Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 r.

                                                                                                                                                       

                                                       Uchwała Nr XXI /   /                             Projekt

Rady Gminy Bielice

                                                       z dnia  20 grudnia  2012 r.                                  

 

w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 r.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172,poz. 1441 , Nr 175 poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr138 poz.974, Nr 173, poz.1218  z 2008 r. Nr 180,poz.1111, Nr 223, poz.1458,  z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149 poz.887 i Nr 217 poz.1281, z 2012 r., poz.567) Rada Gminy Bielice uchwala co następuje:

 

 § 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę                                                            807.358,09 zł

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo                                                                                          2.000 zł    

rozdział 01095 Pozostała działalność                                                                                        2.000 zł                                                             

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,

jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do

sektora finansów publicznych  oraz innych umów o podobnym charakterze                           2.000 zł                      

                                                                                                

2. Dział 710 Działalność usługowa                                                                                         11.000 zł

rozdział 71035 Cmentarze                                                                                                       11.000 zł

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,

jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do

sektora finansów publicznych  oraz innych umów o podobnym charakterze                         11.000 zł

                     

3.  Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem               381.218,29 zł

rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku

od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych

i innych jednostek organizacyjnych                                                                                      178.000 zł

 § 0310 Podatek od nieruchomości                                                                                        178.000 zł                                                                                                                                                                                     

rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków

 i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat

lokalnych od osób fizycznych                                                                                               153.000 zł

§ 0310 Podatek od nieruchomości                                                                                         150.000 zł

§ 0340 Podatek od środków transportowych                                                                             3.000 zł

rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   50.218,29 zł

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                          218,29 zł

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                         44.000 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                                6.000 zł

                                                                      

4. Dział 758  Różne rozliczenia                                                                                             372.450 zł

rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

terytorialnego                                                                                                                         372.450 zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                       372.450 zł                       

 

5.Dział 801 Oświata i wychowanie                                                                                        10.200 zł

 rozdział 80101 Szkoły podstawowe                                                                                         5.400 zł                                                                                                                          

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                        5.400 zł

rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego                                                         4.800 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                                4.800 zł

 

6. Dział 900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                             10.489,80 zł

rozdział 90095 Pozostała działalność                                                                                 10.489,80 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                10.489,80 zł

                                                                                                                                   

7. Dział 926 Kultura fizyczna                                                                                                  20.000 zł

rozdział  92695 Pozostała działalność                                                                                     20.000 zł

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                      20.000 zł

 

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę                                                           1.496.358,09 zł

                                                                  

1. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                        6.825zł               

rozdział 40002 Dostarczanie wody                                                                                            6.825 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (remont stacji uzdatniania wody

w miejscowości Nowe Chrapowo oraz budowa sieci wodociągowej w Będgoszczy

i sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej obrębach Bielice i Parsów)                           6.825 zł 

                  

2. Dział 600 Transport i łączność                                                                                          355.002 zł

rozdział 60016 Drogi publiczne i gminne                                                                             355.002 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                 170 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                   25 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                            235 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  2.010 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                             64.500 zł

§  4430 Różne opłaty i składki                                                                                                  2.302 zł                                                                                                                                                                            

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(chodnik w Chabowie,

przebudowa drogi Nowe Linie-Chabowo, chodnik Nowe Chrapowo,

przebudowa drogi w m. Będgoszcz )                                                                                     285.760 zł

 

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa                                                                                      910 zł

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                         910 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                  910 zł

 

4 . Dział 750  Administracja publiczna                                                                                   35.599 zł                                                                                  

rozdział 75095 Pozostała działalność                                                                                      35.599 zł

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    10.000 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                         3.299 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                22.300 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                             22.300 zł

                                                                                

5. Dział 757 Obsługa długu publicznego                                                                               255.000 zł  

rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek

samorządu terytorialnego                                                                                                      255.000 zł

§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych

przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                          255.000 zł              

 

 6.Dział 801 Oświata i wychowanie                                                                                     467.400 zł

 rozdział 80101 Szkoły podstawowe                                                                                     388.400 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                        11.000 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    302.000 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                            16.000 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                54.000 zł

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                           5.400 zł

                                                                                    

rozdział 80110 Gimnazja                                                                                                         79.000 zł 

 § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       13.000 zł                                                                                            

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                      16.000 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                50.000 zł

 

7. Dział 851 Ochrona zdrowia                                                                                                 218,29 zł

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                    218,29 zł         

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                218,29 zł                                       

                                                                                                                                  

 

8. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                19.073,80 zł

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów                                                                  19.073,80 zł 

§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,

pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                         14.073,80 zł                                                                                                  

§  3260 Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                  5.000 zł                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                          9. Dział 900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                336.330 zł

 

rozdział 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                          211.000 zł § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(moder. oczyszczalni ścieków)       211.000 zł

                                         

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                      95.000 zł

§ 4260 Zakup energii                                                                                                                 5.000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                             90.000 zł

                                     

rozdział 90095 Pozostała działalność                                                                                      30.330 zł

§ 4178 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                       280,50 zł    

§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                         49,50 zł                                                                                                                                                                                                                                                              

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                30.000 zł

                                                              

 10. Dział 926 Kultura fizyczna                                                                                               20.000 zł

rozdział  92695 Pozostała działalność                                                                                     20.000 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                20.000 zł                                                                                    

 

§ 3. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę                                                                  689.000 zł

 

1 . Dział 750  Administracja publiczna                                                                                   66.000 zł

rozdział 75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)                                                                                    

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                      46.000 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              18.000 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                              2.000 zł

 

2. Dział 754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                      8.000 zł

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne                                                                                8.000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                               8.000 zł

 

3.Dział 801 Oświata i wychowanie                                                                                      353.900 zł

 rozdział 80101 Szkoły podstawowe                                                                                     313.000 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych                                                                                        313.000 zł

 

rozdział 80113  Dowożenie uczniów do szkół                                                                        22.300 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  2.000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                             16.000 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                   4.300 zł

 

rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                        9.000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                               9.000 zł

 

rozdział 80195 Pozostała działalność                                                                                        9.600 zł

§ 3240 Stypendia dla uczniów                                                                                                   9.600 zł                                                                                                                                                                                      

 

4. Dział  852 Pomoc społeczna                                                                                                17.000 zł

 

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej                                                                                 4.000 zł

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek

samorządu terytorialnego                                                                                                          4.000 zł

                                                                             

rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe (z.wł.UG)                                                                    1.000 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne(UG)                                                                                          1.000 zł

 

rozdział 85216 Zasiłki stałe                                                                                                       4.000 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne(UG)                                                                                          4.000 zł

 

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej                                                                              8.000 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników (z.wł.UG)                                                       8.000 zł                                                                                                                                                         

 

  

5. Dział 900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                  47.000 zł

 

rozdział 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                            47.000 zł § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (moder. oczyszczalni ścieków)        47.000 zł

                                                                                           

 

6. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                     176.100 zł

 

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                    168.100 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (moder.świetlicy-Swochowo

163.600 zł i świetlica w Chabówko 4.500 zł)                                                                        168.100 zł

 

rozdział 92116 Biblioteki                                                                                                          8.000 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                        8.000 zł

 

7. Dział 926 Kultura fizyczna                                                                                                  21.000 zł

rozdział  92695 Pozostała działalność                                                                                     21.000 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                21.000 zł

  

                                                     

 

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

 

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 13-12-2012 12:29:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 13-12-2012
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 13-12-2012 12:29:45