Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr IX/2011 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 30 września 2011 r.

 

 

PROTOKÓŁ Nr IX/2011

z sesji Rady Gminy Bielice

z dnia 30 września 2011 roku

Początek sesji - godz. 1000.

Miejsce sesji - sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.

Na stan 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 13 radnych.

Radni nieobecni: Sławomir Jędrzejczyk i Cezary Tumasz.

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Ponadto na sesji obecni byli zaproszeni goście: Wójt – Zdzisław Lech Twardowski, Sekretarz Gminy Bielice-Kamela Wilczyńska, Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych im.Jana Pawła II w Bielicach- Małgorzata Woronowicz/do przerwy/ sołtysi wsi wg załączonej listy obecności, która stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. /Sołtys wsi Linie -Irena Szczęsna obecna była na sesji do przerwy/. Na sesji obecni byli uczniowie klasy III a Gimnazjum w Bielicach z nauczycielką Cyrylą Ociepą.

Ad.1 Obrady IX sesji Rady Gminy Bielice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Bielice - Andrzej Kołobycz, który na podstawie podpisanej listy obecności stwierdził, że na stan 15 radnych w obradach uczestniczy 13 radnych, jest więc quorum do prowadzenia prawomocnych obrad w dniu dzisiejszym.

Następnie Przewodniczący powitał wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.

Ad.2 Przewodniczący poprosił o zgłaszanie wniosków o zmianę w przedstawionym porządku obrad. Nie zgloszono propozycji zmian.

Porządek sesji został przyjęty jednogłośnie 13 głosami "za", który przedstawiał się następująco:

1.Otwarcie i stwierdzenie quorum.

 

2.Przedstawienie porządku obrad

 

    1. Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich sesji.

       

4. Informacja z wykonania budżetu gminy Bielice za I półrocze 2011 roku.

5. Informacja o realizacji zadań związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenie Gminy Bielice.

6. Informacje o stanie zaawansowania zadań inwestycyjnych na terenie gminy Bielice.

7.Informacja o działalności Klubu Sportowego „UNIA” Swochowo.

8.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice od 29 czerwca 2011 roku.

9.Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na dwóch ostatnich sesjach do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

10.Interpelacje i zapytania radnych.

11. Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia Radzie Gminy opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.

 

Przerwa

 

12. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r.

13.Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziałów Gminy Bielice w nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem działki 238/1 połozonej w obrębie Nowe Chrapowo w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

14.Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedazy w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem działki 295/8 położonej w obrębie Chabowo .

15.Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet radnych.

16. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy – sołtysów.

17. Projekt uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim na kadencję lat 2012-2015./głosowanie tajne/

18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

19.Wolne wnioski i zapytania.

20. Zamknięcie sesji.

 

Porządek sesji stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.


 

Ad.3 Przyjęcie protokołu z dwóch ostatnich sesji Rady Gminy Bielice.

Protokół z VII sesji Rady Gminy Bielice został przyjęty jednogłośnie 13 głosami "za".

Protokół z VIII sesji Rady Gminy Bielice został przyjęty jednogłośnie 13 głosami "za".

Ad.4 Informacja z wykonania budżetu gminy Bielice za I półrocze 2011 roku.

Wójt- Zdzisław Lech Twardowski: Radni otrzymali przedmiotową informację, która została zamieszczona także w BIP-ie. Na planowaną kwotę dochodów ogółem 9.663.985,68 zł. zrealizowano kwotę 4.551.275,13 zł.co stanowi 47,10% .Natomiast realizacja wydatków na koniec czerwca 2011 r.kształtowała się na poziomie 41,93%. Na plan 12.005.058,68 zł. wykonano 5.033.255,55 zł. Oczywiście chciałoby się, żeby wpółczynnik po stronie dochodów był jaknajwyższy, ale istnieją bariery, które uniemożliwiają ich realizację.

Wójt nadmienił, iż Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie pozytywnie oceniła wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2011 roku.

Informacja z wykonania budzetu gminy Bielice za I półrocze 2011 roku stanowi zalącznik Nr 4 do protokołu.

Ad. 5 Informacja o realizacji zadań związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenie Gminy Bielice.

Wójt przedstawił informację o realizacji zadań związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenie Gminy Bielice.

Wójt : niestety niektórzy mieszkańcy obok pojemników do selektywnej zbiórki odpadów pozostawiają inne odpady.

Radny-Stanisław Ryszard Wądołowski: może jakąś kamerę zamontować, aby zidentyfkować te osoby.

Wójt: myślę o tym.

Sołtys wsi Stare Chrapowo- Ignacy Maćkowiak: na cmentarzu trzeba wymienić kłódkę, bo znowu jest pełno śmieci. Przy drogach także jest dużo wyrzuconych śmieci.

Radny Piotr Wilczyński: apeluję do pani Dyrektor szkoły, aby przygotować akcję dotyczącą segregowania śmieci.

Dyrektor szkoły- Małgorzata Woronowicz: nie jest to problem młodzieży i dzieci,a rodziców i dziadków.W programach nauczania przyswajana jest tematyka w powyższym zakresie.

Piotr Wilczyński: mam na mysli akcję ogólnoszkolną.

Dyrektor szkoły: zbieralismy makulaturę i niestety nie było jej gdzie sprzedać.

Informacja stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.


 

Ad. 6 Informacje o stanie zaawansowania zadań inwestycyjnych na terenie gminy Bielice.

Wójt przedstawił informację w powyższym zakresie, która stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

W Chabówku modernizacja świetlicy może przesunąć się w czasie, z uwagi na odwołanie się pani Bonarskiej.

Wystąpiłem jako Wójt Gminy Bielice z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,który wg wskazań SKO rozpatrzy Burmistrz Pyrzyc. Z tych też względów nie mogę niczego przyspieszyć- mówił Wójt.

Radny Stanisław Ryszard Wądołowski: czy usterki w świetlicy w Bielicach będą usunięte?

Wójt: to jest oczywiste, że tak.

Radny Mariusz Adam Przepiórka: w przyszłorocznym budżecie chciałbym ująć boisko ze sztuczną murawą przy ZSP w Bielicach, aby odciągnąć dzieci i młodzież od siedzenia przy komputerach.

Wójt: jestem nie mniejszym zwolennikiem budowy Orlika, ale jest hierarchia zadań.Najważniejszym zadaniem przyjętym do realizacji jest modernizacja oczyszczalni ścieków w Bielicach. Gdybyśmy mieli możliwości finansowe nieograniczone to nie byłoby problemu. Nie wiemy poza tym jaki efekt uzyskamy po przeprowadzeniuodwodnienia szkoły.

Może do końca obecnej kadencji zrobimy Orlika, oczywiście jeżeli taka będzie wola Rady Gminy organu stanowiącego w Gminie- mówił Wójt.

Ad. 7 Informacja o działalności Klubu Sportowego „UNIA” Swochowo.

W imieniu Klubu Sportowego "UNIA" Swochowo informację o działalności klubu przekazał Mariusz Adam Przepiórka.

Informacja stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

Ad.8 Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice od 29 czerwca 2011 roku.

Wójt Zdzisław Lech Twardowski przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności od 29 czerwca 2011, które stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

Ad. 9 Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na dwóch ostatnich sesjach do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

Wójt przedstawił sprawozdanie w powyzszym zakresei, które stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

Ad.10 Interpelacje i zapytania radnych.

Radny Stanisław Ryszard Wadołowski: kończy sie miesiąc wrzesień, proszę pana Wójta o przypomnienie służbom drogowym o zabezpieczeniu i dotarczeniu piasku z solą przed zimą.

Radny Marcin Zięcina: należy wystapić do odpowiednich służb, aby sprawdzono przepust

Ad.11 Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia Radzie Gminy opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.

Przewodniczący komisji Rady Gminy Bielice poinformowali, że na posiedzeniach komisji pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w powyższej sprawie, proponując do składu Zespołu niżej wymienione osoby:

1/ Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych proponuje się Marcina Łapecińskiego

2/ ds. Społecznych proponuje się Andrzeja Jóźwiaka

3/ Rewizyjnej – Marcin Zięcina proponuje moją osobę.

Przewodniczący poddał pod głosowanie proponowany skład Zespołu do przedstawienia Radzie Gminy opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników po wyrażeniu przez ww zgody na pracę w Zespole. Sposród siebie na Przewodniczacego Zespołu zaproponowano Marcina Łapecińskiego. Rada jednogłośnie 13 głosami "za" przyjęła projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia Radzie Gminy opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.

Uchwała Nr IX/44/11 stanowi załacznik Nr 10 do protokołu.

 

Przewodniczący ogłosił przerwę, w trakcie której Zespół przygotuje opinię na temat zgłoszonych kandydatów na ławników.


 

Po przerwie, Przewodniczący wznowił obrady.

Radny – Mariusz Adam Przepiórka zgłosił wniosek o nieodczytywanie w całości projektów uchwał , ponieważ radni otrzymali stosowne materiały.

Wniosek radnego Przepiórki został jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęty.

Ad.12 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok.

 

Przewodniczący komisji Rady Gminy Bielice :

1/ Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych – Piotr Wilczyński

2/ ds. Społecznych – Mariusz Adam Przepiórka

3/ Rewizyjnej – Marcin Zięcina

poinformowali, że na posiedzeniach komisji pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w powyższej sprawie.

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok został przyjęty jednogłośnie 13 głosami "za".

Uchwała Nr IX/45/11 stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.

Ad.13 Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziałów Gminy Bielice w nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem działki 238/1 połozonej w obrębie Nowe Chrapowo w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Przewodniczący komisji Rady Gminy Bielice :

1/ Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych – Piotr Wilczyński

2/ ds. Społecznych – Mariusz Adam Przepiórka

3/ Rewizyjnej – Marcin Zięcina

poinformowali, że na posiedzeniach komisji pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w powyższej sprawie.

Projekt uchwały w powyższej sprawie został przyjęty przy 12 głosach "za" i 1 głosie przeciwko.

Uchwała Nr IX/46/11 stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.

Ad.14 Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedazy w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem działki 295/8 położonej w obrębie Chabowo.

Przewodniczący komisji Rady Gminy Bielice :

1/ Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych – Piotr Wilczyński

2/ ds. Społecznych – Mariusz Adam Przepiórka

3/ Rewizyjnej – Marcin Zięcina

poinformowali, że na posiedzeniach komisji pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w powyższej sprawie.

Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedazy w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem działki 295/8 położonej w obrębie Chabowo został podjęty jednogłośnie 13 głosami "za".

Uchwała Nr IX/47/11 stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.

Ad.15 Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet radnych.

Przewodniczący komisji Rady Gminy Bielice :

1/ Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych – Piotr Wilczyński

2/ ds. Społecznych – Mariusz Adam Przepiórka

3/ Rewizyjnej – Marcin Zięcina

poinformowali, że na posiedzeniach komisji pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w powyższej sprawie.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet radnych został podjęty przy 12 głosach "za" i 1 głosie wstrzymującym się.

Uchwała Nr IX/48/11 stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.

Ad.16 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy – sołtysów.

Przewodniczący komisji Rady Gminy Bielice :

1/ Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych – Piotr Wilczyński

2/ ds. Społecznych – Mariusz Adam Przepiórka

3/ Rewizyjnej – Marcin Zięcina

poinformowali, że na posiedzeniach komisji pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w powyższej sprawie.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy – sołtysów został przyjęty jprzy 12 głosach "za" i 1 głosie wstrzymującym się.

Uchwała Nr IX/49/11 stanowi załącznik Nr 15 do protokołu.

Ad. 17 Projekt uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim na kadencję lat 2012-2015./głosowanie tajne/

Przewodniczący Zespołu – Marcin Łapeciński przedstawił Radzie Gminy opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników, która stanowi załącznik Nr 16 do protokołu.

Do przeprowadzenia głosowania tajnego zgłoszono niżej wymienionych radnych po uprzednim wyrażeniu zgody do składu Komisji Skrutacyjnej :

1/ Stanisława Ryszarda Wądołowskiego

2/ Radosława Plutę

3/ Tomasza Ormana

Sposród siebie na Przewodniczacego Komisji Skrutacyjnej wybrany został Stanisław Ryszard Wądołowski, który przed głosowaniem tajnym objaśnił sposób głosowania.Zgłoszono tylko jedną kandydaturę na ławnika do orzekania w sprawach rodzinnych. Brak było zgłoszeń na ławnika do orzekania w sprawach pracy.

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół z głosowania tajnego. W wyniku przeprowadzonego głosowania pani Anna Makaś została wybrana na ławnika do Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim do orzekania w sprawach rodzinnych na kadencję 2012-2015.

Rada Gminy jednogłośnie 13 głosami "za" podjęła uchwałę w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim na kadencję lat 2012-2015.

Uchwała Nr IX/50/11 stanowi załącznik Nr 17 do protokołu.

Ad.18 Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

Wójt odpowiadając na zgłoszone w dniu dzisiejszym interpelacje i zapytania radnych mówił, że:

5 października 2011 r. będę uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Dróg Powiatowych w Pyrzycach i poruszę sprawy dostarczenia piasku z solą przed zimą oraz kwestię przepustów .

Ad.19 Wolne wnioski i zapytania.

Wójt podziękował wszystkim osobom za zaangażowanie przy organizacji Święta Chleba

w Bielicach.

Słowa podziękowania za pomoc i zorganizowanie Święta Chleba w Bielicach skierował Przewodniczący Rady do Wójta oraz pani Sekretarz Gminy Bielice.

Ignacy Maćkowiak pytał o środki z OPS na wypłatę klęskowego dla rolników, u których w roku 2011 powstały szkody.

Wójt odpowiadał, że wpłynęły dwa wnioski, z których jeden został rozpatrzony pozytywnie, i przesłany do Wojewody Zachodniopomorskiego z zapotrzebowaniem na ten cel, a drugi z uwagi na fakt zamieszkania wnioskodawcy na innym terenie, został przekazany do rozpatrzenia wg wlaściwości.

Ad.20 Zamknięcie sesji.

W związku z wyczerpaniem porządku, obrady IX sesji Rady Gminy Bielice o godz.12.00 zamknął Przewodniczący Rady – Andrzej Kołobycz.

Przewodniczący Rady

Andrzej Kołobycz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 30-11-2011 11:52:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 21-11-2011
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 30-11-2011 11:53:16