Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr XIX/2012 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2012 roku

 

PROTOKÓŁ Nr XIX / 2012

z sesji Rady Gminy Bielice

z dnia 26 listopada 2012 roku

Początek sesji - godz. 9.00

Miejsce sesji - sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.

Na stan 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 15 radnych.

Spóźnili się radni:Marcin Łapeciński i Mariusz Adam Przepiórka.

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Ponadto na sesji obecni byli : Wójt Gminy Bielice – Zdzisław Lech Twardowski, Sekretarz Gminy Bielice-Kamela Wilczyńska, Skarbnik Gminy Bielice – Halina Butkowska, Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych im.Jana Pawła II w Bielicach - Małgorzata Woronowicz,Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach-Anna Maria Kopacka oraz sołtysi wsi wg załączonej do protokołu listy obecności

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

 

Na sesji był obecny mieszkaniec wsi Babin – Edward Mocarski.

 

Ad.1 Obrady XIX sesji Rady Gminy Bielice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Bielice - Andrzej Kołobycz, który na podstawie podpisanej listy obecności stwierdził, że na stan 15 radnych w obradach uczestniczy 13 radnych, jest więc quorum do prowadzenia prawomocnych obrad w dniu dzisiejszym.

Następnie Przewodniczący powitał wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.

Ad.2 Przewodniczący zapytał czy są propozycje zmian do przedłożonego porządku obrad.

Nie zgłoszono wniosków o zmianę porządku sesji, który został przyjęty jednogłośnie 13 głosami "za".

Porządek sesji przedstawiał się następująco:

1.Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2.Zgłaszanie zmian do porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich sesji.

4.Informacje o oświadczeniach majątkowych złożonych w 2012 roku.

5.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012.

6.Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice o wynikach kontroli w sprawie postępowania przetargowego na realizowane zadania inwestycyjne w 2012 roku.

7.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice od 26 września 2012 roku.

8.Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na XVII sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

9.Interpelacje i zapytania radnych.

10.Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2013 rok.

11.Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości w 2013 roku.

12.Projekt uchwały w sprawie określenia stawek rocznych podatku od środków transportowych na 2013 rok.

13.Projekt uchwały w sprawie wzorów formularzy i informacji na podatki od nieruchomości, rolny i leśny.

14.Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Bielice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

15.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013.

16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

17.Wolne wnioski i zapytania.

18.Zamknięcie sesji.

 

Porządek sesji stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

 

Ad.3 Protokół z XVII sesji został przyjęty jednogłośnie 14 głosami "za" i z XVIII nadzwyczajnej sesji został również przyjęty jednoglośnie 14 głosami "za".

Ad.4. Informacje o oświadczeniach majątkowych złożonych w 2012 roku.

 

Zastępca Przewodniczącego Rady – Krzysztof Mordal odczytał informacje o dokonanych analizach oświadczeń majątkowych opracowanych przez:

I. Wojewodę Zachodniopomorskiego w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych przez:

1/ Wójta Gminy Bielice-Zdzisława Lecha Twardowskiego

2/ Przewodniczącego Rady Gminy Bielice-Andrzeja Kołobycza.

Informacja stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

  1. Naczelnika Urzędu Skarbowowego w Stargardzie Szczecińskim w sprawie oświadczenia majątkowego złożonego przez Wójta Gminy Bielice.

    Informacja stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

  2. Przewodniczącego Rady Gminy Bielice w sprawie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych.

    Informacja stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

  3. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pyrzycach w sprawie oświadczeń majatkowych złożonych przez radnych i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Bielice.

    Informacja stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

Wójt Gminy Bielice – Zdzisław Lech Twardowski przedstawił informację o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Bielice, która stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

Ponadto Wójt przedstawił informację o dokonanej analizie przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie w sprawie oświadczenia majatkowego złożonego przez Dyrektorkę Zespołu Szkół Publicznych im.Jana Pawła II w Bielicach.

Informacja stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

Nie zgłoszono zapytań w powyższym zakresie.

 

Ad 5.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012.

Wójt: zgodnie z obowiazującymi przepisami prawa, organ prowadzący ma obowiązek przedstawić informację Radzie Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny.Nie ma określonej formy, w jakiej ma być taka informacja przedstawiona, my zdecydowaliśmy się na przekazanie informacji w formie pisemnej, dołączając materiał do materiałów sesyjnych.Jeżeli są pytania do przedlożonej informacji proszę o zadawanie pytań w tym zakresie.

Radny Piotr Wilczyński: jakich języków obcych uczą się dzieci uczęszczające do Zespołu Szkół Publicznych im.Jana Pawła II w Bielicach?

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych im.Jana Pawła II – Małgorzata Woronowicz: w tutejszym zespole szkół, dzieci uczą się dwóch języków obcych tj. języka angielskiego i języka niemieckiego. W Szkole Podstawowej obowiązkowy jest jeden język, natomiast w Gimnazjum j.angielski i j.niemiecki.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012 stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.

 

Ad.6.Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice o wynikach kontroli w sprawie postępowania przetargowego na realizowane zadania inwestycyjne w 2012 roku.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej-Marcin Zięcina odczytał protokół z przeprowadzonej kontroli w powyższym zakresie, który stanowi załacznik Nr 11 do protokołu. Nie wniesiono zapytań ani też wniosków do przedstawionego protokołu z kontroli.

 

 

Ad.7.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice od 26 września 2012 roku.

 

Wójt Zdzisław Lech Twardowski przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności od 26 września 2012 r., które stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.

Wójt podkreślił duże osiągnięcia sportowe naszej szkoły, która uplasowała się na I miejscu w powiecie pyrzyckim w rankingu szkół podstawowych, i na 4 miejscu w kategorii szkół gimnazjalnych.Na 337 szkół w naszym województwie zajmujemy 49 miejsce.Wójt złożył na ręce pani Dyrektor gratulacje zapowiadając, iż na sesji grudniowej uczennica, która osiągnęła miejsce na podium w zawodach na szczeblu krajowym będzie uhonorowana za godne reprezentowanie naszej gminy i szkoły.

W dniu 13 listopada br. w Komendzie Powiatowej Policji w Pyrzycach odbyło się spotkanie na temat zawarcia między innymi w imieniu naszej gminy przez gminę Pyrzyce porozumienia z Miastem Szczecin w sprawie partycypacji w kosztach realizacji programu interwecyjno-motywacyjnego dla osób z terenu Gminy Bielice zatrzymanych do wytrzeźwienia w Izbie Wytrzeźwień w Szczecinie w roku 2013. Planujemy przekazanie środków ok.316 zł. na rok z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok – mówił Wójt.

Wójt nawiązując do apelu Starosty Pyrzyckiego zwrócił się z prośbą do radnych i Sołtysów o wsparcie finansowe mieszkanki Pyrzyc, której rodzina ucierpiała w wyniku pożaru domu w dniu 16 listopada 2012 roku.

Nie wniesiono zapytań ani też wniosków w powyższym zakresie.

 

Ad. 8 Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na XVII sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

 

Wójt przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał powierzonych na XVII sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice,które stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.

Nie wniesiono zapytań w powyższym zakresie.

 

Ad.9.Interpelacje i zapytania radnych.

 

Radny Marcin Łapeciński pytał Wójta o:

1/znak STOP, którego obecnie nie ma przy wyjeździe od strony Chabowa na dawną drogę Nr 3, czy posiada wiedzę co się z tym znakiem stało,

2/ protest mieszkańców wsi Bielice w sprawie budowy biogazowni.

 

Ad.10.Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2013 rok.

 

Przewodniczący posiedzenia wspólnego komisji Rady Gminy Bielice -Piotr Wilczyński na zapytanie Przewodniczącego obrad o opinię w sprawie projektu uchwały dot. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2013 rok powiedział, że opinia była pozytywna.

Po odczytaniu przez Wiceprzewodniczącego Rady -Krzysztofa Mordala projektu uchwały, Przewodniczący otworzył dyskuję. W związku z brakiem pytań przystąpiono do głosowania .Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2013 rok było było 13 głosów "za" i 1 głos przeciwko.

Uchwała została podjęta -stwierdził Przewodniczący obrad.

Uchwała Nr XIX/91/12 stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.

 

Ad.11.Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości w 2013 roku.

 

Przewodniczący posiedzenia wspólnego komisji Rady Gminy Bielice-Piotr Wilczyński na zapytanie Przewodniczącego obrad o opinię dot.projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości w 2013 roku stwierdził, że opinia komisji była pozytywna z poprawką, aby w paragrafie 1punkt 2 lit.b stawkę 21,70 zł. zmniejszyć do stawki 20 zł. od 1 m² powierzchni użytkowej związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie poprawkę zgłoszoną przez Przewodniczacego posiedzenia wspólnego, aby w paragrafie 1punkt 2 lit.b stawkę 21,70 zł. zmniejszyć do wysokości 20 zł. od 1 m² powierzchni użytkowej związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Za poprawką był 1 głos "za" , 1 głos wstrzymujący się i 12 głosów przeciwko.

Poprawka została odrzucona stwierdził Przewodniczący obrad.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości w 2013 roku.

Przewodniczący otworzył dyskusję. Radny Marcin Łapeciński pytał dlaczego poprawka, która została przyjęta na posiedzeniu wspólnym komisji na dzisiejszej sesji zostaje odrzucona.

Przewodniczący Rady:głosowanie zostało przeprowadzone,radny ma prawo zmienić zdanie do czasu sesji i tak się w tym przypadku stało.Sprawa jest bezprzedmiotowa.

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości w 2013 roku został przyjęty 12 głosami "za" i przy 2 głosach wstrzymujących się.

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości w 2013 roku było było 12 głosów "za" i 2 głosy wstrzymujące się.

Uchwała została podjęta -stwierdził Przewodniczący obrad.

Uchwała Nr XIX/92/12 stanowi załącznik Nr 15 do protokołu.

 

 

 

Ad.12.Projekt uchwały w sprawie określenia stawek rocznych podatku od środków transportowych na 2013 rok.

 

Przewodniczący posiedzenia wspólnego komisji Rady Gminy Bielice-Piotr Wilczyński poinformował, że projekt uchwały w powyzszej sprawie został na posiedzeniu wspólnym komisji pozytywnie zaopiniowany.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie określenia stawek rocznych podatku od środków transportowych na 2013 rok.

Nie zgłoszono zapytań i nie zabierano głosu po otworzeniu dyskusji.

Projekt uchwały w sprawie określenia stawek rocznych podatku od środków transportowych na 2013 rok został przyjęty jednogłośnie 14 głosami "za".

Uchwała została podjęta stwierdził Przewodniczący obrad.

Uchwała Nr XIX/93/12 stanowi załącznik Nr 16 do protokołu.

 

Ad.13.Projekt uchwały w sprawie wzorów formularzy i informacji na podatki od nieruchomości, rolny i leśny.

 

Przewodniczący posiedzenia wspólnego komisji Rady Gminy Bielice-Piotr Wilczyński poinformował, że projekt uchwały w powyzszej sprawie został na posiedzeniu wspólnym komisji pozytywnie zaopiniowany.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie wzorów formularzy i informacji na podatki od nieruchomości, rolny i leśny.

Nie zgłoszono zapytań i nie zabierano głosu po otworzeniu dyskusji.

Projekt uchwały w sprawie wzorów formularzy i informacji na podatki od nieruchomości, rolny i leśny został przyjęty jednogłośnie 14 głosami "za".

Uchwała Nr XIX/94/12 stanowi załącznik Nr 17 do protokołu.

 

Ad.14.Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Bielice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 

Przewodniczący posiedzenia wspólnego komisji Rady Gminy Bielice-Piotr Wilczyński poinformował, że projekt uchwały w powyższej sprawie został na posiedzeniu wspólnym komisji pozytywnie zaopiniowany.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Bielice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Przewodniczący otworzył i w związku z brakiem zapytań i wniosków w powyższym zakresie dyskusja została zamknięta.

Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Bielice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych został przyjęty jednogłośnie 14 głosami "za".

 

Uchwała została podjęta stwierdził Przewodniczący obrad.

Uchwała Nr XIX/95/12 stanowi załącznik Nr 18 do protokołu.

 

 

Ad.15.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013.

 

 

Przewodniczący posiedzenia wspólnego komisji Rady Gminy Bielice-Piotr Wilczyński poinformował, że projekt uchwały w powyższej sprawie został na posiedzeniu wspólnym komisji pozytywnie zaopiniowany.

Przybył radny Mariusz Adam Przepiórka.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013.

Przewodniczący otworzył i w związku z brakiem zapytań i wniosków w powyższym zakresie dyskusja została zamknięta.

 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013 został przyjęty jednogłośnie 15 głosami "za".

Uchwała została podjęta stwierdził Przewodniczący obrad.

Uchwała Nr XIX/96/12 stanowi załącznik Nr 19 do protokołu.

 

Ad.16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 

Wójt odpowiadając na zapytania radnego Marcina Łapecińskiego:

1/ w sprawie znaku STOP przy wyjeździe od strony Chabowa na dawną drogę Nr 3 powiedział, że podejmie działania, na dzień dzisjeszy nie odpowiem jak długo będzie trwało załatwienie tej kwestii.Być może przyczyną zniknięcia znaku była kradzież, ale nic nie mogę konkretnego dzisiaj powiedzieć,

2/ jeżeli chodzi o budowę biogazowni w Bielicach, to 23 października 2012 roku wplynął do Urzędu Gminy Bielice protest grupy mieszkańców wsi Bielice przeciwko wydaniu zgody na budowę biogazowni.W świetle obowiązujących przepisów prawa, mieszkańcy mają prawo protestować, a ja muszę jako Wójt przestrzegać prawa. Nie mogłem postąpić wbrew prawu.Zobowiązany byłem do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie biogazowni o mocy 0,5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce Nr 302 w Bielicach.

W czwartek wydałem decyzję od której służy odwołanie.

 

Ad.17.Wolne wnioski i zapytania.

 

Radny Sławomir Jędrzejczyk: mieszkańcy tzw.majątku w Parsowie skarżą się,że na odcinku ok.200 m w kierunku Parsówka, nie można przejechać, jest problem z przejściem tego odcinka drogi, prosząc Wójta o interwencję, aby doprowadzić drogę do przejezdności.

Wójt: napewno drogi nie wybudujemy, pomyślę jak zaradzić temu problemowi.

Sołtys wsi Stare Chrapowo-Ignacy Maćkowiak: na dzisiejszej sesji podejmowana była uchwała w sprawie nowych formularzy i informacji podatkowych w punkcie 13 porządku obrad, które będą obowiązywały od przyszłego roku więc może dobrze byłoby jakieś szkolenia przeprowadzić wśród mieszkańców.

Skarbnik: nowe wzory formularzy i informacji będą dotyczyły tylko nowych spraw.Dotychczasowe formularze i informacje podatkowe nie będą wymieniane, chyba,że będą jakieś zmiany.Nowe formularze i informacje będą łatwiejsze od dotychczasowych, a poza tym jest pracownik, który napewno pomoże w ich wypełnianiu, jeśli tylko zajdzie taka potrzeba.

Edward Mocarski-mieszkaniec wsi Babin złożył Wójtowi Gminy Bielice podziękowania w imieniu OSP Babin za wyremontowanie drugiego auta strażackiego dla jednostki Babin, informując, że wjazd do remizy jest już przygotowany.

 

 

Ad.18 W związku z wyczerpaniem porządku, obrady XIX sesji Rady Gminy Bielice o godz.10.00 zamknął Przewodniczący Rady – Andrzej Kołobycz dziękując za udział w dzisiejszej sesji.

 

Przewodniczący Rady

Andrzej Kołobycz
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 03-01-2013 10:03:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 03-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 03-01-2013 10:04:48