Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr XVII/2012 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 26 września 2012 roku

 

PROTOKÓŁ Nr XVII/2012

z sesji Rady Gminy Bielice

z dnia 26 września 2012 roku

Początek sesji - godz. 1000.

Miejsce sesji - sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.

Na stan 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 15radnych.

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Ponadto na sesji obecni byli : Wójt Gminy Bielice – Zdzisław Lech Twardowski, Sekretarz Gminy Bielice-Kamela Wilczyńska, Skarbnik Gminy Bielice – Halina Butkowska, Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych im.Jana Pawła II w Bielicach-Małgorzata Woronowicz, przedstawiciele firmy DOMREL – Łukasz Żarnowski i Kamil Ziebrowski/do punktu 5 porządku sesji/ oraz sołtysi wsi : Swochowo-Małgorzata Głowacka,Parsów- Gabriela Wasik, Liinie-Irena Szczęsna, Nowe Linie- Jolanta Wądołowska, Stare Chrapowo-Ignacy Maćkowiak.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

 

Ad.1 Obrady XVII sesji Rady Gminy Bielice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Bielice - Andrzej Kołobycz, który na podstawie podpisanej listy obecności stwierdził, że na stan 15 radnych w obradach uczestniczy 15 radnych, jest więc quorum do prowadzenia prawomocnych obrad w dniu dzisiejszym.

Następnie Przewodniczący powitał wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.

Ad.2 Przewodniczący poprosił o zgłaszanie wniosków do przedłożonego porządku obrad.

Nie zgłoszono wniosków o zmianę w porządku obrad.

Porządek sesji został przyjęty jednogłośnie 15 głosami "za" i przedstawiał się następująco:

1.Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2.Zgłaszanie zmian do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich sesji.

 1. Informacja na temat stopnia zaawansowania prac związanych z planem budowy siłowni wiatrowej w obrębie geodezyjnym Nowe Chrapowo.

 2. Informacja z wykonania budżetu gminy Bielice za I półrocze 2012 roku.

 1. Informacja na temat realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2012.

 2. Informacja dotycząca działalności prowadzonej w świetlicach na terenie gminy Bielice.

8.Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice o wynikach kontroli w sprawach:

1/ sprzedaży nieruchomości za rok 2011,

2/ realizowania uchwały w sprawie przyznawania stypendium Wójta Gminy Bielice za rok szkolny 2011/2012

9.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice od 27 czerwca 2012 roku.

10.Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na XV sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

11.Interpelacje i zapytania radnych.

12. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 r.

13. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Gmin Dolnej Odry.

14. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Bielice w obrębie ewedencyjnym Linie.

15. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice dla części obrębów Linie i Stare Chrapowo.

16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

17.Wolne wnioski i zapytania.

18. Zamknięcie sesji.

 

 

Porządek sesji stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

 

Ad.3 Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich sesji.

Protokół z XV sesji został przyjęty jednogłośnie 15 głosami "za" oraz protokół z XVI nadzwyczajnej sesji został przyjęty jednogłośnie 15 głosami "za".

Ad.4. Informacja na temat stopnia zaawansowania prac związanych z planem budowy siłowni wiatrowej w obrębie geodezyjnym Nowe Chrapowo.

 

Łukasz Żarnowski: by postawić farmę wiatrową inwestor musi przebrnąć przez wszystkie czasochłonne i kosztowne procedury przewidziane w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w prawie budowlanym oraz w nowej ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.Aby powstały turbiny przewidziane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, trzeba zdobywać decyzje o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę czy czekać na decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach i przygotowywać raporty oddziaływania inwestycji na środowisko.

Mam potwierdzenie, że 2 elektrownie wiatrowe w obrębie Nowego Chrapowa będą budowane na wiosnę przyszłego roku.Czekamy na decyzję środowiskową, która ma być na początku listopada br. Koszt inwestycji opiewa na kwotę 40 mln.zł. Pod koniec lipca ubiegłego roku złożylismy wniosek o dofinansowanie ze środków UE.Czekamy na odpowiedź z Urzędu Marszałkowskiego.

Wójt: z uwagi na przeciągające się terminy realizacji inwestycji wiatrowych,spowodowane brakiem pieniędzy przez inwestora rozważamy obopulne porozumienie, aby inwestor wyraził zgodę na rozwiązanie umowy bez sankcji finansowych, bo zależy nam na jaknajszybszym sfinalizowaniu tego zagadnienia, nie będziemy ukrywać,że chodzi nam o wpływy do budżetu z tytułu podatku od nieruchomości.

Łukasz Żarnowski:żadna firma nie ma możliwości załatwienia spraw w jeden rok, to jest po prostu niemożliwe.Nie można bazować na uzyskanych dukumentach przez firmę pierwotną.Trzeba zaczynać wszystko od początku wszystkie sprawy proceduralne.Minimalny okres, aby otrzymać pozwolenie na budowę to trzy lata, a później jeszcze warunki przyłączeniowe.W przypadku zrealizowanej już inwestycji w Strzelcach Krajeńskich minęły jeszcze dwa lata od czasu otrzymania pozwolenia na budowę.Trzeba być cierpliwym, żeby wszystko doszło do skutku.Gdyby inwestor nie miał pieniędzy to nie powstałaby spółka celowa na budowę tych dwóch elektrowni wiatrowych.Żadnej firmie w Polsce nie udało się w rok zrealizować taką inwestycję, bo prawnie nie ma takiej możliwości. Napewno w przyszlym roku powstaną dwa wiatraki. Spółka Gryf wybuduje sieć przesyłową.

Radny Piotr Wilczyński: jak długo będzie budowana sieć przesyłowa?

Łukasz Żarnowski: pół roku.

Radny Piotr Wilczyński: czy są zgody właścicieli działek przez które będzie przechodziła sieć przesyłowa?

Łukasz Żarnowski: radzimy sobie ze służebnością przesyłu. Sieć przesyłowa nie będzie budowana na działkach prywatnych.

W związku z brakiem pytań, Przewodniczący obrad zamknął ten punkt dziękując przedstawicielom firmy DOMREL za wyczerpujące informacje.

Foldery dotyczące elektrowni wiatrowych, które były rozdane uczestnikom sesji, stanowią załącznik Nr 4 do protokołu.

 

Ad. 5 Informacja z wykonania budżetu gminy Bielice za I półrocze 2012 roku.

 

Wójt przekazał informację z wykonania budżetu gminy Bielice za I półrocze 2012 roku , która stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w powyższej sprawie jest pozytywna, której kserokopia stanowi załącznik do przedstawionej informacji.

Nie wniesiono zapytań i uwag w powyższym zakresie.

 

Ad.6. Informacja na temat realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2012.

 

Wójt przedstawił informacje dotyczącą realizacji zadań inwestycyjnychw 2012 roku, która stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

 

Radny - Ryszard Stanisław Wądołowski: czy w okresie najbliższych ferii zimowych młodzież może liczyć na udostępnienie świetlicy wiejskiej w Bielicach ?

Wójt; jeżeli będzie chociażby 10 osób, to napewno wyrażę zgodę na udostępnienie świetlicy, bo po to m.in. są one modernizowane, musimy brać pod uwagę także koszty ponoszone na ogrzewanie, więc dobrze by było, aby chętnych korzystających ze świetlicy było jaknajwięcej.

Nie wniesiono uwag i wniosków do przedstawionej informacji realizacji zadań inwestycyjnych.

 

Ad.7. Informacja dotycząca działalności prowadzonej w świetlicach na terenie gminy Bielice.

 

Podinspektor – Ryszard Mocarski przedstawił informację dotyczącą wynajmu świetlic wiejskich na terenie gminy Bielice.

Sekretarz przedstawiła informację dotyczacą dzialalności prowadzonej w świetlicach na terenie gminy Bielice.

Informacje dotyczące działalności prowadzonej w świetlicach na terenie gminy Bielice stanowią załącznik Nr 7 do protokołu.

Sołtys wsi Parsów-Gabriela Wasik: panie ze świetlic środowiskowych są opłacane, a my robimy za darmo różnego rodzaju imprezy.Udało nam się zarobić na 10 krzeseł.

Mamy 70 dzieci i chcielibyśmy również zorganizować im wolny czas.

Sekretarz: ma Pani Sołtys rację, ale plan wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwala Rada Gminy.Jako Gminna Komisja, której jestem Przewodniczącą nie mamy informacji od państwa o organizowanych imprezach, nie przekazujecie Państwo żadnych zdjęć .

Sołtys wsi Parsów-Gabriela Wasik: dawaliśmy pani Dominice z Urzędu Gminy zdjęcia z naszych imprez, ale nie ukazały się w prasie lokalnej, więc bez łaski.

Sekretarz: proszę nie przynosić materiałów do pracownika, ale pozostawiać w sekretariacie.

Gabriela Wasik: nie chcieliśmy obciążać przełożonych pani Dominiki.Proszę o zwiększenie dofinansowania dla większych wsi.Zdaniem pani Sołtys Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powinna proporcjonalnie dzielić środki sugerując się liczbą dzieci w danej wsi.

Sekretarz: jako GKRPA mamy ok.40 tys.zł. na cały rok i musimy zapewnić cel określony w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.Nie wystarczy na wszystko, musimy racjonalnie gospodarować środkami.Skąd mamy wiedzieć jakie są imprezy organizowane w danych miejscowościach, skoro nie są przekazywane informacje na ten temat.

Sołtys wsi Linie-Irena Szczęsna: składamy informacje w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Sekretarz: ja jestem szefem komisji,a nie pani Kopacka. Ja jestem odpowiedzialna za GKRPA.Pracownicy chcą w dobrej wierze działać i przyjmują różnego rodzaju informacje, ale nie powinno tak być, ponieważ korespondencja powinna wpływać do sekretariatu Urzędu Gminy.

Wójt:dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w działalność świetlic na terenie naszej gminy. Wyjaśnię sprawę pozostawionych w urzędzie zdjęć i artykułów, które nigdzie nie były opublikowane.

Sekretarz: artykuły mogą być opublikowane w BIPie.

Radny Marcin Łapeciński: swego czasu był wydawany biuletyn gminny, który zdaniem radnego Marcina Łapecińskiego powinien być wydawany kwartalnie w formie papierowej.

Sekretarz: zgadzam się z tym, że potrzebny jest taki biuletyn, ale nie kwartalnik, bo gminy na to nie stać. Przymierzamy sie do wydania biuletynu w tym roku przed świętami Okrojone zostało zatrudnienie.Pracownicy Urzędu Gminy są znacznie obciążeni obowiązkami. Nie mamy zasobów kadrowych i finansów. Musielibyśmy zlecać wykonanie biuletynu do drukarni, bo w urzędzie nie posiadamy odpowiedniego sprzętu.

 

8.Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice o wynikach kontroli w sprawach:

1/ sprzedaży nieruchomości za rok 2011,

2/ realizowania uchwały w sprawie przyznawania stypendium Wójta Gminy Bielice za rok szkolny 2011/2012.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej-Marcin Zięcina przedstawił protokół z przeprowadzonej kontroli w powyższym zakresie do którego nie wniesiono zapytań.

Protokół z kontroli stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

 

Ad.9 Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice od od 27 czerwca 2012 roku..

Wójt Zdzisław Lech Twardowski przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności od 27 czerwca 2012 roku, które stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

Wójt nadmienił,że zakończyła się kontrola Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, która trwala kilka dni w zakresie :

 1. prawidłowości wykorzystania dotacji celowych otrzymanych w 2011 roku na :

  a/ dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym "stypendia szkolne",

  b/ w ramach działu 70 -Administracja publiczna.

  2. Prawidłowości prowadzenia ewidencji ksiegowej i windykacji nalezności budżetu Państwa.

  Sekretarz: pomimo złożoności spraw prowadzonych na stanowiskach pracy, bardzo wysoko oceniono kontrolowany zakres zadań.

  Wójt poinformował, że z uwagi na odwołanie się pani Bonarskiej od decyzji o warunkach zabudowy wydanej przez Burmistrza Pyrzyc znowu zmuszeni jesteśmy do wstrzymania się z budową świetlicy w Chabówku.

Ad. 10 .Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na XV sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

 

Wójt przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał powierzonych na XV sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice, które stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.

Ad.11.Interpelacje i zapytania radnych.

 

Radny Marcin Łapeciński:1/ jak wygląda sprawa dotycząca budowy biogazowni

w Bielicach?

2/ czy jest osoba zainteresowana hodowlą indyków w Babinku?

3/ przy dawnej drodze nr 3 zniknęły radary, czy wiadomo coś na

ten temat.

Radny Stanisław Ryszard Wądołowski: proszę pana Wójta o wystosowanie pisma do Zarządu Dróg Powiatowych w Pyrzycach o przywiezienie do każdej miejscowości na terenie naszej gminy piasku z solą do posypywania najbardziej niebezpiecznych odcinków dróg w czasie zimy.

Radny Artur Kuświk: na jakim etapie jest sprawa budowy wysepki w Parsowie?

Radny Stanisław Kulig: jaki jest los świetlicy wiejskiej w Swochowie?

 

 

Ad.12.Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 r.

 

Radny Mariusz Adam Przepiórka zgłosił wniosek o nieodczytywanie w całości projektów uchwał.

Za przyjęciem wniosku radnego Przepiórki było 14 głosów "za" i 1 głos wstrzymujący się. Wniosek został przyjęty-stwierdził Przewodniczący.

Przewodniczący komisji Rady Gminy Bielice :

1/ Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych – Piotr Wilczyński

2/ ds. Społecznych – Mariusz Adam Przepiórka

3/ Rewizyjnej – Marcin Zięcina

poinformowali, że na posiedzeniach komisji pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w powyższej sprawie, który odczytał Wiceprzewodniczący Rady. Nie wniesiono zapytań i wniosków w powyższym zakresie.

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 r. został przyjęty jednogłośnie 15 głosami "za".

Uchwala Nr XVII/85/12 stanowi załacznik Nr 11 do protokołu.

 

Ad.13. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Gmin Dolnej Odry.

 

Przewodniczący komisji Rady Gminy Bielice :

1/ Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych – Piotr Wilczyński

2/ ds. Społecznych – Mariusz Adam Przepiórka

3/ Rewizyjnej – Marcin Zięcina

poinformowali, że na posiedzeniach komisji pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w powyższej sprawie, który odczytał Wiceprzewodniczący Rady.

Nie wniesiono zapytań i wniosków w powyższym zakresie.l

Projekt uchwały w sprawie przyjecia zmian Statutu Związku Gmin Dolnej Odry został przyjęty jednogłośnie 15 głosami "za".

Uchwała Nr XVII/86/12 stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.

 

Ad.14 Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Bielice w obrębie ewedencyjnym Linie.

 

Przewodniczący komisji Rady Gminy Bielice :

1/ Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych – Piotr Wilczyński

2/ ds. Społecznych – Mariusz Adam Przepiórka

3/ Rewizyjnej – Marcin Zięcina

poinformowali, że na posiedzeniach komisji pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w powyższej sprawie, który odczytał Wiceprzewodniczący Rady.

Nie wniesiono zapytań i wniosków w powyższym zakresie.

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Bielice w obrębie ewedencyjnym Linie został przyjęty jednogłośnie 15 głosami "za".

Uchwała Nr XVII/86/12 stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.

 

Ad.15.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice dla części obrębów Linie i Stare Chrapowo.

 

Przewodniczący komisji Rady Gminy Bielice :

1/ Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych – Piotr Wilczyński

2/ ds. Społecznych – Mariusz Adam Przepiórka

3/ Rewizyjnej – Marcin Zięcina

poinformowali, że na posiedzeniach komisji pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w powyższej sprawie, który odczytał Wiceprzewodniczący Rady.

Nie wniesiono zapytań i wniosków w powyższym zakresie.

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice dla części obrębów Linie i Stare Chrapowo został przyjęty jednogłośnie 15 głosami "za".

Uchwała Nr XVII/87/12 stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.

 

 

Ad.16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Wójt odpowiadał na zgłoszone na dzisiejszej sesji zapytania i interepelacje radnych:

- do końca tego m-ca będzie ogłoszony przetarg dotyczący modernizacji świetlicy w Swochowie. Przewidywany termin realizacji zadania 31 sierpnia 2013 rok./ zapytanie radnego Stanisława Kuliga/,

- kwestia budowy wysepki w Parsowie jest w trakcie realizacji / zapytanie radnego Artura Kuświka/,

- wystosuję pismo do Zarządu Dróg Powiatowych w Pyrzycach w sprawie dostarczenia piasku przed zimą/interpelacja radnego Stanisława Ryszarda Wądołowskiego/,

- na podstawie decyzji Starosty Pyrzyckiego zlikwidowane zostały fotoradary przy dawnej drodze Nr 3 / zapytanie radnego Marcina Łapecińskiego/,

- Agencja Nieruchomości Rolnych sprzedała grunty,łąki i zabudowania w Babinku."Sektor hodowlany" został sprzedany małżeństwu z Gryfina. Obecnie ma być hodowanych 5-6 tysięcy indyków.W przyszłym roku małżeństwo chce wybudować dwa budynki do howu indyków. Społeczność wsi pozytywnie odniosła się do realizowanego przedsięwzięcia/ zapytanie radnego Marcina Łapecińskiego/,

- pod koniec czerwca 2012 roku odbyło się zebranie wiejskie w Bielicach na temat budowy biogazowni w tej miejscowości.Pierwotnie wskazano działkę gminną przed oczyszczalnią ścieków, ale uznałem rację mieszkańców,że było to zbyt blisko zabudowań, więc wycofałem zarządzenie w sprawie przeznaczenia tej działki do sprzedaży.Prowadzone były pertraktacje z rolnikami.Firma zamierzająca budować biogazownię w Bielicach porozumiała się z jednym z rolników, który jest właścicielem działki Nr 302 na której będzie prowadzona inwestycja. Zgodnie z obowiązującym prawem muszę wydać decyzję o warunkach zabudowy. Z grupą mieszkańców wsi Bielice byliśmy w gminie Grzmiąca, w której wybudowano większą od zamierzanej u nas biogazownię. Na 20 września br.zwołano zebranie wiejskie w Bielicach, ale zainteresowanie mieszkańćów było bardzo małe. Odbyło się więc spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele firmy zamierzającej realizować budowę biogazowni./ zapytanie radnego Marcina Łapecińskiego/.

Ad. 17.Wolne wnioski i zapytania.

 

Radny Stanisław Ryszard Wądołowski, a zarazem Sołtys wsi Bielice : sama biogazownia nie śmierdzi, co mogliśmy ocenić podczas wizyty w Grzmiącej, tylko odkryte silosy.Osobiście nie będę protestował, bo nie będę się budował w pobliżu tej biogazowni, ale protest złoży Józef Kłos z uwagi na bliskie sąsiedztwo mówił radny Wądołowski.

Wójt: nie mogę nie wydać decyzji o warunkach zabudowy.

Radny Stanisław Ryszard Wądołowski: nie wiem, czy będą takie oszczędności na ogrzewaniu pytając kto zapłaci za odcinek rurociągu od biogazowni do Domu Nauczyciela.

Wójt:j jaki jest stan ciepłociągu wszyscy wiedzą. Bez względu na to jakie będzie żródło ciepła to i tak trzeba go zmodernizować, bo ubytki ciepła są bardzo duże.Jesteśmy w trakcie prowadzenia rozmów z firmą, która zajęłaby się termoizolacją. Istnieje możliwość zwrotu kosztów do 85%. Koszty ogrzewania są bardzo wysokie, gdyby nawet zaoszczędzić 200 tysięcy to byłaby to wymierna korzyść.

Radny Piotr Wilczyński: popierałbym Stanisława Wądołowskiego i nie robiłbym rurociągu do Domu Nauczyciela.

Wójt: rurociąg jest wlasnością gminy i my musimy go wyremontować.

Radny Piotr Wilczyński: co będzie wkładem do tej biogazowni. Radny uznał, że wskazanym byłoby zaproszenie inwestora na sesję.

Wójt: w ciągu miesiąca inwestor ma spotkać się z rolnikami i pan Sołtys może zaprosić pana radnego Wilczyńskiego na to spotkanie.

 

W związku z wyczerpaniem porządku, obrady XVII sesji Rady Gminy Bielice o godz.12.15 zamknął Przewodniczący Rady – Andrzej Kołobycz dziękując za udział w dzisiejszej sesji.

 Przewodniczący Rady

Andrzej Kołobycz

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 19-12-2012 14:41:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 19-12-2012
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 19-12-2012 14:41:47