Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr XIII/2012 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 30 marca 2012 r.

 

PROTOKÓŁ Nr XIII/2012

z sesji Rady Gminy Bielice

z dnia 30 marca 2012 roku

Początek sesji - godz. 1000.

Miejsce sesji - sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.

Na stan 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych.

Radny nieobecny: Artur Kuświk.

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

 

Ponadto na sesji obecni byli zaproszeni goście : Wójt Gminy Bielice – Zdzisław Lech Twardowski, Sekretarz Gminy Bielice-Kamela Wilczyńska, Skarbnik Gminy Bielice – Halina Butkowska, Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych im.Jana Pawła II w Bielicach – Małgorzata Woronowicz, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach-Anna Maria Kopacka oraz sołtysi wsi wg załączonej do protokołu listy obecności Sołtysów.

Lista obecności stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

Ad.1 Obrady XIII sesji Rady Gminy Bielice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Bielice - Andrzej Kołobycz, który na podstawie podpisanej listy obecności stwierdził, że na stan 15 radnych w obradach uczestniczy 14 radnych, jest więc quorum do prowadzenia prawomocnych obrad w dniu dzisiejszym.

Następnie Przewodniczący powitał wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.

Ad.2 Przewodniczący poprosił o zgłaszanie wniosków do przedłożonego porządku obrad.

Nie zgłoszono propozycji zmian do porządku sesji.

Porządek sesji został przyjety jednogłośnie 14 głosami "za" i przedstawiał się następująco:

1.Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2.Zgłaszanie zmian do porządku obrad.

  1. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

  2. Sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół Publicznych im.Jana Pawła II

   w Bielicach za rok szkolny 2010/2011.

5. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach w 2011 r.

6. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2011 rok.

7.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice od ostatniej sesji Rady Gminy

Bielice.

8.Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na ostatniej

sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

9.Interpelacje i zapytania radnych.

10.Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 r.

11.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania bezdomności

zwierząt na terenie Gminy Bielice.

12.Projekt uchwały w sprawie dalszej realizacji projektu systemowego "Nowa szansa"

realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach,współfinansowanego

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w

ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII.Promocja integracji

społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

społecznej, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

13.Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości

niezabudowanej oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem 162/1,położonej

w obrębie geodezyjnym Swochowo, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

15.Wolne wnioski i zapytania.

16.Zamknięcie sesji.

 

 

Porządek sesji stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

 

Ad.3 Protokół z ostatniej sesji został przyjęty jednogłośnie 14 głosami "za".

Ad. 4. Sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół Publicznych im.Jana Pawła II

w Bielicach za rok szkolny 2010/2011.

 

Dyrektor ZSP - Małgorzata Woronowicz dokonała prezentacji multimedialnej, która dotyczyła działalności tutejszego zespołu szkół za rok szkolny 2010/2011 i pierwszych miesięcy 2012 roku.

Pani Dyrektor zwróciła się z prośbą o skorygowanie w Dwutygodniku Puls Powiatu błędnie podanych informacji dotyczących wysokości wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w tutejszym zespole szół, które niby są najwyższe w powiecie pyrzyckim, a de facto wcale tak nie jest. Z tego też względu jest to bardzo krzywdzące ponieważ, nie jest to zgodne z prawdą, bo płaca nauczyciela wynosiła 3.931,48 zł. brutto, a nie jak podano ww gazecie 4.506,20 zł- mówiła pani Dyrektor.

Pani Dyrektor podkreślała,iż coraz to lepsze wyniki nauczania i sportowe uzyskiwane są dzięki zaangażowaniu kadry nauczycielskiej, bez której sama i pani Wicedyrektor napewno nie osiagnęłybyśmy takich efektów – mówiła pani Dyrektor. Zdaniem pani Dyrektor konieczny jest nowy pokój nauczycielski, gdyż nauczyciele mają bardzo trudne warunki z uwagi na zbyt małe pomieszczenie, a takze i to przede wszystkim wybudowanie placu zabaw przy tutejszej szkole.

Wójt:jesteśmy z Radą Gminy zadowoleni, że jest coraz lepiej, ale nie należy na tym poprzestawać lecz przejawiać inicjatywę szczególnie nauczyciele dyplomowani, aby było widoczne jeszcze większe ich zaangażowanie.

Napewno warunki pracy nauczycieli są ważne ale,dla mnie najważniejsze są dzieci. W drugiej kolejności nauczyciele.Jesteśmy na dobrej drodze, że być może na początku czerwca 2012 roku uda się zamontować plac zabaw przy Zespole Szkół Publicznych im.Jana Pawła II w Bielicach i na Dzień Dziecka dokonać uroczystego otwarcia.

Przewodniczący Rady: czy zdaje egzamin wykonane w roku poprzednim odwodnienie szkoły?

Pani Dyrektor: tak, oczywiście odwodnienie zdało egzamin, szkoła nie jest zalewana.Był problem, ale z powodu wybijającej kanalizacji sanitarnej.

Wójt: czy pani Dyrektor ma rozeznanie, ilu rodziców uczniów tutejszej szkoły zainteresowanych będzie od września nauką ich dzieci lekcją religii?

Pani Dyrektor:z pięciu klas szkoły podstawowej 100% rodziców chce,aby ich dzieci uczyły się religii.Obecnie na religię nie chodzą tylko dwie osoby z całego zespołu szkół.

Radny Stanisław Ryszard Wądołowski: w organizację różnego rodzaju imprez angażują się tylko jedne i te same nauczycielki.

Pani Dyrektor: nie jest to prawda, bo są osoby reprezentatywne, ale są też nauczyciele pracujący na zapleczu, przy organizacji każdej imprezy.

Radny Piotr Wilczyński: do Pulsu Powiatu, ktoś podał dane dotyczące wynagrodzeń nauczycieli.

Pani Dyrektor:to nie ja podawałam informacje.

Wójt:nie ma co rwać z tego tytułu szat.

Pani Dyrektor:martwię się opinią rodziców, którzy dzwonią i pytają o opublikowane w prasie dane.

Skarbnik Gminy-Halina Butkowska: informacje wypłynęły z Urzędu Gminy Bielice. Powstało zamieszanie z powodu nieprecyzyjnie opracowanej tabeli, w której dane dotyczyły wydatków za 2011 rok, a subwencji na 2012 i wyszło tak jak wyszło.

Radny Piotr Wilczyński: jeżeli były podawane informacje na temat wynagrodzeń nauczycieli, powinno być to uzgodnione z panią Dyrektor, i na przyszłość należy konsultować z panią Dyrektor takie kwestie, aby unikać pomyłek.

Radny Marcin Łapeciński: na piśmie powinno być sprostowanie.

Skarbnik: będzie stosowne sprostowanie.

Sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół Publicznych im.Jana Pawła II w Bielicach stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

 

Ad.5 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach w 2011 r.

Pani Kierownik OPS w Bielicach-Anna Maria Kopacka tytułem wstępu odniosła się do przedłożonego sprawozdania, które stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

Nie wniesiono zapytań i uwag do sprawozdania, o którym mowa wyżej.

Ad.6 Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2011 rok.

Pani Koordynator Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych-Anna Maria Kopacka w formie pisemnej przedstawiła sprawozdanie w powyższym zakresie, które stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

Wójt:czy liczba uzależnionych w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego uległa zmianie?

Anna Maria Kopacka:nie ma znacznych różnic.

Ad.7 Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice od ostatniej sesji Rady Gminy Bielice.

Wójt Zdzisław Lech Twardowski przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności od ostatniej sesji, które stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

Ad. 8 Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na ostatniej sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

 

Wójt przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał powierzonych na ostatniej sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice,które stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

Ad. 9 Interpelacje i zapytania radnych.

 

Stanisław Ryszard Wądołowski:przy plebanii w Bielicach jest rozwalający się budynek, więc należałoby coś zrobić, aby załatwić tę kwestię.

Piotr Wilczyński:co z wykupem ziemi przez obcokrajowców?.

Marcin Łapeciński: co z firmą, która chciała budować fermę norek na terenie gminy Bielice?.

Radny Zbigniew Kołodziej :ustawić na działce przy wyjeździe z Chabowa na dawną drogę Nr 3 tablicę o zakazie wyrzucania śmieci ostrzegając, iż teren jest monitorowany.

 

 

Ad.10.Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 r.

Przewodniczący obrad oddał głos pani Skarbnik-Halinie Butkowskiej, która na dzisiejszej sesji przedłożyła nowy projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok z uwagi na fakt otrzymania z Nadleśnictwa darowizny w kwocie 507,60 zł., która wpłynęła na zwiększenie dochodów budżetu gminy o kwotę 507,60 zł.w dziale 900 Gospodarka komunalna rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu i paragraf 0960 Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, którą proponuje się przeznaczyć na zakup sadzonek na uzupełnienie drzewostanów zwiększając wydatki budżetu gminy o kwotę 507.60 zł.Zmiana spowoduje zwiększenie o kwotę 507,60zł. dochodów a także wydatków w budżecie od pierwotnie przesłanego projektu uchwały.

Radny – Mariusz Adam Przepiórka zgłosił wniosek o nieodczytywanie w całości projektów uchwał .

Wniosek radnego Przepiórki został przyjęty 13 głosami „za” i przy 1 głosie wstrzymującym się.

Wniosek został przyjęty stwierdził Przewodniczący obrad.

Przewodniczący obrad ogłosił 5 minutową przerwę.

Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady i poddał pod dyskusję projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok przedłożony na dzisiejszej sesji.

Nie zgłoszono uwag i zapytań w tym zakresie.

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok został przyjęty jednogłośnie 14 głosami "za".

Uchwała Nr XIII/73/12 stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

Ad. 11.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice.

Przewodniczący Komisji stałych Rady Gminy Bielice:

1/ Budżetu,Rolnictwa i Spraw Gospodarczych-Piotr Wilczyńskiego

2/ ds Społecznych-Mariusz Adam Przepiórka

3/ Rewizyjnej-Marcin Zięcina

poinformowali o pozytywnych opiniach komisji dotyczących projektu uchwały w sprawie

przyjęcia Programu Przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice.

Przewodniczący obrad poddał pod dyskusję, przedmiotowy projekt uchwały po odczytaniu przez Wiceprzewodniczącego Rady-Krzysztofa Mordala.

Nie zgłoszono uwag i zapytań w tym punkcie porządku obrad.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice został przyjęty jednogłośnie 14 głosami "za".

Uchwała Nr XIII/74/12 stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.

Ad. 12 .Projekt uchwały w sprawie dalszej realizacji projektu systemowego "Nowa szansa"

realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach,współfinansowanego

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w

ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII.Promocja integracji

społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

społecznej, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

 

Przewodniczący Komisji stałych Rady Gminy Bielice poinformowali o pozytywnych opiniach komisji dotyczących projektu uchwały w powyższej sprawie.

Przewodniczący obrad poddał pod dyskusję, przedmiotowy projekt uchwały po odczytaniu przez Wiceprzewodniczącego Rady

Nie zgłoszono uwag i zapytań w tym punkcie porządku obrad.

Projekt uchwały w sprawie dalszej realizacji projektu systemowego "Nowa szansa"

realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach,współfinansowanego

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII.Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie został przyjęty jednogłośnie 14 głosami "za".

Uchwała Nr XIII/75/12 stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.

 

Ad. 13 Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem 162/1,położonej w obrębie geodezyjnym Swochowo, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Przewodniczący Komisji stałych Rady Gminy Bielice poinformowali o pozytywnych opiniach komisji dotyczących projektu uchwały w powyższej sprawie.

Przewodniczący obrad poddał pod dyskusję przedmiotowy projekt uchwały po odczytaniu przez Wiceprzewodniczącego Rady

Nie zgłoszono uwag i zapytań w tym punkcie porządku.

Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem 162/1,położonej w obrębie geodezyjnym Swochowo, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego został przyjęty 14 głosami "za".

Uchwała Nr XIII/76/11 stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.

 

Ad.14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 

Wójt odpowiadając na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych mówił, że :

 • sprawa rozwalającego się budynku przy plebanii w Bielicach jest z jednej strony tak prosta, a zarazem skomplikowana, bo pomimo interwencji u Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pyrzycach nie uzyskaliśmy za wiele,bo nie jest usankcjowany stan prawny tego budynku ponieważ jest kilku współwłaścicieli, w tym już dwóch czy też trzech nie żyje.Trzeba przeprowadzić postępowanie spadkowe, ale kto za nie miałby zapłacić, bo zainteresowania ze strony właścicieli brak/interpelacja radnego Wądołowskiego/,

 • jestem wyczulony na temat wykupu ziemi przez obcokrajowców, będę podchodził do tego zagadnienia bardzo skrupulatnie /zapytanie radnego Piotra Wilczyńskiego/,

 • uważam sprawę budowy fermy norek za niebyłą ponieważ nie wpłynął do tutejszego urzędu wniosek o wydanie warunków zabudowy, których bym nie wydał bez przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami, których głos jest dla mnie najważniejszy/zapytanie radnego Marcina Łapecińskiego/

 • postawimy tablicę o zakazie wyrzucania śmieci przy wyjeżdzie z Chabowa na dawną drogę Nr 3 /interpelacja radnego Zbigniewa Kołodzieja/

 

Ad.15 Wolne wnioski i zapytania.

 

Radny Stanisław Ryszard Wądołowski: sadzonki drzew należy podzielić na sołectwa, aby unikać błędów z przeszłości..Poza tym należałoby podjąć działania, aby właściciele,których psy przebywają w hotelu dla zwierząt, a gmina za nie płaci, zrekompensowali gminie poniesione koszty.

Wójt: nawiązując do wypowiedzi radnego Wądołowskiego dotyczącej psów mówił, że działania gminy są wielokierunkowe, w tej sprawie, bo zależy nam na odzyskaniu ponoszonych przez gminę kosztów, apelując aby osoba, która miała opiekować się pieskami wskazała aktualne miejsce zamieszkania właścicieli psów.

Ponadto Wójt poinformował, że do dnia 16 kwietnia 2012 roku właściciele gruntów rolnych, na których wystąpiło w roku bieżącym wymarznięcie upraw, mogą składać w Urzędzie Gminy Bielice wnioski o oszacowanie strat w gospodarstwie z tego tytułu.

 

W związku z wyczerpaniem porządku, obrady XIII sesji Rady Gminy Bielice o godz.11.50 zamknął Przewodniczący Rady – Andrzej Kołobycz:


 

Przewodniczący Rady

Andrzej Kołobycz


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 12-07-2012 14:59:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 12-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 12-07-2012 14:59:15