Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r.

                                                                                                                                                       

                                                       Uchwała Nr XXII / / 13                            

                                         Rady Gminy Bielice                         PROJEKT

                                                       z dnia  … lutego 2013 r.                                  

 

w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 r.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172,poz. 1441 , Nr 175 poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr138 poz.974, Nr 173, poz.1218  z 2008 r. Nr 180,poz.1111, Nr 223, poz.1458,  z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149 poz.887 i Nr 217 poz.1281, z 2012 r., poz.567, z 2013 r., poz.153) Rada Gminy Bielice uchwala co następuje:

 

 § 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę                                                                 180.600 zł

                     

1.  Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                    155.200 zł

rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku

od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych

i innych jednostek organizacyjnych                                                                                      155.200 zł § 0310 Podatek od nieruchomości                                                                                         155.200 zł

                                                                                                                                                                                   

2.Dział 801 Oświata i wychowanie                                                                                          5.400 zł

 rozdział 80101 Szkoły podstawowe                                                                                         5.400 zł                                                                                                                          

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                        5.400 zł

                                                                                                                           

3. Dział 926 Kultura fizyczna                                                                                                  20.000 zł

rozdział  92695 Pozostała działalność                                                                                     20.000 zł

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                      20.000 zł

 

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę                                                                   190.600 zł

                                                                  

1.Dział 801 Oświata i wychowanie                                                                                          5.400 zł

 rozdział 80101 Szkoły podstawowe                                                                                         5.400 zł

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                           5.400 zł

 

2. Dział  852 Pomoc społeczna                                                                                              155.200 zł

rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                     155.200 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne ( z.zl.ZUW )                                                                         155.200 zł

                                                                                                                                  

3. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                       10.000 zł

 

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                      10.000 zł

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych

do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                 10.000 zł

                                                              

 4. Dział 926 Kultura fizyczna                                                                                                 20.000 zł

rozdział  92695 Pozostała działalność                                                                                     20.000 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                20.000 zł                                                                                    

 

§ 3. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę                                                                    10.000 zł

                                                                                           

 

1. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   10.000 zł

 

rozdział 90095 Pozostała działalność                                                                                      10.000 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                10.000 zł

 

                                                     

 

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

 

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 13-02-2013 14:41:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 13-02-2013
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 13-02-2013 14:41:27