Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r.

                                                                                                                                                       

                                                       Uchwała Nr   /  /11                                Projekt

Rady Gminy Bielice

                                                       z dnia    grudnia  2011 r. 

 

w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172,poz. 1441 , Nr 175 poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr138 poz.974, Nr 173, poz.1218  z 2008 r. Nr 180,poz.1111, Nr 223, poz.1458,  z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777) Rada Gminy uchwala co następuje:  

                                      

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę                                                            292.682,50 zł

1. Dział 600 Transport i  łączność                                                                                           7.000 zł

rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy                                                                            5.000 zł

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora  finansów

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                       5.000 zł

rozdział 60016  Drogi publiczne gminne                                                                                  2.000 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                                2.000 zł

 

2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa                                                                                   2.000 zł

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                      2.000 zł

§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości      2.000 zł

                                 

3 . Dział 750  Administracja publiczna                                                                                   80.000 zł

rozdział 75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)                                           80.000 zł

§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek

organizacyjnych                                                                                                                       20.000 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki                                                                                                           6.000 zł

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny postaci pieniężnej                                          50.000 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                       4.000 zł

 

4. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                84.216,90 zł                                                                                       

rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności

cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek

organizacyjnych                                                                                                                       65.000 zł

§ 0320  Podatek rolny                                                                                                              65.000 zł

rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

terytorialnego                                                                                                                      19.216,90 zł

§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                  6.200 zł

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                       2.016,90 zł

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                         11.000 zł

 

5. Dział 758 Różne rozliczenia                                                                                               50.000 zł

rozdział  75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek

samorządu terytorialnego                                                                                                        50.000 zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                         50.000 zł

                                                                                                          

6. Dział 900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                             69.465,60 zł

rozdział 90095 Pozostała działalność                                                                                 69.465,60 zł

§ 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację

 zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                69.465,60 zł 

                                                                                                                                                                 

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę                                                             476.987,50 zł

1. Dział 600 Transport i  łączność                                                                                             4.305 zł

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne                                                                                   4.305 zł

 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (chodnik Chabowo)                           4.305 zł

 

2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa                                                                                   4.300 zł

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                       4.300 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                               4.300 zł                                                                                                                                                                                       

 

3 . Dział 750  Administracja publiczna                                                                                    30.000zł

rozdział 75023 Urzędy gmin(gmin i miast na prawach powiatu)                                           30.000 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                30.000 zł

 

4. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     15.000 zł

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne                                                                              15.000 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                15.000 zł

 

5. Dział 757 Obsługa długu publicznego                                                                               39.400 zł

rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek

samorządu terytorialnego                                                                                                        39.400 zł

§ 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą  długu publicznego                                   3.214 zł

§ 8110 Odsetki od  samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych

przez jednostkę  samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                           36.186 zł

 

6. Dział 801 Oświata i wychowanie                                                                                      312.000 zł

rozdział 80101 Szkoły podstawowe                                                                                      270.000 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    190.000 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           80.000 zł

rozdział 80110 Gimnazja                                                                                                         42.000 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                      30.000 zł

§ 4210  Zakup materiałów i wyposażenie                                                                               12.000 zł

 

7. Dział 851 Ochrona zdrowia                                                                                              2.016,90 zł

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                 2.016,90 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                            542,84 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                         1.388 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  86,06 zł                                           

 

                                                                                                                                                                                          

8. Dział 900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                             69.965,60 zł

rozdział 90095 Pozostała działalność                                                                                 69.965,60 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                        69.465,60 zł

§ 4530 Podatek od towarów i usług(VAT)                                                                                  500 zł

 

§ 3. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę                                                                  184.305 zł

 

1. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                   154.305 zł

rozdział 40002 Dostarczanie wody                                                                                       154.305 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (remont stacji uzdatniania wody

w miejscowości Nowe Chrapowo oraz budowa sieci wodociągowej w Będgoszczy

i sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej obrębach Bielice i Parsów)                       154.305 zł

2. Dział 801 Oświata i wychowanie                                                                                       30.000 zł

rozdział 80101 Szkoły podstawowe                                                                                        15.000 zł

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                         15.000 zł

rozdział 80110 Gimnazja                                                                                                         15.000 zł  

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                         15.000 zł

 

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

 

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 22-12-2011 12:29:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 20-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 22-12-2011 12:29:44