokół z  XIX  sesji Rady Gminy Bielice został przyjęty jednogłośnie 13 głosami "za" oraz protokół  z XX nadzwyczajnej sesji został przyjęty jednoglośnie 13 głosami "za".
Ad.4.Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice o przeprowadzonej kontroli w zakresie realizacji zaplanowanych inwestycji na 2012 rok.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej-Marcin Zięcina odczytał protokół z przeprowadzonej kontroli w zakresie realizacji zaplanowanych inwestycji na 2012 rok, który stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.
Nie zgłoszono zapytań w powyższym zakresie.
 
Ad.5.Sprawozdania z działalności komisji Rady Gminy Bielice za rok 2012.

Przewodniczący komisji Rady Gminy Bielice przedstawili sprawozdania z działalności komisji, które stanowią załączniki od Nr 5 do Nr 7.
Do przedstawionych sprawozdań nie zgłoszono zapytań.

Ad.6.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice od XIX sesji Rady Gminy Bielice.

  Wójt Zdzisław Lech Twardowski przedstawił sprawozdanie od XIX sesji które stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.
Nie wniesiono zapytań w powyższym zakresie.
Wójt podziękował niektórym radnym za pomoc finansową oraz innym sponsorom, którzy chętnie po raz kolejny wspomogli najbardziej potrzebujące rodziny z terenu naszej gminy. Radnemu Arturowi Kuświkowi za starania dzięki którym otrzymaliśmy około 150 kg konserw mięsnych z Zakładów Mięsnych AGRYF. W dniu dzisiejszym i jutro rodziny znajdujące się w bardzo trudnej sytuacji materialnej otrzymają  paczki  składające się z produktów spożywczych i zabawek dla dzieci na tegoroczne Święta Bożego Narodzenia.

Ad.7.Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na XIX i XX sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

Sprawozdanie w powyższym zakresie przedstawił Wójt Gminy Bielice, do którego nie wniesiono uwag i zapytań.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

Ad.8.Interpelacje i zapytania radnych.

Nie zgłoszono interpelacji i zapytań .

Ad.9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice.

Radny Mariusz Adam Przepiórka zgłosił wniosek o nieodczytywanie w całości projektów uchwał.
Za przyjęciem wniosku radnego Przepiórki było 12 głosów "za" i 1 głos przeciwko. Wniosek został przyjęty-stwierdził Przewodniczący.
Przewodniczący komisji Rady Gminy Bielice :
1/ Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych – Piotr Wilczyński
2/ ds. Społecznych – Mariusz Adam Przepiórka
3/ Rewizyjnej – Marcin Zięcina
poinformowali, że na posiedzeniach komisji pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice, który odczytał Wiceprzewodniczący Rady.
Przewodniczący obrad otworzył dyskusję.
Nie wniesiono zapytań i wniosków.
Przewodniczący zamknął dyskusję.
 Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie  przyjęcia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice było 13 głosów "za", 0 głosów przeciwko i 0 głosów wstrzymujących się.
Uchwała została podjęta jednogłośnie  - stwierdził Przewodniczący obrad.
Uchwała Nr XXI/98/12 stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.

Ad.10. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 r.

Przewodniczący oddał głos Skarbnikowi-Halinie Butkowskiej, która poinformowała,że po przekazaniu radnym projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok,  gmina otrzymała dotację w kwocie 36.117,18 zł. na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bielice, etap II, która powinna być wprowadzona przez Radę Gminy do tegorocznego budżetu, stąd też autopoprawki do przedłożonego na dzisiejszą sesję projektu uchwały.
Przewodniczący komisji Rady Gminy Bielice :
1/ Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych – Piotr Wilczyński
2/ ds. Społecznych – Mariusz Adam Przepiórka
3/ Rewizyjnej – Marcin Zięcina
poinformowali, że na posiedzeniach komisji pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w powyższej sprawie z  następującymi poprawkami:
1/ w paragrafie 1 kwotę 807.358,09 zł.zastępuje się  kwotą 843.475,27 zł.,2/ w paragrafie 2 kwotę 1.496.358,09 zł. zastępuje się kwotą 1.532.475,27 zł.
3/w ustępie 6 dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 10.489,80 zł. zastępuje się kwotą 46.606,98 zł.
4/w dziale 900 rozdziale 90095 Pozostała działalność kwotę 10.489,80 zastępuje się kwotą
46.606,98 zł.
5/ w dział  900 r-dział 90095  dopisuje się paragraf 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 36.117,18 zł.
6/  w paragrafie 2 kwotę 1.496.358,09 zł. zastępuje się kwotą 1.532.475,27 zł.
7/ strona 4 w ustępie 9 dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 336.330 zł. zastępuje się kwotą 372.447,18 zł.
8/w rodziale 90095 kwotę 30.330 zł. zastępuje się kwotą 66.447,18 zł.,
9/ w rozdziale 90095 dopisuje się paragraf 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 36.117,18 zł.
Przewodniczący poddał pod głosowanie poprawki, aby w:
1/  paragrafie 1 kwotę 807.358,09 zł.zastąpić kwotą 843.475,27 zł.,
Poprawka została przyjęta jednogłośnie 13 głosami "za",
2/  paragrafie 2 kwotę 1.496.358,09 zł. zastąpić  kwotą 1.532.475,27 zł.

Poprawka została przyjęta jednogłośnie 13 głosami "za",
3/ ustępie 6 dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 10.489,80 zł. zastąpić kwotą 46.606,98 zł.

Poprawka została przyjęta jednogłośnie 13 głosami "za",

4/  dziale 900 rozdziale 90095 Pozostała działalność kwotę 10.489,80 zastąpić kwotę
46.606,98 zł.

Poprawka została przyjęta jednogłośnie 13 głosami "za",

5/ dziale  900 r-dział 90095  dopisać paragraf 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 36.117,18 zł.

Poprawka została przyjęta jednogłośnie 13 głosami "za",

6/  paragrafie 2 kwotę 1.496.358,09 zł. zastąpić  kwotą 1.532.475,27 zł.

Poprawka została przyjęta jednogłośnie 13 głosami "za",

7/  ustępie 9 dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 336.330 zł. zastąpić kwotą 372.447,18 zł.

Poprawka została przyjęta jednogłośnie 13 głosami "za",
8/ rodziale 90095 kwotę 30.330 zł. zastępić kwotą 66.447,18 zł.,

Poprawka została przyjęta jednogłośnie 13 głosami "za",

9/ w rozdziale 90095 dopisać paragraf 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 36.117,18 zł.
Poprawka została przyjęta jednogłośnie 13 głosami "za".

Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały z przyjętymi poprawkami.
Przewodniczący obrad otworzył dyskusję.
Nie wniesiono zapytań i wniosków.
Przewodniczący zamknął dyskusję.
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 r. został przyjęty 13 głosami "za", przy 0 głosach przeciwko i 0 głosach wstrzymujących się.
Uchwała została podjęta jednogłośnie -stwierdził Przewodniczący obrad.
Uchwała Nr XXI/99/12 stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.

Ad.11.Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012.

Przewodniczący komisji Rady Gminy Bielice :
1/ Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych – Piotr Wilczyński
2/ ds. Społecznych – Mariusz Adam Przepiórka
3/ Rewizyjnej – Marcin Zięcina
poinformowali, że na posiedzeniach komisji pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012.
Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.
Przewodniczący obrad otworzył dyskusję.
Nie wniesiono zapytań i wniosków.
Przewodniczący zamknął dyskusję.
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012.  został przyjęty 13 głosami "za", przy 0 głosach przeciwko i 0 głosach wstrzymujących się.
Uchwała została podjęta stwierdził Przewodniczący obrad.
Uchwała Nr XXI/100/12 stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.

Ad.12.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na rok 2013.

Przewodniczący komisji Rady Gminy Bielice :
1/ Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych – Piotr Wilczyński
2/ ds. Społecznych – Mariusz Adam Przepiórka
3/ Rewizyjnej – Marcin Zięcina
poinformowali, że na posiedzeniach komisji pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na rok 2013.
Wiceprzewodniczący Rady odczytał Uchwałę Nr CLXIV/594/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Bielice na 2013 rok, która stanowi załącznik Nr 13 do protokołu oraz projekt uchwały  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na rok 2013.
Przewodniczący obrad otworzył dyskusję.
Nie wniesiono zapytań i wniosków.
Przewodniczący zamknął dyskusję.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na rok 2013został przyjęty 13 głosami "za", przy 0 głosach przeciwko i 0 głosach wstrzymujących się.
Uchwała została podjęta stwierdził Przewodniczący obrad.
Uchwała Nr XXI/101/12 stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.

Z dalszej części obrad zwolnił sie radny Artur Kuświk.
W sesji uczestniczyło od tej pory 12 radnych.

Ad.13.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bielice na lata 2013-2018.
Przewodniczący komisji Rady Gminy Bielice :
1/ Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych – Piotr Wilczyński
2/ ds. Społecznych – Mariusz Adam Przepiórka
3/ Rewizyjnej – Marcin Zięcina
poinformowali, że na posiedzeniach komisji pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bielice na lata 2013-2018.
Wiceprzewodniczący Rady odczytał Uchwałę Nr CLXIV/595/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 grudnia 2012 r.w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bielice na lata 2013-2018, która stanowi załącznik Nr 15 do protokołu oraz  projekt uchwały  w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bielice na lata 2013-2018.
Przewodniczący obrad otworzył dyskusję.
Nie wniesiono zapytań i wniosków.
Przewodniczący zamknął dyskusję.
Projekt uchwały  w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bielice na lata 2013-2018 został przyjęty 12 głosami "za", przy 0 głosach przeciwko i 0 głosach wstrzymujących się.
Uchwała została podjęta stwierdził Przewodniczący obrad.
Uchwała Nr XXI/102/12 stanowi załącznik Nr 16 do protokołu.

Ad.14.Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych,które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Przewodniczący komisji Rady Gminy Bielice :
1/ Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych – Piotr Wilczyński
2/ ds. Społecznych – Mariusz Adam Przepiórka
3/ Rewizyjnej – Marcin Zięcina
poinformowali, że na posiedzeniach komisji pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych,które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych,które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Przewodniczący obrad otworzył dyskusję.
Nie wniesiono zapytań i wniosków.
Przewodniczący zamknął dyskusję.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych,które nie wygasają z upływem roku budżetowego został przyjęty 12 głosami "za", przy 0 głosach przeciwko i 0 głosach wstrzymujących się.
Uchwała została podjęta stwierdził Przewodniczący obrad.
Uchwała Nr XXI/103/12 stanowi załącznik Nr 17 do protokołu.
Ad.15.Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia części działki nr 42/7 położonej w obrębie geodezyjnym Swochowo na okres 10 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.

Przewodniczący komisji Rady Gminy Bielice :
1/ Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych – Piotr Wilczyński
2/ ds. Społecznych – Mariusz Adam Przepiórka
3/ Rewizyjnej – Marcin Zięcina
poinformowali, że na posiedzeniach komisji pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia części działki nr 42/7 położonej w obrębie geodezyjnym Swochowo na okres 10 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.
Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia części działki nr 42/7 położonej w obrębie geodezyjnym Swochowo na okres 10 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.
Przewodniczący obrad otworzył dyskusję.
Nie wniesiono zapytań i wniosków.
Przewodniczący zamknął dyskusję.
Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia części działki nr 42/7 położonej w obrębie geodezyjnym Swochowo na okres 10 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy został przyjęty 12 głosami "za", przy 0 głosach przeciwko i 0 głosach wstrzymujących się.
Uchwała Nr XXI/104/12 stanowi załącznik Nr 18 do protokołu.

Ad.16.Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia działek oznaczonych numerami 200/4,216,281 i 306 położonych w obrębie geodezyjnym Linie.

Przewodniczący komisji Rady Gminy Bielice :
1/ Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych – Piotr Wilczyński
2/ ds. Społecznych – Mariusz Adam Przepiórka
3/ Rewizyjnej – Marcin Zięcina
poinformowali, że na posiedzeniach komisji pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia działek oznaczonych numerami 200/4,216,281 i 306 położonych w obrębie geodezyjnym Linie.
Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie  nieodpłatnego przejęcia działek oznaczonych numerami 200/4,216,281 i 306 położonych w obrębie geodezyjnym Linie.
Przewodniczący obrad otworzył dyskusję.
Nie wniesiono zapytań i wniosków.
Przewodniczący zamknął dyskusję.
Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia działek oznaczonych numerami 200/4,216,281 i 306 położonych w obrębie geodezyjnym Linie został przyjęty 12 głosami "za", przy 0 głosach przeciwko i 0 głosach wstrzymujących się.
Uchwała Nr XXI/105/12 stanowi załącznik Nr 19 do protokołu.

Przewodniczący Rady ogłosił  30-minutową przerwę w obradach.

W trakcie trwającej przerwy pracownik merytoryczny-Agnieszka Gancarz omówiła nowy projekt uchwały, w którym w wersji roboczej zaznaczono jaśniejszym kolorem  zapisy, które zdaniem organu nadzoru są zbyt uszczegółowione lub wynikają z innych ustaw  i nie powinny znajdować się w przedmiotowej uchwale stanowiącej akt prawa miejscowego, z uwzględnieniem niektórych zapisów poprzednio uchwalonych dot. opróżniania nieczystości płynnych z szamb i oczyszczalni przydomowych. Jednym z zapisów poprzednio przyjętych i budzących pewne kontrowersje w nowym Regulaminie nie będzie określonych godzin i uszczegółowienia, że chodzi o szczekanie i wycie, co zostało już uzgodnione.  Wersja robocza projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice stanowi załącznik Nr 20 do protokołu.

Z dalszej cześci sesji zwolnił się radny Sławomir Jędrzejczyk, który zwolnił się u Przewodniczącego Rady.
Od tej pory w obradach uczestniczyło 11 radnych.
Po przerwie obrady wznowił Przewodniczący Rady przystępując do rozpatrzenia projektu
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice .
Ad.17. Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice.

Przewodniczący obrad otworzył dyskuję po odczytaniu projektu uchwały w powyższej sprawie.
Radny- Marcin Zięcina zgłosił poprawkę dot. wprowadzenia zmiany do przedłożonego w trakcie przerwy projektu uchwały poprzez dopisanie paragrafu 24 w rozdziale 6  treści:"Wywóz komunalnych odpadów płynnych z nieruchomości będzie dokonywany do punktu zlewnego przystosowanej do tego oczyszczalni ścieków,pojazdami do tego przystosowanymi.Termin wykonania winien wykluczać możliwość przepełnienia szamba."
Przewodniczący poddał zgłoszoną poprawkę pod głosowanie.
Poprawka radnego Marcina Zięciny została przyjęta jednogłośnie 11 głosami "za".
Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice został przyjęty 10 głosami "za" i przy 1 głosie wstrzymującym się.
Uchwała Nr XXI/106/12 stanowi załącznik Nr 21 do protokołu.


Ad.18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Nie było interpelacji i zapytań radnych.
Ad.19. Wolne wnioski i zapytania.

Radny Marcin Łapeciński : było otwarcie Poradni K w Bielicach, czy w związku z tym jest podpisane porozumienie w tej sprawie.
Wójt: jest podpisane porozumienie ze Szpitalem Powiatowym w Gryfinie.
W dniu 7 grudnia nastąpiło uroczyste otwarcie nowej Poradni K z siedzibą w NZOZ w Bielicach. Poradnia będzie obsługiwana przez Szpital Powiatowy w Gryfinie. Z jej świadczeń będą mogły korzystać mieszkanki gmin Bielice i Stare Czarnowo.
Sołtys wsi Stare Chrapowo-Ignacy Maćkowiak: na dzisiejszej sesji dokonano zmian w budżecie gminy zmiejszając wydatki na stypendia dla uczniów, zasiłki stałe i socjalne czym  jest to spowodowane?
Poza tym Sołtys Ignacy Maćkowiak: to bardzo dobrze,że są paczki dla najbiedniejszych rodzin, ale dlaczego jako gmina nie korzystamy z darów Agencji Rynku Rolnego skoro po naszej stronie byłby tylko transport.
Radny Marcin  Łapeciński w imieniu Zarządu Gminnego PSL złożył życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.
Skarbnik: zmniejszenie wydatków na stypendia Wójta Gminy wynika z faktu mniejszej liczby uczniów mających bardzo dobre wyniki w nauce od zakładanej.Jest to uchwała czyszcząca dotycząca faktycznie poniesionych wydatków na ten cel dla uprawnionych osób.
Wójt: jeżeli chodzi o dary z Agencji, to z tego co wiem jest to po prostu fikcja,ale udzielę odpowiedzi panu Sołtysowi na piśmie. Jeden egzemplarz przekażę do wiadomości Przewodniczącemu Rady.
Radny Marcin Łapeciński:  czy były prowadzone rozmowy z Dyrektorem Szpitala Powiatowego w Pyrzycach na temat utworzenia Poradni K w Bielicach?
Wójt: nie było zainteresowania ze strony Szpitala Powiatowego w Pyrzycach, Dyrektor Szpitala Powiatowego w Gryfinie wyciągnął do mnie rękę, więc skorzystaliśmy z ich propozycji i za przysłowiową złotówkę wynajęliśmy pomieszczenia w ośrodku zdrowia na Poradnię K. Dla mnie najważniejsze jest dobro ludzi, a to kto będzie świadczył usługi zdrowotne nie jest tu najważniejsze.Zależy mi bardzo, aby byli jeszcze inni specjaliści.Jest to dla mnie, a w szczególności dla mieszkańców naszej gminy bardzo ważna sprawa.Czy i kiedy uda nam się sfinanlizować ten temat czas pokaże.
Skarbnik:  W Poradni przyjmować będzie ordynator Oddziału Ginekologicznego w Gryfinie pani Skowrońska-Tuńska bardzo dobra specjalistka, która przedtem przyjmowała w naszym ośrodku.Także dzięki jej staraniom mamy Poradnię K.
Radny Stanisław Ryszard Wądołowski: chodzą słuchy, że od nowego roku nie będzie przyjmował stomatolog, więc należy podjąć działania, aby usługi stomatologiczne w ośrodku zdowia w Bielicach były w dalszym ciągu świadczone.
Przewodniczący Rady złożył najserdeczniejsze życzenia obecnym na sesji radnym i zaproszonym gościom, ich rodzinom i przyjaciołom z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 2013 Roku.
Wójt podziękował za ciężką pracę w mijającym roku życząc ciepłych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia bez trosk,a także zdrowia i spełnienia marzeń oraz lepszego Nowego Roku.
 
Ad.20   W związku z wyczerpaniem porządku, obrady XXI  sesji Rady Gminy Bielice o godz.10.50 zamknął Przewodniczący Rady – Andrzej Kołobycz dziękując za udział w dzisiejszej sesji.

Przewodniczący Rady

Andrzej Kołobycz

 

 


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 28-02-2013 12:33:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 28-02-2013
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 28-02-2013 12:33:44