Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXI/100/12 Rady Gminy Bielice z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012.

                                                                           

                                                                                             

   U C H W A Ł A Nr  XXI/100/12

   R a d y  G m i n y  B i e l i c e

z dnia 20 grudnia 2012 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ((tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art.41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z póź. zm.) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

 

§ 1. W rozdziale, Postanowienia końcowe pkt.6 załącznika do Uchwały Nr XI/60/11 Rady Gminy Bielice
z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012, wprowadza się następujące zmiany do preliminarza wydatków w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych […] kwotę „40.000 zł” zastępuje się kwotą „40.218,29 zł”.

   1.w tabeli:

1/ Lp.2.Wykresla się pkt. 2. Przestrzeganie ładu  i porządku publicznego na terenie gminy Bielice (zakupśrodków logistycznych ) w kwocie „1.100 zł”.
2/ Lp.3. Prowadzenie świetlic opiekuńczo - wychowawczych [..] kwotę „23.118 zł” zastępuje się kwotą
              „28.186 zł”.
3/ Lp.4. Profilaktyka w stosunku do osób uzależnionych i współuzależnionych […] kwotę  „5.100 zł
             zastępuje się  kwotą  „2.514 zł".
4/ Lp.5. Podróże służbowe krajowe, kwotę „200 zł” zastępuje się kwotą „45,97 zł”.
5/ Lp.6. Posiedzenia Komisji, kwotę „2.025 zł” zastępuje kwotą „988 zł”.
6/ Lp.7. Pokrywanie kosztów pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, kwotę „3.530zł”    
              zastępuje kwotą „3.584,32 zł”.

§ 2. W rozdziale, Postanowienia końcowe pkt.7 załącznika do Uchwały Nr XI/60/11 Rady Gminy Bielice
z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012, wprowadza się następujące zmiany do preliminarza realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bielice.                                                                                          
  1.w tabeli:

1/Lp.1. Przedstawienia i spektakle dla uczniów z Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach,
            kwotę „800 zł” zastępuje się kwotą „1.934 zł”.
2/Lp.2. Profilaktyka zapobiegania narkomanii: pogadanki w szkole, konkursy, itp. w ramach działań
            „ Postaw na Rodzinę”, kwotę  „1.200 zł”zastępuje się kwotą „66 zł”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

Andrzej Kołobycz

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 28-12-2012 14:08:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 28-12-2012
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 31-12-2012 08:55:18