Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały Rady Gminy Bielice w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet radnych

 

Projekt

UCHWAŁA Nr .............
R a d y G m i n y B i e l i c e
z dnia 30 września 2011 r.


w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet radnych.

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172,poz. 1441 , Nr 175 poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr138 poz.974, Nr 173, poz.1218  z 2008 r. Nr 180,poz.1111, Nr 223, poz.1458,z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28,poz.142 i poz.146, Nr 40, poz.230, Nr 106,poz.675 ,z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117,poz.679,Nr 134, poz.777) oraz § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr 61, poz. 710) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

§ 1. Radny otrzymuje diety za udział w posiedzeniach :

1/ sesji Rady Gminy,

2/ stałej komisji, do której został powołany oraz w posiedzeniu podkomisji lub zespołu wyłonionego ze składu tej komisji,

3/komisji lub zespołu kontrolnego powołanego przez Radę Gminy do spraw o charakterze doraźnym,

4/ organów innych jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli udział w tym posiedzeniu został uzgodniony z Przewodniczącym Rady Gminy w formie pisemnej.

§ 2. 1.Radny otrzymuje dietę za każdy dzień, w którym brał udział w posiedzeniach wymienionych w § 1 uchwały.

2. W razie zbiegu posiedzeń w tym samym dniu, radny otrzymuje tylko jedną dietę bez względu na to w ilu posiedzeniach uczestniczył.

§ 3. 1. Ustala się dietę, w tym zwrot kosztów podróży:

1/ radnego w wysokości 200 zł

2/ Przewodniczacego komisji stałej w wysokości 250 zł.

3/ Wiceprzewodniczacego Rady w wys.250 zł.

2. Radnemu pełniącemu funkcję przewodniczącego stałej komisji Rady , za udział w posiedzeniach, o których mowa w § 1 przysługuje dieta w wysokości 250 zł., w tym zwrot kosztów podróży.

3. Radnemu pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady, za udział w posiedzeniach, o których mowa w § 1 przysługuje dieta w wysokości 250 zł., w tym zwrot kosztów podróży.

4. Podstawę do wypłacenia diety stanowi podpis radnego na liście obecności prowadzonej przez stanowisko do spraw obsługi Biura Rady Gminy.

§ 4. 1. Ustala się dietę miesięczną Przewodniczącego Rady Gminy Bielice w wysokości 900 zł.

2. W razie braku możliwości pełnienia funkcji przez Przewodniczącego Rady powyżej dwóch miesięcy, dieta miesięczna przysługuje Wiceprzewodniczącemu.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XIV/75/08 Rady Gminy Bielice z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez radnych i Przewodniczącego Rady Gminy Bielice

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 26-09-2011 11:33:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 26-09-2011
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 26-09-2011 11:33:12