Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice

U C H W A Ł A Nr ….

Rady Gminy Bielice

z dnia …………………. r.

w sprawieRegulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. - o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. Nr 69, poz. 391), po uzyskaniu pozytywnej opinii powiatowego inspektora sanitarnego, Rada Gminy Bielice uchwala:

Regulamin utrzymania czystości i porządku

na terenie Gminy Bielice

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice, zwany dalej „regulaminem”, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice, dotyczące:

 1. wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, obejmujących:
  1.  prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych;
  2. uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,
  3. mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
 2. rodzaju i minimalnej pojemności pojemników i worków  przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach, liczby osób korzystających z tych pojemników;
 3. częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
 4. innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.
 5. obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku,
 6. wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach,
 7. wyznaczenia obszarów obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. gminie- należy przez to rozumieć Gminę Bielice;
 2. harmonogramie -należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Związku Gmin Dolnej Odry, sporządzany i ogłaszany przez zarządzającego;
 3. punkcie selektywnego zbieraniaodpadów- należy przez to rozumieć, specjalnie w tym celu przygotowane, wyposażone i dozorowane miejsce, zlokalizowany w miejscu dostępnym dla mieszkańców, w którym mieszkańcy mogą przekazywać nieodpłatnie odpady zbierane selektywnie wymienione w § 3 pkt. 2;
 4. przedsiębiorcy odbierającym odpady - rozumie się przez topodmiot lub podmioty prowadzącedziałalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz przetwarzania tych odpadów, który został wybrany w drodze przetargu, o którym mowa w art.  6d ustawy i z którym zarządzający podpisał umowę;
 5. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391);
 6. zarządzającym systemem gospodarowania odpadami (dalej – zarządzający)rozumie się przez to Zarząd ZwiązkuGmin Dolnej Odry, realizujący zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na obszarach gmin należących do tego Związku, na podstawie Statutu Związku Gmin Dolnej Odry (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 24, poz. 326); Uchwały nr 27/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 14 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Związku Gmin Dolnej Odry orazart. 3 ust. 2a ustawy

Rozdział II

Wymagania dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości (w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi) poprzez:

 1. dbanie o czystość i porządek na terenie nieruchomości przez usuwanie śmieci, zbędnych przedmiotów, wraków pojazdów, zepsutych sprzętów domowych, gruzu oraz innych zanieczyszczeń;
 2. wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych, opisane w rozdziale III regulaminu;
 3. prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, z wydzieleniem następujących frakcji odpadów:
 4. papier i tektura czasopisma, gazety, itp., w tym opakowania,
 5. szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego;
 6. tworzywa  sztuczne, w tym opakowania orazopakowania wielomateriałowe i typu tetrapak;
 7. odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone;
 8. metal, w tym odpady opakowaniowe;
 9. meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 10. odpady remontowo- budowlane i rozbiórkowe;
 11. przeterminowane leki i opakowania po lekach;
 12. chemikalia i opakowania po chemikaliach, w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itp.;
 13. zużyte baterie i akumulatory;
 14. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 15. wszelkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki;
 16. zużyte opony;
  1. przekazywanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych przedsiębiorcy lub bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów.
  2. utrzymanie czystości i porządku (w tym ustawiania i opróżniania pojemników)  w miejscach publicznych stanowiących:  drogi publiczne, przystanki komunikacji, sklepy, świetlice, miejsca kultu religijnego, cmentarze – spoczywa na właścicielach nieruchomości, zarządcach  lub przedsiębiorcach użytkujących te tereny;
  3. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, do wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków;(przyłączanie do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe jeżeli nieruchomość wyposażona jest w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą określone przepisami prawa wymagania)
  4. oznaczenie budynku, lokalu i pomieszczeń znajdujących się na terenie nieruchomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu tabliczek informacyjnych zawierających nazwę ulicy i/lub numer porządkowy nieruchomości;
  5. zapewnienie należytego oświetlenia klatek schodowych, korytarzy, bram oraz innych części budynku służących do wspólnego użytku;
  6. usuwanie zanieczyszczeń z powierzchni nieruchomości (podwórzy, bram, zieleńców); z  pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytku np. klatek schodowych, korytarzy, z piwnic itp.);
  7. usuwanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, likwidowanie skutków gołoledzi,(pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przyległych do drogi publicznej należy do zarządcy drogi, a uprzątnięcie i pozbycie się w/w zanieczyszczeń z przystanków komunikacyjnych należy do obowiązku przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji. Zabrania się stosowania środków chemicznych szkodliwych dla środowiska podczas usuwania śniegu i lodu.
  8. pielęgnowanie i utrzymanie estetycznego wyglądu terenów zielonych, placów zabaw dla dzieci, ogrodów działkowych, kwietników, klombów zarówno komunalnych, jak i będących własnością osób fizycznych i prawnych – wykaszanie traw i chwastów, usuwanie suchej trawy, przycinanie pielęgnacyjne  drzew i krzewów oraz żywopłotów;
  9. wymianie co najmniej 2 razy w roku – piasku w piaskownicach znajdujących się na terenie publicznie dostępnych placów zabaw należy do zadań gminy;
  10. utrzymanie czystości i porządku w odniesieniu do dróg publicznych  (obowiązek ten należy do zarządcy drogi);
  11. utrzymanie w stanie wolnym od zaśmiecenia wód powierzchniowych i ich najbliższego otoczenia;
  12. usuwanie drzew i krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi, mienia i ruchu drogowego (po uzyskaniu zezwolenia odpowiednich organów administracji państwowej lub samorządowej);
  13. gromadzenie obornika i płynnych odchodów zwierzęcych na terenie gospodarstwa rolnego w miejscach spełniających wymogi przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U. Nr 147, poz. 1033) na płytach gnojowych i  w szczelnych zbiornikach na odchody  o pojemności umożliwiającej przechowywanie ich przez wymagany przepisami okres;
  14. stosowanie nawożenia obornikiem i płynnymi odchodami zwierzęcymi zgodnie z przepisami w/w ustawy o nawozach i nawożeniu ;
  15. mycie pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami samochodowymi wyłącznie na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego, pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej i dalej do oczyszczalni lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z wymogami niniejszego Regulaminu, w szczególności ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do zbiorników wodnych lub do ziemi. Prace te nie mogą być uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości.
  16. naprawianie samochodów poza warsztatami samochodowymi tylko na terenie nieruchomości, pod warunkiem, że nie jest uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady będą gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; ( wykonywanie napraw blacharsko - lakierniczych poza warsztatami jest niedozwolone)
  17. umieszczanie plakatów, reklam, ogłoszeń wyłącznie na urządzeniach do tego celu przeznaczonych; (niedozwolone jest umieszczanie plakatów, reklam ogłoszeń itp. na pniach drzew za pomocą gwoździ)
  18. przestrzeganie przepisów dotyczących opieki nad zwierzętami domowymi oraz zwierzętami gospodarskimi zawartych w Rozdziale VI i Rozdziale VII  niniejszego Regulaminu.
  19. niezwłoczne zebranie, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych lub ich części przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w tym zakresie;
  20. rozbiórkę obiektów budowlanych, które nie nadają się do remontu;
  21. niezwłoczne usuwanie (z zachowaniem estetyki) wystawionych na widok publiczny napisów lub wizerunków o znaczeniu obscenicznym, wulgarnym lub w inny sposób obrażających dobre obyczaje;
  22. umieszczanie na terenach publicznie dostępnych: placach zabaw, obiektach sportowych, cmentarzach itp. regulaminów korzystania z nich;

 

Rozdział III

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie  nieruchomości i na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania i utrzymania tych  pojemników

§ 4.Określa się następującą minimalną pojemność pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:

 1. z nieruchomości zamieszkałych:
  1. do zbierania odpadów zmieszanych - pojemniki o minimalnejpojemności  60 l;
  2. do selektywnego zbierania odpadów z nieruchomości z zabudową jednorodzinną - worki o minimalnejpojemności 60 l;
  3. do selektywnegozbierania odpadów z nieruchomości z zabudową wielorodzinną - pojemniki o minimalnejpojemności  60 l;

 

 1. z nieruchomości niezamieszkałych:
  1. do zbierania odpadów zmieszanych - pojemniki o minimalnejpojemności  110 l;
  2. do selektywnegozbierania odpadów – worki o minimalnejpojemności  60 l;
  3. do selektywnegozbierania odpadów - pojemniki o minimalnejpojemności  60 l;
  4. do zbierania odpadów zmieszanych na drogachi w miejscach publicznych- kosze uliczne o minimalnejpojemności  20 l.

§ 5.Właściciel nieruchomości zamieszkałej, przy jej wyposażaniu w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, zobowiązany jest dostosować pojemność pojemników na odpady zmieszane do częstotliwości odbioru odpadów z nieruchomości oraz liczby osób korzystających z pojemników,  kierując się niżej wymienionymi normatywami:

1) w przypadku prowadzenia selektywnego zbierania, w oparciu o worki, w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej:

 1. gospodarstwo jedno-, dwu- i trzyosobowe – co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 60 l;
 2. gospodarstwo cztero- i pięcioosobowe – co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 l;
 3. gospodarstwo sześcioosobowe i większe – co najmniej dwa pojemniki o minimalnej pojemności 110 l lub jeden pojemnik 240 l;
 4. w przypadku prowadzenia selektywnego zbierania, w oparciu o pojemniki, w zabudowie wielorodzinnej – pojemnik o minimalnej pojemności uwzględniającej średnią tygodniową ilość wytwarzanych odpadów komunalnych - 10 l na osobę;  
 5. w przypadku zbierania wyłącznie zmieszanych odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej:
  1. gospodarstwo jedno-,  dwu-, trzy- i czteroosobowe – co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 l;
  2. gospodarstwo pięcioosobowe i większe – co najmniej dwa pojemniki o minimalnej pojemności 110 l lub jeden pojemnik o minimalnej pojemności 240 l;
 6. w przypadku zbierania wyłącznie zmieszanych odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej - pojemnik o minimalnej pojemności uwzględniającej średnią tygodniową ilość wytwarzanych odpadów komunalnych - 20 l na osobę. 

§ 6.Właściciel nieruchomości niezamieszkałej, przy jej wyposażaniu w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, zobowiązany jest dostosować pojemność pojemników do częstotliwości odbioru odpadów z nieruchomości, liczby osób korzystających z pojemników oraz uwzględniać średnią tygodniową ilość wytwarzanych odpadów komunalnych wynoszącą:

 1. dla budynków przeznaczonych dla administracji publicznej, kultury i innych budynków biurowych i socjalnych, poza wymienionymi poniżej - 3 l na każdego pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 l;
 2. dla szkół wszelkiego typu, żłobków i przedszkoli  - 3 l na każdego pracownika, ucznia, dziecko, jednak co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 l;
 3. dla lokali handlowych – 5 l na każdy 1 m² powierzchni całkowitej lokalu, jednak co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 l na lokal;
 4. dla lokali gastronomicznych – 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 l na lokal; dotyczy to także miejsc w tzw. „ogródkach”, zlokalizowanych na zewnątrz lokalu;
 5. dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 l na punkt;
 6. dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych – 10 l na każdego pracownika;
 7. dla domów opieki, hoteli, pensjonatów, koszarów, internatów, itp. – 20 l na jedno łóżko, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l;
 8. dla ogródków działkowych - 20 l na każdą działkę;
 9. dla budynków rekreacji indywidualnej, przeznaczonych do okresowego wypoczynku rodzinnego - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l na budynek;  
 10. na drogachi w miejscach publicznych, na przystankach komunikacji publicznej, w parkach -kosze uliczne o minimalnejpojemności  20 l;
 11. dla innych nieruchomości niezamieszkałych niewymienionych powyżej - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l.

§ 7. Właściciel nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą a w części nieruchomość niezamieszkałą, przy jej wyposażaniu w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, zobowiązany jest do wyposażenia tej nieruchomości w co najmniej jeden dodatkowy pojemnik o minimalnej pojemności 110 l.

§ 8.Właściciel nieruchomości, na której będzie organizowana impreza masowa, ma obowiązek wyposażenia tej nieruchomości w pojemnik o pojemności dostosowanej do liczby osób uczestniczących w imprezie, uwzględniając średnią ilość wytwarzanych odpadów  - 1 l na 1 osobę.Właściciel nieruchomości jest zobowiązany zawrzeć umowę z zarządzającym  na dostarczenie pojemników oraz ich odbiór.

§ 9.Ustala się następującą kolorystykę pojemników i worków do selektywnego zbierania  odpadów komunalnych:

 1. NIEBIESKI  – papier i tektura, czasopisma, gazety, itp., w tym opakowania,
 2. ZIELONY  – szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego;
 3. ŻÓŁTY  – tworzywa  sztuczne, w tym opakowania orazopakowania wielomateriałowe i typu tetrapak oraz metal;
 4. BRĄZOWY  - odpady ulegające biodegradacji.

§ 10.1.Właściciel nieruchomości, który zamierza prowadzić selektywną zbiórkę odpadów ulegających biodegradacji do własnego kompostownika, ma obowiązek wykazać  go w składanej do zarządzającego deklaracji, o której mowa w uchwale Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,   wraz ze zobowiązaniem, iż będzie realizował indywidualnie selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji oraz będzie wykorzystywał uzyskany materiał dla własnych potrzeb lub przekazywał do wykorzystania przedsiębiorcy.

2. Właściciel nieruchomości, nie posiadający kompostownika, gromadzi i przekazuje przedsiębiorcy odpady ulegające biodegradacji w odpowiednich pojemnikach lub workach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, określonych w rozdziale III.

§ 11.Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych (zmieszanych i zbieranych selektywnie) oraz  worki do zbierania odpadów selektywnie powinny: 

 1. spełniać wymagania określone w ustawie z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2048 z późn. zm.);
 2. być trwale i czytelnie oznakowane rodzajem odpadów, jakie mają być do niego zbierane.

§ 12.Pojemniki, w których gromadzone są odpady przed odebraniem,  powinny być utrzymane przez właściciela nieruchomości w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, w szczególności:

 1. użytkowanie nie powinno prowadzić do przeciążenia lub uszkodzenia pojemników;
 2. przy określaniu miejsc usytuowania pojemników, właściciel nieruchomości zobowiązany jest uwzględniać przepisy prawa budowlanego oraz gwarantować dostęp dla pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady w dniu ich odbioru;
 3. właściciel nieruchomości ma obowiązek okresowego dezynfekowania pojemników.

§ 13.Pojemniki i worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych może dostarczyć właścicielowi nieruchomości zarządzający, za pośrednictwem przedsiębiorcy,  zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości opłat za te usługi.

§ 14.Zabrania się:

 1. gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne: śniegu, lodu, gorącego żużlu i popiołu, gruzu budowlanego, szlamów, odpadów płynnych;  substancji toksycznych, żrących i wybuchowych; przeterminowanych leków; zużytych baterii, olejów; resztek farb, lakierów, rozpuszczalników i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów pochodzących z działalności gospodarczej
 2. zagęszczania odpadów komunalnych uniemożliwiającego ich usunięcie z urządzeń
 3. wrzucania do pojemników/worków na papier, tekturę opakowaniową i nieopakowaniową:
  1. opakowań z zawartością np. z żywnością, wapnem, cementem;
  2.  kalki technicznej;
  3. prospektów, katalogów foliowanych i lakierowanych;
 4. wrzucania do pojemników na opakowania szklane:
  1. ceramiki (porcelany, naczyń typu ARCO, talerzy, doniczek);
  2. luster
  3. szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości;
  4. szkła budowlanego (szyb okiennych, szyb zbrojonych);
  5. szyb samochodowych;
 5. wrzucania do pojemników na opakowania z tworzyw sztucznych:
  1. tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii
  2.  opakowań oraz butelek po olejach i smarach
  3. puszek oraz pojemników po farbach i lakierach;
  4. opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych;

       6) spalania odpadów komunalnych w urządzeniach;

 7) spalania odpadów komunalnych na powierzchni ziemi na terenie zabudowy 

 jednorodzinnej i ogrodów działkowych, z wyjątkiem:

 1. odpadów organicznych i papieru nie zawierających substancji niebezpiecznych;                                                                                
 2. odpadów z drewna nie zawierających substancji niebezpiecznych,       
 3. części roślin nie nadających się do kompostowania,
 4. palenia ognisk w celach rekreacyjnych pod nadzorem osoby dorosłej i z zachowaniem bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
 5. spalania komunalnych odpadów niebezpiecznych w miejscach i instalacjach do tego  
 6. celu nie przeznaczonych oraz spalania w paleniskach domowych odpadów z tworzyw sztucznych, gumy, odzieży, zaoliwionych szmat oraz mebli;
 7.  mieszania odpadów niebezpiecznych i odpadów z remontów z odpadami komunalnymi;
 8. wywożenia i wysypywania odpadów stałych w miejsca do tego nie przeznaczonych (tworzenia „dzikich wysypisk” w tym z odpadów niebezpiecznych np. eternitu );
 9. zakopywania odpadów komunalnych, z wyjątkiem odpadów komunalnych ulegających biodegradacji;
 10. mieszczania odpadów w urządzeniach do gromadzenia odpadów na innej nieruchomości bez zgody jej właściciela

 

Rozdział IV

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych

z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

 

§ 15.Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości może być dokonywany wyłącznie przez przedsiębiorcę, z zastrzeżeniem możliwości dowozu, przez właściciela nieruchomości, odpadów zbieranych selektywnie bezpośrednio  do punktu  selektywnego zbierania odpadów.

§ 16.1.Ustala się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomościzamieszkałej i niezamieszkałej z częstotliwością dostosowana do potrzeb jednak nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,  zzastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Odpady zbierane selektywnie, o których mowa w §3 pkt. 2 lit. od h) do m) regulaminu, odbierane są przez przedsiębiorcę co najmniej dwa razy w roku według ogłoszonego harmonogramu bądź dostarczane przez właściciela nieruchomości w sposób ciągły bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów.

3. Odpady wielkogabarytowe odbierane są z nieruchomości przez przedsiębiorcę co najmniej dwa razy w roku według ogłoszonego harmonogramu, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym bądź dostarczane przez właściciela nieruchomości w sposób ciągły bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów.

§ 17. Odpady wielkogabarytowe powinny być gromadzone, nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem odbioru, na terenie nieruchomości w miejscu przeznaczonym na gromadzenie odpadów, w sposób umożliwiający swobodny dostęp przedsiębiorcy.

§ 18. Odpady remontowo-budowlane i rozbiórkowe powinny być gromadzone wpojemnikach przeznaczonych do tego rodzaju odpadów. Właściciel nieruchomości ma obowiązek odpowiednio wcześniej zgłosić zapotrzebowanie na podstawienie takiego pojemnika u zarządzającego,  w sposób  określony w  uchwale Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości opłaty za te usługi.

§ 19. Opróżnianie koszy ulicznych powinno być prowadzone z częstotliwością, która nie powoduje ich przepełnienia jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu.

Rozdział V

Wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

 

§ 20. Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych odebranych przez przedsiębiorcę z nieruchomości na terenie Gminy Bielice odbywa się w regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych, wskazanych w „Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2023”,przyjętym przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego  uchwałą Nr XVI/218/12  z dnia 29 czerwca 2012 roku.

Rozdział VI

Zasadyutrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym zbiorników bezodpływowych oraz częstotliwość ich opróżniania i dobór objętości

§ 21.Właściciel nieruchomości nie mający możliwości włączenia się do systemu kanalizacji sanitarnej, zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez zbudowanie i dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie, przyjmując zużycie wody w gospodarstwach domowych według wskazań zalegalizowanego wodomierza lub, w przypadku jego braku jako równe 3m3/osobę/miesiąc. W innych przypadkach należy przyjąć normy zużycia wody zapisane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70).

§22.Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do usuwania nieczystości ciekłych z urządzeń służących do ich gromadzenia z częstotliwością wykluczającą  możliwość przepełnienia i wylewania się ścieków na powierzchnię terenu jednak nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.

§23.Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym zbiorników bezodpływowych do gromadzenia nieczystości ciekłych poprzez kontrolę ich szczelności i dezynfekcję.

§ 24.Użytkownik nieruchomości, która nie jest podłączona do sieci kanalizacyjnej, zobowiązany jest do zawarcia umowy z jednostką wywozową na opróżnienie zbiornika  bezodpływowego lub osadnika oczyszczalni przydomowej.

§25.Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do przedsiębiorcy uprawnionego, z którym podpisał umowę. Zamówienie musi być zrealizowane w terminie wykluczającym możliwość przepełnienia szamba nie później jednak niż w okresie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia.

§ 26. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego w celu jego opróżnienia.

§ 27. Wywóz komunalnych odpadów płynnych z nieruchomości będzie dokonywany  do punktu zlewnego  przystosowanej do tego oczyszczalni ścieków,  pojazdami do tego przystosowanymi. Termin wykonania winien wykluczać możliwość przepełnienia szamba.

§ 28. Zabrania się:

1) używania zawartości zbiorników bezodpływowych na potrzeby użyźniania gleby oraz wylewania ich zawartości na teren nieruchomości; odprowadzania nieczystości do cieków wodnych, urządzeń melioracyjnych i odwadniających drogi itp.;

2)odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz podsiąków z obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe;

3)wykorzystywania nieczynnych studni przydomowych do gromadzenia odpadów komunalnych, nieczystości ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni dachów;

Rozdział VI

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zniszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 29.1.Osoby utrzymujące na obszarze gminy zwierzęta domowe  zobowiązane są do:

     1) opiekowania się nimi;

     2) zapewnienia im odpowiednich pomieszczeń (kojce, klatki, budy) zwłaszcza w okresie letnim w czasie upałów oraz w okresie zimowym;

         2.zachowania środków ostrożności, a mianowicie:                                    

a) niepozostawiania zwierząt bez nadzoru osób dorosłych, utrzymywanie zwierząt w pomieszczeniach zamkniętych lub na ogrodzonych nieruchomościach, zabezpieczonych przed ich samodzielnym wydostaniem się na zewnątrz,

b) utrzymywania zwierząt w warunkach nie stwarzających zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi,                                                                                 

c) na terenie ogólnodostępnym prowadzenie psa na smyczy, a rasy psów uznanych za agresywne oraz inne psy wykazujące cechy agresywności lub swoim wyglądem i zachowaniem mogące stwarzać zagrożenie dla  ludzi przebywających w otoczeniu – muszą mieć założony dodatkowo kaganiec;

d) zabezpieczenia miejsc przetrzymywania psa obronnego lub rasy agresywnej, by zapobiec możliwości  wydostania się poza jego granice oraz wywieszenia tablicy ostrzegawczej  np. „Uwaga pies”, „Uwaga groźny pies” na ogrodzeniu lub bramie nieruchomości ,

e) wyeliminowanie zagrożeń i uciążliwości dla ludzi, w szczególności hałasu w godzinach od 2200  do 600 ( szczekanie, wycie),   nieprzyjemnej woni, roznoszenia pasożytów, insektów oraz uciążliwego oddziaływania na sąsiednią nieruchomość i jej mieszkańców,

f)  zapewnienia właściwej opieki nad zwierzętami w celu niedopuszczenia do zagrożeń zdrowia, życia, zniszczeń i zanieczyszczeń nieruchomości, terenów i obiektów użyteczności publicznej oraz obsługi ludności, a w przypadku powstania zniszczeń zobowiązane do ich niezwłocznego naprawienia,

g) natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń (odchodów i innych nieczystości) z klatek schodowych, pomieszczeń wspólnego użytku, ulic i chodników, pozostawionych przez zwierzę; uprzątnięcia można dokonać poprzez wrzucenie zanieczyszczeń do pojemników na odpady komunalne bądź do urządzeń kanalizacyjnych,

h) systematycznego szczepienia przeciwko wściekliźnie, zgodnie z art. 56 ust.2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jedn. Dz.U. z 2008r.Nr 213 poz. 1342 późn.zm.)), która nakłada obowiązek szczepienia psów w wieku powyżej trzech miesięcy i okazania na żądanie władz sanitarnych, weterynaryjnych i innych osób upoważnionych – zaświadczenia o przeprowadzonym szczepieniu,

i) pokrycie kosztów transportu i przekazania do unieszkodliwiania zwłok zwierzęcia w przypadku, gdy zwłoki zwierzęcia zostaną oddane do unieszkodliwienia na zlecenie gminy, a jego właściciel zostanie ustalony,

       3. Właściciel psów rasy agresywnej obowiązany jest do wpisania psa do rejestru prowadzonego przez Wójta gminy.

§ 30. Wymóg wyprowadzania psa na smyczy nie dotyczy psów znajdujących się na terenach niepublicznych, w szczególności ogrodzonych nieruchomościach, pod warunkiem, że ogrodzenie jest szczelne, uniemożliwiające samowolne wydostanie się zwierzęcia.

§ 31.1 Zabrania się utrzymywania zwierząt domowych w warunkach nieprzystosowanych i stresujących zwierzęta oraz postępowania z nimi     w sposób niehumanitarny, jak głodzenie, bicie, okaleczanie, porzucanie itp.

        2.Zabrania się wyprowadzania psów na place i miejsca  zabaw dla dzieci (piaskownice, boiska), trawniki, targowiska.

        3. Zabrania się wprowadzania psów, kotów i innych zwierząt domowych do sklepów, lokali gastronomicznych, obiektów użyteczności publicznej i obsługi ludności (z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, w tym zakładów weterynaryjnych). Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów przewodników.

        4.Psy bez dozoru nie mogą przebywać poza terenem nieruchomości.

        5. Przypadek pogryzienia człowieka przez zwierzęta należy bezzwłocznie zgłosić do lekarza weterynarii i zastosować się do zaleceń służb weterynaryjnych.

§ 32. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy, reguluje odrębna uchwała

ROZDZIAŁ  VII

Wymagania w zakresie utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

 

§ 33.1.Utrzymanie i hodowla zwierząt powinna być usytuowana  i prowadzona w taki sposób, aby nie pogorszyła warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia, nie powodowała uciążliwych zanieczyszczeń powietrza, gleby i wody oraz innych uciążliwości dla ludzi przebywających w obiektach przeznaczonych na stały pobyt  lub w bezpośredniej bliskości tych pomieszczeń, a ponadto odpowiadała warunkom szczególnym określonym w niniejszym Regulaminie.

        2. Kto utrzymuje zwierzęta gospodarskie, jest obowiązany do zapewnienia im opieki i właściwych higieniczno–sanitarnych warunków bytowania. Warunki chowu i hodowli zwierząt nie mogą powodować urazów i uszkodzeń ciała lub innych cierpień, a nawet śmierci oraz wpływać na  zanieczyszczenia środowiska.

        3.Pod pojęciem utrzymania i hodowli zwierząt gospodarskich należy rozumieć wszelkie formy posiadania zwierząt gospodarskich na terenie gminy.

        4.Właściciele lub opiekunowie zwierząt są zobowiązani do usuwania z pomieszczeń i terenów ich utrzymania pozostawionych przez nie nieczystości oraz wydalin, karmy dla nich przeznaczonej, ściółki oraz innych nieczystości pochodzących z utrzymania i hodowli zwierząt.Należypostępować zgodnie z wymaganiami niniejszego Regulaminu i nie powodować zanieczyszczania terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych  i podziemnych.    

         5.Właściciel zwierząt gospodarskich w trakcie przepędzania ich lub przewozu przez tereny publiczne, odpowiada za utrzymanie czystości terenu oraz  za ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi.

        6. Wydaliny zwierząt, obornik, odpady i inne nieczystości pochodzące z hodowli i utrzymania zwierząt, gromadzone poza pomieszczeniami dla zwierząt, winny być składowane w sposób określony przepisami prawa.

         7.Wybiegi dla zwierząt gospodarskich winny być ogrodzone siatką drucianą lub innym odpowiednim ogrodzeniem, w sposób uniemożliwiający przedostanie się zwierząt poza obręb wybiegu.

         8.Hodowla gołębi dopuszczana jest w estetycznych, nie stanowiących zagrożenia gołębnikach, za zgodą właścicieli przyległych posesji.

         9. Ule pszczele powinny być stawiane na obrzeżach miejscowości   w odległości nie mniejszej niż 30 m od zabudowań mieszkalnych i dróg publicznych i co najmniej 10 m od granicy nieruchomości, w taki sposób, aby wylatujące i przelatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

       10.Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane, przeznaczone dla utrzymania i hodowli zwierząt gospodarskich oraz ich usytuowanie określają odrębne przepisy budowlane.

       11. Zwłoki zwierzęce i ich części, jeżeli zachodzi podejrzenie choroby zakaźnej należy dostarczyć do wyznaczonego miejsca ich składowania. Miejsce, o którym mowa wskazuje lekarz weterynarii, który określa warunki z tym związane. Obowiązek dostarczenia zwłok ciąży na posiadaczu tych zwłok.

       12. W przypadku zwierząt rozjechanych na drogach obowiązek usunięcia zwłok ciąży na zarządcy drogi.

       13. Zabrania się pozostawiania zwłok zwierząt gospodarskich na terenie innych nieruchomości, bez zgody właściciela.

 

ROZDZIAŁ  VIII

Zasady wyznaczania obszarów powszechnej deratyzacji oraz terminy ichprzeprowadzenia

§ 34.1.W celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez szczury i myszy, w przypadku ich wystąpienia na posesjach, zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do przeprowadzenia deratyzacji na terenie posesji.  

        2 Obowiązek powszechnej deratyzacji należy przeprowadzić przynajmniej raz w roku na obszarach zwartej zabudowy mieszkaniowej, obiektach użyteczności publicznej oraz obiektach rolniczych położonych na terenie  całej gminy.

        3. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz określi poprzez zarządzenie termin jej przeprowadzenia.

        4. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

§ 35.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach oraz inne obowiązujące w zakresie objętym niniejszym Regulaminem.

§ 36. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu, w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi - sprawuje zarządzający systemem gospodarowania odpadami, w pozostałych sprawach Policja, służby sanitarne, zarządcy nieruchomości oraz wyznaczeni pracownicy Urzędu Gminy w Bielicach na mocy upoważnienia Wójta Gminy Bielice. 

§ 37.Za naruszenie przepisów zawartych w niniejszej uchwale przewiduje się kary grzywny wymierzone w trybie i na zasadach określonych w kodeksie wykroczeń i w art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 38.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§ 39.Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc obowiązująca uchwała nr XXI/108/08 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2009 r. Nr 1 poz. 5).

§ 40. Uchwała wchodzi w życie dnia 1 lipca 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr ....................
Rady gminy ……………………….

z dnia ....................... 2012 r.

w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy ……..

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy ………  stanowi wykonanie ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391). Zgodnie z art. 4 ust. 3 ww. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminachobowiązkiem rady gminy jest dostosowanie regulaminu do zapisów wojewódzkiego planu gospodarki odpadami w terminie 6 miesięcy od dnia uchwalenia tego planu.

„Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2023” został przyjęty przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą Nr XVI/218/12  z 29 czerwca 2012 r. W związku z tym regulamin powinien zostać uchwalony przez Radę Gminy w terminie do 29 grudnia 2012 r.

Nowelizacją ww. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3 ust. 2a) wprowadzono możliwość przekazania wykonywania zadań gmin w zakresie utrzymania czystości i porządku związkowi międzygminnemu. Gminy, które przystąpiły do Związku Gmin Dolnej Odry, na podstawie Statutu Związku Gmin Dolnej Odry (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 24, poz. 326) oraz Uchwały nr 27/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 14 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Związku Gmin Dolnej Odry, zgodnie z art. 64 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 15910 z późn. zm.) swoje prawa i obowiązki w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi  przekazały Związkowi Gmin Dolnej Odry.

Niniejszy regulamin określa szczegółowo zasady i wymagania dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, obowiązki właścicieli nieruchomości, przedsiębiorcy odbierającego odpady, zadania gminy oraz zarządzającego systemem gospodarowania odpadami, czyli Zarządu ZwiązkuGmin Dolnej Odry.

Regulamin precyzuje wymagania dotyczącego prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych, z wydzieleniem poszczególnych frakcji odpadów.  Określone zostały  w nim minimalne pojemności pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości i na drogach publicznych.

Właściciel nieruchomości, przy wyposażaniu nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, został zobowiązany do dostosowania ich pojemności do częstotliwości odbioru odpadów z nieruchomości, liczby osób korzystających z pojemników, przy uwzględnieniu średnich tygodniowych normatywów dotyczących ilości wytwarzanych odpadów komunalnych w różnych źródłach.

W regulaminie ustalona została kolorystyka pojemników i worków do selektywnego zbierania  czterech frakcji odpadów komunalnych. Uregulowana została częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego. Zgodnie z regulaminem odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości może być dokonywany wyłącznie przez przedsiębiorcę, z zastrzeżeniem możliwości dowozu, przez właściciela nieruchomości, odpadów zbieranych selektywnie bezpośrednio  do punktu  selektywnego zbierania odpadów.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 07-12-2012 08:47:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 07-12-2012
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 12-12-2012 11:57:06