Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr XI/2011 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2011 r.

 

PROTOKÓŁ Nr XI/2011

z sesji Rady Gminy Bielice

z dnia 29 grudnia 2011 roku

Początek sesji - godz. 1000.

Miejsce sesji - sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.

Na stan 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych.

Nieobecny był radny Zbigniew Kołodziej.

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

 

Ponadto na sesji obecni byli zaproszeni goście : Wójt Gminy Bielice – Zdzisław Lech Twardowski, Sekretarz Gminy Bielice –Kamela Wilczyńska, Skarbnik Gminy Bielice – Halina Butkowska, Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych im.Jana Pawła II w Bielicach – Małgorzata Woronowicz, nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Publicznych im.Jana Pawła II w Bielicach-Leszek Domszy/obecny tylko na początku sesji/, Dyrektor Biura DIROW w Gryfinie – Małgorzata Piekutowska/obecna do przerwy/, sołtysi wsi : Linie-Irena Szczęsna, Swochowo – Małgorzata Głowacka, Będgoszcz-Mirosław Samoćko, Chabówko-Jan Kazimierz Geldner.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

Ad.1 Obrady XI sesji Rady Gminy Bielice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Bielice - Andrzej Kołobycz, który na podstawie podpisanej listy obecności stwierdził, że na stan 15 radnych w obradach uczestniczy 14 radnych, jest więc quorum do prowadzenia prawomocnych obrad w dniu dzisiejszym.

Następnie Przewodniczący powitał wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.

Przewodniczący Rady poprosił pana Wójta o zabranie głosu.

Wójt-Zdzisław Lech Twardowski: podziękował pani Dyrektor i panu Leszkowi Domszemu nauczycielowi wychowania fizycznego w Zespole Szkół Publicznych im.Jana Pawła II w Bielicach za zajęcie przez Szkołę Podstawową w Bielicach I miejsca w powiatowych rozgrywkach sportowych powiatu pyrzyckiego oraz za srebrny medal w Mistrzostwach Województwa w Unihokeju Dziewcząt Szkół Podstawowych w roku 2011.

Jest to przykład zaangażowania się nauczyciela, który powinien być szczególnie doceniony poprzez odpowiednią wysokość dodatku motywacyjnego kierując swoje słowa do pani Dyrektor ZSP.

Wójt oraz Przewodniczący Rady wręczyli z tej okazji kwiaty dla pani Dyrektor i sprzęt sportowy na potrzeby szkoły oraz upominek na ręce nauczyciela wychowania fizycznego.

Pani Dyrektor oraz pan Leszek Domszy serdecznie podziękowali wladzom gminyn za docenienie starań i osiągnięć sportowych bielickiej szkoły.

Ad.2 Przewodniczący poprosił o zgłaszanie wniosków o zmianę w przedstawionym porządku obrad.

Nie zgłoszono propozycji zmian.

Porządek sesji został przyjęty jednogłośnie 14 głosami "za", który przedstawiał się następująco:

Porządek sesji przedstawia się następująco

1.Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2.Zgłaszanie zmian do porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4.Informacja na temat działalności Dolnoodrzańskiej Inicjatywy Rozwoju Obszarów Wiejskich.

5.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice od ostatniej sesji Rady Gminy Bielice.

6.Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na ostatniej sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

7.Informacja Komisji Rewizyjnej o wynikach kontroli w zakresie stopnia realizacji inwestycji zaplanowanych na 2011 rok.

8. Sprawozdania z działalności komisji Rady Gminy Bielice za rok 2012.

9.Interpelacje i zapytania radnych.

10.Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r.

11.Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok.

12.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012.

13.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarzadowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.

14.Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego ustanowienia służebności guntowej na działce oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem 51,położonej w obrębie Będgoszcz.

15.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu świetlic wiejskich na terenie gminy Bielice.

16.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bilice na lata 2012-2020.

17.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bielice na rok 2012 i projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bielice na lata 2012-2018.

18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

19.Wolne wnioski i zapytania.

20.Zamknięcie sesji.

 

 

Porządek sesji stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

 

Ad.3 Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

Protokół z ostatniej sesji został przyjęty jednogłośnie 14 głosami "za".

Ad. 4. Informacja na temat działalności Dolnoodrzańskiej Inicjatywy Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Dyrektor Biura Dolnoodrzańskiej Inicjatywy Rozwoju Obszarów Wiejskich – Małgorzata Piekutowska : Inicjatywa LEADER jest europejskim programem wspierającym społeczności obszarów wiejskich, które dążą do partnerskiej współpracy. Warunkiem niezbędnym do pełnego i skutecznego realizowania polityki wobec obszarów wiejskich jest zaangażowanie społeczności wiejskich w proces podejmowania decyzji na poziomie lokalnym. LEADER stanowi nowe podejście do rozwiązywania problemów wsi, kładące silny nacisk na partnerstwo pomiędzy trzema sektorami: publicznym, społecznym i gospodarczym oraz na tworzenie pomiędzy nimi sieci powiązań celem wymiany doświadczeń, wzajemnej współpracy i realizacji wspólnych projektów w formie Lokalnej Grupy Działania (LGD). Inicjatywy oddolne podejmowane wspólnie przez te jednostki mają szansę realizacji tylko wówczas, gdy oparte są na solidnych podstawach zapisanych w dokumentach strategicznych.

Gmina Bielice w ramach dotychczas ogłoszonych przez Stowarzyszenie DIROW czterech naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.13"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" złożyła 3 wnioski, na 5 naborów, z czego zostały podpisane 2 umowy:

1/ przyznana kwota dofinansowania 25 .000.zł.

Umowa podpisana z Urzedem Marszałkowskim w dniu 06.07.2011 r.,

2/ przyznana kwota dofinansowania 42.971,00 zł.

Umowa podpisana z Urzędem Marszałkowskim w dniu 13.06.2011 r.,

3/ przyznana kwota dofinansowania 25.000 zł.wniosek obecnie jest w trakcie przekazywania do Urzedu Marszałkowskiego w celu jego dalszej oceny pod względem formalno-prawnym.

Informacja w powyższym zakresie stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

W roku przyszłym planujemy realizację programu wspierania i aktywiazacji wymiany międzynarodowej. Dużym projektem jest wsparcie organizacji pozarządowych szkolenia, aktywizacja. Nie udało się w tym roku z uwagi na mniejszenie środków przez Urząd Marszałkowski.

Wójt: W Lokalnej Grupie Działania "DIROW" działają :Piotr Wilczyński, który wchodzi w skład Zarządu, pani Sekretarz będąca członkiem Rady oraz radny Artur Kuświk, namawiam do wstępowania do LGD- mówił Wójt.

W skład Lokalnej Grupy Działania DIROW wchodzą gminy powiatu gryfińskiego i dwie gminy z powiatu pyrzyckiego tj. nasza gmina i Kozielice .Wójt poprosił panią Dyrektor Biura DIROW o naświetlenie nurtującego problemu remontu kościołów podkreślając, iż gmina nie będzie inicjatorem takiego projektu.

Małgorzata Piekutowska: aplikować o pomoc finansową w ramach Programu Odnowa i Rozwój Wsi mogą m.in.parafie.

Wsparcie finansowe może być przyznane do kwoty 500 tys.zł.na wykonanie remontu zewnętrznych elementów obiektów kościelnych, nie ma możliwości uzyskania pomocy na remont wenątrz kościoła.

Jeżeli gmina składałaby wniosek w imieniu stowarzyszenia lub innych podmiotów byłoby to niekorzystne ponieważ, gmina pomniejszałaby swój limit.

Radny - Marcin Łapeciński: jak plasuje się gmina Bielice w stosunku do innych gmin pod kątem aplikowania o środki unijne?

Małgorzata Piekutowska:szczegółowych informacji nie mam, ale jest to średnia ilość. Są gminy, które w ogóle nie zgłaszaja wniosków.

Radny-Piotr Wilczyński:problemem jest brak środków własnych.

Małgorzata Piekutowska: wkładem własnym nie muszą być środki finansowe, może to być np. wynajęcie lokalu itp, które ma określoną wartość finansową.

Radny-Piotr Wilczyński: od dwóch lat tylko gmina Banie otrzymała środki z Urzędu Marszałkowskiego.

Małgorzata Piekutowska: tak, chociaż liczę na to, że sytuacja w tym zakresie ulegnie znacznej poprawie.

Radny-Piotr Wilczyński: apeluję do stowarzyszeń mieszkańców wsi Linie i Chabowa, aby korzystali z możliwości pozyskiwania środków na swoją działalność.

Małgorzata Piekutowska: planujemy zatrudnić osoby do każdej z gmin należących do LGD DIROW,aby służyły pomocą w opracowywaniu wniosków.Od gmin będziemy oczekiwali udostępnienia lokalu do tego celu.

Pani Dyrektor zapewniała o tym,że osoby fizyczne, stowarzyszenia itd. mające jakiś pomysł i chciałyby aplikować o środki finansowe będą mile widziane w biurze stowarzyszenia w Gryfinie, aby omówić szczegóły działań.

Ad.5 Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice od ostatniej sesji Rady Gminy Bielice.

Wójt Zdzisław Lech Twardowski przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności od ostatniej sesji, które stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

Wójt nawiązał do opracowania pt. "Zróżnicowanie poziomu rozwoju wspólnot samorządowych województwa zachodniopomorskiego", które radni otrzymali i stanowiące załącznik Nr 6 do protokołu. Gmina Bielice należy do grupy drugiej, podgrupy B1 o dodatnim wskaźniku "średnim" mające największe szanse, aby dołączyć do gmin z grupy A,które są przodujące w rozwoju.

Cieszy mnie fakt, że idziemy w dobrym kierunku, i obyśmy nie zatrzymali się w rozwoju, aczkolwiek niepokoi mnie problem zagrożonej pozycji powiatu pyrzyckiego, który bez pomocy zewnętrznej zagrożony jest w swoim bycie jak wynika z przeprowadzonej analizy.

Szukamy i będziemy szukali oszczędności w zakresie ponoszenia kosztów za oświetlenie uliczne, dlatego rozważano dwa warianty, aby:

I wariant -wyłączyć 50 % lamp , zdajemy sobie sprawę, że nie jest to społecznie dobre wyjscie,

II wariant -wyłączyć oświetlenie uliczne od godziny 23 do 5 rano, ale nie zda to egzaminu.

Najważniejszą sprawą jest zmiana zasad dostawy energii oświetlenia ulicznego.

Dlatego po uzyskaniu zgody przez Dyrekcję Energetyki w Poznaniu będziemy działać następująco:

czas zapłonu następowałby godzinę po zachodzie słońca, a czas gaśnięcia godzinę przed wschodem słońca.

Nie może być w dalszym ciągu jak jest teraz, proszę radnych o tłumaczenie ludziom takiej konieczności apelował Wójt.

Przewodniczący ogłosił 10 minutową przerwe w obradach.

Po przerwie, Przewodniczący wznowił obrady.

Ad.6 Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na ostatniej sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

 

Wójt Zdzisław Lech Twardowski przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał powierzonych na ostatniej sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice,które stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

 

Ad.7 Informacja Komisji Rewizyjnej o wynikach kontroli w zakresie stopnia realizacji inwestycji zaplanowanych na 2011 rok.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Marcin Zięcina odczytał protokół z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną w powyższym zakresie, do którego nie wniesiono zapytań i uwag.

Protokół z kontroli stanowi załączniki Nr 8 do protokołu.

Ad. 8. Sprawozdania z działalności komisji Rady Gminy Bielice za rok 2012.

Przewodniczący komisji Rady Gminy Bielice:

1/ Piotr Wilczyński – Komisji Budżetu,Rolnictwa i Spraw Gospodarczych,

2/ Mariusz Adam Przepiórka- Komisji ds Społecznych,

3/ Marcin Zięcina – Komisji Rewizyjnej

przedstawili sprawozdania ze swojej działalności za rok 2011, które stanowią załączniki od Nr 9-11 do protokołu.

 

Ad.9.Interpelacje i zapytania radnych.

 

Radny Stanisław Ryszard Wądołowski podziękował pani Sekretarz za podjęcie działań i usunięcie śmieci przy pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów w Bielicach proponując potrzebę zamontowania kamery,aby nie wystepowały takie sytuacje.

Ad.10 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r.

 

Radny – Mariusz Adam Przepiórka zgłosił wniosek o nieodczytywanie w całości projektów uchwał .

Wniosek radnego Przepiórki został przyjęty 13 głosami „za” i przy 1 głosie przeciwko.

Przewodniczący posiedzenia wspólnego komisji Rady Gminy Bielice- Mariusz Adam Przepiórka poinformował o pozytywnej opinii posiedzenia wspólnego w sprawie projektu uchwały w powyższej sprawie.

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r. został przyjęty jednogłośnie 14 głosami "za".

Przewodniczączący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr XI/518/11 stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.

 

Ad.11.Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok.

 

Przewodniczący posiedzenia wspólnego komisji Rady Gminy Bielice poinformował o pozytywnej opinii posiedzenia wspólnego w powyższej sprawie.

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok został przyjęty jednogłośnie 14 głosami "za" .

Przewodniczączący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr XI/59/11 stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.

 

Ad.12.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012.

 

Przewodniczący posiedzenia wspólnego poinformował, że projekt uchwały w powyższej sprawie został pozytywnie zaopiniowany.

 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012.został przyjęty jednogłośnie 14 głosami "za"

Przewodniczączący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr XI/60/11 stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.

 

Ad.13.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarzadowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.

 

Przewodniczący posiedzenia wspólnego poinformował, że projekt uchwały w powyższej sprawie został pozytywnie zaopiniowany z poprawką, aby w rozdziale 8 punkcie 2 wyraz "Burmistrza" zastąpić wyrazem "Wójta"

Poprawka została przyjęta jednogłośnie 14 głosami"za".

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarzadowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok. z poprawką było 14 głosów "za".

Przewodniczączący stwierdził, że uchwała z poprawką została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr XI/61/11 stanowi załącznik Nr 15 do protokołu.

Ad.14 Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego ustanowienia służebności guntowej na działce oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem 51,położonej w obrębie Będgoszcz.

 

Przewodniczący posiedzenia wspólnego poinformował, że projekt uchwały w powyższej sprawie został pozytywnie zaopiniowany.

Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego ustanowienia służebności guntowej na działce oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem 51,położonej w obrębie Będgoszcz został przyjęty jednogłośnie 14 głosami "za".

Uchwała została podjęta stwierdził Przewodniczący obrad.

Uchwała Nr XI/62/11 stanowi załącznik Nr 16 do protokołu.

Ad.15 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu świetlic wiejskich na terenie gminy Bielice.

 

Przewodniczący posiedzenia wspólnego poinformował, że projekt uchwały w powyższej sprawie został pozytywnie zaopiniowany .

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu świetlic wiejskich na terenie gminy Bielice został przyjęty jednogłośnie 14 głosami "za".

Uchwała została podjęta stwierdził Przewodniczący obrad.

Uchwała Nr XI/63/11 stanowi załącznik Nr 17 do protokołu.

 

Ad.16 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bilice na lata 2012-2020.

Przewodniczący posiedzenia wspólnego poinformował, że projekt uchwały w powyższej sprawie został pozytywnie zaopiniowany z poprawką aby:

 • wykreślić w rozdziale 7 załącznika do uchwały paragrafy 7,8,9 .

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie poprawkę, aby:

wykreślić w rozdziale 7 załącznika do uchwały paragrafy 7,8,9

Za przyjęciem poprawki było 14 głosów "za".

Poprawka została przyjęta, jednogłośnie stwierdził Przewodniczący.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bilice na lata 2012-2020 został przyjęty 14 głosami "za" .

Uchwała zosta podjęta jednogłośnie z poprawką, stwierdził Przewodniczący.

Uchwała Nr XI/64/11 stanowi załącznik Nr 18 do protokołu.

 

Ad.17.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bielice na rok 2012 i projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bielice na lata 2012-2018.

 

Przewodniczący posiedzenia wspólnego poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektów uchwały w powyższych sprawach.

Zastępca Przewodniczącego Rady odczytał uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 07 grudnia 2011 r.:

 • Nr CCCXLVIII/570/2011 w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Bielice na 2012 rok- zał. Nr 19

 • Nr CCXLVIII/571/2011 w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bielice na lata 2012-2018. stanowiące załączniki Nr 21do protokołu.

  Przewodniczący obrad Andrzej Kołobycz, w pierwszej kolejności poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia budzetu gminy Bielice na rok 2012, który został przyjęty jednogłośnie 14 głosami "za".

  Uchwała została podjęta stwierdził Przewodniczący obrad.

  Uchwała Nr XI/65/11 stanowi załącznik Nr 20 do protokołu.

  Następnie, Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bielice na lata 2012-2018, który został przyjęty jednogłośnie 14 głosami "za".

  Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

  Uchwała Nr XI/66/11 stanowi załącznik Nr 22 do protokołu.

 

Ad.18 Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

Wójt odpowiadając na interpelację radnego Stanisława Ryszarda Wądołowskiego mówił, że dwie kamery są już zakupione i będą zamontowane w Bielicach w okolicy pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

Ad.19 Wolne wnioski i zapytania.

Wójt: od 2 stycznia 2012 roku zatrudniony będzie w Urzędzie Gminy Bielice nowy konserwator, poprzedni przeszedł na emeryturę.

Ogromny problem stanowią wyrzucane śmieci przy wyjeździe po lewej stronie od Chabowa na drogę Nr 3 obręb Będgoszcz.i na ten temat między innymi chcę się spotkać z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Pyrzycach, aby przedsięwziąć jakieś kolejne działania, aby zaprzestać takim praktykom.

Radny Stanisław Ryszard Wądołowski: pojemnik na butelki plastikowe w Bielicach, jest bardzo szybko zapełniony więc może należałoby dostawić dodatkowy pojemnik na ten cel.

Radny Piotr Wilczyński: interweniować w sprawie wycinki zakrzaczeń przy drodze od Nowego do Starego Chrapowa.

Radny Marcin Łapeciński złozył najlepsze życzenia świąteczno-noworoczne w imieniu Zarządu Gminnego PSL wszystkim radnym, sołtysom i ich rodzinom oraz mieszkańcom naszej gminy.

Radny Sławomir Jędrzejczyk : w związku ze znacznymi ubytkami w drogach na tzw.majątek i do jeziora w Parsowie należałoby uzupełnić je tłuczniem lub żwirem.

Sołtys wsi Parsów-Gabriela Wasik: samochody ciężarowe wywożące piasek ze żwirowni w Parsowie nawożą ziemię na drogę powiatową i robi się "kolebka" co stanowi zagrożenie bezpiecznego korzystania z tej drogi.

Sołtys wsi Chabówko-Jan Geldner pytał co z modernizacją świetlicy w Chabówku, bo miała być oddana na Andrzejki później na Sylwestra, a do tej pory nie przystąpiono do prac modernizacyjnych?.

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych im.Jana Pawła II w Bielicach-Małgorzata Woronowicz wręczyła Przewodniczącemu Rady Gminy Bielice Andrzejowi Kolobyczowi wylicytowany obraz dziękując również Panu Wójtowi za udział w licytacji. Środki uzyskane z licytacji przeznaczono na potrzeby szkoły.

Przewodniczący Rady zachęcał do brania udziału w licytacjach szczególnie organizowanych przez tutejszą szkołę.

Radny Marcin Łapeciński: myślę, że powinniśmy wystąpić z wnioskiem o nadanie odznaczenia Gryfa Zachodniopomorskiego dla naszej szkoły i OSP.

Sołtys wsi Swochowo-Małgorzata Głowacka: z powodu zamieszania z upomnieniami do zapłaty podatku, który faktycznie został wpłacony u sołtysa nie wyjaśniono tej pomyłki. Nie było żadnej kartki z przeprosinami np. w Swochowie, a w Bielicach było ich mnóstwo.

Wójt: jeżeli Pani chce to uklęknę przed Panią, przepraszałem w Internecie za powstałą sytuację, ukarałem pracownicę.

Nakazałem zawieść do każdej wsi pisma z przeprosinami.Uważam sprawę za zamkniętą.

Małgorzata Głowacka: na jakiej podstawie Wójt postawił pieczątkę i podpisał się pod takimi upomnieniami ?

Za przygotowwany dokument odpowiada pracownik merytoryczny, ja owszem podpisuję, ale nie jestem w stanie sprawdzać każdej sprawy. Ufam swoim pracownikom. Pomyłki się zdarzały,zdarzają i niestety będą się zdarzały,szkoda tylko,że miały one miejsce u nas.Nie wiem co mam jeszcze zrobić. Może Pani Sołtys życzy sobie, żebym zwolnił pracownicę z pracy ?.

Sołtys - Małgorzata Głowacka: nie chodzi mi o zwolnienie pracownicy z pracy, tylko o to, że zanim przystąpiono do wysyłania upomnień należało zajrzeć do kwitariuszy, które były rozliczane w Urzędzie Gminy.

Wójt: jeżeli chodzi o dznaczenie Gryfa Zachodniopomorskiego jest to temat otwarty.

W kwestii modernizacji świetlicy w Chabówku byli u mnie przedstawiciele wsi, którym wyjaśniałem, że nie mogę przyspieszyć sprawy z uwagi na trwające postępowanie odwoławcze.

Zaapeluję do Zarządu Dróg Powiatowych w Pyrzycach w sprawie "nawożonego" błota na drogę powiatową w obrębie Parsowa przez samochody wywożące piasek ze żwirowni.

Sołtys – Gabriela Wasik: może znaki ostrzegawcze na tym odcinku ustawić,aby kierowcy wiedzieli, że należy ograniczyć prędkość na tym niebezpiecznym odcinku drogi.

Wójt:nie jestem zarządcą drogi, przekażę apel do starostwa, a swoją drogą Rada Sołecka Parsowa może również monitować w tej sprawie.

Wójt: myślę, że dobrym wyjściem będzie dostawienie dodatkowego pojemnika na buteleki plastikowe w Bielicach, albo Rada Sołecka rozważyłaby ewentualnie lokalizację pod dodatkowy punkt z pojemnikami do selektywnej zbiórki odpadów.

Radny, a zarazem Sołtys wsi Bielice-Stanisław Ryszard Wądołowski: tańsze będzie dostawienie dodatkowego pojemnika na PET-y, aniżeli dodatkowy punkt do zbiórki odpadów komunalnych.

Radny Sławomir Jędrzejczyk: należy spotkać się z panem Baranowskim, który kupił żwirownię i wywozi z niej piasek o doprowadzenie do odpowiedniego stanu zniszczone drogi.

Wójt: W dniu 04 stycznia 2012 roku spotkamy się z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych i omówimy nurtujące problemy.

Z uwagi na brak wolnych środków finansowych w budżecie gminy Bielice nie ma na dzień dzisiejszy możliwości dokonywania napraw dróg gminnych. W m-cu marcu będzie zmieniany budżet i wtedy będziemy decydowali z czego zrezygnować, aby ewentualnie dokonywać remontu dróg gminnych. Rada na sesji okołobudżetowej w dniu 17 listopada 2011 roku zmniejszyła wielkości podatków, więc jest to konsekwencja takiej decyzji.

Jeżeli chodzi o zasypywanie rowów, będziemy reagować, już prowadzone jest postępowanie administracyjne w niektórych miejscowościach na terenie naszej gminy.

Radny Stanisław Ryszard Wądołowski: firma, która wywoziła tłuczeń z torowisk zasypała rowy w Bielicach, przy torach od Dydymskiego/od tzw.wybudowy/ do Morysona żeby mogła wyjechać do drogi ciężkim sprzętem, pytając Wójta o to, kto obecnie będzie je odtwarzał?

Wójt: większość zniszczeń rowów odwadniających przy nasypach kolejowych były we wcześniejszym okresie, gdy właścicielem były PKP, więc nie miałem na to wpływu.Zniszczone rowy odwadniające przy nasypach kolejowych będą odtwarzane na koszt Gminy. Przy podejmowaniu decyzji będę konsekwentny w swoim działaniu w kwestii wydawania pieniędzy podatników tzn. będę przestrzegał priorytetów, że najważniejszy jest człowiek.

Radny Piotr Wilczyński : wystosować pismo formalne do pana Baranowskiego dotyczące zabłacanej drogi.

Radny - Marcin Łapeciński: zapraszać radnych powiatowych na sesje Rady Gminy.

Przewodniczący Rady: będziemy zapraszali.

Mirosław Samoćko: należy napisać do pana Baranowskiego, aby po sobie sprzątali, jak to jest praktykowane np. w Szczecinie.

Wójt: właścicelem drogi jest starosta,nie gmina, będziemy o tym rozmawiać 04 stycznia 2012 r.

Radny M ariusz Adam Przepiórka podziękował za wszelką pomoc w roku 2011 dla klubu sportowego "UNIA" Swochowo, prosząc o liczniejsze uczestnictwo w spartakiadach powiatowych , składając najserdeczniejsze życzenia na nadchodzący 2012 rok.

Wójt: dziękuję Przewodniczacemu Rady, radnym, sołtysom i pracownikom za współpracę, której są efekty i życzę dużo zdrowia, zadowolenia z tego co robimy, miłości, ciepła rodzinnego i lepszego 2012 roku.

Przewodniczący Rady – Andrzej Kołobycz: dziękuję za dobrą współpracę w mijającym 2011 roku życząc uczestnikom sesji i ich rodzinom oraz wszystkim mieszkańcom Gminy zdrowia, udanej zabwy Sylwestrowej oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 2012 roku

Ad.18 Zamknięcie sesji.

W związku z wyczerpaniem porządku, obrady XI sesji Rady Gminy Bielice o godz.12.25 zamknął Przewodniczący Rady – Andrzej Kołobycz.

Przewodniczący Rady

Andrzej Kołobycz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 02-03-2012 08:51:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 22-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 02-03-2012 09:39:01