Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Zespole Szkół Publicznych w Bielicach.

 

Projekt

 

Uchwała Nr………….

Rady Gminy Bielice

z dnia ……………..

 

w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Zespole Szkół Publicznych w Bielicach.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 5, art. 5a ust. 2 pkt 1, art. 6 ust. 2, art. 14a ust. 1a i ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 1 pkt 1 i § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010 r. Nr 161, poz. 1080) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Tworzy się publiczną placówkę wychowania przedszkolnego w formie punktu przedszkolnego przy Zespole Szkół im. „Jana Pawła II” w Bielicach.

§ 2. Organizację punktu przedszkolnego określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Odpłatność za udział dzieci w godzinach przekraczających wymiar zajęć określa odrębna uchwała.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXX/180/09 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego na terenie gminy Bielice oraz ustalenia jego organizacji.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Gminy Bielice

z dnia

 

Organizacja Punktu Przedszkolnego przy Zespole Szkół Publicznych w Bielicach

 

 1. Nazwa punktu i miejsca jego prowadzenia:

  1. Nazwa punktu przedszkolnego: Punkt Przedszkolny „Ekoludek” w Bielicach

  2. Siedziba: Bielice ul. Jana Pawła II 33 A, 74-202 Bielice

 

 1. Cele i zadania punktu przedszkolnego.

Punkt przedszkolny realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie , a w szczególności:

  1. Wspomaga indywidualny rozwój dzieci, w przypadku dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

  2. Współdziała z rodziną pomagając jej w wychowaniu dzieci i przygotowania ich do nauki w szkole.

  3. Rozwija aktywność dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego świata.

  4. Kształtuje czynną postawę dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwija ich sprawność ruchową.

  5. Współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w celu udzielenia dziecku konsultacji i pomocy oraz z pedagogiem zespołu.

 

 1. Dzienny wymiar godzin.

  1. Dzienny wymiar godzin zajęć w punkcie, w tym wymiar godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 5 godzin.

  2. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 13.00.

  3. Płatne jest nauczanie, wychowanie i opieka w wymiarze poza czasem określonym w pkt. 2.

 

 1. Warunki przyjmowania dzieci do punktu przedszkolnego.

  1. Do punktu przyjmowane są dzieci w wieku 3 – 4 lat z pierwszeństwem dla dzieci 4-letnich.

  2. Zajęcia w punkcie mogą być prowadzone w grupie liczącej do 25 dzieci.

  3. Rekrutacja prowadzona jest corocznie w terminie od 01 czerwca do 15 czerwca na kartach zgłoszeniowych, które są dostępne w sekretariacie szkoły, które można pobierać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

  4. Sekretariat prowadzi rejestr wpływu zgłoszeń.

  5. W przypadku gdy liczba zgłoszeń przekroczy liczbę miejsc, o przyjęciu do punktu przedszkolnego decyduje komisja kwalifikacyjna, którą powołuje dyrektor zespołu.

  6. Wykaz dzieci przyjętych do przedszkola podaje się do wiadomości rodziców i opiekunów, nie później niż do 30 czerwca bieżącego roku kalendarzowego.

  7. Pierwszeństwo przy przyjmowaniu do punktu przedszkolnego dzieci 3 i 4 letnich mają:

- dzieci z terenu Gminy Bielice,

- dzieci rodziców pracujących zawodowo,

- dzieci ze wskazaniami poradni psychologiczno-pedagogicznej,

- dzieci rodziców niepełnosprawnych,

- dzieci rodzin zastępczych,

- dzieci z rodzin niepełnych.

 

 1. Prawa i obowiązki wychowanków punktu przedszkolnego.

Punkt przedszkolny zapewnia wychowankom prawo do właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-edukacyjnego, uwzględniając zasadę:

- zaspakajania potrzeb dziecka,

- aktywności,

- indywidualizacji,

- organizacji życia społecznego,

- integracji.

 1. Wychowankowie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 2. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice bądź opiekunowie.

 3. Nauczyciel prowadzący punkt przedszkolny w porozumieniu z dyrektorem może dokonać skreślenia dziecka z listy wychowanków, gdy dziecko nie uczęszcza przez okres 1 miesiąca a rodzice lub opiekunowie nie zgłaszają przyczyny nieobecności dziecka.

 

 1. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć.

  1. Opiekę nad wychowankami sprawuje nauczyciel posiadający odpowiednie kwalifikacje, wynikające z przepisów ustawy – Karta Nauczyciela oraz pomoc nauczyciela.

  2. Nauczyciel jest zawsze obecny na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć i 15 minut po zakończeniu zajęć.

 

 1. Warunki przyprowadzania i odbierania dzieci w punkcie przedszkolnym. Obowiązki rodziców (opiekunów):

  1. Punktualne przyprowadzanie i odbieranie dziecka z punktu przedszkolnego.

  2. Jeśli dziecko z punktu odbiera osoba nie będąca rodzicem lub prawnym opiekunem, rodzic zobowiązany jest do wcześniejszego przedłożenia upoważnienia dla tej osoby do odbioru dziecka.

  3. Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w punkcie przedszkolnym. Niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

  4. Zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce.

  5. Rodzice i nauczyciel prowadzący punkt przedszkolny, zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

  6. Rodzice mogą uczestniczyć w zajęciach organizowanych w punkcie przedszkolnym.

 

 1. Warunki organizowania zajęć dodatkowych.

  1. W punkcie dzieci mogą uczestniczyć w dodatkowych odpłatnych zajęciach (np. j. angielski, rytmika, gimnastyka korekcyjna, logopedia, religia).

  2. Uczęszczanie dziecka na te zajęcia zależy od dobrowolnej decyzji rodziców.

  3. Zajęcia z j. angielskiego ,religii, rytmiki, gimnastyki korekcyjnej, logopedii i inne prowadzone są za opłatą

 

 1. Terminy przerw w czasie pracy punktu przedszkolnego.

  1. W punkcie przedszkolnym zajęcia dydaktyczno-wychowawcze odbywają się przez cały rok kalendarzowy z zastrzeżeniem przerw ogłaszanych przez organ prowadzący.

  2. Terminy przerw w pracy punktu podawane są z dwutygodniowym wyprzedzeniem przez organ prowadzący, biorąc pod uwagę organizację danego roku szkolnego w Zespole Szkół Publicznych w Bielicach.

 

 1. Zakres zadań nauczycieli.

  1. Nauczyciel współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego realizowanym w punkcie oraz uzyskania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju.

  2. Zachowuje właściwą jakość pracy wychowawczo-dydaktycznej.

  3. Prowadzi obserwację pedagogiczną mającą na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentuje te obserwacje.

  4. Przeprowadza w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, diagnozę gotowości do podjęcia nauki w szkole.

  5. Współpracuje ze specjalistami świadczącymi dzieciom pomoc psychologiczno-pedagogiczną lub opiekę zdrowotną.

  6. Nauczyciel prowadzący zajęcia w punkcie przedszkolnym realizuje program wychowania przedszkolnego, stanowiący opis realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego lub wybranych częściach tej podstawy.

  7. Może korzystać z pomocy rodziców (prawnych opiekunów) lub innych pełnoletnich członków rodzin dzieci, upoważnionych przez rodziców, w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie prowadzenia zajęć.

  8. Prowadzi konsultacje i udziela porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi.

  9. Dokumentuje przebieg działalności opiekuńczo-wychowawczej w danym roku szkolnym w formie dziennika zajęć punktu przedszkolnego.

  10. Organizuje zebrania z rodzicami.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 24-05-2012 13:11:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 24-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 24-05-2012 13:36:44