Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały Rady Gminy Bielice w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r.

                                                                                                                                                       

                                                       Uchwała Nr   /  /11                                Projekt

Rady Gminy Bielice

                                                       z dnia    września 2011 r. 

 

w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172,poz. 1441 , Nr 175 poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr138 poz.974, Nr 173, poz.1218  z 2008 r. Nr 180,poz.1111, Nr 223, poz.1458,  z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28,poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117,poz.679, Nr 134, poz.777) Rada Gminy uchwala co następuje:  

                                      

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę                                                             109.450,46 zł

 

1. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     72.754 zł

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne                                                                              72.754 zł

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin

(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,

pozyskane z innych źródeł                                                                                                         6.400 zł

§ 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów

Publicznych na finansowanie  lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

i zakupów inwestycyjnych jednostek  zaliczanych do sektora finansów publicznych            66.354 zł 

 

2. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki  związane z ich poborem                       9.000 zł

rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                            9.000 zł

§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                  6.000 zł

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                          2.000 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                               1.000 zł

          

 

 

3. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                          16.696,46 zł

rozdział 85395 Pozostała działalność                                                                                 16.696,46 zł

§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków

europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6

ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich                                                 1,96 zł

§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków

europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6

ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich                                        16.694,50 zł                                       

4 . Dział 900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                 11.000 zł

rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                                      6.000 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                                6.000 zł

rozdział 90095 Pozostała działalność                                                                                        5.000 zł

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                        5.000 zł

 

§ 2. Zmniejszyć dochody   budżetu gminy o kwotę                                                           16.694,50 zł                                                            

1. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                          16.694,50 zł

rozdział 85395 Pozostała działalność                                                                                 16.694,50 zł

§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków

europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6

ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich                                        16.694,50 zł                                          

                                                                                                                                                                 

§ 3. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę                                                                  456.457 zł

 

1. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     72.754 zł

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne                                                                              72.754 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  6.400 zł

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                         66.354 zł

 

2. Dział 757 Obsługa długu publicznego                                                                              210.000 zł

rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów

i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                    210.000 zł

§ 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                  35.000 zł

§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych

przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                          175.000 zł

 

3. Dział 758 Różne rozliczenia                                                                                                48.703 zł

rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek

samorządu terytorialnego                                                                                                        48.703 zł

§ 2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej

za lata poprzednie                                                                                                                    48.703 zł

 

4. Dział 852 Pomoc społeczna                                                                                                 70.000 zł

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej                                                                               70.000 zł

§ 4330  Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych

jednostek samorządu terytorialnego                                                                                        70.000 zł                            

 

5. Dział  921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                      55.000 zł

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, chóry i kapele                                          55.000 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (świetlica Linie=19.000; świetlica Chabowo=34.000)                    53.000 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych                                                                                            2.000 zł

 

§ 3. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę                                                             363.701,04 zł

 

1.Dział 600  Transport i łączność                                                                                          320.000 zł

rozdział  60016 Drogi publiczne gminne                                                                              320.000 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (droga Swochowo-Kunowo)                   320.000 zł                                                                                                                             

2. Dział  921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                 43.701,04 zł

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, chóry i kapele                                     43.701,04 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa świetlicy wiejskiej

w m. Nowe Chrapowo wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy)               43.701,04 zł

                                                                                     

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

 

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie do projektu URG z dnia …. września 2011 r.

Dochody zostały zwiększone poprzez otrzymanie dotacji od Komendanta Głównego Straży Pożarnej dla jednostek OSP w Babinie na kwotę 14.694 zł na zakup dwóch aparatów ODO oraz dla OSP Bielice w kwocie 58.060 zł na zakup pompy „Niagara” i zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych w ramach  Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 26-09-2011 11:38:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 26-09-2011
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 26-09-2011 11:43:38