Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice.

 

Projekt

 

 

Uchwała Nr..................................

Rady Gminy Bielic

z dnia 30 marca 2012 r.

 

w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28,poz.142 i poz.146, Nr 40,poz.230,Nr 106,poz.675, z 2011 r. Nr 21,poz.113, Nr 117,poz.679, Nr 134,poz.777, Nr 149,poz.887 i Nr 217, poz.1281) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 175, poz. 1462, z 2007 r. Nr 249, poz. 1830, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z 2009 r. Nr 18, poz.97, Nr 79, poz. 668, Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 z 2011 r., Nr 230, poz. 1373) uchwala się, co następuje:

 

 

 

§ 1. Przyjmuje się Program walki z bezdomnością zwierząt na terenie Gminy Bielice, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

 

 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXVI/149/09 Rady Gminy Bielice z dnia 28 maja 2009r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz dalszego postępowania z nimi.

 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr.....

Rady Gminy Bielice z dnia 30 marca 201r.wsprawie przyjęcia Programu

walki z bezdomnością zwierząt na terenie Gminy Bielice

 

 

Program walki z bezdomnością zwierząt na terenie Gminy Bielice

 

 

Rozdział 1.

Cele programu i ogólne założenia

 

1.1.

Rada Gminy Bielice określa następujące cele gminnego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych:

  1. ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Bielice

  2. zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom przebywającym w granicach administracyjnych Gminy;

  3. zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych;

  4. zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy;

  5. edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.

 

1.2.

1. „Bezdomne zwierzę” oznacza zwierzę domowe lub gospodarskie, które zostało porzucone, uciekło, bądź zabłąkało się i nie ma możliwości ustalenia jego właściciela.

2. Powyższy punkt nie dotyczy żyjących na wolności kotów.

 

1.3.

Realizacja programu odbywa się zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt, w szczególności z zachowaniem zasad humanitaryzmu.

 

1.4.

1. Realizacja programu obejmuje w szczególności:

a) zapewnienie schronienia zwierzętom bezdomnym przez przebywanie w schronisku zwanym dalej „schroniskiem” na warunkach określonych Porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą a podmiotem prowadzącym schronisko oraz Regulaminem obowiązującym w schronisku., a zwierząt gospodarskich – w gospodarstwie rolnym, zwanym dalej „gospodarstwem” na warunkach określonych Porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą a właścicielem gospodarstwa;

b) aktywne poszukiwanie osób chętnych do adoptowania zwierząt bezdomnych;

c) prowadzenie stałej i aktualnej informacji o zwierzętach czekających na adopcję na stronach internetowych gminy Bielice;

d) prowadzenie opłacanej z budżetu gminy sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych, znajdujących się w schroniskach;

e) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom objętym Programem na wypadek następstw zdarzeń drogowych;

f) współpraca ze społecznymi opiekunami w zapewnieniu opieki nad wolno żyjącymi kotami.

2. Koszt realizacji zadań, wskazanych w. pkt 1.4 ponosi gmina.

 

1.5.

Na realizację zadań, wskazanych w pkt 1.4., gmina przeznacza środki finansowe z budżetu.

 

 

 

Rozdział 2.

Odławianie bezdomnych zwierząt

 

2.1

Odławianiem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Bielice zajmuje się uprawniony do tego podmiot gosp. na warunkach określonych pomiędzy Gminą a podmiotem.

 

2.2

Niezwłocznie po odłowieniu zwierzęcia, zostanie na stronie internetowej Gminy oraz na tablicach ogłoszeń informacja zawierająca fotografię zwierzęcia wraz z opisem wskazującym datę i miejsce umieszczenia odłowionego zwierzęcia.

 

2.3

Właściciel ma prawo odebrać odłowione zwierzę. Właściciel ponosi koszty wyłapania oraz ewentualne koszty pobytu zwierzęcia w schronisku.

 

2.4

Pracownicy urzędu współpracują w ramach wykonywania zadań, o których mowa w pkt. 1.4.1. oraz pkt. 2.1. z Policją.

 

2.5

Porozumienie zawarte z podmiotem, prowadzącym schronisko, określa skutki nienależytego wykonania wynikających z niego zobowiązań, dotyczących działalności schroniska, w tym ewentualne kary umowne.

 

2.6

Obowiązek zapewnienia zwierzętom przebywającym w schronisku właściwej opieki, w szczególności:

- odpowiedniego pożywienia i dostępu do świeżej wody;

- ochrony przed warunkami atmosferycznymi;

- opieki weterynaryjnej,

ciąży na schronisku.

 

2.7

Schronisko aktywnie uczestniczy w działaniach, mających zapewnić bezdomnym zwierzętom stałą opiekę, w szczególności poprzez podawanie informacji o adopcjach do publicznej wiadomości.

 

2.8

Schronisko ma obowiązek udostępnić osobie, ubiegającej się o adopcję zwierzęcia, ograniczony jedynie względami bezpieczeństwa dostęp do pomieszczeń, w których zwierzęta są przetrzymywane, za wyjątkiem pomieszczeń przeznaczonych dla celów kwarantanny bądź trzymania zwierząt agresywnych.

 

 

Rozdział 3.

Opieka nad wolno żyjącymi kotami

 

3.1.

Urząd Gminy Bielice współpracuje ze społecznymi opiekunami w zakresie opieki nad wolno żyjącymi kotami.

 

 

Rozdział 4.

Adopcje zwierząt i domy tymczasowe

 

4.1.

1. Osoby fizyczne mają prawo ubiegać się o sprawowanie w miejscu swojego zamieszkania opieki nad zwierzęciem bezdomnym pochodzącym z terenu gminy.

2. Sprawowanie opieki nad zwierzęciem może mieć postać:

a) stałą i nieograniczoną w czasie, zmierzającą do nabycia zwierzęcia na własność, zwaną dalej „adopcją”;

b) ograniczoną w czasie:

- na czas określony;

- na czas nieokreślony,

zwaną dalej „domem tymczasowym”.

 

4.2.

1. Przekazanie zwierzęcia do adopcji odbywa się nieodpłatnie bądź za zwrotem wydającemu podstawowych kosztów opieki medycznej nad zwierzęciem.

2. Przekazanie zwierzęcia do domu tymczasowego odbywa się nieodpłatnie.

3. Osoba, sprawująca opiekę nad zwierzęciem w ramach domu tymczasowego, po upływie 14 dni ma prawo ubiegać się o nieodpłatną adopcję, chyba że dopuściła się zaniedbań bądź w inny sposób naruszyła warunki umowy o prowadzenie domu tymczasowego.

 

4.3.

1. Osoba, ubiegająca się o adopcję lub przyjęcie zwierzęcia do domu tymczasowego, powinna cechować się znajomością wymogów, dotyczących sprawowania opieki nad zwierzęciem danego gatunku.

2. Gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że osoba, o której mowa w pkt. 4.3.1, nie będzie sprawować należytej opieki nad zwierzęciem, schronisko ma obowiązek odmówić wydania zwierzęcia.

 

4.4.

1. Umowa adopcyjna i umowa o sprawowanie opieki w domu tymczasowym zawiera pouczenie o podstawowych obowiązkach osoby chowającej zwierzę, przewidzianych przez przepisy o ochronie zwierząt oraz klauzule zobowiązujące do zapewnieniu zwierzęciu właściwych warunków bytowania, w tym:

- odpowiedniego pożywienia i świeżej wody,

- schronienia przed warunkami atmosferycznymi;

- dostępu do stałej opieki weterynaryjnej;

- szacunku, wolności od bólu i cierpienia;

2. Umowa adopcyjna i umowa o sprawowanie opieki w domu tymczasowym zawiera dane osoby odbierającej zwierzę, gatunek, rasę, płeć, opis i dane szczególne, służące identyfikacji zwierzęcia, a także znaną historię chorób i status prawny zwierzęcia (bezdomne, porzucone, oddane do schroniska, zwierzę, które uległo przepadkowi).

 

4.5

Poszukiwanie osób chętnych do adopcji oraz sprawowania opieki w domu tymczasowym odbywa się:

a) za pośrednictwem Internetu;

b) za pomocą ogłoszeń w lokalnych mediach;

c) we współpracy z mieszkańcami oraz organizacjami społecznymi;

 

 

Rozdział 5

Opieka weterynaryjna

 

5.1.

1. Gmina finansuje opiekę weterynaryjną nad bezdomnymi zwierzętami.

2. Gmina finansuje opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt wolno żyjących, bezdomnych, a także posiadających właściciela w przypadkach, gdy kontakt z nim jest niemożliwy a zwierzę wymaga natychmiastowej pomocy

3. Właściciel zwierzęcia, które uległo wypadkowi, jest zobowiązany do zwrócenia gminie poniesionych kosztów leczenia.

 

Rozdział 6

Współpraca z mieszkańcami w ramach polityki ograniczania bezdomności zwierząt

 

6.1.

Gmina kształtuje świadomość mieszkańców w zakresie metodach walki z bezdomnością zwierząt domowych i gospodarskich, w szczególności:

a) informuje o programach adopcyjnych;

b edukuje o zabiegach, zmierzających do trwałego pozbawienia zwierzęcia zdolności płodzenia, kładąc szczególny nacisk na zalecenia natury społecznej i weterynaryjnej.

 

Rozdział 7

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy

 

7.1

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy realizowane jest poprzez:

  1. nałożenie na właścicieli psów bezwzględnego obowiązku wyprowadzania psów na smyczy, a w przypadku psów należących do ras agresywnych, mieszańców tych ras, oraz psów zachowujących się agresywnie w kontakcie z obcymi – także obowiązku prowadzenia na terenach publicznych psa w kagańcu;

  2. egzekwowanie we współpracy z Inspekcją Weterynaryjną obowiązku corocznego obowiązku szczepienia psów przeciwko wściekliźnie;

  3. konsekwentne egzekwowane przepisów prawa w tym lokalnego w zakresie obowiązków właścicieli zwierząt domowych, określonych przepisami o utrzymaniu czystości i porządku.

 

 

Rozdział 8

Dzikie zwierzęta w terenie zabudowanym

 

8.1

1. W przypadku pojawienia się w terenie zabudowanym zwierzęcia innego niż gospodarskie lub domowe, Gminna, w porozumieniu z Policją, Powiatowym Lekarzem Weterynarii i właściwym miejscowo kołem łowieckim, a w razie konieczności – Strażą Pożarną, podejmuje kroki w celu umożliwieniu zwierzęciu powrót do miejsca naturalnego bytowania.

2. Jeśli zwierzę, o którym mowa w pkt. 8.1.1., nie jest w stanie samodzielnie wrócić do miejsca naturalnego bytowania, lekarz weterynarii poddaje zwierzę zabiegowi tymczasowego uśpienia w celu umożliwienia jego przewiezienia do naturalnego środowiska. W razie konieczności, gmina zapewnia zwierzęciu opiekę weterynaryjną.

3. Jeśli zwierzę, o którym mowa w pkt. 8.1.1. zagraża bezpieczeństwu ludzi lub zwierząt domowych bądź gospodarskich, a nie ma możliwości dostarczenia zwierzęcia do miejsca naturalnego bytowania, zawiadamia się niezwłocznie dyżurującego lekarza weterynarii oraz łowczego właściwego miejscowo Koła Łowieckiego bądź inną osobę, uprawnioną do użycia broni palnej.

4. Jeżeli ktoś schwyta dzikie zwierzę i przetrzymuje je jako zwierze hodowlane zobowiązany jest na koszt własny umożliwić zwierzęciu powrót do naturalnego miejsca bytowania bądź przekazać takie zwierzę do najbliższego ogrodu zoologicznego bądź przytułku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

Przedstawiony projekt uchwały ma na celu realizację przepisów nowelizacji Ustawy z dn. 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt, która weszła w życie w dniu 1.01.2012 r.

Nowelizacja rozszerzyła obowiązki ciążące na jednostkach samorządu terytorialnego o szereg dodatkowych czynności, mieszczących się w obrębie zadań własnych, wykonywanych na podstawie art. 11 ust. 1 Ustawy. Podkreślić należy, że owe dodatkowe działania, ciążące na gminach, zgodne są z ogólnymi postulatami poszerzenia humanitarnej ochrony zwierząt, a sposób zredagowania ustawy wskazuje na ogólną intencję skierowania dostępnych środków na jak najbardziej efektywną i wydajną walkę z bezdomnością zwierząt.

Bezdomność zwierząt jest istotnym problemem społecznym, zarówno z punktu widzenia uniwersalnej etyki, jak i z pozycji zwykłej pragmatyki. Powierzenie podstawowym jednostkom samorządu terytorialnego zadań związanych z tą kwestią jest posunięciem słusznym z uwagi na konieczność płynnego dostosowywania się do realiów, co lepiej realizowane jest na szczeblu niższym.

Projekt, oprócz zadań wprost wskazanych przez nowelizację ustawy, zawiera również szereg rozwiązań, będących alternatywą nadal zgodną z prawem, ale często mniej kosztowną i bardziej efektywną od tradycyjnych metod walki z bezdomnością zwierząt. Jako przykład można wymienić instytucję domów tymczasowych, które mogą być częściowo opłacane ze środków gminy, przy czym należy pamiętać, by osoba sprawująca tymczasową opiekę nad zwierzęciem bezdomnym, nie uczyniła sobie z tego stałego źródła dochodu, gdyż działa to demoralizująco i przeczy zasadom subsydiarności.

Podobnie przewidziane w projekcie procedury działań na wypadek pojawienia się zwierząt dzikich zmierzają do najszybszego rozwiązania problemu przy użyciu jak najmniejszych środków. Cały czas jednak obowiązują zasady humanitaryzmu oraz zgodność działań z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Zgodnie z art. 11a ust. 7 ustawy o ochronie zwierząt powyższy program został przesłany do zaopiniowania właściwym instytucjom. W ciągu 21 dni otrzymaliśmy jedynie opinię Koła Łowieckiego Orlik , które nie wniosło zastrzeżeń do projektu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 22-03-2012 14:15:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 22-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 22-03-2012 14:15:25