Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Bielicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

                                                                                                              Projekt

           UCHWAŁA Nr………….

Rady Gminy Bielice

          z dnia 29 czerwca 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Bielicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

   

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1558, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 422, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 117, poz. 679) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 125, poz. 842) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

  

 

§1. W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, uchwala się tryb i sposób powoływania oraz odwoływania członków  Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Bielicach  zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

 

Tryb powoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Bielicach

 

§ 2.1.Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Bielicach, zwany dalej „Zespołem” powołuje Wójt Gminy Bielice w drodze zarządzenia.

 1. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele następujących instytucji, organizacji
  i jednostek organizacyjnych działających na terenie Gminy Bielice:
  1. Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach,
  2. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach,
  3. Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach,
  4. Oświaty,
  5. Ochrony zdrowia,
  6. Kuratorzy sądowi.
 2. Zespół działa na podstawie Porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Bielice, a podmiotami, których przedstawiciele powołani są do Zespołu.

 

Tryb odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

 

§ 3. Wójt Gminy Bielice odwołuje członka Zespołu przed upływem kadencji:

 1. na jego wniosek,
 2. na wniosek podmiotu, którego jest on przedstawicielem,
 3. na wniosek przewodniczącego Zespołu w uzasadnionych przypadkach,
 4. w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Szczegółowe warunki funkcjonowania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

 

      § 4.1. Kadencja Zespołu trwa 4 lata.

 1. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt Gminy Bielice w terminie 30 dni od daty zawarcia Porozumień z podmiotami, o których mowa w § 2 ust.2.
 2. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu wybierany jest przewodniczący Zespołu spośród jego członków, większością głosów w głosowaniu tajnym.
 3. Na wniosek przewodniczącego, podczas pierwszego posiedzenia Zespołu wybierany jest zastępca przewodniczącego oraz sekretarz Zespołu, spośród jego członków większością głosów w głosowaniu tajnym.
 4. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, a gdy jest to niemożliwe – zastępca przewodniczącego lub sekretarz, wskazując termin, miejsce

oraz cel posiedzenia, o czym powiadamia na piśmie członków Zespołu, nie później

niż 3 dni przed terminem posiedzenia.

 1. Posiedzenie Zespołu może być zwołane także na wniosek, co najmniej jednej czwartej liczby członków Zespołu.
 2. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
 3. Prace Zespołu są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu Zespołu bierze udział, co najmniej połowa jego członków.
 4. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, zawierający w szczególności: informacje o składzie Zespołu uczestniczącym w posiedzeniu, opis przebiegu posiedzenia oraz podjęte uchwały i ustalenia.
 5. Zespół może powoływać grupy robocze na zasadach określonych w ustawie
  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w celu rozwiązywania indywidualnych problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie.
 6. Grupy robocze składają informacje Zespołowi o wynikach swej pracy.
 7. Przewodniczący Zespołu zobowiązany jest do przedkładania Wójtowi Gminy Bielice sprawozdań z pracy Zespołu w terminie do 30 marca roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy- sprawozdanie roczne.
 8. Członkowie Zespołu i grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.
 9. Siedziba Zespołu mieści się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach przy ul. Jana Pawła II 34.
 10. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach.

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 125, poz. 842) poszerzone zostały obowiązki gmin w zakresie zadań własnych gminy w szczególności poprzez obowiązek tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym między innymi tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

 Dodany art. 9a ust. 15 ustawy wskazuje, że Rada gminy [..] ma określić w drodze uchwały, tryb i sposób powoływania członków zespołu oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, dlatego też zasadne  jest podjęcie niniejszej uchwały.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 22-06-2011 07:48:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 22-06-2011
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 22-06-2011 07:48:55