Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XVIII/90/12 Rady Gminy Bielice z dnia 05 października 2012 r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa

 

UCHWAŁA Nr XVIII/90/12

Rady Gminy Bielice

z dnia 05 października 2012 r.

 

 

 

w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

 

 

 

 

Na podstawie art. 101 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U.z 2001 roku nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami:) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

 

 

 

 

§ 1. Nie uwzględnia się wezwania do usunięcia naruszenia prawa z dnia 13 sierpnia 2012 roku złożonego przez Reginę i Krzysztofa Michniewskich oraz Kamilę i Roberta Michniewskich dotyczącego Uchwały Nr XV/83/12 Rady Gminy Bielice z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stare Chrapowo w gminie Bielice.

 

 

2. Uzasadnienie stanowiska Rady Gminy Bielice w przedmiocie odmowy uwzględnienia wezwania, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 Przewodniczący Rady

Andrzej Kołobycz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr XVII/89/12

Rady Gminy Bielice

z dnia 05 października 2012 r.

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

 

Zgodnie z art. 53 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, odpowiedź na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa powinna być udzielona przez Radę Gminy w formie uchwały, w terminie 60 dni od dnia złożenia wezwania.

Ustawodawca dopuszcza możliwość nie udzielenia odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

Brak odpowiedzi Rady Gminy nie uniemożliwia złożenia skargi do sądu administracyjnego.

 

Plan został uchwalony zgodnie z procedurą przewidzianą w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012 r. nr 0, poz. 647 tekst jednolity):

 1. Po podjęciu uchwały Nr XXXII/196/10 Rady Gminy Bielice z dnia 30 marca 2010 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Stare Chrapowo, umieszczono ogłoszenie w gazecie „Gazeta Wyborcza” z dnia 21 lipca 2010 r., wywieszono obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz sołectwa Stare Chrapowo w dniu 16 lipca 2010 r. (zdjęto w dniu 20.08.2010 r.), ogłoszono na bip’ie w dniu 19.07.2010 r., zostały rozesłane zawiadomienia na piśmie o przystąpieniu do sporządzenia planu do organów i instytucji właściwych do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 19 lipca 2010 r.

 2. Po wpłynięciu wniosków do planu, w ciągu 21 dni od dnia upłynięcia terminu ich składania sporządzono zestawienie wniosków instytucji, organów oraz osób prywatnych oraz rozpatrzono je.

 3. W terminie składania wniosków Pan Robert Michniewski, zam. ul. Hrubieszowska 14/3, 71-047 Szczecin złożył wniosek w dniu 30 lipca 2010 r., następującej treści: „W związku z obwieszczeniem z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Stare Chrapowo w gminie Bielice, wnoszę o: - nadanie działce nr 28/2 w obrębie Stare Chrapowo – przeznaczenia na teren zabudowy mieszkaniowej i działalność usługową.”

 4. W terminie składania wniosków Pani Regina Michniewska, zam. Stare Chrapowo 19 A, 74-202 Bielice złożyła wniosek w dniu 30 lipca 2010 r., następującej treści: „W związku z obwieszczeniem z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Stare Chrapowo w gminie Bielice, wnoszę o: - nadanie działce nr 27/1 w obrębie Stare Chrapowo – przeznaczenia na teren zabudowy mieszkaniowej i działalność usługową.”

 5. W dniu 15 sierpnia 2010 r. Wójt Gminy Bielice rozstrzygnął, że wszystkie złożone w terminie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie i zostaną uwzględnione w procedurze sporządzania planu również wniosek Państwa Michniewskich.

 6. Sporządzono projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, prognozą finansową uwzględniając ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice.

 7. Uzyskano pozytywną opinię gminnej komisji urbanistyczno – architektonicznej w dniu 09.09.2010 r., oraz pozostałe opinie i uzgodnienia zgodnie z art. 17, pkt 6 ustawy.

 8. Wystąpiono z wnioskiem o zaopiniowanie i przekazanie wg kompetencji wniosku i zestawienia gruntów rolnych III klasy bonitacyjnej wymagających zgody Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej na zmianę przeznaczenia na cele nierolne.

Wniosek obejmował tereny położone w obr. Stare Chrapowo, będące przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Stare Chrapowo, zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/196/10 z dnia 30 marca 2010 r. Rady Gminy Bielice w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu.

Uzyskano zgodę na przeznaczenie na cele nierolnicze 2,2946 ha gruntów rolnych klas III, decyzją nr GZ.tr.057 – 602 – 351/11 z dnia 23.09.2011 r. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 1. Wprowadzono zmiany wynikające z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień.

 2. Ogłoszono w prasie „Gazeta Wyborcza” w dniu 7 marca 2012 r., na bip’ie stronie internetowej gminy oraz przez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bielice, sołectwie w Starym Chrapowie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z opracowaniem ekofizjograficznym i prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 15 marca 2012 r. do 5 kwietnia 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy Bielice, dyskusja publiczna odbyła się w dniu 4 kwietnia 2012 r. Każdy mógł wnieść uwagi, kto kwestionował ustalenia przyjęte w projekcie planu do dnia 20 kwietnia 2010 r.

 3. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi. W dniu 6 maja 2012 r. Wójt Gminy Bielice oświadczył o braku uwag do projektu planu.

 4. W dniu 22 czerwca 2012 r. Państwo Regina i Krzysztof Michniewscy oraz Kamila i Robert Michniewscy złożyli sprzeciw do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stare Chrapowo w gminie Bielice – w załączeniu.

 5. W dniu 27 czerwca 2012 r. Rada Gminy Bielice zatwierdziła miejscowy plan uchwałą Nr XV/83/12 dla miejscowości Stare Chrapowo w gminie Bielice po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice.

 6. Wójt Gminy Bielice przedstawił Wojewodzie Województwa Zachodniopomorskiego uchwałę wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych w celu oceny ich zgodności z przepisami prawnymi.

 7. Po stwierdzeniu ważności uchwały przez Wojewodę, uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 17.08.2012 r. Nr 2012 poz. 1928.

 8. Żaden z przepisów Konstytucji RP ani tez ustawy o planowaniu przestrzennym nie został zatem naruszony.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 19-10-2012 11:43:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 19-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 19-10-2012 11:43:27