Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr XV/2012 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 27 czerwca 2012 r.

 

PROTOKÓŁ Nr XV / 2012

z sesji Rady Gminy Bielice

z dnia 27 czerwca 2012 roku

Początek sesji - godz. 1000.

Miejsce sesji - sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.

Na stan 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 13 radnych.

Radni nieobecni: Zbigniew Kołodziej i Stanisław Kulig.

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Ponadto na sesji obecni byli zaproszeni goście : Wójt Gminy Bielice – Zdzisław Lech Twardowski, I Zastępca Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach – nadkom.Grzegorz Śrek, Zastępca Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach- brygadier Jacek Marchlewicz, Sekretarz Gminy Bielice-Kamela Wilczyńska, Skarbnik Gminy Bielice – Halina Butkowska, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach-Anna Maria Kopacka oraz sołtysi wsi : Swochowo-Małgorzata Głowacka,Parsów- Gabriela Wasik, Liinie-Irena Szczęsna/ obecna do przerwy/, Nowe Linie- Jolanta Wądołowska /obecna do punktu 6 porządku obrad/, Stare Chrapowo-Ignacy Maćkowiak, Babin - Sebastian Trzoski.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

 

Na sesji był obecny mieszkaniec wsi Swochowo- Dariusz Gotowski.

 

Ad.1 Obrady XV sesji Rady Gminy Bielice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Bielice - Andrzej Kołobycz, który na podstawie podpisanej listy obecności stwierdził, że na stan 15 radnych w obradach uczestniczy 13 radnych, jest więc quorum do prowadzenia prawomocnych obrad w dniu dzisiejszym.

Następnie Przewodniczący powitał wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.

Ad.2 Przewodniczący poprosił o zgłaszanie wniosków do przedłożonego porządku obrad.

Radny Cezary Tumasz zgłosił wniosek o zmianę w porządku obrad, aby punkt 17 rozpatrywany był jako punkt 12, a punkt 12 jako punkt 17.

Wniosek radnego Cezarego Tumasza został przyjęty jednogłośnie 13 głosami "za".

Porządek sesji został przyjety jednogłośnie 13 głosami "za" i przedstawiał się następująco:

1.Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2.Zgłaszanie zmian do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich sesji.

4.Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Pyrzycach o stanie porządku i bezpieczeństwa na terenie gminy Bielice za rok 2011.

5.Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Bielice.

6.Sprawozdanie z działalności Klubu Sportowego "UNIA" Swochowo za 2011 rok.

7.Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice o wynikach kontroli dotyczących:

1/ wypłaty dodatków mieszkaniowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach za 2011 rok,

2/ wykonania budzetu gminy Bielice za 2011 rok.

8.Informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2011 dla Gminy Bielice.

9.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice od XIII sesji Rady Gminy Bielice.

10.Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na XIII i XIV sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

11.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego za rok 2011.

12.Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 r.

13.Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 r.

14.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Gmin Dolnej Odry.

15.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Linie w gminie Bielice.

16.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stare Chrapowo w gminie Bielice.

17. Interpelacje i zapytania radnych.

18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

19.Wolne wnioski i zapytania.

20.Zamknięcie sesji.

 

 

 

Porządek sesji stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

 

Ad.3 Protokół z XIII sesji został przyjęty jednogłośnie 13 głosami "za" i z XIV nadzwyczajnej sesji został również przyjęty jednoglośnie 13 głosami "za".

Ad.4. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Pyrzycach o stanie porządku i bezpieczeństwa na terenie gminy Bielice za rok 2011.

 

I Zastępca Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach - Grzegorz Śrek przedstawił informację w powyższym zakresie za 2011 rok i I półrocze 2012 roku.

Wójt: byłem na podsumowaniu działalności Policji w Pyrzycach za rok ubiegły. Na spotkaniu poruszono m.in. punkt dotyczący roku bieżącego – skuteczność.

Ze spraw bieżących, proszę zatem o informację, jak zakończyła się ostatnia akcja "Trzeźwy poranek", szczególnie jeżeli chodzi o teren gminy Bielice?

Poza tym nawiązując do wytycznych, aby działania Policji były skuteczne, proszę o odpowiedź w następujących sprawach:

1/ zginęły na terenie naszej gminy dwa transformatory, jaki jest efekt działań Policji?,

2/ w dniu 08 maja br. skierowałem pismo w sprawie wysypanego worka śmieci przy K3 , wszystko świadczyło, że sprawcą był mieszkaniec Parsowa. Na jakim etapie jest ta sprawa?

I Zastępca Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach: odpowiadając na pytania Wójta mówił, że:

1/ przyjęte zostało zgłoszenie w sprawie wyrzucenia śmieci przy K 3. Postępowanie jest w toku, więc nie można mówić o szczegółach,

2 / procedery z kradzieżą transformatorów, miały miejsce nie tylko na terenie gminy Bielice.Sprawa jest aktualna, prowadzone są międzypowiatowe działania,

3/ przedwczoraj nie było akcji "Trzeźwy poranek". W trakcie zwykłej kontroli zatrzymano dwie osoby po spożyciu alkoholu.

Generalnie zauważa się spadek liczby osób wśród zatrzymanych po spożyciu alkoholu.W czasie jednej z ostatnich akcji Policji skontrolowano 300 kierowców i żadna z tych osób nie była pod wpływem alkoholu.

Sekretarz: proszę o informowanie nas o dłuższych nieobecnościach w pracy naszego dzielnicowego i zastępstwach na czas jego nieobecności w pracy. Wystarczy informacja telefoniczna.

I Zastępca Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach: oczywiście, będziemy zawiadamiali urząd o nieobecnościach w pracy dzielnicowego gminy Bielice.

Przewodniczący Rady: odbyły się dwukrotnie spotkania Wójta i Sołtysów naszej gminy z pyrzycką Policją w roku bieżącym, które zdaniem Przewodniczącego Rady powinny być kontynuowane.

I Zastępca Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach: jesteśmy otwarci na tego typu spotkania.

Radny Stanisław Ryszard Wądołowski:w czasie żniw prosimy o wyrozumiałość Policji dla kombajnistów, którzy mają kombajny z hederami i będą korzystali z dróg publicznych.

I Zastepca Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach:rozumię intencję, ale nie mogę wydać takiego polecenia, bo bezpieczeństwo jest sprawą bardzo ważną.Nie można bagatelizować tych spraw.

Radny Piotr Wilczyński: czy w związku z tym, że w Będgoszczy na stacji paliw jest salon gier odnotowano większą ilość wykroczeń?

I Zastepca Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach: nie słyszałem nic na ten temat, to znaczy, że nie.

Sołtys Ignacy Maćkowiak:czy Ministerstwo Sprawiedliwości konsultowało decyzję o likwidacji sądów w małych miejscowościach?

I Zastepca Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach:nie ma miejsca przeprowadzanie konsultacji. Gdyby zlikwidowano Sąd w Pyrzycach byłoby to utrudnienie, ale na dzisiaj nie mamy potwierdzenia, że Sąd w Pyrzycach będzie likwidowany. Jesteśmy spokojni na ten moment, bo temat został oddalony.

Wójt oraz Przewodniczący Rady podziękowali panu Grzegorzowi Śrekowi za przybycie na dzisiejszą sesję i omówienie tematyki bezpieczeństwa i porządku publicznego na naszym terenie oraz w powiecie pyrzyckim.

 

Ad.5.Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Bielice.

 

Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach – Jacek Marchlewicz nawiązał do jubileuszu 20-lecia powstania Państwowej Straży Pożarnej w Polsce, który minął 01 stycznia br./ data powstania państwowej straży 1.01.1992 r. /.Straż się doskonali, w 1995 roku powstał Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) Celem jego istnienia jest ujednolicenie działań o charakterze ratowniczym, podejmowanych w sytuacjach zagrożeń życia, zdrowia, mienia lub środowiska, podejmowanych przez Państwową Straż Pożarną i inne podmioty ratownicze (głównie Ochotniczą Straż Pożarną). Centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Swoje zadania KSRG realizuje poprzez koordynację walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi oraz ratownictwa technicznego, ekologicznego i medycznego na wszystkich szczeblach administracji. Niezwykle ważną rolę odgrywa samorząd, bez którego wsparcia działalność straży byłaby utrudniona. W imieniu Komendanta Głównego PSP , Z-ca Komendanta PPSP w Pyrzycach wręczył Wójtowi Gminy Bielice-Zdzisławowi Lechowi Twardowskiemu pamiątkowy medal z okazji 20 lecia powstania Państwowej Straży Pożarnej doceniając przychylność oraz dotychczasową dobrą współpracę. Zastępca Komenandanta Państowej Powiatowej Straży Pożarnej w Pyrzycach przedstawił informację o stanie ochrony przeciwpożarowej, która stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Wyszedł radny Sławomir Jędrzejczyk, który zwolnił się z dalszej części sesji u Przewodniczącego Rady.

Radny Piotr Wilczyński: kwoty przeznaczane na wyposażenie OSP w wysokości 3.000 zł. są śmieszne, bo dobre buty dla strażaka kosztują około 1.000 zł. Radny pytał Z-cę Komendanta PPSP, czy nasze dwie jednostki OSP, włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, tj. OSP Bielice i Babin są kompletnie wyposażone.

Jacek Marchlewicz: koszt kompletu umundurowania strażaka wynosi około 8 tys zł.Przyznawane środki nie zabezpieczają w 100% potrzeb. Sukcesywnie co roku uzupełnia się niezbędne wyposażenie strażaków ochotników. Duże większe kwoty przeznaczane są na sprzęt, bo gmin nie stać na znaczne wydatki na ten cel.Środki ochrony osobistej corocznie są kupowane.Jeżeli chodzi o drugie pytanie, to do gaszenia pożarów, jednostki OSP posiadają niezbędny sprzęt , natomiast sprzętu specjalistycznego nie ma na odpowiednim poziomie. Staramy się corocznie doposażać, na miarę posiadanych możliwości finansowych.

Wójt w imieniu własnym i Rady podziękował za dobrą współpracę z Komendą Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Pyrzycach.

 

 

Ad. 6.Sprawozdanie z działalności Klubu Sportowego "UNIA" Swochowo za 2011 rok.

 

W imieniu Prezesa Klubu Sportowego "Unia" Swochowo informację z działalności klubu przedstawił radny Mariusz Adam Przepiórka, która stanowi załączniki Nr 5 do protokołu.

Dariusz Gotowski: kto finansuje Klub Sportowy "Unia" Swochowo?

Mariusz Adam Przepiórka: środki pochodzą z budżetu gminy, składek członków klubu, które wynoszą 30 zł. miesięcznie od każdego członka i od sponsorów.

Dariusz Gotowski: kto dysponuje środkami klubu?

Mariusz Adam Przepiórka: zarząd klubu, Andrzej Sękowski-Prezes i Bogdan Mamuszka – Skarbnik.

 

Ad.7. Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice o wynikach kontroli dotyczących:

1/ wypłaty dodatków mieszkaniowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach za 2011 rok,

2/ wykonania budzetu gminy Bielice za 2011 rok.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej-Marcin Zięcina odczytał protokoły z przeprowadzonych kontroli w powyższych zakresach, które stanowią załaczniki od 6-7 do protokołu.Nie wniesiono zapytań ani też wniosków do przedstawionych protokołów.

 

 

Ad.8.Informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2011 dla Gminy Bielice.

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach- Anna Maria Kopacka dokonała oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2011 dla Gminy Bielice.

Informacja w powyższym zakresie stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

Wójt: wyczulam panią kierownik i pracowników OPS oraz proszę o wnikliwość i czujność w rozpoznawaniu środowiska, aby nie było drastycznych przypadków, o których ostatnio mówiono w mediach.

Sołtys -Ignacy Maćkowiak: z przekazanej informacji wynika, że pomocą spoleczną

objętych była tylko większa liczba osób chorych i bezdomnych. W pozostałych zaś przypadkach była mniejsza liczba osób korzystająca z innych form pomocy społecznej, pytając panią Kierownik co było powodem takiego stanu rzeczy.

Kierownik OPS: nawiązując do wypowiedzi pana Wójta mówiła, że zgodnie z obowiazującymi przepisami prawa przeprowadzane są wywiady środowiskowe. Teren jest dobrze rozpoznany. Jeżeli chodzi o pytanie pana Sołtysa, to przyczyną malejącej liczby osób korzystających z pomocy spoecznej jest kryterium ustawowe, które od lat jest niezmienione, więc automatycznie ograniczony jest krąg osób kwalifikujących się do pomocy społecznej.

Radny Piotr Wilczyński:czy ustawodawca planuje zmianę kryterium dochodowego.

Kierownik OPS: oficjalnie nic na ten temat nie wiem.

 

Ad.9 Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice od XIII sesji Rady Gminy Bielice.

Wójt Zdzisław Lech Twardowski przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności od XIII sesji Rady Gminy Bielice, które stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

Ad. 10 .Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na XIII i XIV sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

 

Wójt przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał powierzonych na XIII i XIV sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice,które stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.

Ad.11.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego za rok 2011.

 

Wójt poinformował,że w dniu 25.04.2012 r. złożył sprawozdanie do Rady Gminy w powyższej sprawie, spełniając ustawowy termin. Zważywszy na fakt, iż jest to pierwsza od tego czasu sesja zwyczajna, stąd też realizacja tego punktu na dzisiejszej sesji.

Do przedłożonego sprawozdania nie zgłoszono wniosków i zapytań.Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.

 

Radny Mariusz Adam Przepiórka zgłosił wniosek o nieodczytywanie w całości projektów uchwał.

Za przyjęciem wniosku radnego Przepiórki było 11 głosów "za" i 1 głos wstrzymujący się. Wniosek został przyjęty-stwierdził Przewodniczący.

 

Ad.12.Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 r.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej-Marcin Zięcina odczytał:

1/ protokół Nr 2 z kontroli Komisji Rewizyjnej z dnia 23 maja 2012 roku w zakresie analizy sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bielice za 2011 rok oraz wniosku w sprawie absolutorium,

2/ wniosek w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice absolutorium,

do których nie zgłoszono zapytań i stanowią załączniki Nr 12 i 13 do protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady – Krzysztof Mordal odczytał uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawach:

 

1/wydania opinii o przedłożonym przez Wójta sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2011 rok - Nr LVII/207/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 roku,

 

2/ wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bielice w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bielice z tytułu wykonania budzetu za 2011 rok – Nr LXIX/251/2012 z dnia 28 maja 2012 roku

stanowiące załączniki Nr 14 i 15 do protokołu.

 

Przewodniczący posiedzenia wspólnego – Piotr Wilczyński poinformował o pozytywnej opinii z posiedzenia wspólnego dotyczącej projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 r.

Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały, do którego nie wniesiono zapytań i wniosków.

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 r. było 12 głosów "za", 0 głosów przeciwko i 0 głosów wstrzymujących się. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie stwierdził Przewodniczacy obrad.

Uchwała Nr XV/79/12 stanowi załacznik Nr 16 do protokołu.

Przewodniczący Rady , Zastępcy Komend Policji i Straży, współpracownicy i radni pogratulowali Wójtowi Zdzisławowi Lechowi Twardowskiemu jednogłośnie otrzymanego absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2011.

 

Przewodniczący obrad ogłosił 10 minutową przerwę.

 

Po przerwie, w obradach nie uczestniczył radny Cezary Tumasz, który zwolnił się u Przewodniczącego Rady.

 

Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady.

 

Ad.13.Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 r.

 

Przewodniczący posiedzenia wspólnego – Piotr Wilczyński poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu nowej wersji projektu uchwały w sprawie zmian budzetu gminy na 2012 rok.który odczytał Wiceprzewodniczący Rady, do którego nie wniesiono zapytań i wniosków.

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 r. został przyjęty jednogłośnie 11 głosami "za".

Uchwala Nr XV/80/12 stanowi załacznik Nr 17 do protokołu.

 

Ad.14. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Gmin Dolnej Odry.

 

Przewodniczący posiedzenia wspólnego – Piotr Wilczyński poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Gmin Dolnej Odry.

Projekt uchwały w sprawie przyjecia zmian Statutu Związku Gmin Dolnej Odry został przyjęty jednogłośnie 11 głosami "za".

Uchwała Nr XV/81/12 stanowi załącznik Nr 18 do protokołu.

 

Ad.15 Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Linie w gminie Bielice.

 

Przewodniczący posiedzenia wspólnego – Piotr Wilczyński poinformował, że projekt uchwały w powyższej sprawie został pozytywnie zaopiniowany z poprawką, aby w & 43 ust.1 stawkę dla terenów i dróg gminnych zmienić z 0 % na 0,1%.

Przewodniczący poddał pod głosowanie ww poprawkę, która została przyjęta 10 głosami "za" i przy 1 głosie wstrzymującym się.

Po odczytaniu projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Linie w gminie Bielice przez Wiceprzewodniczącego Rady nie wniesiono zapytań i wniosków.

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Linie w gminie Bielice został przyjety jednogłośnie 11 głosami "za".

Uchwała Nr XV/82/12 stanowi załącznik Nr 19 do protokołu.

 

Ad.16.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stare Chrapowo w gminie Bielice.

Przewodniczący posiedzenia wspólnego – Piotr Wilczyński poinformował, że projekt uchwały w powyżśzej sprawie został pozytywnie zaopiniowany z poprawkami.

Wiceprzewodniczący Rady-Krzysztof Mordal odczytywał niżej wymienione poprawki:

 

1/ zmienia się załącznik Nr 1 graficzny – poprawka została przyjęta jednogłośnie 11 głosami "za",

 

2/ w & 6 ust.1 pkt 5 po wyrazie składowisko skreśla się wyraz "gminne" - poprawka została przyjęta jednogłośnie 11 głosami "za",

 

3/ w & 8 ust.2 pkt 7 zmienia się stawkę z 0% na 30% - poprawka została przyjęta 8 głosami "za" i przy 3 głosach wstrzymujących się,

 

4/ w & 8 ust.4 pkt.8 zmienia się stawkę z 10% na 30%- poprawka została przyjęta 8 głosami "za" i przy 3 głosach wstrzymujących się,

 

5/ w & 8 ust.7 pkt 9 zmienia się stawkę z 0% na stawkę 0,1 %- poprawka została przyjęta jednogłośnie 11 głosami "za",

 

6/ w & 8 ust.9 pkt 8 zmienia się stawkę z 0% na stawkę 30%- poprawka została przyjęta 8 głosami "za" i przy 3 głosach wstrzymujących się,

 

7/ w & 8 ust.12 pkt 8 zmienia się stawkę z 10% na 30 %- poprawka została przyjęta 8 głosami "za" i przy 3 głosach wstrzymujących się,

 

8/ w & 8 ust.13 pkt 7 zmienia się stawkę z 5% na 30%, poprawka została przyjęta 8 głosami "za" i przy 3 glosach wstrzymujących się,

 

9/ w & 8 ust.16 pkt 8 zmienia się stawkę z 5% na 0,1%, poprawka została przyjęta jednogłośnie 11 głosami "za",

 

10/ w & 8 ust.17 pkt 8 zmienia się stawkę z 10% na 30%-poprawka została przyjęta 10 głosami "za" i przy 1 głosie wstrzymującym się,

 

11/ w & 8 ust.18 pkt 7 zmienia sie stawkę z 5% na 30%-poprawka została przyjęta 8 głosami "za" i przy 3 głosiach wstrzymujących się,

 

12/ w & 8 ust.19 powierzchnię 0,7743 ha zastępuje się powierzchnią 0,3185 ha – poprawka została przyjęta jednogłośnie 11 głosami "za",

 

13/ w & 8 ust.19 pkt 3 lit.b otrzymuje brzmienie:" nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 7,0 m od granicy opracowania planu,"- poprawka została przyjęta jednogłośnie 11 głosami "za",

 

14/ w & 8 ust.20 pkt 8 zmienia się stawkę z 10% na 30%- poprawka została przyjęta 8 głosami "za" i przy 3 głosach wstrzymujących się,

15/ w & 8 ust.21 otrzymuje brzmienie:" . Na terenie, o pow. 1,2627 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem 21 RM ustala się:

1) przeznaczenie terenu: użytkowanie rolnicze – zabudowa zagrodowa;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) zakaz lokalizacji obiektów nie związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego,

b) zabudowa wolnostojąca lokalizowana w oparciu o wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy;

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,

b) wskaźnik procentowy powierzchni zabudowy maksimum 25 % powierzchni działki,

c) wskaźnik procentowy powierzchni biologicznie czynnej minimum 60 % powierzchni działki,

d) wysokość zabudowy – do dwóch kondygnacji nadziemnych, maksymalnie 10,0 m, druga kondygnacja w poddaszu,

e) dachy głównych brył budynków symetryczne, dwuspadowe o kącie nachylenia połaci w przedziale od 35 o do 45o;

4) zasady scalania i podziału nieruchomości: zakaz wprowadzania podziałów wtórnych;

5) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) z dróg publicznych dojazdowych oznaczonych symbolem 03 KD.D i 04 KD.D oraz drogi zbiorczej 01 KD.Z,

b) dopuszcza się wykonanie nowych zjazdów z dróg publicznych,

c) miejsca parkingowe na potrzeby własne należy zabezpieczyć w granicach własnej działki w ilości minimum 2 na 1 lokal mieszkalny;

6) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

a) z istniejących i projektowanych sieci z możliwością ich przebudowy i dostosowania do potrzeb realizacji ustaleń planu,

b) według ustaleń Rozdziału 4 niniejszej uchwały;

7) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu: użytkowanie rolnicze;

8) wysokość jednorazowej opłaty, pobieranej przez wójta przy zbyciu nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z ustaleniami niniejszej uchwały, ustala się na 30 % wzrostu wartości

nieruchomości." - poprawka została przyjęta jednogłośnie 11 głosami "za",

 

16/ w & 8 ust.23 pkt 3 lit.b zmienia się oznaczenie symbolu 07 KD.W na 02 KD.W oraz symbol 08 KX na symbol 07 KX – poprawka została przyjeta jednogłośnie 11 głosami "za",

 

17/ w & 8 ust.24 pkt 8 zmienia sie stawkę z 5% na 30% - poprawka przyjęta 9 głosami "za" i przy 2 głosach wstrzymujących się,

 

18/ w & 8 ust.26 pkt 10 zmienia się stawkę 5% na stawkę 30% - poprawka została przyjeta 9 głosami "za" i przy 2 głosach wstrzymujących się,

 

19/ w & 8 ust.28 pkt 8 zmienia się stawkę z 5% na 30% - poprawka została przyjęta 9 głosami "za" i przy 2 głosach wstrzymujących sie,

 

20/ w & 9 ust.2 otrzymuje następujące brzmienie:"Na terenie, o pow. 0,1057 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem 02 KD.W ustala się:

  1. przeznaczenie terenu: droga wewnętrzna ogólnodostępna;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu

kulturowego: nie występują elementy wymagające ustalenia ochrony;

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) szerokość w liniach rozgraniczających – od 5,0 do 6,5 m,

b) realizacja w formie ciągu pieszojezdnego o nawierzchni utwardzonej materiałem rozbieralnym bez

wydzielania chodników,

c) możliwość lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w tym oświetlenia terenu;

4) wymagania w zakresie kształtowania przestrzeni publicznych: zakaz sytuowania w pasie drogi

wolnostojących nośników reklamowych;

5) zasady scalania i podziału nieruchomości: zakaz wprowadzania podziałów wtórnych poza wydzieleniami

w granicach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi teren;

6) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) ciąg pieszojezdny z możliwością dojazdu do posesji przylegających,

b) włączenie do drogi publicznej 01 KD.Z i 03 KD.D;

7) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

a) możliwość prowadzenia sieci infrastruktury technicznej,

b) projektowane sieci według zasad określonych w Rozdziale 4;

8) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu: użytkowanie

istniejącego dojazdu do posesji;

9) wysokość jednorazowej opłaty, pobieranej przez wójta przy zbyciu nieruchomości, jeżeli jej wartość

wzrosła w związku z ustaleniami niniejszej uchwały, ustala się na 0,1 % wzrostu wartości."-poprawka została przyjęta jednogłośnie 11 głosami "za",

 

21/ w &9 ust. 4 pkt 9 zmienia się stawkę 0% na 0,1% "-poprawka została przyjęta jednogłośnie 11 głosami "za",

 

22/ w & 9 ust.5 pkt 9 zmienia się stawkę z 5% na 0,1% - poprawka została przyjęta jednogłośnie 11 głosami "za",

 

23/ w & 9 ustęp 7 otrzymuje następujace brzmienie:

 

" Na terenie, o pow. 0,26 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem 07 KX ustala się:

1) przeznaczenie terenu: droga wewnętrzna - ciąg pieszy;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu

kulturowego: nie występują elementy wymagające ustalenia ochrony;

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) szerokość w liniach rozgraniczających – od 3,4 do 6,0 m – według rysunku planu,

b) możliwość lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w tym oświetlenia terenu;

4) wymagania w zakresie kształtowania przestrzeni publicznych: zakaz sytuowania w pasie drogi wolnostojących

nośników reklamowych;

5) zasady scalania i podziału nieruchomości: zakaz wprowadzania podziałów wtórnych poza wydzieleniami

w granicach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi terenu;

6) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) obsługa terenów przyległych,

b) włączenie do dróg publicznych 01 KD.Z i 03 KD.D;

7) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

a) możliwość prowadzenia sieci infrastruktury technicznej,

b) projektowane sieci według zasad określonych w Rozdziale 4;

8) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu: użytkowanie istniejącej

drogi gruntowej;

9) wysokość jednorazowej opłaty, pobieranej przez wójta przy zbyciu nieruchomości, jeżeli jej wartość wzrosła

w związku z ustaleniami niniejszej uchwały, ustala się na 0,1 % wzrostu wartości.",

 

24/ w & 9 ust.8 otrzymuje następujące brzmienie :

 

"Na terenie, o pow. 0,0471 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem 08 KD.W ustala się:

1) przeznaczenie terenu: droga wewnętrzna ogólnodostępna;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu

kulturowego: nie występują elementy wymagające ustaleń ochronnych;

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) szerokość w liniach rozgraniczających zmienna – od 11,0 do 12,0 m – według rysunku planu,

b) poza nawierzchnią utwardzoną zieleń urządzona,

c) możliwość lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w tym oświetlenia terenu;

4) wymagania w zakresie kształtowania przestrzeni publicznych: zakaz sytuowania w pasie drogi

wolnostojących nośników reklamowych

5) zasady scalania i podziału nieruchomości: zakaz wprowadzania podziałów wtórnych poza wydzieleniami

w granicach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi terenu;

6) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) obsługa terenów przyległych z istniejących zjazdów,

b) dopuszcza się lokalizację nowych zjazdów;

7) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

a) istniejące sieci i urządzenia do zachowania z możliwością przebudowy,

b) projektowane sieci według zasad określonych w Rozdziale 4 i na rysunku planu;

8) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu: użytkowanie

istniejącej drogi z możliwością prowadzenia prac remontowych;

  1. wysokość jednorazowej opłaty, pobieranej przez wójta przy zbyciu nieruchomości, jeżeli jej wartość wzrosła w związku z ustaleniami niniejszej uchwały, ustala się na 0,1 % wzrostu wartości." - poprawka została przyjeta jednogłośnie 11 głosami "za".

 

25/ w & 9 skreśla się ust.9 – poprawka została przyjęta jednogłośnie 11 głosami "za",

 

26/ w & 10 ust.3 zmienia sie powierzchnię łączną z 9,7027 ha na 9,1737 ha – poprawka została przyjęta jednogłośnie 11 głosami "za",

 

27/ w & 10 ust.3 pkt 1 w pierwszym wersie pow. 2.2946 ha zmienia się na 1,8656 ha gruntów ornych klasy III i w drugim wersie zmienia się pow.0,9314 ha na pow.0,5024 ha"- poprawka została przyjęta jednogłośnie 11 głosami "za",

 

28/ w & 10 ust.1 pkt 6 zmienia się pow."0,3464 ha na 0,2464 ha" – poprawka została przyjęta jednogłośnie 11 głosami "za".

 

Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stare Chrapowo w gminie Bielice, do którego nie wniesiono zapytań.

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stare Chrapowo w gminie Bielice zsotał przyjęty jednogłośnie 11 głosami "za".

Uchwała Nr XV/83/12 stanowi zalącznik Nr 20 do protokołu.

 

Ad.17. Interpelacje i zapytania radnych.

Radny Stanisław Ryszard Wądołowski: zgłosił zapytanie, czy wystosowane było pismo do właściciela rozwalającej się stodoły, przy ul.Spokojnej w Bielicach/w kierunku cmentarza/ ponieważ w dalszym ciągu zagrożone jest bezpieczeństwo mieszkańców.

Poza tym radny Wądołowski zgłosił wniosek, aby pan Piotrowski przyciął odrosty drzew wydostające się z jego działki naprzeciwko cmentarza w Bielicach/po dawnym SUR-ze/, ponieważ "wchodzą" one na drogę i utrudniają widoczność użytkownikom drogi gminnej na tym odcinku.

Ad.18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Wójt porozmawiam z panem Piotrowskim na temat stworzonego zagrożenia na drodze, o którym sygnalizował radny Wądołowski. . Pisma w sprawie rozwalających się stodół były wysyłane. Do tej sprawy ponownie wrócimy.

 

Ad.19 Wolne wnioski i zapytania.

 

Radny Marcin Łapeciński złożył Wójtowi gratulacje w imieniu własnym i PSL,z tytułu uzyskanego 100% absolutorium, które szósty rok z rzędu udzielane jest jednogłośnie. Radny Łapeciński podziękował także Wójtowi za wybudowany chodnik w Chabowie prosząc o kontynuowanie zadania od placu rekreacyjnego w kierunku cmentarza w Chabowie zważywszy na fakt, iż jest to obecnie najbardziej niebezpieczny odcinek w tej miejscowości.

Wójt: podziękuję w imieniu mieszkańców Chabowa na sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego za wybudowany w ich miejscowości chodnik.

Wójt nawiązując do dzisiejszej sesji, mówił, że cieszy się z udzielonego przez Radę Gminy absolutorium, za co podziękował.

Rok poprzedni był trudnym rokiem. Obecny rok podobnie, ale przy zgodnej pracy można wiele osiągnąć i za to dziękuję, za docenienie moich starań- mówił Wójt.

Soltys wsi Stare Chrapowo-Ignacy Maćkowiak złożył Wójtowi gratulacje z tytułu otrzymanego jednogłośnie absolutorium podkreślając, fakt iż ma ono miejsce po raz szósty z rzędu.

Jako Sołtysi tej gminy chcielibyśmy częściej spotykać sie z Wójtem, może nawet co kwartał- mówił Sołtys – Ignacy Maćkowiak.

Dariusz Gotowski: czy ktoś z państwa może udzielić mi odpowiedzi, dlaczego pani Sekretarz dwa lata z rzędu z tytułu umowy zlecenia otrzymywała wynagrodzenie po 40 tys.zł. rocznie ?.

Wójt: pisemnie odpowiem Panu Gotowskiemu na to pytanie, niemniej jednak warto wiedzieć, że. Pani Sekretarz prowadzi projekty, na które otrzymujemy dofinansowanie. Nie było osób chętnych z terenu gminy, aby podjąć się tego odpowiedzialnego zadania i dopiero na moją usilną prośbę, pani Sekretarz zechciała zostać koordynatorem projektu "Zielone Przedszkole" Nie jest Pan pierwszy, który pyta o tę sprawę. Cenię Pana Gotowskiego za to, że nie robi tego za plecami. W oświadczeniach majątkowych wykazywane są wszystkie dochody i np. w moim przypadku, bodajże w zeszłorocznym oświadczeniu miałem nagrodę jubileuszową i mogły być domysły, że moje wynagrodzenie wzrosło.

Sekretarz-Kamela Wilczyńska: ja odpowiem na pytanie pana Gotowskiego. Otóż w 2009 roku napisałam projekt "Zielone Przedszkole" i otrzymaliśmy dofinansowanie, które przyznawane jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie i podlega przez ten urząd kontroli. Od stycznia 2010 roku jestem koordynatorem tego projektu, Wynagrodzenie z tytułu umowy-zlecenia jest w całości finansowane z EPS POKL.W ramach tego projektu są opłacane jeszcze trzy inne stanowiska pracy.

Dariusz Gotowski: czy robiła to Pani po godzinach?

Sekretarz-Kamela Wilczyńska: tak, pytając czy w dalszym ciągu życzy sobie Pan Gotowski odpowiedzi na piśmie.

Dariusz Gotowski : tak.

Odpowiedź pisemna stanowi załącznik Nr 21 do protokołu.

 

W związku z wyczerpaniem porządku, obrady XV sesji Rady Gminy Bielice o godz.12.40 zamknął Przewodniczący Rady – Andrzej Kołobycz życząc rolnikom udanych tegorocznych zbiorów, a pozostałym uczestnikom sesji i ich rodzinom miłego letniego wypoczynku dziękując za udział w dzisiejszej sesji.

 Przewodniczący Rady

Andrzej Kołobycz


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 03-10-2012 13:00:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 02-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 03-10-2012 13:00:40