Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr XII/2012 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 29 lutego 2012 r.

 

PROTOKÓŁ Nr XII/2012

z sesji Rady Gminy Bielice

z dnia 29 lutego 2012 roku

Początek sesji - godz. 1000.

Miejsce sesji - sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.

Na stan 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 13 radnych.

Radni nieobecni: Zbigniew Kołodziej i Artur Kuświk.

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

 

Ponadto na sesji obecni byli zaproszeni goście : Wójt Gminy Bielice – Zdzisław Lech Twardowski, Skarbnik Gminy Bielice – Halina Butkowska, Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych im.Jana Pawła II w Bielicach – Małgorzata Woronowicz, sołtysi wsi : Linie-Irena Szczęsna/do przerwy/,Nowe Linie-Jolanta Wadołowska,Swochowo – Małgorzata Głowacka, Gabriela Wasik/do przerwy/,Będgoszcz-Mirosław Samoćko,Nowe Chrapowo-Rafał Malinowski, Chabowo-Jacek Pawlus i Stare Chrapowo-Ignacy Maćkowiak.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

Na sesji obecny był takze mieszkaniec wsi Swochowo-Dariusz Gotowski.

Ad.1 Obrady XII sesji Rady Gminy Bielice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Bielice - Andrzej Kołobycz, który na podstawie podpisanej listy obecności stwierdził, że na stan 15 radnych w obradach uczestniczy 13 radnych, jest więc quorum do prowadzenia prawomocnych obrad w dniu dzisiejszym.

Następnie Przewodniczący powitał wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.

Ad.2 Przewodniczący poprosił o zgłaszanie wniosków do przedłożonego porządku obrad.

Radny Marcin Łapeciński zgłosił wniosek o wycofanie z porządku dzisiejszej sesji projektu uchwały dotyczącego nie wyodrębniania funduszu sołeckiego na 2013 rok, ponieważ zdaniem radnego należy przedyskutować ten projekt z sołtysami przed podjęciem decyzji przez Radę.

Za wnioskiem radnego Marcina Łapecińskiego były 3 głosy "za", 1 głos wstrzymujący się i 9 głosów przeciwko.

Wniosek radnego Marcina Łapecińskiego został odrzucony stwierdził Przewodniczący obrad.

Porządek sesji przedstawiał się następująco:

1.Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2.Zgłaszanie zmian do porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4.Informacja na temat stopnia zaawansowania prac związanych z planem budowy siłowni wiatrowych na terenie gminy Bielice w obrębach geodezyjnych Bielice, Linie i Swochowo.

5.Informacja Wójta za rok 2011 w sprawie renty planistycznej

6.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice od ostatniej sesji Rady Gminy Bielice.

7.Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na ostatniej sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

8.Interpelacje i zapytania radnych.

9.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Związku Gmin Dolnej Odry.

10.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Dolnej Odry. 11.Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2013 rok.

12.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu:nr 174,184,277,310 i 311 położonych w obrębie geodezyjnym Nowe Chrapowo, gmina Bielice.

13.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Bielice na 2012 rok.

14.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Bielice na rok 2012.

15.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

16.Wolne wnioski i zapytania.

17. Zamknięcie sesji.

 

 

Porządek sesji stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

 

Ad.3 Protokół z ostatniej sesji został przyjęty jednogłośnie 13 głosami "za".

Ad. 4. Informacja na temat stopnia zaawansowania prac związanych z planem budowy siłowni wiatrowych na terenie gminy Bielice w obrębach geodezyjnych Bielice, Linie i Swochowo.

 

Patrycja Wisełka- przedstawicielka firmy Dong Energy: nasza firma jest jedną z wiodących firm energetycznych w Europie Północnej, której siedziba znajduje się w Danii. Działalność firmy oparta jest na pozyskiwaniu, produkowaniu,dystrybucji i obrocie energią, a także związanymi z nią produktami. Dong Energy ma ponad trzydziestoletnie doświadczenie w dziedzinie energetyki wiatrowej.

Współczesny świat wraca do naturalnych źródeł energii, które są niewyczerpalne i bezpieczne dla środowiska. Dobroczynne działanie wiatru człowiek docenił już na początku dziejów. Zdając sobie sprawę z zagrożeń płynących z zanieczyszczenia środowiska oraz braku niezależności energetycznej, państwa aktywnie wspierają rozwój alternatywnych źródeł energii. Według Europejskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, najtańszą i najłatwiejszą do pozyskania na terenach wietrznych jest energia wiatrowa. Mimo nakładów jakie pochłania budowa elektrowni wiatrowej, metoda pozyskiwania prądu w ten sposób jest w długoterminowym rozrachunku jedną z najbardziej opłacalnych.Nowoczesne turbiny są niezwykle wydajne i bezpieczne dla środowiska. Dong Energy jest inwestorem ponad pięćdziesięciu parków wiatrowych w Europie Północnej, z czego trzy znajdują się w Polsce w województwie zachodniopomorskim.

Maciej Wagner:dokonał prezentacji opisu projektu. Są trzy warianty: I-26 turbin V 90 o mocy MW=52MW, II -21 turbinV100 o mocy 2,3MW=52,5 MW, III wariant -16 turbvin V 112

o mocy 3 MW=48 MW, które będą spełniały wymogi stawiane nowoczesnym fermom wiatrowym przedstawiając przykładowe rozmieszczenie turbin. Na zlecenie Dong Energy przygotowaniem projektu Parku Wiatrowego Bielice zajmuje sie EPA Wind Spółka z o.o.sp.k.-szczecińska firma z ponad 22 letnim doswiadczeniem,prekursor i lider energetyki wiatrowej w Polsce.

Cały czas trwa procedura planistyczna. Oczekujemy na wyrażenie zgody przez Ministra Rolnictwa na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych I – III klasy bonitacyjnej gleb na cele nierolnicze. Nie jest to proces łatwy. Firma jest państwowa, więc będzie organizowany przetarg i obowiazują terminy ustawowe. Budowa trwa około półtora roku. Szacuje się, że planowane siłownie wiatrowe powstaną w 2016 roku.

Dong Energy posiada trzy farmy wiatrowe na terenie Polski, najbliższa farma jest w Wolinie.

Wójt: 3 lata temu był zorganizowany wyjazd do Wolina, może w okresie letnim powinien być powtórzony taki wyjazd, z którego skorzystaliby mieszkańcy z miejscowości Swochowo i Bielice?.Jestem zawiedzony, że przesuwa się termin rozpoczęcia inwestycji, chociaż trudno się dziwić, gdyż są takie, a nie inne uregulowania prawne, które nie korelują ze sobą.

Radny Piotr Wilczyński: kiedy i gdzie była zrealizowana ostatnia inwestycja?

Maciej Wagner: w Karnicach w 2010 roku.

Dariusz Gotowski: jaki jest okres eksploatacyjny?

Maciej Wagner: żywotość przewidziana jest na 25-30 lat.

Ignacy Maćkowiak:1/ pytanie do Wójta i Przewodniczącego Rady, czy tą dużą inwestycją, nie przysłoni się małych firm w Nowym Chrapowie?

2/ Do inwestora: czy za wyłączone elektrownie wiatrowe będzie obowiązek płacenia podatku od nieruchomości?.

Maciej Wagner: płatność podatku od nieruchomości nie zależy od wartości sprzedaży energii, więc wyłączenie elektrowni wiatrowej nie zwalnia z płacenia podatku od nieruchomości.

Wójt: na terenie naszej gminy i okalającących naszą gminę/Gryfino i Kozielice/ prowadzone są inwestycje przez różne firmy. Są to niezależne od siebie inwestycje, nie ma więc żadnych obaw, kierując swoje słowa do Ignacego Maćkowiaka, który zgłosił zapytanie w tej kwestii.

Osobom uczestniczącym w sesji rozdane zostały broszury informacyjne dotyczące Parku Wiatrowego Bielice. Broszura stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

 

Przewodniczący ogłosił 5-minutową przerwę.

Po przerwie, Przewodniczący wznowił obrady.

 

Ad.5.Informacja Wójta za rok 2011 w sprawie renty planistycznej

 

Wójt przedstawił informację w sprawie renty planistycznej za 2011 rok, która stanowi załącznik Nr 5 do protokołu..Nie zgłoszono zapytań i uwag w powyższym zakresie.

 

Ad.6 Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice od ostatniej sesji Rady Gminy Bielice.

Wójt Zdzisław Lech Twardowski przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności od ostatniej sesji, które stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

Wójt mówił o podjętych wspólnie z Wójtem Gminy Starego Czarnowa działaniach odwoławczych przeciwko likwidacji Poradni K w ośrodkach zdrowia na terenie swoich gmin, które raczej nie przyniosą pożądanego efektu w postaci przywrócenia tych poradni.

Ad.7 Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na ostatniej sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

 

Wójt Zdzisław Lech Twardowski przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał powierzonych na ostatniej sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice,które stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

Ad.8.Interpelacje i zapytania radnych.

 

Radny Stanisław Ryszard Wądołowski pytał Wójta, czy będzie w Bielicach Poradnia K.

Radny Mariusz Adam Przepiórka:na odcinku drogi od państwa Borowiec w Swochowie w kierunku wsi Linie są znaczne wyrwy w jezdni.Poza tym przy zjeździe na aleję owocową na tej trasie także są duże ubytki, więc istnieje konieczność szybkiej interwencji.

Radny Przepiórka zgłosił interpelację, aby naprawiono drogę gminną, która zapada się przy blokach w Swochowie, w kierunku Bielic, najlepiej byłoby gdyby była na nią jeszcze gwarancja – mówił radny Przepiórka.

Przewodniczący Rady-Andrzej Kołobycz zgłosił interpelację, aby duńczycy, którzy są dzierżawcami gruntów pogłębili rów przy drodze gminnej Bielice-Swochowo, ponieważ droga jest zalewana,przez co będzie szybko ulegała niszczeniu.

Ad.9.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Związku Gmin Dolnej Odry.


 

Przewodniczący posiedzenia wspólnego Komisji – Marcin Zięcina poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w powyższej sprawie z poprawką, aby w paragrafie 2 po wyrazie:Bielice, wykreślić dalszą część zdania:"bądź osoba przez niego upoważniona na podstawie pełnomocnictwa".

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie poprawkę, aby w paragrafie 2 po wyrazie:Bielice, wykreślić dalszą część zdania:"bądź osoba przez niego upoważniona na podstawie pełnomocnictwa", która została przyjęta jednogłośnie 13 głosami "za".

Poprawka została przyjęta, stwierdził Przewodniczący obrad.

Po odczytaniu projektu uchwały przez Wiceprzewodniczącego Rady-Krzysztofa Mordala, Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Związku Gmin Dolnej Odry, który został przyjęty jednogłośnie 13 głosami "za".

Przewodniczący obrad stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr XII/67/12 stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

Ad.10.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Dolnej Odry.

 

Przewodniczący posiedzenia wspólnego Komisji – Marcin Zięcina poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w powyższej sprawie

Po odczytaniu projektu uchwały przez Wiceprzewodniczącego Rady-Krzysztofa Mordala, Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Dolnej Odry, który został przyjęty 12 głosami "za" i przy 1 głosie wstrzymującym się.

Przewodniczący obrad stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr XII/68/12 stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

 

 

Ad. 11 Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2013 rok.

 

Przewodniczący posiedzenia wspólnego Komisji – Marcin Zięcina poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w powyższej sprawie

Po odczytaniu projektu uchwały przez Wiceprzewodniczącego Rady-Krzysztofa Mordala, Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2013 rok., który został przyjęty 10 głosami "za", przy 2 głosach przeciwko i 1 głosie wstrzymującym się.

Radny Marcin Łapeciński: zawsze przed głosowaniem była dyskusja.

Przewodniczący obrad:przepraszam, może się pospieszyłem, ale głosowanie się odbyło , w wyniku, którego uchwała została podjęta.

Uchwała Nr XII/69/12 stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.

Ad.12.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu:nr 174,184,277,310 i 311 położonych w obrębie geodezyjnym Nowe Chrapowo, gmina Bielice.

Przewodniczący posiedzenia wspólnego Komisji – Marcin Zięcina poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w powyższej sprawie

Po odczytaniu projektu uchwały przez Wiceprzewodniczącego Rady-Krzysztofa Mordala, Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu:nr 174,184,277,310 i 311 położonych w obrębie geodezyjnym Nowe Chrapowo, gmina Bielice, który został przyjęty jednogłośnie 13 głosami "za".

Przewodniczący obrad stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr XII/70/12 stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.

Ad.13 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Bielice na 2012 rok.

Przewodniczący Komisji stałych Rady Gminy Bielice:

1/ Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych-Piotr Wilczyński,

2/ ds Społecznych-Mariusz Adam Przepiórka

3/ Rewizyjnej-Marcin Zięcina

przedstawili plany pracy na rok 2012, do których nie wniesiono uwag i propozycji zmian.

Po odczytaniu projektu uchwały przez Wiceprzewodniczącego Rady-Krzysztofa Mordala, Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Bielice na 2012 rok, który został przyjęty jednogłośnie 13 głosami "za".

Przewodniczący obrad stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr XII/71/12 stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.

Ad.14 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Bielice na rok 2012.

Wiceprzewodniczący Rady-Krzysztof Mordal odczytał projekt uchwały wraz z planem pracy Rady Gminy Bielice na rok 2012, do którego nie wniesiono uwag i propozycji zmian.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Bielice na rok 2012, który został przyjęty jednogłośnie 13 głosami "za".

Uchwała Nr XII/72/12 stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.

Ad.15.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Wójt odpowiadając na interpelacje i zapytania zgłoszone na dzisiejszej sesji mówił, że :

- na dzień dzisiejszy, trudno powiedzieć, czy Poradnia K będzie, czy też nie w Bielicach, może do następnej sesji, bedę miał odpowiedni stan wiedzy/zapytanie radnego Wądołowskiego/,

- znam stan dróg powiatowych, a jeżeli chodzi o drogę gminną minął już termin 36 miesięcznej gwarancji na drogę Bielice-Swochowo, będziemy podejmowali dzialania w tym zakresie/interpelacja radnego Przepiórki/,

- wystąpię z wnioskiem po raz drugi, aby był pogłębiony rów /intereplacja Przewodniczącego Rady/

Ad.16 Wolne wnioski i zapytania.

Radny Mariusz Adam Przepiórka: na posiedzeniu wspólnym komisji tutejszej Rady prosiłem o wyjaśnienie stanu prawnego drogi od skrzyżowania do cmentarza w Swochowie, bo jest ona w bardzo złym stanie technicznym i wymaga naprawy.

Poza tym radny Przepiórka prosił o ustalenie właściciela działki w Swochowie położonej między sklepem a panem Mamuszką ,i wezwać do posprzątania śmieci.

Dariusz Gotowski: pan Przewodniczący pomylił się i nie poddał pod dyskusję projektu uchwały dotyczącego funduszu sołeckiego, co jest niezgodne ze Statutem Gminy Bielice, cytując zapis w tej kwestii, proponując ponowne rozważenie tej sprawy, bo uchwała może być uchylona z powodu niedopełnienia statutowego obowiązku.

Wójt: w przerwie sesji otrzymałem zaproszenie od niemieckiej gminy Tantow, która otrzymała zaproszenie do złożenia wizyty w dniu 27.04.2012 r. u Posła CDU Jensa Koeppena w niemieckim Bundestagu. Niemiecki Poseł zaprasza również mnie oraz czterech mieszkańców Gminy Bielice .Według wstępnych informacji spotkanie miałoby miejsce na dworcu Schwedt Mitte o godz.11.45 skąd udalibyśmy się do Berlina. W związku z tym, proszę o zgłaszanie sie osób zainteresowanych tym wyjazdem.

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych im.Jana Pawła II w Bielicach – Małgorzata Woronowicz: podjęłam decyzję, aby w godzinach od 7.45 do 9.00 obowiązywał zakaz wjazdu na plac szkolny z uwagi na bezpieczeństwo dzieci.

Wójt: proszę stawiać znak zakazu.

Sołtys wsi Stare Chrapowo-Ignacy Maćkowiak:

1/ mamy we wsi ładny chodnik, ale ściana przystanku autobusowego jest już zniszczona,

2/ czy pasy do przejścia dla pieszych w Starym Chrapowie mogłoby być, jak w innych miejscowościach na terenie naszej gminy?,

3/ poruszałem sprawę piesków,aby rozwiązać ten problem,

4/ na konwentach Wójtów i Burmistrzów, proszę poruszyć sprawę braku lub nieaktualnych rozkładów jazdy autobusów,braku toalet i wiat przystankowych w Pyrzycach,a także mówić o możliwości uzyskania środków na targowisko rolnicze,

5/ w trudnych sprawach należałoby przeprowadzać konsultacje społeczne, warto byłoby korzystać z przedmiotowej uchwały.

Radny Marcin Łapeciński:pani Dyrektor może ma rację z ustawieniem znaku zakazu, ale przy drodze jest równie niebezpiecznie, więc może lepiej byłoby wjechać na teren szkoły.

Dyrektor ZSP-Małgorzata Woronowicz: znak zakazu będzie obowiązywał tylko w określonej godzinie. Najlepiej będzie przyjechać przed tym zakazem.

Radny Marcin Łapeciński: 04 stycznia br. podczas komisji wyjazdowej, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pyrzycach miał niezwłocznie podjąć działanie, aby uzupełnić wyrwę przy zakręcie po prawej stronie przy wjeździe do Chabowa od strony Babina, niestety do tej pory nie zostało to zrobione. Poza tym do tej pory właściciel jednej z nieruchomości w Chabowie, która jest w bardzo złym stanie i zagraża bezpieczeństwu nie zabezpieczyła ruiny, była ta sprawa także podnoszona podczas tej samej komisji wyjazdowej.

Sołtys wsi Chabowo-Jacek Pawlus: na dzisiejszej sesji, było głosowanie w sprawie funduszu sołeckiego i jako Sołtys nie miałem powiadomienia o komisji, na której omawiano tę kwestię. Kilka razy dostałem tylko zaproszenie na posiedzenie komisji pana Wilczyńskiego.

W dzisiejszej sytuacji bez zaplecza finansowego organizacje społeczne, czy sołectwa nie mogą działać , dlatego należy je wspierać. Po to jest urząd gminy i Wójt, aby pomagać. Zdziwiony jestem , że nie było dzisiaj dyskusji, bo chciałem podyskutować, bo jest to bardzo ważny temat.

Wójt: pamiętamy o wnioskach z posiedzenia wspólnego komisji i będziemy interweniować. Zgadzam się z panią Dyrektor jako przedstawiciel organu prowadzącego w kwestii wprowadzenia znaku zakazu wjazdu samochodami poza nauczycielami i pracownikami szkoły na plac przyszkolny, który nie jest placem menewrowym, w godzinach od 7.45-9.00 z uwagi na przewidywane zagrożenia bezpieczeństwa w doprowadzeniu dzieci do klas szkolnych. Proszę nie traktować tego jako złośliwość, tylko racjionalne podejście do sprawy. Możemy wybudować parking przed szkołą, ale kołdra jest za krótka , więc musiałoby się to odbyć kosztem innych zadań, których nie dałoby się jednocześnie zrealizować.

Fundusz sołecki nie jest wyodrębniany, ale nie znaczy to, że w sołectwach, nie wykonuje się zadań. W kazdej wsi na terenie gminy są realizowane różnego rodzaju zadania, np.w Swochowie, w tym roku ma być modernizacja sali wiejskiej wraz z wyposażeniem, w Chabowie ma być budowany chodnik, będą to pokaźne kwoty. Chcieć, to nie wszystko, należy realnie oceniać sytuację i dokonywać odpowiednich wyborów, jeżeli środki są ograniczone.

Radny Piotr Wilczyński: uważam, że przedstawione przez panią Dyrektor rozwiązanie dotyczące ustawienia znaku zakazu będzie błędne, bo Policja nie będzie mogła chyba respektować jego przestrzegania?

Wójt: wydam stsowne zarządzenie. Nie należy komplikować sprawy, bo wyjść jest dużo np. wczesniej przywieść dziecko, albo zaparkować przed ośrodkiem zdrowia lub Urzędem Gminy w Bielicach i podprowadzić parę metrów dziecko do szkoły

Radny Piotr Wilczyński:: będzie problem, bo kierowcy będą zatrzymywali się w bramie wjazdowej.

Radny Stanisław Ryszard Wądołowski:czy woda podsiąka do budynku szkoły w Bielicach po wykonanych pracach?

Dyrektor ZSP-Małgorzata Woronowicz: nie ma przesiąkania przez ściany.

Mieszkaniec wsi Swochowo - Dariusz Gotowski: czy Pan Wójt ma wpływ na pracę Urzędu Pocztowego w Bielicach, który jest czynny od 10-15.30, zdaniem pana Gotowskiego godziny pracy nie są dostosowane do potrzeb mieszkańców.

Wójt: spróbuję interweniować.

Radny Mariusz Adam Przepiórka: jest zarzadzenie Prezesa Poczty, że w gminach do 5 tysięcy mieszkańców, poczty nie będzie.

Ad.17 Zamknięcie sesji.

W związku z wyczerpaniem porządku, obrady XII sesji Rady Gminy Bielice o godz.12.05 zamknął Przewodniczący Rady – Andrzej Kołobycz.

Przewodniczący Rady

Andrzej Kołobycz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 10-04-2012 14:22:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 22-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 10-04-2012 14:22:37