Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Program współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012

Program współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi i innymi

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok

 

                                                         Rozdział 1

                                             Postanowienia ogólne

 

§ 1. Ilekroć w Programie jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn.

zm.)?

2)Wójcie– rozumie się przez to Wójta Gminy Bielice?

3) Gminie – rozumie się przez to Gminę Bielice?

4) Programie rozumie

się przez to „Program współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok”?

5) podmiotach – należy przez to rozumieć organizacje, osoby prawne i jednostki

organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy.

 

                                                             Rozdział 2

                                                        Cele Programu

 

§ 2.1. Celem głównym Programu jest budowanie i umacnianie partnerstwa

pomiędzy Gminą a podmiotami.

2. Cele szczegółowe współpracy:

1) utworzenie opartego na partnerstwie i reprezentacji, systemu komunikacji i

współdziałania Gminy z podmiotami?

2) zwiększanie udziału zadań realizowanych przez Gminę we współdziałaniu z

podmiotami, promocja powierzanych zadań podmiotom?

  3) integracja podmiotów realizujących zadania publiczne?

  4) wzmocnienie potencjału podmiotów?

  5) wspieranie działań na rzecz rozwoju aktywności obywatelskiej i

samoorganizacji społeczności w regionie?

  6) współdziałanie Gminy i podmiotów w zakresie pozyskiwania środków z

funduszy, ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiego Funduszu

Społecznego i innych funduszy europejskich?

  7) prezentacja dorobku organizacji pozarządowych i promowanie ich osiągnięć?

  8) racjonalne wykorzystanie środków budżetowych Gminy.

 

                                                Rozdział 3

                                        Zasady współpracy

 

§ 3. Współpraca Gminy z podmiotami opiera się na następujących zasadach:

   1) pomocniczości – Gmina umożliwia i wspiera realizację zadań publicznych na

zasadach i w formie określonej w ustawie?

   2) suwerenności stron – zarówno Gmina jak i podmioty podejmujące współpracę

zachowują autonomię i niezależność?

   3) partnerstwa – współpraca równorzędnych dla siebie podmiotów i Gminy w

rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem wytyczonych celów?

   4) efektywności – wspólne dążenie do osiągania możliwie najlepszych efektów

realizacji zadań publicznych?

   5) uczciwej konkurencji – równe traktowanie przez Gminę wszystkich podmiotów

w zakresie wykonywanych działań określonych w ustawie?

  6) jawności – procedury postępowania przy realizacji zadań publicznych przez

podmioty, sposób udzielania oraz wykonania zadania są jawne? zasada jawności

obliguje podmioty Programu do udostępniania Gminie danych dotyczących

struktury organizacyjnej, sposobu funkcjonowania, prowadzenia przez nie

działalności statutowej oraz sytuacji finansowej.

 

                                                    Rozdział 4

                                          Przedmiot współpracy

 

§ 4. Przedmiotem współpracy są:

1) ustawowe zadania własne Gminy oraz zadania zlecone?

2) zadania pożytku publicznego określone w ustawie?

3) zadania dotyczące promocji Gminy?

4) wspólne określanie ważnych dla mieszkańców Gminy potrzeb i tworzenie

systemowych rozwiązań problemów społecznych.

 

                                                                  Rozdział 5

                                          Formy współpracy

 

§ 5.1. Współpraca o charakterze finansowym może się odbywać poprzez:

1) powierzenie wykonania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na

finansowanie ich realizacji?

2) wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielanie dotacji na

dofinansowanie ich realizacji?

3) wspólną realizację zadań publicznych.

2. Pozafinansowa forma współpracy Gminy z podmiotami może dotyczyć w

szczególności:

  1) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i

współdziałania w celu ich skutecznej realizacji?

   2) konsultowania z podmiotami, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów

aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych

organizacji?

  3) udzielania pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań

publicznych z innych źródeł niż budżet Gminy?

  4) angażowania podmiotów do wymiany doświadczeń i prezentacji osiągnięć?

  5) promowania działalności podmiotów?

  6) nieodpłatnego udostępniania, w miarę możliwości, pomieszczeń i sprzętu?

  7) prowadzenia i aktualizowania na stronie internetowej Gminy serwisu

informacyjnego dla podmiotów?

 8) udziału we wspólnych inicjatywach organizowanych zarówno przez Gminę jak i

podmioty.

 

                                               Rozdział 6

                        Priorytety w realizacji zadań publicznych

 

§ 6. Do priorytetowych zadań publicznych Gminy we współpracy z podmiotami

Programu należą:

   1) promocja Gminy poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi?

   2) promocja i ochrona zdrowia, zwłaszcza w środowisku domowym osób starszych

lub chorych oraz integracja tych osób ze społeczeństwem?

   3) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz wspieranie osób i rodzin

znajdujących się w grupie ryzyka wystąpienia problemów związanych z

uzależnieniami, m.in. przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii?

   4) pomoc osobom najuboższym, niezdolnym do rozwiązywania samodzielnie

swoich problemów, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej?

   5) integracja społeczna osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z

upośledzeniem umysłowym?

   6) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

wsparcia dziennego, zapewniających dzienną opiekę i wychowanie dzieciom z

terenu gminy Bielice, sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonym

demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniami oraz wspieranie działań

rodziców w wychowaniu i sprawowaniu opieki?

  7) wspieranie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania?

  8) rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich oraz ochrona zabytków?

  9) propagowanie i upowszechnianie sportu oraz aktywnego wypoczynku

mieszkańców?

10) ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego?

11) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego?

12) wspieranie merytoryczne i organizacyjne dla tworzenia i rozwoju podmiotów

działających na terenie gminy na rzecz mieszkańców.

           

                                          Rozdział 7

                           Okres realizacji programu

§ 7. Okres realizacji Programu obejmuje okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia

2012 r.

 

                                                 Rozdział 8

                                  Sposób realizacji programu

 

§ 8. Gmina prowadząc bezpośrednią współpracę z podmiotami, realizuje Program

w szczególności przez:

1) zlecanie realizacji zadań objętych Programem w trybie otwartych konkursów

ofert, chyba, że przepisy stanowią inaczej?

2) konkursy ogłaszane przez Burmistrza:

a) w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.bielice.pl

b) na stronie internetowej www.bielice.pl,

c) na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Bielicach.

3) zlecanie na wniosek podmiotów realizację zadania publicznego w trybie małych

grantów, jeśli zadanie spełnia warunki określone w ustawie?

4) sporządzanie raportów finansowych i merytorycznych na podstawie złożonych

przez podmioty sprawozdań częściowych i rocznych.

 

                                            Rozdział 9

         Wysokość środków przeznaczonych na realizacje programu

 

§ 9. Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu zostanie

określona w budżecie Gminy na rok 2012.

 

                                               Rozdział 10

                               Sposób oceny realizacji programu

 

§ 10. 1. Ewaluacji Programu dokonuje Wójt za okres realizacji Programu.

2. Uwagi, wnioski i propozycje dotyczące bieżącej realizacji Programu mogą być

zgłaszane Wójtowi.

3. Uwagi, wnioski i propozycje związane z realizowanymi przez podmioty

zadaniami publicznymi, będą wykorzystywane do usprawnienia współpracy.

4. Miernikami efektywności realizacji Programu będą informacje dotyczące

w szczególności:

  1) liczby ogłoszonych otwartych konkursów ofert?

   2) liczby ofert, które wpłynęły od podmiotów?

  3) liczby umów zawartych pomiędzy Gminą a podmiotami na realizację zadań

publicznych?

  4) wysokości środków finansowych przyznanych z budżetu Gminy na realizację

zadań publicznych przez podmioty?

  5) liczby osób zaangażowanych w realizowanie zadań publicznych?

  6) liczby osób, które były adresatami działań publicznych?

  5. Kontrolę merytoryczną i finansową nad realizacją zadań publicznych przez

podmioty, którym przyznano dotację lub udzielono pomocy ze środków Gminy w

inny sposób, sprawują osoby upoważnione przez Wójta.

 6. Wójt złoży Radzie Gminy Bielice sprawozdanie z realizacji Programu do 30    kwietnia 2013 r.

                                                

                                                 Rozdział 11

                    Sposób tworzenia Programu i przebieg konsultacji

 

1. Przygotowanie Programu objęło realizację w zaplanowanych terminach

następujących działań:

1) zebranie propozycji do projektu Programu zgłaszanych przez podmioty?

2) przygotowanie przez Wójta założeń do projektu Programu?

3) sporządzenie analizy uwag i wniosków zgłoszonych podczas konsultacji?

4) przekazanie Radzie Gminy Bielice projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu?

 

                                                  Rozdział 12

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania

                          ofert w otwartych konkursach ofert

 

§ 12. 1. Komisje konkursowe powoływane są w celu opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

     2. Wójt każdorazowo po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację

zadania publicznego powołuje w drodze zarządzenia komisję konkursową do oceny

złożonych ofert.

    3. W skład komisji konkursowej wchodzą:

     1) przewodniczący komisji – wyznaczony przez Wójta?

     2) dwóch pracowników Urzędu Gminy Bielice wyznaczonych przez Wójta

     3) dwie osoby reprezentujące podmioty, z wyłączeniem osób reprezentujących

podmioty biorące udział w konkursie?

   4. W ocenie ofert złożonej w konkursie nie może brać udziału osoba, której

bezstronność – ze względu na powiązania ze składającym ofertę podmiotem – może

budzić uzasadnione wątpliwości.

   5. Na pierwszym posiedzeniu komisji konkursowej każdy jej członek podpisuje

zobowiązanie, że w przypadku stwierdzenia istnienia powiązań, o których mowa w

ust. 4, zgłosi ten fakt przewodniczącemu komisji i wyłączy się z oceny oferty

podmiotu, z którym powiązanie występuje.

  6. Otwarcia kopert z ofertami dokonuje się podczas pierwszego posiedzenia

komisji konkursowej.

  7. Pracami komisji konkursowej kieruje przewodniczący komisji.

  8. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów.

Terminy i miejsca posiedzeń komisji określa przewodniczący komisji.

 W uzasadnionych przypadkach, przewodniczący może zarządzić inny tryb pracy komisji.

  9. Na pierwszym posiedzeniu komisja wybiera ze swego grona sekretarza.

 10. Ocena ofert odbywa się na podstawie kryteriów oceny zawartych w

warunkach konkursowych.

 11. Rozstrzygnięcie komisji nie jest wiążące dla Wójta.

 12. Uczestnictwo w pracach komisji jest nieodpłatne.

 

                                                  Rozdział 13

                                       Postanowienia końcowe

§ 13. Zmiany w Programie mogą być dokonywane w trybie uchwały Rady

           Gminy Bielice.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 17-09-2012 12:02:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 17-09-2012
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 18-10-2012 13:28:56