Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie opłat za usługi wykraczające poza podstawę programową świadczone przez Punkt Przedszkolny przy Zespole Szkół Publicznych w Bielicach.

 

Projekt

 

UCHWAŁA NR …………

RADY GMINY BIELICE

z dnia………………….

 

w sprawie opłat za usługi wykraczające poza podstawę programową świadczone przez Punkt Przedszkolny przy Zespole Szkół Publicznych w Bielicach.

 

 

Na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 137, poz. 1304, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz.1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180,poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618;z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz.320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149,

poz. 887, Nr 205, poz. 1206) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17,poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146,Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 uchwala się, co następuje:

§ 1. Świadczenia udzielane przez punkt przedszkolny prowadzony przez Gminę Bielice w zakresie realizacji programu wychowania przedszkolnego, obejmującego podstawę programową wychowania przedszkolnego,o której mowa w odrębnych przepisach realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2. 1. Świadczenia udzielane przez punkt przedszkolny w czasie przekraczającym wymiar zajęć realizujących podstawę programową wychowania przedszkolnego są odpłatne.

2. Opłata za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki obejmuje w szczególności:

1) gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dzieci i rozwijające ich zainteresowania,

2) zajęcia rozwijające muzyczne, plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci,

3) zajęcia z j. angielskiego, religii, rytmiki, gimnastyki korekcyjnej,

4) gry i zabawy wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dzieci,

5) działania opiekuńcze dostosowane do wieku i potrzeb dzieci,

6) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne wyrównujące szanse edukacyjne dzieci,

7) zajęcia umożliwiające realizację innowacji i programów autorskich poszerzających podstawę programową.

3. Za każdą godzinę świadczeń, o których mowa w ust. 1, ustala się opłatę w wysokości 0,20% obowiązującej stawki minimalnego wynagrodzenia, podlegające ogłoszeniu przez Prezesa Rady Ministrów w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski.

§ 3. 1. Szczegółowy zakres realizowanych przez punkt przedszkolny świadczeń, o których mowa w § 2 ust.1 oraz zasady odpłatności, określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem zespołu szkół a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka.

2. Miesięczną opłatę za świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 ustala się mnożąc odpowiednią kwotę

wymienioną w § 2 ust. 3 przez liczbę godzin pobytu dziecka w punkcie przedszkolnym w czasie przekraczającym wymiar zajęć realizujących podstawę programową wychowania przedszkolnego.

§ 4. 1. Opłata, o której mowa w § 2 ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia.

2. Wysokość opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu ustala dyrektor zespołu szkół w porozumieniu z organem prowadzącym, z zastosowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 24-05-2012 13:13:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 24-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 24-05-2012 13:13:29