Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 17 listopada 2011 r.

 

 

PROTOKÓŁ Nr X/2011

z sesji Rady Gminy Bielice

z dnia 17 listopada 2011 roku

Początek sesji - godz. 1000.

Miejsce sesji - sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.

Na stan 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 15 radnych.

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

 

Ponadto na sesji obecni byli zaproszeni goście : Wójt Gminy Bielice – Zdzisław Lech Twardowski, Sekretarz Gminy Bielice –Kamela Wilczyńska, Skarbnik Gminy Bielice – Halina Butkowska, Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych im.Jana Pawła II w Bielicach – Małgorzata Woronowicz , sołtysi wsi : Nowe Linie-Jolanta Wądołowska, Swochowo – Małgorzata Głowacka, Stare Chrapowo- Ignacy Maćkowiak .

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

Ad.1 Obrady X sesji Rady Gminy Bielice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Bielice - Andrzej Kołobycz, który na podstawie podpisanej listy obecności stwierdził, że na stan 15 radnych w obradach uczestniczy 15 radnych, jest więc quorum do prowadzenia prawomocnych obrad w dniu dzisiejszym.

Następnie Przewodniczący powitał wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.

Ad.2 Przewodniczący poprosił o zgłaszanie wniosków o zmianę w przedstawionym porządku obrad.

Nie zgloszono propozycji zmian.

Porządek sesji został przyjęty jednogłośnie 15 głosami "za", który przedstawiał się następująco:

 

1.Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2.Zgłaszanie zmian do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice od ostatniej sesji Rady Gminy Bielice.

5.Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na ostatniej sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

6.Informacje o analizie oświadczeń majątkowych.

7.Informacja Komisji Rewizyjnej o wynikach kontroli w zakresie:

- wydatków Zespołu Szkół Publicznych im.Jana Pawła II w Bielicach za rok szkolny 2010/2011

-wykorzystania środków przez Klub Sportowy „UNIA” Swochowo za 2010 rok i I półrocze 2011 r.

8.Interpelacje i zapytania radnych.

9.Projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr IX/48/11.

10.Projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr IX/49/11.

11.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bielice.

12.Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału oraz w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej.

13.Projekt uchwały w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2012 rok.

14.Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości w 2012 roku.

15.Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2012 rok.

16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

17.Wolne wnioski i zapytania.

18.Zamknięcie sesji.

 

 

Porządek sesji stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.


 

Ad.3 Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

Protokół z ostatniej sesji został przyjęty jednogłośnie 15 głosami "za".

Ad.4 Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice od ostatniej sesji Rady Gminy Bielice.

Wójt Zdzisław Lech Twardowski przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności od ostatniej sesji, które stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Ad.5 Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na ostatniej sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

 

Wójt Zdzisław Lech Twardowski przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał powierzonych na ostatniej sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice,które stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

 

Ad.6. Informacje o analizie oświadczeń majątkowych.

 

Zastępca Przewodniczącego Rady – Krzysztof Mordal odczytał informacje o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych opracowanej przez:

I. Wojewodę Zachodniopomorskiego w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych przez:

1/ Wójta Gminy Bielice-Zdzisława Lecha Twardowskiego

2/ Przewodniczącego Rady Gminy Bielice-Andrzeja Kołobycza.

Informacja stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

  1. Naczelnika Urzędu Skarbowowego w Stargardzie Szczecińskim w sprawie oświadczenia majątkowego złożonego przez Wójta Gminy Bielice.

    Informacja stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

  2. Przewodniczącego Rady Gminy Bielice w sprawie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych.

    Informacja stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

  3. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pyrzycach w sprawie oświadczeń majatkowych złożonych przez radnych i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Bielice.

    Informacja stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

 

Wójt Gminy Bielice – Zdzisław Lech Twardowski przedstawił informację o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Bielice, która stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.

Ponadto Wójt przedstawił informację o dokonanej analizie przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie w sprawie oświadczenia majatkowego złożonego przez Dyrektorkę Zespołu Szkół Publicznych im.Jana Pawła II w Bielicach.

Informacja stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.

 

Ad. 7. Informacja Komisji Rewizyjnej o wynikach kontroli w zakresie:

- wydatków Zespołu Szkół Publicznych im.Jana Pawła II w Bielicach za rok szkolny 2010/2011

-wykorzystania środków przez Klub Sportowy „UNIA” Swochowo za 2010 rok i I półrocze 2011 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Marcin Zięcina odczytał protokoły z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną w powyższym zakresie, do których nie wniesiono zapytań i uwag.

Kserokopie protokołów stanowią załączniki Nr 12 i 13 do protokołu.

Ad.8.Interpelacje i zapytania radnych.

 

Nie zgłoszono interpelacji i zapytań radnych.

 

Ad.9. Projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr IX/48/11.

 

Radny – Mariusz Adam Przepiórka zgłosił wniosek o nieodczytywanie w całości projektów uchwał .

Wniosek radnego Przepiórki został przyjęty jednogłośnie 15 głosami „za”.

Przewodniczący posiedzenia wspólnego komisji Rady Gminy Bielice- Stanisław Ryszard Wądołowski poinformował o pozytywnej opinii posiedzenia wspólnego w sprawie projektu uchwały zmieniajacego Uchwałę Nr IX/48/11..

Projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr IX/48/11 został przyjęty 14 głosami "za" i przy 1 głosie wstrzymującym się.

Przewodniczączący stwierdził, że uchwała zmieniająca Uchwałę Nr IX/48/11 została podjęta.

Uchwała Nr X/51/11 stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.

 

Ad.10. Projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr IX/49/11.

 

Przewodniczący posiedzenia wspólnego komisji Rady Gminy Bielice - Stanisław Ryszard Wądołowski poinformował o pozytywnej opinii posiedzenia wspólnego w powyższej sprawie.

Projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr IX/49/11 został przyjęty 14 głosami "za" i przy 1 głosie wstrzymującym się.

Przewodniczączący stwierdził, że uchwała zmieniająca Uchwałę Nr IX/49/11 została podjęta.

Uchwała Nr X/52/11 stanowi załącznik Nr 15 do protokołu.

 

Ad.11.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bielice.

 

Przewodniczący posiedzenia wspólnego – Stanisław Ryszard Wądołowski poinformował, że projekt uchwały w powyższej sprawie został pozytywnie zaopiniowany z poprawkami:

 

1/ w paragrafie 81 zmienić termin "do 10 kwietnia" na termin "do 15 czerwca"

2/ zmienić treść paragrafu 96 na brzmienie:" Sekretarz Gminy przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji w przypadku uzyskania upoważnienia Wójta"

3/ w załączniku Nr2 podpisać herb i glagę Gminy Bielice.

 

Przewodniczący Rady- Andrzej Kołobycz poddał pod głosowanie zgłoszone poprawki

-za pierwszą poprawką,aby w paragrafie 81 zmienić termin "do 10 kwietnia" na termin "do 15 czerwca"było 15 głosów "za".

Poprawka została przyjęta jednogłośnie 15 głosami "za"- stwierdził Przewodniczący Rady.

- za drugą poprawką, aby paragraf 96 otrzymał brzmienie:" Sekretarz Gminy przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji w przypadku uzyskania upoważnienia Wójta" było 14 głosów "za" i 1 głos wstrzymujący się.

Poprawka została przyjęta -stwierdził Przewodniczący.

-za trzecią poprawką, aby podpisać w załączniku Nr 2 herb i flagę Gminy Bielice było 14 głosów "za" i 1 głos wstrzymujący się.

Poprawka została przyjęta -stwierdził Przewodniczący.

 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bielice z poprawkami został przyjęty 14 głosami "za" i przy 1 głosie wstrzymującym się.

Przewodniczączący stwierdził, że uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bielice została podjęta.

Uchwała Nr X/53/11 stanowi załącznik Nr 16 do protokołu.

 

Ad.12.Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału oraz w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej.

 

Przewodniczący posiedzenia wspólnego – Stanisław Ryszard Wądołowski poinformował, że projekt uchwały w powyższej sprawie został pozytywnie zaopiniowany z poprawką, aby

w paragrafie 1 po wyrazie "danej" wpisać "nieruchomości" zamiast ruchomości.

Poprawka została przyjęta jednogłośnie 15 głosami"za".

Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału oraz w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej z poprawką było 15 głosów "za".

Przewodniczączący stwierdził, że uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału oraz w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej z poprawką została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr X/54/11 stanowi załącznik Nr 17 do protokołu.

 

Ad.13.Projekt uchwały w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2012 rok.

 

Przewodniczący posiedzenia wspólnego – Stanisław Ryszard Wądołowski poinformował, że projekt uchwały w powyższej sprawie został pozytywnie zaopiniowany.

Projekt uchwały w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2012 rok został przyjęty 13 głosami"za", przy 1 głosie przeciwko i 1 głosie wstrzymującym się.

Uchwała w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2012 rok została podjęta stwierdził Przewodniczący obrad.

Uchwała Nr X/55/11 stanowi załącznik Nr 18 do protokołu.

 

Ad.14.Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości w 2012 roku.

 

Przewodniczący posiedzenia wspólnego – Stanisław Ryszard Wądołowski poinformował, że projekt uchwały w powyższej sprawie został pozytywnie zaopiniowany z poprawkami:

1/ w paragrafie 1 ust.2 litera a- stawkę 0,60 zł. zastąpić stawką 0,50 zł.

2/ w paragrafie 1 ust.2 litera b-stawkę 21,60zł. zastąpić stawką 21,70 zł.

3/ paragraf 2 otrzymuje brzmienie : "Traci moc Uchwała Nr XXX/179/09 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości".

Przewodniczący Rady- Andrzej Kołobycz poddał pod głosowanie zgłoszone poprawki

-za pierwszą poprawką,aby w paragrafie 1 ust.2 litera a- stawkę 0,60 zł. zastąpić stawką 0,50 zł. było 14 głosów "za" i 1 głos wstrzymujący się.

Poprawka została przyjęta stwierdził Przewodniczący Rady.

 

-za drugą poprawką, aby w paragrafie 1 ust.2 litera b-stawkę 21,60zł. zastąpić stawką 21,70 zł.14 głosów "za" i 1 głos przeciwko.

Poprawka została przyjęta stwierdził Przewodniczący Rady.

 

-za trzecią poprawką, aby paragraf 2 otrzymał brzmienie : "Traci moc Uchwała Nr XXX/179/09 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości , a dotychczasowy paragraf otrzymał oznaczenie paragrafu 3, dotychczasowy paragraf 3 paragrafu 4 -" było 14 głosów "za" i 1 głos wstrzymujący się.

Poprawka została przyjęta stwierdził Przewodniczący Rady.

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości w 2012 roku z poprawkami został przyjęty 14 głosami "za" i przy 1 głosie przeciwko.

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości w 2012 roku została podjęta stwierdził Przewodniczący obrad.

Uchwała Nr X/56/11 stanowi załącznik Nr 19 do protokołu.

 

Ad.15. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2012 rok.

 

Przewodniczący posiedzenia wspólnego – Stanisław Ryszard Wądołowski poinformował, że projekt uchwały w powyższej sprawie został pozytywnie zaopiniowany z poprawką, aby obniżyć średnią cenę skupu żyta przyjmowaną do obliczania podatku rolnego na 2012 z kwoty 74,18 zł. za dt. do kwoty 61 zł. za dt.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie poprawkę, aby obniżyć średnią cenę skupu żyta przyjmowaną do obliczania podatku rolnego na 2012 z kwoty 74,18 zł. za dt.do kwoty 61 zł. za dt.

Za przyjęciem poprawki było 14 głosów "za" i 1 głos przeciwko.

Poprawka została przyjęta,stwierdził Przewodniczący.

Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2012 rok został przyjęty 14 głosami "za" i przy 1 głosie przeciwko.

Uchwała Nr X/57/11 stanowi załącznik Nr 20 do protokołu.

 

Ad.16 Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

Nie zgłoszono interpelacji i zapytań radnych.

Ad.17 Wolne wnioski i zapytania.

Wójt podziękował radnym za podjęcie uchwał okołobudżetowych na 2012 rok, nadmieniając jednocześnie, iż obniżenie stawek podatkowych wpłynie na to, że wielu rzeczy nie uda się zrealizować.Rada nie może zrzucać z siebie tej odpowiedzialności. Nie można żądać wykonania wszystkich zadań w swoich miejscowościach, jeżeli zmniejsza się podatki.Jeżeli przyjdą do mnie delegacje wsi w tym Sołtysi np. o wykonanie remontu dachu wtedy niestety zmuszony będę odmówić mówiąc, że decyzja zapadła 17 listopada-mówił Wójt.

Przewodniczący Komisji Budżetu,Rolnictwa i Spraw Gospodarczych - Piotr Wilczyński pytał Wójta na jakim etapie jest sprawa jego starań o pozyskanie środków z budżetu Państwa na odwodnienie Zespołu Szkół Publicznych w Bielicach.

Wójt odpowiadał, że zabiegał o pomoc finansową w Ministerstwie, ale było zero zainteresowania.Wczoraj byłem u Marszałka Województwa. Mam skompletować i dowieść dokumenty, ale odczułem, że nic z tego nie będzie – mówił Wójt.

Piotr Wilczyński: na posiedzeniu wspólnym przedstawiciel firmy Open Energy nie był zorientowany w pełnym zakresie na temat obowiązujących zasad dotyczących usług świadczonych przez operatorów energii elektrycznej.

ENEA stosuje promocyjną cenę od 28.09.do 30.11. 2011 r. w tymże okresie należy podpisać stosowną umowę.

Nieprawdą jest to, że osoba fizyczna nie może zmienić operatora energii elektrycznej jak informował przedstawiciel firmy Open Energy. Osoby fizyczne mają także do tego prawo, ale nie warto zmieniać operatora, bo ENEA ma jedną z niższych cen.

Wójt: sprawa jest otwarta. Myślę, że możemy z panem Przewodniczącym Komisji Budżetu,Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Piotrem Wilczyńskim udać się do ENEI w celu wynegocjowania dla gminy jaknajkorzystniejszych cen za energię elektryczną.

Przewodniczący Rady-Andrzej Kołobycz zwrócił się do pani Sekretarz w sprawie konieczności podjęcia działań dotyczących pana Bałdygi.

Stanisław Kulig – radny : pan Bałdyga stwarza niesamowity problem dla 5 rodzin sąsiadujacych z tym panem. Budynek jest "pomalowany" przez pana Bałdygę, zwraca to uwagę wśród przejeżdżających przez Swochowo kierowców, którzy fotografują ten budynek.

Wójt: Kierownik OPS i ja mamy związane ręce. Na naszą interwencję zabierają pana Bałdygę, a po 3 dniach wraca z powrotem. Podejmę apel – mówił Wójt podkreślając,że nie jest to sprawa prosta do rozwiązania.

Sołtys wsi Swochowo-Małgorzata Głowacka: były próby umieszczenia pana Bałdygi w zakładzie zamkniętym, ale nic nie udało się zrobić.

Piotr Wilczyński: wzywać Policję,gdy pan Bałdyga jest agresywny. Ruszyć inne jednostki oprócz kierownika OPS i Policji.

Małgorzata Głowacka: była sprawa w Szczecinie, ale sąsiedzi nie stawili się w Sądzie.Sąsiedzi nie chcą świadczyć przeciwko temu panu.

Sekretarz-Kamela Wilczyńska: pan Bałdyga opłaca czynsz, więc wywiązuje się z tego obowiązku. Tylko pod kątem zagrożenia życia mieszkańców zamieszkujących w tym samym bloku, można rozpatrywać ten problem. Zmieniły się przepisy lokalowe, więc w tym kierunku gminie może uda się znaleźć rozwiązanie tego problemu.

Radny Mariusz Adam Przepiórka – Przewodniczący Komisji ds Społecznych:jest problem w Swochowie nie tylko z panem Bałdygą , u którego zameldowane są dzieci ale także u Skotarków, którzy od wielu lat mieszkają w Anglii i napewno nie wrócą do Polski gdzie również zameldowane są ich dzieci.

Sołtys wsi Stare Chrapowo – Ignacy Maćkowiak: podobały mi się słowa pana Wójta, że radni powinni brać odpowiedzialność za podejmowane uchwały. Niemniej jednak trochę wcześniej należy konsultować z mieszkańcami sprawę podatków. W innych gminach były spotkania z sołtysami i radami sołeckimi. Wiemy, że od stycznia przyszłego roku przyjdą nowe zadania, trudne dla samorządu, ale należy wyważyć, bo jesli podnosi się podatki o 90% to kto z pracowników zgodziłby się na podwyżkę podatku chociażby o 3%. Podatek nie dotyczy tylko osób fizycznych ale są też osoby prawne.Pewny umiar trzeba zachować.Temat wybuchnie pod koniec lutego i w marcu, gdy płatnicy otrzymają nakazy płatnicze. Temat trudny, ale trzeba rozmawiać. Radni powinni rozmawiać z mieszkańcami.Co zrobimy jak upadnie kilka gospodarstw rolnych, zachód je przejmie pytał Ignacy Maćkowiak dodając, iż brakuje na sesji członków Izby Rolniczej.

Sekretarz: może członkowie Izby Rolniczej powiedzieliby na sesji, co zrobili,aby pomóc rolnikom.

Ignacy Maćkowiak: znam uchwały wielu gmin, które podjęły uchwały, w których cena żyta przyjmowana do obliczenia podatku rolnego będzie wynosiła 50 zł. za dt. Należy zadać sobie pytanie co by było, gdyby Prezes GUS ogłosił dotychczasową cenę żyta. Dobrze,że ustalono taką stawkę, ale co będzie jak przyjdą się pytać np. o remont dachu.

Są dokuczliwi ludzie w miejscowościach, ale są odpowiednie służby od tego i decydują czy dana osoba ma być izolowana-kontynuował Ignacy Maćkowiak.

Piotr Wilczyński: dziekuję panu Sołtysowi Ignacemu Maćkowiakowi, że jest zadowolony z ustalonego przez radę Gminy podatku rolnego.

Ad.18 Zamknięcie sesji.

W związku z wyczerpaniem porządku, obrady X sesji Rady Gminy Bielice o godz.11.20 zamknął Przewodniczący Rady – Andrzej Kołobycz.

Przewodniczący Rady

Andrzej Kołobycz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 04-01-2012 08:52:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 20-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 23-02-2012 10:38:46